Konferencja

Kontrakty budowlane

O konferencji

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję warsztatów „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, które odbędą się 19-20 października 2021 r.

Umowy o roboty budowlane stanowią jedną z bardziej skomplikowanych umów określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, jeśli dotyczą sporych inwestycji. Każda ze stron musi być należycie zabezpieczona, a to wymaga zastosowania właściwych postanowień umownych, m.in. prawidłowo sformułowanych kar umownych.

Podczas konferencji powiemy o czym pamiętać przy zawieraniu umowy i jakich błędów nie popełniać.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się:

 • Jak pandemia Covid-19 wpływa na odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane
 • Jakie prawa i obowiązki dotyczące usuwania wad wynikają z ustawy i co można zmienić w umowie
 • Jaka jest istota robót dodatkowych i zamiennych
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność w procesie budowlanym
 • Jakie są sposoby nabywania praw autorskich do projektów architektonicznych i uprawnienia do dokonywania zmian w projektach
 • Jakie są zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy na skutek wzrostu kosztów i cen materiałów
 • Jak w praktyce wygląda prowadzenie sporów budowlanych
 • Jak skutecznie zastrzec Tajemnicę Przedsiębiorstwa
 • Jakie są kary umowne i odszkodowania na gruncie podatku CIT oraz VAT
 • Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Zaproszeni prelegenci pomogą rozwiać wątpliwości dotyczące najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów, przestrzegania terminów, kar umownych, sposobów określenia wynagrodzenia czy też rozwiązania umowy.

Przedstawione będą najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, które wywołują problemy w praktyce.

Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Program konferencji

I dzień

09:00 - Rozpoczęcie konferencji

09:10

Negocjacje kontraktu budowlanego

10:00

Realizacja umów budowlanych i wpływ covid-19 na realizację inwestycji, w tym w szczególności roszczenia związane z covid-19 w toku robót

 • Paulina Sawicka, Adwokat, Associate, DWF Poland
 • Michał Szumbarski, Adwokat, Senior Associate, DWF Poland
 • Wpływ pandemii Covid-19 na odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane
 • Pandemia Covid-19 jako podstawa do formułowania roszczeń w umowach o roboty budowlane – perspektywa wykonawcy i zamawiającego
 • Wpływ regulacji dotyczących Covid-19 na realizację umów zawieranych w reżimie PZP – przesłanki zmiany umowy, rozwiązanie umowy, zasady naliczania kar umownych, zasady korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10:50

Przerwa

11:10

Sposoby zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych

 • Dr Rafał Morek, Adwokat, Partner, DWF Poland
 • Dr Jan Markiewicz, Adwokat, Counsel, DWF Poland
 • Pojęcie i rodzaje wad
 • Rękojmia i gwarancja – czy trzeba wybrać? Jak z nich korzystać, a jak się bronić?
 • Jakie prawa i obowiązki dotyczące usuwania wad wynikają z ustawy i co można zmienić w umowie?
 • Odpowiedzialność za wady w Warunkach Kontraktowych FIDIC
 • Case studies

12:00

Roboty dodatkowe i zamienne

 • Łukasz Mróz, Partner Zarządzający, Mróz Radcy Prawni Sp. p.
 • Istota robót dodatkowych i zamiennych
 • Scenariusze działania wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych
 • Spory o wycenę robót dodatkowych i zamiennych
 • Wykonanie robót dodatkowych bez aneksu

12:50

Przerwa

13:20

Odpowiedzialność w procesie budowlanym

 • Małgorzata Zamorska, Radca prawny, Partner, bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j
 • Odpowiedzialność wykonawcy: rękojmia za wady, gwarancja jakości, odpowiedzialność na zasadach ogólnych
 • Odpowiedzialność inwestora za zapłatę należnego wynagrodzenia, w tym odpowiedzialność solidarna wobec podwykonawców
 • Odpowiedzialność innych uczestników procesu budowlanego – projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

14:10

Nabywanie praw autorskich do projektów architektonicznych i uprawnienia do dokonywania zmian w projektach

 • Konrad Staniszewski, Radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 • Utwory architektoniczne i architektoniczno - urbanistyczne w systemie polskiego prawa autorskiego
 • Sposoby nabycia autorskich praw majątkowych do projektów architektonicznych
 • Prawo do integralności utworu architektonicznego
 • Podsumowanie

15:00

Ochrona danych osobowych - dotychczasowe doświadczenia i najważniejsze decyzje Prezesa UODO

 • Marcin Lewoszewski, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

15:40 - Zakończenie konferencji

 

II dzień

09:00 - Rozpoczęcie konferencji

09:10

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

 • Tomasz Romanowski, Adwokat, RESIST Rezanko Sitek
 • Maciej Lewkowicz, Adwokat, RESIST Rezanko Sitek
 • Przesłanki i metody zastosowania klauzuli waloryzacyjnej
 • Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w umowie na roboty budowlane lub usługi, objęte zamówieniem publicznym
 • Waloryzacja wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia publicznego w odniesieniu do nowelizacji p.z.p.
 • Dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów w związku z klauzulami waloryzacyjnymi
 • Podsumowanie i wnioski de lege ferenda

10:00

Praktyczne aspekty prowadzenia sporów budowlanych na tle wybranych doświadczeń

 • Robert Zbytniewski, Adwokat, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Przygotowanie Inwestora/Wykonawcy/Podwykonawcy do realizacji projektu budowlanego z punkty widzenia potencjalnego sporu
 • Realizacja kontraktu przez Inwestora/Wykonawcę/Podwykonawcę z punkty widzenia potencjalnego sporu
 • Spór pomiędzy stronami zawartej umowy - czego, ile i od kogo żądam/ i kto żąda? Z czego wynika moje/przeciwnika żądanie – co stanowi podstawę mojego/ przeciwnika żądania? Jakie dowody posiadam/posiada mój przeciwnik na potwierdzenie moich/swoich żądań?
 • Praktyczne aspekty prowadzenia sporów budowlanych: cel postępowania dla uczestników sporu, uczestnicy postępowania, sąd właściwy do rozpoznania sporu, pozew i dalsze pisma procesowe, źródła dowodowe, rozprawa/posiedzenia przed sądem właściwym, wykonanie orzeczenia

10:50

Przerwa

11:10

Kontrakty budowlane w ramach PZP

 • Jarosław Sroka, Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

12:00

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontraktach budowlanych

 • Patrycja Gorgoń-Wróbel, Radca prawny, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Ustawowa definicja Tajemnicy Przedsiębiorstwa
 • Tajemnica Przedsiębiorstwa w kontraktach budowlanych z sektora prywatnego
 • Tajemnica Przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
 • Jak skutecznie zastrzec Tajemnicę Przedsiębiorstwa- orzecznictwo oraz praktyczne przykłady

12:50

Przerwa

13:20

Podatki w robotach budowlanych

 • Juliusz Wojciechowski, Doradca podatkowy, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Roboty budowlane realizowane etapami
 • Kary umowne i odszkodowania na gruncie podatku CIT oraz VAT
 • Kaucja gwarancyjna i depozyt zabezpieczający umowę
 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – skutki na gruncie CIT oraz VAT -dokumentowanie

14:10

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

 • Joanna Basińska, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Głowacki i Wspólnicy
 • Umowne i ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane
 • Przyczyny odstąpienia od umowy (opóźnienie, wady w wykonaniu obiektu, inne przyczyny),
 • Skutek ex nunc, ex tunc – co to oznacza? 
 • Odstąpienie od umowy a zapłata wynagrodzenia
 • Inne konsekwencje odstąpienia od umowy o roboty budowlane (gwarancja, rękojmia, kary umowne, ZNWU, prawa do dokumentacji projektowej)

15:00

Kodeks dobrych praktyk – inwestor - inżynier

 • Bolesław Szyłkajtis, Head of infrastructure, Hoogells

15:40 - Zakończenie konferencji

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
 • Joanna Basińska, Radca prawny, Wspólnik Kancelaria Głowacki i Wspólnicy
 • Patrycja Gorgoń-Wróbel, Radca prawny BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Maciej Lewkowicz, Adwokat RESIST Rezanko Sitek
 • Marcin Lewoszewski, Radca prawny, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
 • Dr Jan Markiewicz, Adwokat, Counsel DWF Poland
 • Dr Rafał Morek, Adwokat, Partner DWF Poland
 • Łukasz Mróz, Partner Zarządzający Mróz Radcy Prawni Sp. p.
 • Tomasz Romanowski, Adwokat RESIST Rezanko Sitek
 • Paulina Sawicka, Adwokat, Associate DWF Poland
 • Jarosław Sroka, Partner, Radca prawny BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Konrad Staniszewski, Radca prawny RESIST Rezanko Sitek
 • Michał Szumbarski, Adwokat, Senior Associate DWF Poland
 • Bolesław Szyłkajtis, Head of infrastructure Hoogells
 • Juliusz Wojciechowski, Doradca podatkowy, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Małgorzata Zamorska, Radca prawny, Partner bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j
 • Robert Zbytniewski, Adwokat BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Gdzie i kiedy

Online 19-20 październik 2021

Zapisz się

Cena standardowa
cena za osobę
1695 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 3 września
1195 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa Kijowska 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!