Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia menedżerskie, kursy menedżerskie

Wyświetlone wszystkie (185)
1
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
IBD Business School Sp. z o.o.

IBD Business School Sp. z o.o.
AVENHANSEN Sp. z o.o.

AVENHANSEN Sp. z o.o.
AVENHANSEN Sp. z o.o.

AVENHANSEN Sp. z o.o.
Cognity
 Online - 05-06.10.2020
Cognity
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

• Szkolenia menedżerskie, kursy menedżerskie • Szkolenia menedżerskie, kursy menedżerskie

Wyświetlone wszystkie (185)
1
Zobacz również

Rola i kompetencje menedżera

Firma działa tak sprawnie, jak efektywnie jest zarządzana. Efektywne planowanie działań połączone z umiejętną organizacją pracy, nadzorem nad nią i dbaniem o płynną realizację procedur – to tylko ułamek zadań, jakie wykonuje menedżer w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Kim dokładnie jest, jakie zadania przed nim stoją i jakie kompetencje sprzyjają pełnieniu takiej funkcji?

Menedżer, czyli kto?

Polskie słowo „menedżer” pochodzi od angielskiego czasownika „manage”, który oznacza „zarządzać / kierować”. I choć w języku polskim mamy słowo „kierownik”, to zdaje się, że nie jest ono tożsame z menedżerem. To drugie – tytułowe – pojęcie ma znacznie szerszy zakres i wpisuje się w obszar nowoczesnej filozofii organizacji działania przedsiębiorstwa.

Głównym zadaniem menedżera jest oczywiście szeroko pojęte zarządzanie. Może mieć ono zróżnicowany zakres:
 • wąski, kiedy obejmuje np. kontrolę nad niewielkim zespołem w jednej z komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • średni – gdy mowa np. o kierowaniu dużym działem firmy (np. finansowym czy marketingu),
 • szeroki – za menadżera można uznać także dyrektora zarządzającego czy prezesa.
Można więc powiedzieć, że za menedżera uznajemy każdą osobę, która jest odpowiedzialna za samodzielne podejmowanie decyzji i wytycza kierunki działania podległych jej osób.

Role menedżera w organizacji

Menedżer pełni w organizacji wiele ról. Znaczenie obecności i jakości pracy kadry zarządzającej precyzyjnie opisał prof. Henry Mintzberg w książce „The Nature of Managerial Work”. Wyróżnił on trzy kluczowe obszary, w których obecność menedżera ma kluczowe znaczenie.

Role interpersonalne

Są związane bezpośrednio z kontaktem z ludźmi: zarówno zewnętrznymi, jak i wewnątrz organizacji. W tym obszarze można wyróżnić rolę:
 • reprezentanta organizacji (dotyczy to zwłaszcza menedżerów wyższych szczebli),
 • przywódcy i lidera, który motywuje i wytycza kierunki działania,
 • pośrednika na poziomie międzyludzkim, międzyzespołowym oraz międzyorganizacyjnym.
Polecane szkolenia: motywowanie pracowników, przywództwo.

Role informacyjne

Zgodnie z nazwą, dotyczą wszystkiego, co powiązane z komunikacją i przekazywaniem danych. W tym obszarze można wyróżnić role:
 • rzecznika (w kontaktach zewnętrznych z otoczeniem biznesowym, medialnym, społecznym i samorządowym),
 • propagatora (a zatem osoby, która przekazuje zespołowi kluczowe informacje),
 • obserwatora-specjalisty (odpowiedzialnego za nieustanne śledzenie informacji rynkowych powiązanych z działalnością organizacji, aby wykorzystać je w praktyce).
Szkolenia wspierające rozwój ról informacyjnych: komunikacja, sztuka prezentacji, kreowanie wizerunku, wywieranie wpływu.

Role decyzyjne

To te, z którymi najczęściej utożsamia się zadania powierzane menadżerom. Chodzi o podejmowanie decyzji na podstawie zebranych samodzielnie i pozyskanych od zespołu danych. W tym obszarze można wyróżnić role:
 • przedsiębiorcy – wiąże się z poszukiwaniem nowych rozwiązań i sposobów działania, wprowadzaniem innowacji i udoskonaleń, które prowadzą do rozwoju organizacji i wzrostu pozycji na rynku,
 • osoby przeciwdziałającej zakłóceniom – jest związana z tłumieniem wszelkich konfliktów (zwłaszcza wewnętrznych) strajków oraz likwidacją wszelkich przeszkód komunikacyjnych i technicznych, które uniemożliwiają prawidłowe działanie,
 • dysponenta zasobów – jest związana z zarządzaniem budżetem firmy oraz szeroko pojętym majątkiem,
 • negocjatora – powiązana z kontaktami zewnętrznymi z kontrahentami czy partnerami biznesowymi, ale także mediacjami w sporach o charakterze wewnętrznym.
Polecane szkolenia rozwijające role decyzyjne: budżetowanie, negocjacje handlowe.

Kluczowe umiejętności menedżerskie

Sam przegląd ról menedżera w organizacji pokazuje dobitnie, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na każdej osobie, której zadaniem jest zarządzanie. Aby poradzić sobie z wykonywaniem tych zadań, menedżer musi mieć nie tylko wiedzę fachową, związaną z niszą biznesową, w której działa jego firma, ale także zestaw kompetencji związanych z organizacją pracy własnej, jak i zarządzaniem innymi. Jakich?

Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Związana zarówno z efektywnym planowaniem realizacji zadań, ustalania priorytetów, jak i delegowania pracy na podwładnych. Rozwijać tą umiejętność mogą pomóc szkolenia z zarządzania czasem.

Kompetencje interpersonalne

Praca menedżera to przede wszystkim praca z ludźmi. Umiejętności jasnego przekazywania poleceń, prowadzenia partnerskiego dialogu, motywowania i inspirowania, a także rozwiązywania konfliktów (zwłaszcza pionowych, na linii management – pracownicy) to fundament dobrego zarządzania. W celu rozwoju tych kompetencji warto rozważyć szkolenia z budowania zespołu i kierowania zespołem.

Zdolności analityczne

Umiejętności myślenia strategicznego, sprawnej analizy informacji docierających do menadżera z różnych źródeł i szybkiego podejmowania taktycznych decyzji oraz przewidywania ich konsekwencji to kolejne kompetencje, które warto stale poszerzać.

I najważniejsze: dobry menedżer nie przestaje się nigdy rozwijać. Nieustannie poszukuje nowych sposobów na to, aby jeszcze lepiej pełnić funkcję „człowieka orkiestry” w hierarchii firmy i wytyczać nowe kierunki działania zespołu.