XXII Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP

O forum

Otoczenie prawne i praktyka udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej od wielu lat wydają się stabilne i odsunięte na dalszy plan z powodu pandemii. To jednak pozorne wrażenie, ponieważ najbliższy rok przyniesie istotne zmiany dla instytucji publicznych, które muszą rozpocząć przygotowania do wdrożenia Centralnego Rejestru Umów przewidzianego ustawą o finansach publicznych. Wzrośnie zainteresowanie prawidłową ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych, których bezprawne (nieproporcjonalne) udostępnienie rodzi odpowiedzialność. Jednocześnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Konstytucyjnym toczą się postępowania pokazujące dwie kompletnie przeciwstawne tendencje: dążenie do racjonalnego udostępnienia informacji publicznych o tzw. sferze wewnętrznej urzędowania instytucji publicznych oraz chęć likwidacji przepisów nakazujących udostępnienia informacji o działalności podmiotów publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne. Każde z ewentualnych orzeczeń określi zakres udostępniania informacji publicznych w BIP i nie pozostanie bez wpływu na wykonanie zobowiązań Polski wynikających z przepisów Dyrektywy UE 2019/1024. W grudniu br. upłynie rok od wejścia w życie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, natomiast nadal oczekujemy na rozporządzenie wykonawcze ustanawiające wykaz zbiorów danych o wysokiej wartości oraz ustalenia dotyczące ich publikacji i ponownego wykorzystywania. To od niego zależy strategiczny cel ustawy o otwartych danych, a więc udostępnienie do ponownego wykorzystywania danych o wysokiej wartości. Warto przyjrzeć się, co udało się do tej pory zrealizować, a które rozwiązania w zakresie otwartości danych zawiodły oczekiwania użytkowników danych.

Kto powinien wziąć udział?

Osób zajmujących się stosowaniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Program forum

9:00 - Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00 - Otwarcie forum, przedstawienie programu i przejęcie prowadzenia obrad.
Prof. Michał Bernaczyk

10:10 - Wykład: 20 lat cyfrowego udostępniania informacji publicznej. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na dostęp do informacji w BIP i jej ponowne wykorzystywanie.
radca prawny dr hab. Michał Bernaczyk
( Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Konstytucyjnego)

10:50 - Wykład: Udostępnianie informacji publicznych w Centralnym Rejestrze Umów a ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa. W poszukiwaniu równowagi między zasadą jawności finansów publicznych a prywatnością osób pełniących funkcje publiczne.
radca prawny Mirosław Wróblewski
(dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich)

11:30 - Wykład: Prawidłowe (współ)stosowanie RODO artykułu 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przez redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej.
dr Krzysztof Wygoda
(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Konstytucyjnego)

12:10 - Przerwa na obiad

12:40 - Wykład: Przygotowanie personelu i struktury organizacyjnej podmiotu publicznego do otwierania danych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 • obszary współstosowania przepisów RODO i ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • ochrona danych osobowych i otwieranie danych w fazie projektowania – jak pogodzić organizacyjnie pogodzić te wymogi,
 • procesy przetwarzania, anonimizacja, powierzenie przetwarzania, przeciwdziałanie naruszeniom ochrony danych osobowych w powiązaniu z zapewnianiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła
(partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych)13:20Wykład: Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego po roku od wejścia w życie. Ocena funkcjonowania najważniejszych rozwiązań:

 • Nowe rozwiązania wprowadzone w ustawie.
 • Ocena funkcjonowania przepisów w aspekcie praktycznym. Problemy.
 • Podstawowe dane dotyczące udostępniania informacji sektora publicznego.
 • Badania i ewaluacja.

Mikołaj Garstka
(radca w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

14:00 - Wykład: Pozwany za BIP? O odpowiedzialności podmiotu publicznego za bezprawne udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Metodyka zabezpieczenia oraz dowodzenia z treści cyfrowych.
adw. dr Łukasz Goździaszek
(Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Problemów Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

14:40 - Przerwa na kawę

15:00 - Wykład: Biuletyn Informacji Publicznej jako źródło informacji w dziennikarstwie danych:

 • Dziennikarstwo danych - czym jest?
 • Struktura semantyczna strony BIP.
 • Metody automatycznego pozyskiwania informacji i oszczędność zasobów.
 • Bezwnioskowe a wnioskowe pozyskiwanie informacji przez dziennikarzy.

Łukasz Żyła
(dziennikarz, prawnik, Prezes Fundacji Media 3.0)

15:30 - Dyskusja, podsumowanie.

16:00 - Zakończenie Forum.

Czas trwania

09:00-16:00

Prelegenci

Mikołaj Garstka

Radca w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się problematyką otwierania danych oraz wykorzystywania i wymiany danych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autor publikacji z zakresu otwartości danych, w tym współautor komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Łukasz Goździaszek

Adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat. Specjalizuje się w prawie Internetu i technologii. Autor takich książek jak m.in. „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Elektroniczne postępowanie upominawcze” (LexisNexis, Warszawa 2014), „Prawo blogosfery” (C.H.Beck, Warszawa 2014) i „Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie” (C.H.Beck, Warszawa 2015).

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p.; członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego; redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert” oraz wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym oraz prawnych aspektach sztucznej inteligencji. Redaktor naukowa komentarza do RODO, autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa informacyjnego, w tym monografii „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (Wolters Kluwer 2022) oraz współautorka komentarza „Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (Wolters Kluwer 2022). Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, tworzy koncepcje merytoryczne cyklicznych forów branżowych. Wykłada w kilku uniwersytetach i wyższych uczelniach. Podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy o prawnych aspektach ochrony danych osobowych, dostępu do informacji, otwierania danych i nowych technologii.

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.
Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy.
Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka (m.in. projektów finansowych przez Komisję Europejską). W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Junior Project Leader w twinngowym projekcie UE – Wzmocnienie instytucji Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.

Krzysztof Wygoda

Specjalista, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej zajmujący się kompleksowym doradztwem i obsługą prawną administratorów danych osobowych w sferze publicznej i prywatnej. Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. Prelegent i panelista kilkudziesięciu konferencji i kongresów. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i dostępu do informacji a także współautor komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za zgłoszenia min. 2 tyg. przed wydarzeniem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!