Forum Finansów Publicznych

O konferencji

Forum Finansów Publicznych to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku. Od tego czasu liczba uczestników stale rośnie, a w ostatniej edycji wzięło udział ponad 250 osób. W trakcie Forum omawiane są najważniejsze tematy z zakresu: rachunkowości, budżetowania, podatków, sprawozdawczości i kontroli. Ze względu na fakt, że konferencja odbywa się w listopadzie, nieodzownym tematem jest zamknięcie bieżącego roku i otwarcie kolejnego. W pierwszym dniu Forum swój finał ma konkurs Mistrz Finansów Publicznych. Po ostatnim etapie odbywa się uroczyste wręczenie nagród.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy:

 • Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące finansów publicznych.

Najlepsi eksperci:

 • Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na tworzenie zasad rachunkowości.

Wymiana doświadczeń:

 • Spotkaj osoby, które z powodzeniem rozwiązują w pracy podobne problemy do Twoich.

Zmiany w prawie:

 • Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk:

 • Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel:

 • Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału zapraszamy:

 • księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych
 • naczelników i pracowników wydziałów kontroli
 • kierowników jednostek
 • audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej
 • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach

Program konferencji

Dzień 1

14:00-16:00 Rejestracja uczestników

16:00-16:15 Otwarcie Forum

16:15-17:15 Kontrola wstępna dokonywana przez głównego księgowego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (pozycja głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych; istota kontroli wstępnej dokonywanej przez głównego księgowego; znaczenie podpisu głównego księgowego na dokumencie; naruszenia dyscypliny finansowej, za jakie odpowiada główny księgowy)
 

17:15-18:00 Sposoby niwelowania poziomu stresu w pracy księgowego (utajone objawy stresu; rodzaje stresu i różne jego symptomy; identyfikacja źródeł stresu; sposoby niwelowania poziomu stresu długofalowego i krótkich uderzeń stresu; najskuteczniejsze indywidualne metody niwelowania własnego stresu; przełamywanie drogi stresu: „alarm – odporność – wyczerpanie” oraz szybkie uspokojenie)

18:00-18:15 Przerwa

18:15-19:15 Zamknięcie roku 2022 (ocena zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostek sektora publicznego w świetle wystąpień pokontrolnych regionalnych izb obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli)
 

20:00 Kolacja

 

Dzień 2

7:30-9:00 Śniadanie

09:00-10:15 Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa po zmianach przepisów (zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 14 lipca 2022 r.; rola zespołów spisowych w procesie identyfikacji składników majątkowych nadających się do likwidacji; sposób dokumentowania likwidacji składników mienia ruchomego oraz zasady ich wyceny i ewidencji; warunki nieopłatnego przekazania majątku innym jednostkom)

10:15-11:00 Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych (termin powstania zobowiązania; błędy w wykazywaniu zobowiązań z tytułu zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego; rozszerzenie definicji zobowiązań wymagalnych; wartość nominalna należności; wykazywanie środków pieniężnych w drodze i należności jednostki opłaconych kartą płatniczą; prawidłowe prezentowanie nadpłat, zaliczek, refundacji oraz należności z tytułu sprzedaży lokali, zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości w sprawozdaniu Rb-N)

11:00-11:30 Przerwa

11:30-12:15 Sprawozdawczość budżetowa (dochody wykonane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-27S i Rb-27ZZ; zaległości netto w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-27S; pożyczki udzielane przez jst w sprawozdaniu Rb-NDS; inne problemy dotyczące wykazywania danych w sprawozdaniach budżetowych)

12:15-13:00 Klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów (ujmowanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług publicznych; wydatki ponoszone na utrzymanie stanowisk pracy; nowe rozdziały oraz paragrafy przeznaczone do ujmowania dochodów i wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy; inne zmiany w klasyfikacji budżetowej)

13:00-14:30 Obiad

14:30-16:00 Odsetki od należności cywilnoprawnych i podatkowych oraz od niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym (rodzaje odsetek, ich wysokość oraz sposób i terminy ich naliczania; zasady rozliczania wpłat; zaokrąglanie kwot odsetek; udzielanie ulg w spłacie; odsetki od należności skierowanych na drogę sądową; odsetki od odsetek; przedawnienie należności odsetkowych; ujęcie odsetek w ewidencji księgowej i sprawozdawczości)

16:00-16:30 Przerwa

16:30-18:00 Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

(koszty samochodów – przełomowe orzeczenie WSA; VAT w projektach realizowanych w ramach Polskiego Ładu; MDR – pierwsze orzeczenia w sprawie schematów podatkowych; fakturowanie elektroniczne w Krajowym Systemie e-Faktur – problemy praktyczne i zmiany; najnowsze orzecznictwo dotyczące rozliczania VAT przez instytucje kultury; korzyści z uzyskania wiążącej informacji stawkowej – przybliżenie przepisów i wnioski płynące
z doświadczeń sektora samorządowego; umowy niepieniężne i nieodpłatne – praktyczne problemy z rozliczeniem VAT i CIT)
 

19:00 Kolacja

 

Dzień 3

23 listopada (środa)

7:30-09:00 Śniadanie

9:00-10:00 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów a zamknięcie roku (istota, wycena, ewidencja; zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym; praktyczne zastosowanie w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych)

10:00-11:00 E-inwentaryzacja (ujęcie inwentaryzacji wspomaganej informatycznie w regulacjach prawnych; e-inwentaryzacja w praktyce jednostek sektora finansów publicznych oraz organów kontrolnych; zastosowanie kodów kreskowych, ich czytników oraz urządzeń wykorzystujących technologię RFID, a także inne wyzwania związane z przeprowadzaniem nowoczesnej inwentaryzacji)
10:00-11:00

12:00 Zamknięcie Forum

 

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Paulina Wiśniewska-Paluch - Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”. Członek SKwP, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcję zastępcy skarbnika gminy i głównej księgowej.

Elżbieta Gaździk - Ekspert w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami w jsfp. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej, autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.

Joanna Rudzka - Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych.

Rafał Guzowski - Dyrektor biura ds. szkoleń i pozyskiwania środków UE. Starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej administracji publicznej i komunikacji. Ekspert dwumiesięcznika „Marketing w sektorze publicznym”.

Piotr Rybicki - Biegły rewident, aktywny członek rad nadzorczych. Wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych.

Lucyna Kuśnierz - Specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Ekonomistka, wieloletni naczelnik wydziału informacji, analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej.

dr Bożena Rudnicka - Ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej. Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

dr Małgorzata Borowik - Trener z zakresu zagadnień gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp. Wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych, była dyrektor Biura Logistyki Policji w Komendzie Głównej Policji oraz główna księgowa jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.

dr Dorota Adamek-Hyska - Członek składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Krystyna Gąsiorek - Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Ekonomista, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO.

Zofia Wojdylak-Sputowska - Współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

Arkadiusz Sputowski - Ekspert i praktyk z zakresu finansów komunalnych, budżetu jst, podatków oraz opłat lokalnych. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie skarbowości i podatków, wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Copernicus

87-100 Toruń

Bulwar Filadelfijski 11

woj. kujawsko-pomorskie

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 580
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 700zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę przy zgłoszeniach do 30.10.2023
2 280
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 700zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 180
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę przy zgłoszeniach do 30.10.2023
980
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: T. Kościuszki 29
 • Kod pocztowy: 50-011
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 8971688084

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
50-011 Wrocław, Polska
T. Kościuszki 29
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!