Ochrona danych osobowych w sektorze sądowym

O forum

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Wszystkie te podmioty borykają się zarówno z tym, jak zastosować, ale także jak efektywnie ułożyć wzajemną współpracę, a często także, jak zgodnie z prawem stosować reguły wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Te ostatnie zwłaszcza są nader skomplikowane, niejasne.

Ponieważ w sądach z mocy prawa funkcjonuje równocześnie kliku administratorów wciąż kłopotliwe jest ustalenie granic ich działania, kompetencji i odpowiedzialności, a z racji ustawowego wprowadzenia dwojakiej formy nadzoru nad administratorami, aktualne są problemy efektywnego sprawowania nadzoru zwłaszcza przez organy sądowe. Do tego dochodzi jeszcze administrowanie zasobami informacyjnymi kuratorów, mediatorów, biegłych sądowych, podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i wielu innych, które pojawiają się w różnych kontekstach postępowań sądowych.

Wciąż problematyczne pozostaje, jak prawidłowo zabezpieczyć dane w sądzie, u mediatora, kuratora, czy biegłego, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszego forum.
Kto powinien wziąć udział?

inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych

Program forum

09:00 - Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
dr Marlena Sakowska-Baryła

Część I

09:15 - Aktualne cyberzagrożenia – na co zwrócić uwagę w sektorze wymiaru sprawiedliwości:

 • Wycieki danych osobowych i ich skutki.
 • Groźby karalne.
 • Kradzieże tożsamości.
 • Infekowanie złośliwym programowaniem.

dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska
(Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego UKSW, prokurator)10:00Udzielanie informacji przez telefon i udostępnianie akt:

 • Zakres informacji udzielanych telefonicznie przez pracowników sądów.
 • Dane na wokandzie – kiedy dane są jawne.
 • Udostępnianie akt sprawy (Dostęp do akt sądowych a informacja publiczna).

Monika Paska
(Inspektor Ochrony Danych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu)

10:45 - Pytania i odpowiedzi.

11:00 - Przerwa.

 

Część II

11:15 - Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w sądownictwie powszechnym – ujęcie funkcjonalne:

 • Jak uregulować kwestie nadzoru nad przetwarzaniem danych do którego zobowiązany jest ich administrator wobec problemu ich wielości w sądach powszechnych.
 • Do kogo kierować skargi w razie naruszenia zasad ochrony danych w sądownictwie powszechnym.
 • Rola prezesa UODO w ramach nadzoru nad przetwarzaniem danych w sądach.

dr Krzysztof Wygoda
(radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego).12:00Zakres ochrony prywatności jednostki w toku postępowania:

 • Kto powinien chronić prywatność podmiotów postępowania sądowego.
 • Sposoby zagwarantowania prywatności.
 • Ochrona prywatności a publiczne rozpoznanie sprawy / posiedzenie przy drzwiach zamkniętych.

Ewa Haratym
(asystent sędziego)

12:45 - Pytania i odpowiedzi.

13:00 - Przerwa.

 

Część III

13:15 - Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości - praktyczne aspekty oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych w tym procesie:

 • Proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości - jeden z głównych czynności przetwarzania danych w sądach.
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka zgodnie z RODO jest często wyzwaniem.
 • Jak praktycznie przeprowadzić analizę ryzyka oraz zweryfikować czy stosowane techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa są adekwatne do ryzyka.

Mariola Więckowska
(Head of Innovation Technologies LexDigital)14:00Ochrona danych osobowych w systemie ochrony sygnalistów w sektorze sądowym:

 • Czy wdrożenie systemu ochrony sygnalistów wymaga nowych lub dodatkowych procedur.
 • Kto odpowiada za prawidłowe zorganizowanie procedur ochrony sygnalistów w kontekście ochrony danych osobowych w sądzie.
 • Jakie dokumenty sporządzić, aby zapewnić rozliczalność i uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych).

dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny
mec. Magdalena Czaplińska, radca prawny
(Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych)

14:45 - Sesja pytań i odpowiedzi..

15:00 - Zakończenie Forum

Czas trwania

09:00 – 15:00

Prelegenci

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

 

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

 

Ewa Haratym

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk. Aktualnie jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UG. Jej zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na szeroko pojętym prawie do prywatności i prawie do ochrony danych osobowych, a także prawie do prywatności dzieci. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w „ABI Expercie” i „World Scientific News”.

 

Monika Paska

Absolwentka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Inspektor Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz trzech sądach rejonowych okręgu toruńskiego. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Wykładowca na podyplomowych studiach Kancelaria Tajna i ochrona informacji niejawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
 

Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.
Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.
Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT, European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz Data Ethics, AI and Responsible Innovation na The University of Edinburgh.
Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

 

Krzysztof Wygoda

Specjalista, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej zajmujący się kompleksowym doradztwem i obsługą prawną administratorów danych osobowych w sferze publicznej i prywatnej. Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. Prelegent i panelista kilkudziesięciu konferencji i kongresów. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i dostępu do informacji a także współautor komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!