Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//forum/ochrona-danych-osobowych-w-sektorze-sadowym-74588-id72

Informacje o forum

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Forum

Opis forum

Informacje podstawowe o forum:

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Wszystkie te podmioty borykają się zarówno z tym, jak zastosować, ale także jak efektywnie ułożyć wzajemną współpracę, a często także, jak zgodnie z prawem stosować reguły wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Te ostatnie zwłaszcza są nader skomplikowane, niejasne.

Ponieważ w sądach z mocy prawa funkcjonuje równocześnie kliku administratorów wciąż kłopotliwe jest ustalenie granic ich działania, kompetencji i odpowiedzialności, a z racji ustawowego wprowadzenia dwojakiej formy nadzoru nad administratorami, aktualne są problemy efektywnego sprawowania nadzoru zwłaszcza przez organy sądowe. Do tego dochodzi jeszcze administrowanie zasobami informacyjnymi kuratorów, mediatorów, biegłych sądowych, podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i wielu innych, które pojawiają się w różnych kontekstach postępowań sądowych.

Wciąż problematyczne pozostaje, jak prawidłowo zabezpieczyć dane w sądzie, u mediatora, kuratora, czy biegłego, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszego forum.

Forum skierowane jest do:

inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych

Program forum:

10:00

Rozpoczęcie Forum, przedstawienie programu

dr Marlena Sakowska-Baryła

 

10:15

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zakres regulacji w sądach i organach ochrony prawnej:

 1. podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania regulacji,
 2. kiedy w sądzie stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 3. wątpliwości interpretacyjne.
 4. Prof. dr hab. Agnieszka Grzelak11:00Dostęp do akt postępowań sądowych a zasady ochrony danych osobowych:

 5. jak RODO wpływa na dostęp do akt sądowych,
 6. podstawy prawne i dobre praktyki dotyczące dostępu do akt.
 7. Dr Paweł Litwiński

11:45 Przerwa na kawę

12:00

Ochrona danych osobowych w realizacji zadań kuratorów sądowych:

 1. podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez kuratorów sądowych,
 2. zakres informacji wykorzystywanych przez kuratorów sądowych – o co i kogo kurator może spytać, jakie informacje może utrwalić,
 3. administrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi przez kuratorów sądowych – praktyczne problemy dotyczące organizacji ochrony danych osobowych.
 4. mec. Magdalena Czaplińska12:45Status biegłych sądowych i mediatorów na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych:

 5. podstawy prawne funkcjonowania w postępowaniach sądowych biegłych sądowych i mediatorów,
 6. administratorzy, podmioty przetwarzające, czy osoby upoważnione – jaką rolę przypisać biegłym i mediatorom,
 7. praktyczne problemy realizacji zasad ochrony danych osobowych.
 8. Dr Marlena Sakowska-Baryła

13:30 Przerwa, poczęstunek

14:00

Naruszenia ochrony danych osobowych w sądach:

 1. jak wygląda praktyka dotycząca obsługi naruszeń ochrony danych w sądach,
 2. przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych w sądach,
 3. przegląd naruszeń w sądach w perspektywie 2 lat stosowania RODO.
 4. Kinga Wójcik-Prządka14:45Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w sądzie:

 5. inspektor ochrony danych osobowych – umocowanie w przepisach i jednostce organizacyjnej,
 6. praktyczna realizacja zadań IOD w sądzie,
 7. na co zwrócić szczególną uwagę w praktyce działania IOD w sądzie.
 8. mec. Paweł Bociąga

15:30 Pytania i odpowiedzi.

16:00 Zakończenie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Paweł Bociąga

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych, głównie w podmiotach publicznych. Autor publikacji o tematyce danych osobowych w „ABI Ekspert”.
Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, współpracował m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze administracji samorządowej, w zakresie prawa administracyjnego materialnego, w tym przede wszystkim prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki nieruchomościami, obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (w latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego).

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Agnieszka Grzelak

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Adwokat, obecnie od wielu lat pracownik i ekspert w urzędach państwowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej i praw człowieka, w tym prawa do ochrony danych osobowych. Redaktorka i współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości, komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, a także książki o ochronie danych osobowych w sądach i prokuraturze. Wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” i współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz podręcznika o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”, komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika – „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.
Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.

Kinga Wójcik-Prządka

Wieloletnia Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie inspektor ochrony danych w sektorze publicznym. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Ukończyła Bezpieczeństwo Publiczne i Edukację dla Bezpieczeństwa oraz podyplomowo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Obrony Narodowej. Audytor wiodący normy ISO 27001. Specjalizuje się w szerokim pojmowaniu bezpieczeństwa i budowaniu elementarnej „kultury bezpieczeństwa”, łączącej różne obszary z naciskiem na podejście prewencyjne i uświadamianie w obszarze zagrożeń. Autorka publikacji o tematyce ochrony danych, bezpieczeństwa fizycznego i prewencji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 września
 • 790 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 września

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Ochrona danych osobowych w sektorze sądowym