Forum

Ochrona danych osobowych w sektorze sądowym

O forum

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Wszystkie te podmioty borykają się zarówno z tym, jak zastosować, ale także jak efektywnie ułożyć wzajemną współpracę, a często także, jak zgodnie z prawem stosować reguły wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Te ostatnie zwłaszcza są nader skomplikowane, niejasne.

Ponieważ w sądach z mocy prawa funkcjonuje równocześnie kliku administratorów wciąż kłopotliwe jest ustalenie granic ich działania, kompetencji i odpowiedzialności, a z racji ustawowego wprowadzenia dwojakiej formy nadzoru nad administratorami, aktualne są problemy efektywnego sprawowania nadzoru zwłaszcza przez organy sądowe. Do tego dochodzi jeszcze administrowanie zasobami informacyjnymi kuratorów, mediatorów, biegłych sądowych, podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i wielu innych, które pojawiają się w różnych kontekstach postępowań sądowych.

Wciąż problematyczne pozostaje, jak prawidłowo zabezpieczyć dane w sądzie, u mediatora, kuratora, czy biegłego, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszego forum.
Kto powinien wziąć udział?

inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych

Program forum

10:00

Rozpoczęcie Forum, przedstawienie programu

dr Marlena Sakowska-Baryła

 

10:15

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zakres regulacji w sądach i organach ochrony prawnej:

 1. podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania regulacji,
 2. kiedy w sądzie stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 3. wątpliwości interpretacyjne.
 4. Prof. dr hab. Agnieszka Grzelak11:00Dostęp do akt postępowań sądowych a zasady ochrony danych osobowych:

 5. jak RODO wpływa na dostęp do akt sądowych,
 6. podstawy prawne i dobre praktyki dotyczące dostępu do akt.
 7. Dr Paweł Litwiński

11:45 Przerwa na kawę

12:00

Ochrona danych osobowych w realizacji zadań kuratorów sądowych:

 1. podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez kuratorów sądowych,
 2. zakres informacji wykorzystywanych przez kuratorów sądowych – o co i kogo kurator może spytać, jakie informacje może utrwalić,
 3. administrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi przez kuratorów sądowych – praktyczne problemy dotyczące organizacji ochrony danych osobowych.
 4. mec. Magdalena Czaplińska12:45Status biegłych sądowych i mediatorów na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych:

 5. podstawy prawne funkcjonowania w postępowaniach sądowych biegłych sądowych i mediatorów,
 6. administratorzy, podmioty przetwarzające, czy osoby upoważnione – jaką rolę przypisać biegłym i mediatorom,
 7. praktyczne problemy realizacji zasad ochrony danych osobowych.
 8. Dr Marlena Sakowska-Baryła

13:30 Przerwa, poczęstunek

14:00

Naruszenia ochrony danych osobowych w sądach:

 1. jak wygląda praktyka dotycząca obsługi naruszeń ochrony danych w sądach,
 2. przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych w sądach,
 3. przegląd naruszeń w sądach w perspektywie 2 lat stosowania RODO.
 4. Kinga Wójcik-Prządka14:45Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w sądzie:

 5. inspektor ochrony danych osobowych – umocowanie w przepisach i jednostce organizacyjnej,
 6. praktyczna realizacja zadań IOD w sądzie,
 7. na co zwrócić szczególną uwagę w praktyce działania IOD w sądzie.
 8. mec. Paweł Bociąga

15:30 Pytania i odpowiedzi.

16:00 Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

Paweł Bociąga

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych, głównie w podmiotach publicznych. Autor publikacji o tematyce danych osobowych w „ABI Ekspert”.
Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, współpracował m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze administracji samorządowej, w zakresie prawa administracyjnego materialnego, w tym przede wszystkim prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki nieruchomościami, obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (w latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego).

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Agnieszka Grzelak

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Adwokat, obecnie od wielu lat pracownik i ekspert w urzędach państwowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej i praw człowieka, w tym prawa do ochrony danych osobowych. Redaktorka i współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości, komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, a także książki o ochronie danych osobowych w sądach i prokuraturze. Wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” i współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz podręcznika o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”, komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika – „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.
Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.

Kinga Wójcik-Prządka

Wieloletnia Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie inspektor ochrony danych w sektorze publicznym. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Ukończyła Bezpieczeństwo Publiczne i Edukację dla Bezpieczeństwa oraz podyplomowo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Obrony Narodowej. Audytor wiodący normy ISO 27001. Specjalizuje się w szerokim pojmowaniu bezpieczeństwa i budowaniu elementarnej „kultury bezpieczeństwa”, łączącej różne obszary z naciskiem na podejście prewencyjne i uświadamianie w obszarze zagrożeń. Autorka publikacji o tematyce ochrony danych, bezpieczeństwa fizycznego i prewencji.

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 października 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 września
690 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 września
790 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!