Kontrakty budowlane

O konferencji

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję w konferencji Kontrakty budowlane, które odbędą się 28-29 września 2022 r.

Zaproszeni prelegenci omówią relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane. Przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w konferencji dowiesz się m.in.:

 • Jak skutecznie negocjować warunki kontraktu
 • Jak pandemia i wojna w Ukrainie wpłynęła na terminy realizacji umowy i jakie są konsekwencje ich niedotrzymania
 • Jakie są sposoby zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych
 • Jak nowe technologie oraz digitalizacja, w tym BIM wpływa na kontrakty budowlane
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność w procesie budowlanym
 • Jakie są sankcje z tytułu nieterminowej realizacji umowy (kary umowne, możliwość odstąpienia od umowy, wykonanie zastępcze)
 • Jakie są sposoby nabywania praw autorskich do projektów architektonicznych 
 • Jakie są zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy na skutek wzrostu kosztów i cen materiałów
 • Jak w praktyce wygląda prowadzenie sporów budowlanych
 • Jak skutecznie zastrzec Tajemnicę Przedsiębiorstwa
 • Jaki są kary umowne i odszkodowania na gruncie podatków CIT oraz VAT
 • Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Zaproszeni prelegenci pomogą rozwiać wątpliwości dotyczące najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów, przestrzegania terminów, kar umownych, sposobów określenia wynagrodzenia czy też rozwiązania umowy.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencję kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

 

Biorąc udział w konferencji otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Program konferencji

I dzień

09:00 - Rozpoczęcie konferencji

09:05

Negocjacje kontraktu budowlanego

 • Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, DZP Domański Zakrzewski Palinka
 • Przygotowanie negocjacji
 • Reguły negocjacji: PZP, regulaminy, negocjacje nieformalne
 • Intensywnie negocjowane postanowienia: rozkład ryzyk, waloryzacja, koordynacja, kontrola podwykonawców, odbiory i kontrola jakości, zmiany, gwarancja, kary, zabezpieczenia, odstąpienie, siła wyższa (wojna, epidemia, etc.)
 • Sukces i porażka w negocjacjach

10:00

Sposoby zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych

 • Michał Prochwicz, Counsel, Bird& Bird
 • Gwarancja bankowa – cechy, sposób zawarcia, klauzule, zarzuty 
 • Gwarancja ubezpieczeniowa oraz inne gwarancje 
 • Poręczenie
 • Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy lub kaucja gwarancyjna

10:40 - Przerwa

11:00

Wstrzymanie uruchomienia gwarancji bankowej złożonej na zabezpieczenie roszczeń inwestora przeciwko wykonawcy w świetle orzecznictwa sądowego

 • Tomasz Romanowski, Adwokat, Wspólnik, RESIST Rezanko Sitek
 • Agnieszka Lewandowska, Radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 • Ogólna charakterystyka gwarancji, relacja pomiędzy stosunkiem gwarancji a stosunkiem podstawowym
 • Uprawnienie gwaranta do odmowy wypłaty sumy gwarancji w kontekście dopuszczalności zabezpieczenia powództwa
 • Procesowe warunki dopuszczalności zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymania realizacji gwarancji bankowej
 • Treść roszczenia zabezpieczanego poprzez wstrzymanie wykonania gwarancji
 • Sposoby zabezpieczenia powództwa dotyczącego gwarancji
 • Uprawdopodobnienia roszczenia o wstrzymanie realizacji gwarancji
 • Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia

11:40

Odpowiedzialność w procesie budowlanym

 • Łukasz Kotarba, Counsel, Radca prawny, Kancelaria Hoogells
 • Proces budowlany – ujęcie cywilnoprawne oraz publicznoprawne
 • Role, obowiązki oraz uprawnienia uczestników procesu budowlanego
 • Rodzaj, zakres oraz podstawa odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego
 • Sądowe dochodzenie roszczeń związanych z procesem budowlanym
 • Studium przypadków

12:30 - Przerwa

13:10

Nieterminowa realizacja umowy

 • Barbara Pancer, Radca prawny, Local Partner w praktyce nieruchomości, GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński
 • Określanie terminów realizacji umowy
 • Harmonogram robót a odbiory i rozliczenia częściowe
 • Możliwość zawieszenia wykonania robót oraz przedłużenia czasu na ukończenie
 • Odpowiedzialność z tytułu przekroczenia terminów umownych
 • Sankcje z tytułu nieterminowej realizacji umowy (kary umowne, możliwość odstąpienia od umowy, wykonanie zastępcze)
 • Wpływ pandemii i wojny w Ukrainie na terminy realizacji umowy i konsekwencje ich niedotrzymania

14:00

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na skutek wzrostu kosztów i cen materiałów

 • Dr Rafał Morek, Adwokat, Partner, DWF Poland
 • Dr Jan Markiewicz, Adwokat, Counsel, DWF Poland
 • Michał Szumbarski, Adwokat, Senior Associate, DWF Poland
 • Jak odpowiednio zabezpieczyć się w umowie przed inflacją, drożyzną i wahaniami koniunktury?

14:50

Praktyczne aspekty prowadzenia sporów budowlanych na tle wybranych doświadczeń

 • Mirosław Skrycki, Adwokat, wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym, a zarządzanie sporem budowlanym
 • Szansa na zabezpieczenie roszczeń = ekspozycja na zabezpieczenie roszczeń
 • Specyfika postępowania dowodowego w sporach budowlanych - praktyka realizacji dowodów z opinii specjalistycznych

15:40 - Zakończenie pierwszego dnia konferencji.

 

II dzień

09:00 - Rozpoczęcie konferencji

09:05

Nabywanie praw autorskich do projektów architektonicznych i uprawnienia do dokonywania zmian w projektach

 • Piotr Staniszewski, Partner w Zespole Nieruchomości, Dentons
 • Zakres ochrony prawnej utworu w rozumieniu prawa autorskiego
 • Czy każdy projekt architektoniczny jest utworem?
 • Licencja vs nabycie praw autorskich
 • Ustawowa licencja na wybudowanie zaprojektowanego obiektu
 • Prawa zależne do projektu architektonicznego, opracowania
 • Prawa właściciela obiektu vs prawa projektanta
 • Prawo do zmiany projektu architektonicznego
 • Przenoszenie nabytych praw autorskich w praktyce transakcyjnej

10:00

Nowe technologie oraz digitalizacja, w tym BIM, i ich wpływ na kontrakty budowlane

 • Lidia Dziurzyńska-Leipert, Partner, Departament Nieruchomości i Budownictwa, Kancelaria CMS
 • Aleksander Grabecki, Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa, Kancelaria CMS
 • Gdzie jesteśmy? Rozwój nowych technologii i ich zastosowanie w procesie budowlanym i w projektach inwestycyjnych

- BIM w sektorze zamówień publicznych i w sektorze prywatnym;

- BMS, automatyka w budynkach;

- AI i robotyka w e-commerce (obiekty logistyczne).

 •  Dokąd zmierzamy?  

- digitalizacja jako jeden z celów wydatkowania środków z KPO;

- BIM jako narzędzie zrównoważonego budownictwa (ESG);

- obowiązek stosowania metodyki BIM w zamówieniach publicznych;

- rosnące znaczenie tzw. green buildings (automatyka w budynkach, BMS);

- Nowy Europejski Bauhaus;

- certyfikacja.

 • Aspekty regulacyjne

- obecny stan prawny: PZP, Prawo Budowlane, stan implementacji normy ISO 19650 dot. stosowania metodyki BIM;

- niezbędne zmiany regulacyjne (PZP, pełna implementacja normy ISO 19650).   

 • Aspekty kontraktowe: wpływ stosowania nowych technologii na relacje kontraktowe pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego

- nowi uczestnicy procesu inwestycyjnego,

- rozkład ryzyk i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego

- umowy wielostronne (Alliance Contracts)?

 •  Wzorce umowne

- audyt stosowanych wzorców umownych (głównie FIDIC) do realizacji inwestycji z wykorzystaniem vs. nowe wzorce umowne

- prawo własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwo.

10:50 - Przerwa

11:20

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontraktach budowlanych

 • Bolesław Szyłkajtis, Adwokat, Kancelaria Adwokacka Adwokat Bolesław Szyłkajts

12:10

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

 • Piotr Stenko, Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa, Kancelaria CMS
 • Typowe podstawy odstąpienia w kontraktach budowlanych
 • Wadliwe lub opóźnione wykonywanie robót budowlanych, skutki zaniechań własnych wykonawcy, rola przyczynienia się inwestora do powstania podstaw odstąpienia
 • Podstawy odstąpienia w przypadku nieprawidłowości po stronie inwestora:

Skutki wadliwości dokumentacji, terenu budowy, braku płatności za roboty zasadnicze i dodatkowe w kontekście odstąpienia

Gwarancja zapłaty

 • Upadłość lub restrukturyzacja uczestników procesu inwestycyjnego, a odstąpienie od umowy
 • Strategie działania, właściwe przygotowanie do odstąpienia, a także konsekwencje w zakresie rozliczenia inwestycji

13:00 - Przerwa

13:50

Rozwiązanie umowy o roboty budowlane

 • Dominik Hińcz, Senior Associate w praktyce rozwiązywania sporów, Bird&Bird
 • Sposoby rozwiązania kontraktu budowlanego
 • Odstąpienie a wypowiedzenie umowy
 • Przesłanki umownego i ustawowego prawa odstąpienia
 • Skutki odstąpienia: z mocą wsteczną czy na przyszłość?

14:40

Podatki w robotach budowlanych

 • Aleksandra Stankiewicz, Radca prawny, doradca podatkowy, PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak
 • Zagadnienia podatkowe związane z kaucjami gwarancyjnymi
 • Kary umowne i odszkodowania na gruncie podatków CIT oraz VAT
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora a koszty uzyskania przychodu
 • Znaczenie protokołu odbioru na gruncie podatków CIT oraz VAT
 • Stawki VAT w branży budowlanej

15:30 - Zakończenie konferencji.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

 • Tomasz Darowski - Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP Domański Zakrzewski Palinka
 • Lidia Dziurzyńska-Leipert - Partner, Departament Nieruchomości i Budownictwa Kancelaria CMS
 • Aleksander Grabecki - Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa Kancelaria CMS
 • Dominik Hińcz - Senior Associate w praktyce rozwiązywania sporów Bird&Bird
 • Łukasz Kotarba - Counsel, Radca prawny Kancelaria Hoogells
 • Agnieszka Lewandowska - Radca prawny RESIST Rezanko Sitek
 • Dr Jan Markiewicz - Adwokat, Counsel DWF Poland
 • Dr Rafał More - Adwokat, Partner DWF Poland
 • Barbara Pancer - Radca prawny, Local Partner w praktyce nieruchomości GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński
 • Michał Prochwicz - Counsel Bird& Bird
 • Tomasz Romanowski - Adwokat, Wspólnik RESIST Rezanko Sitek
 • Mirosław Skrycki - Adwokat, wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Piotr Staniszewski - Partner w Zespole Nieruchomości Dentons
 • Aleksandra Stankiewicz - Radca prawny, doradca podatkowy PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak
 • Piotr Stenko - Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa Kancelaria CMS
 • Michał Szumbarski - Adwokat, Senior Associate DWF Poland
 • Bolesław Szyłkajtis - Adwokat Kancelaria Adwokacka Adwokat Bolesław Szyłkajts
 •  

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!