Ochrona danych osobowych w sektorze sądowym

O forum

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Wszystkie te podmioty borykają się zarówno z tym, jak zastosować, ale także jak efektywnie ułożyć wzajemną współpracę, a często także, jak zgodnie z prawem stosować reguły wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Te ostatnie zwłaszcza są nader skomplikowane, niejasne.

Ponieważ w sądach z mocy prawa funkcjonuje równocześnie kliku administratorów wciąż kłopotliwe jest ustalenie granic ich działania, kompetencji i odpowiedzialności, a z racji ustawowego wprowadzenia dwojakiej formy nadzoru nad administratorami, aktualne są problemy efektywnego sprawowania nadzoru zwłaszcza przez organy sądowe. Do tego dochodzi jeszcze administrowanie zasobami informacyjnymi kuratorów, mediatorów, biegłych sądowych, podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i wielu innych, które pojawiają się w różnych kontekstach postępowań sądowych.

Wciąż problematyczne pozostaje, jak prawidłowo zabezpieczyć dane w sądzie, u mediatora, kuratora, czy biegłego, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszego forum.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci: inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach powszechnych i administracyjnych, w Służbie Więziennej, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo informacji, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych.

Program forum

Część I

9:00 - Otwarcie Forum, przedstawicie programu.
dr hab. Marlena Sakowska-Baryła

9:15 - Smishing, phishing, spoofing w świetle ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej:

 • pojęcie smishingu, phishingu i spoofingu,
 • sposoby działania sprawców naruszeń,
 • podstawowe założenia ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej,
 • odpowiedzialność karna sprawców.

dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, prof. UKSW10:00Administrator w sądzie - próba podsumowania:

 • wielość administratorów w sądownictwie fikcja czy rzeczywistość?
 • administrator - ujęcie formalne przegląd dokumentacji,
 • ocena funkcjonalności przyjętych rozwiązań - potencjalne zmiany.

dr Krzysztof Wygoda

10:45 - Przerwa

11:00 - Przetwarzanie danych osobowych pracowników sądów i prokuratur:

 • Specyfika zatrudnienia w jednostkach sądów i prokuratur. Podstawy prawne,
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych w stosunkach zatrudnienia pracowników sądów i prokuratur,
 • Zakres danych i podstawy przetwarzania w naborze i w związku z realizacją zatrudnienia pracowników sądów i prokuratur,
 • Administrator w stosunkach zatrudnienia pracowników sądów i prokuratur.

dr Arleta Nerka

Część II

11:45 - Ochrona danych osobowych w fazie projektowania a realizacja procesu zakupowego w sektorze sądowy.

 • Kupić bezpiecznie - z uwzględnieniem ochrony danych osobowych - czyli jak?
 • W jaki sposób uwzględniać ochronę danych osobowych przy kreowaniu umów?
 • Zakupione, ale co dalej z tą ochroną danych osobowych?

dr Beata Konieczna-Drzewiecka12:30Uwzględnienie prawa do prywatności w toku postępowania cywilnego:

 • zasady rządzące postępowaniem dowodowym, a prawo do poszanowania życia prywatnego,
 • zasada minimalizacji danych w toku postępowania cywilnego.

dr Ewa Haratym

13:15 - Przerwa

Część III

13:30 - Naruszenia obowiązków przez administratora:

 • Przegląd decyzji PUODO i sądów z perspektywy definiowania naruszeń w wymiarze sprawiedliwości.
 • Analiza naruszeń ochrony danych osobowych i naruszeń przepisów prawna w tym okoliczności uzasadniających stwierdzenie naruszenia.
 • Wykonywanie obowiązków według standardów organu nadzoru i sądów.
 • Akty staranności uczestników systemu ochrony danych osobowych.

mec. Magdalena Czaplińska, radczyni prawna14:15Przetwarzanie danych osobowych w sektorze sądowym na podstawie sprawozdań Prezesa UODO:

 • podstawy prawne,
 • przegląd zagadnień istotnych dla organu nadzorczego,
 • przegląd ustaleń dokonanych w sprawozdaniach i ich wpływ na praktykę.

dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ, radczyni prawna

15:00 - Posumowanie Forum, zakończenie.

Czas trwania

09:00–15:00

Prelegenci

Magdalena Czaplińska

Radczyni prawna i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezeska zarządu w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowała dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń.
Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk, profesor uczelni w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Ewa Haratym

Doktor nauk prawnych, starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz adwokat kościelny przy Sądzie Diecezjalnym w Elblągu. Jej zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na szeroko pojętym prawie do prywatności, prywatności w postępowaniu cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Beata Konieczna-Drzewiecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu. Referentka licznych konferencji naukowych poświęconych prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Opecnie pełni funkcje inspektora ochrony danych w sektorze publicznym.

Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Zakładzie Prawa Pracy, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Sekretarz redakcji miesięcznika Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, m.in. współautorka komentarza do RODO (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018), monografii poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze zatrudnienia (Wydawnictwo Wolters Kluwer: 2009, 2012, 2020), oraz prawa ubezpieczeń społecznych, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy; prelegentka wielu konferencji naukowych i wydarzeń biznesowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych. Prelegent na konferencjach naukowych i branżowych; trener i konsultant; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: ochrona danych osobowych, prawo pracy, kadry i płace, polityka Compliance w organizacji, i in.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest profesorem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowaną nauk prawnych, radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika "ABI Expert”.
W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”.
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, otwieraniu danych.
Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” oraz komentarz do UDIP – „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”. Jest autorką ponad 160 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pionierskiej monografii – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej” oraz współautorką komentarza do ustawy o re-use – „Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz".
Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych.
W przeprowadzonych przez nią kilkuset szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Krzysztof Wygoda

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej zajmujący się kompleksowym doradztwem i obsługą prawną administratorów danych osobowych. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń, doradztwa i audytów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej. Współtwórca i wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z tego obszaru.
Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspólnik w Leximum RWW. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, a także współautor komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Współtwórca opinii i ekspertyz dla GIODO i Prezesa UODO

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!