Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy z zakresu skutecznej windykacji i egzekucji. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dochodzenia roszczeń. Istotna, a często niejednoznaczna jest kwestia odpowiedzialności za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika i w tym aspekcie konieczne staje się podejmowanie dalszych działań prawnych. Należy mieć także na uwadze kolejne etapy windykacji należności i sposoby jej egzekwowania. Ważna jest ponadto kwestia zawierania ugód na etapie przedsądowym oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności egzekucji oraz właściwe jej nadzorowanie. Nie można zapominać także o problematyce związanej z ochroną danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności skutecznego egzekwowania należności. Dowiedzą się jak wygląda droga efektywnego dochodzenia roszczeń, jakie narzędzia są przy tym pomocne i po które instytucje prawne należy sięgać. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych zagadnień pojawiających się w omawianej tematyce. W oparciu o liczne przykłady w sposób wszechstronny oraz kompleksowy zostanie przedstawiona istota podejmowania skutecznych działań prawnych w procesie windykacji i egzekucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?
 • osób zajmujących się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami skutecznej windykacji i egzekucji.
   

Program szkolenia

MODUŁ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali źródła i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Merytoryczna część modułu stanie się podstawą do lepszego zrozumienia istoty dochodzenia roszczeń. Omówione i przedstawione narzędzia oraz instytucje prawne staną się bazą dla kolejnych poruszanych zagadnień w obranej tematyce.

 1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Źródła odpowiedzialności
  • Przesłanki odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność za osoby trzecie
  • Zwolnienie od odpowiedzialności
 2. Kary umowne
 3. Odpowiedzialność deliktowa
  • Istota odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt
 4. Dochodzenie roszczeń
  • Przedsądowe dochodzenie roszczeń
  • Sądowe dochodzenie roszczeń
  • Postępowanie sądowe - nakazowe, upominawcze, uproszczone
  • Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego
  • Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

MODUŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI – KTO ODPOWIADA ZA DŁUGI W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy dowiedzą się kto odpowiada za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika. Informacje te pozwolą na dokonanie prawidłowej oceny w konkretnym stanie faktycznym i skierowanie postępowania przeciwko właściwej osobie, co też przyczynia się do zwiększenia skuteczności windykacji i egzekucji.

 1. Spółki - wspólnicy przy spółce cywilnej, wspólnicy w spółkach prawa handlowego.
 2. Członkowie zarządów spółek kapitałowych
 3. Małżonkowie - umowy o rozdzielność majątkową
 4. Spadkobiercy
 5. Współdłużnicy
 6. Dłużnicy rzeczowi z zabezpieczeń

MODUŁ III. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I JEJ EGZEKWOWANIE - ETAPY

Uczestnicy, w ramach tego modułu, poznają poszczególne etapy windykacji i elementy je charakteryzujące. Dowiedzą się jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego. Jak przebiega etap sądowy oraz egzekucyjny i jakie kroki należy podjąć by skutecznie wyegzekwować dochodzone roszczenie.

 1. I Etap przedsądowy i pozasądowy (m.in. czynności przygotowawcze, określenie dłużnika, wezwania, upomnienia, ustalenie wartości zobowiązania, negocjacje)
 2. II Etap sądowy (m.in. właściwość sądu, opłaty, nowe regulacje w zakresie odsetek, tytuły wykonawcze, klauzula wykonalności)
 3. III Etap egzekucyjny (m.in. wniosek egzekucyjny, opłaty, właściwość komornika, skarga na czynności komornika)

MODUŁ IV. ZAWIERANIE UGÓD NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM - ZNACZENIE PRAWNE I FAKTYCZNE
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali zasady zawierania ugód, jej mocne i słabe strony oraz korzyści jakie może ona przynieść. Niewątpliwie zawarcie ugody na etapie przesądowym jest często skutecznym rozwiązaniem wobec nierzetelnych kontrahentów, a nawet jedynym sposobem na wyegzekwowanie należności.

 1. Zasady zawierania ugody
 2. Zawarcie ugody jako sposób na wyegzekwowanie należności
 3. Znaczenie prawne i faktyczne zawierania ugody na etapie przedsądowym

MODUŁ V. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI – ZLECENIE WINDYKACJI KANCELARII PRAWNEJ CZY SAMODZIELNE PROWADZENIE DZIAŁAŃ
W ramach tego modułu Uczestnicy poznają techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji. Dowiedzą się ponadto do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc bądź wsparcie przy jej prowadzeniu. Jeśli natomiast zdecydują się na samodzielne prowadzenie działań, wówczas zostaną im udzielone cenne wskazówki i rady, by jak najskuteczniej wyegzekwować należności.

 1. Techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji
 2. Zlecenie windykacji kancelarii prawnej
 3. Samodzielne prowadzenie działań

MODUŁ VI. DALSZE DZIAŁANIA PRAWNE PRZY STWIERDZONEJ NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Uczestnicy, po zakończeniu tego modułu, poznają dalsze działania prawne jakie można podjąć przy stwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Zdobyta wiedza pomoże na właściwy dobór konkretnego rozwiązania do określonego stanu faktycznego, tak aby jak najskuteczniej wyegzekwować dochodzone należności.

 1. sprzedaż wierzytelności
 2. skarga pauliańska
 3. dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
 4. wpis dłużnika do rejestru - KRS oraz rejestry prywatne

MODUŁ VII. WŁAŚCIWE NADZOROWANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
W ramach tego modułu Uczestnicy poznają jak wygląda właściwe nadzorowanie postępowania egzekucyjnego oraz jakie działania i czynności są podejmowane. Wiedza ta pomoże zrozumieć sposób prowadzenia tego postępowania oraz wyjaśni wiele kluczowych kwestii związanych z prowadzeniem skutecznej egzekucji.

 1. Działania podejmowanie przed wszczęciem postępowania przed komornikiem - ustalenie właściwości, rozmowy wstępne
 2. Zaliczki egzekucyjne - jak ograniczyć koszty
 3. Bieżący kontakt z komornikiem podczas prowadzonego postępowania
 4. Informacje przekazywane komornikowi
 5. Uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych

MODUŁ VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB WINDYKACJI I DORĘCZEŃ
Po zakończeniu tego modułu Uczestnicy zostaną zapoznani z kwestią ochrony danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń. Kwestia przetwarzania danych osobowych, ewentualnych zgód czy też zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zaprezentowana w oparciu o konkretne przykłady, dla lepszego ich zobrazowania.

 1. Problematyka danych osobowych
 2. Przetwarzanie danych w celach windykacyjnych
 3. Podstawa prawna ochrony danych osobowych

MODUŁ IX. ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE W WINDYKACJI I EGZEKUCJI - ROZWIĄZYWANIE ICH W PRAKTYCE
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu - każdy Uczestnik zapozna się z praktycznym rozwiązaniem kontrowersyjnych zagadnień pojawiających się w windykacji i egzekucji w oparciu o doktrynę i orzecznictwa sądowe.

Czas trwania

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno-skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Dlaczego szkolę

Zdobyte podczas wieloletniej edukacji prawniczej wykształcenie dało mi podstawę do kontynuowania nauki prawa na dalszych etapach rozwoju naukowego na studiach doktoranckich, jak również pozwoliło na prowadzenie własnej praktyki adwokackiej. Chcąc podzielić się posiadaną wiedzą postanowiłem nie tylko zaangażować się w prowadzenie zajęć na uczelni wyższej, ale również poszerzać wiedzę innych, którzy w swej pracy lub w związku z piastowanym stanowiskiem na co dzień obcują z wieloma aspektami prawnymi. Świadczona pomoc w ramach odbywanych szkoleń pozwala także na ciągłe aktualizowanie posiadanej wiedzy, tak aby jej przekazywanie miało jak najwyższe walory praktyczne.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Adwokat - Członek Izby Adwokackiej w Krakowie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Trener prawa współpracujący z największymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi w Polsce
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Doradca biznesowy i prawny klientów instytucjonalnych
 • Autor publikacji z zakresu prawa karnego


Obszary specjalizacji

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Moje najciekawsze szkolenie

Każde szkolenie przynosi nowe wyzwania i doświadczenia. Trener stanowi jedynie środek przekazu wiedzy i informacji, natomiast to uczestnicy szkolenia stają się niejako tworzywem. Najciekawsze szkolenie to takie, po zakończeniu którego, każda biorąca w nim udział osoba otrzymała w sposób przystępny i wyczerpujący odpowiedzi na wszelkie nurtujące ją pytania z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Prywatnie

W wolnych chwilach, których niestety nie za wiele, staram się wyłączyć i wyciszyć podróżując i poznając co rusz to nowe zakątki Europy i świata. Spędzam czas z przyjaciółmi i znajomymi, albo uprawiam sport - w szczególności narciarstwo.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
6 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska ul. Podłącze 31

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!