Odpowiedzialność członków zarządu

O konferencji

Prezesi, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy, a także doradcy prawni są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. Dlatego też kadra menedżerska powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych, finansowych oraz podatkowych.

Podczas 2-dniowej konferencji znakomici prawnicy – praktycy podzielą się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.

Konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.
Dlaczego warto wziąć udział?

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja KSH i jej wpływ na działalność zarządów spółek kapitałowych
 • Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskają rady nadzorcze? Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji pracy rady nadzorczej?
 • Odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego i karnego
 • Kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? Kiedy zarząd musi złożyć wniosek o upadłość?
 • Wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
 • Jak powinien postępować menedżer na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania, aby przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?
 • Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
 • Redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej
 • Za jakie naruszenia grozi kara menadżerom w postępowaniach Prezesa UOKIK?
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O
 • Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = znakomici eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem
 • Program stworzony na podstawie najbardziej aktualnych zmian w prawie
 • Wskazówki, które będą odpowiedzią na aktualną sytuację gospodarczą oraz decyzje podjęte w związku z COVID-19
 • Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
 • Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • Przerwy networkingowe
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Kto powinien wziąć udział?
 • Prezesi zarządu
 • Członkowie zarządu
 • Przewodniczący rad nadzorczych
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Sekretarze oraz dyrektorzy biur rad nadzorczych
 • Prokurenci
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorzy departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Radcowie prawni, adwokaci
 • Dyrektorzy Finansowi
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Szefowie biur obsługi zarządu
 • Asystenci zarządów i członków zarządów

Program konferencji

I dzień

08:15

Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych - normy prawne dla kadry zarządzającej:

 • jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych?
 • analiza wybranych przepisów KSH mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania funkcji członka zarządu

09:45

PANEL DYSKUSYJNY – Wpływ nowelizowanej ustawy KSH na pracę zarządów

 • Moderator: Izabela Wojtyczka, Wiceprezes Zarządu, PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • Mariusz Fistek, LL.M., Radca prawny, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Piotr Bielarczyk, Dyrektor Biura Prawnego, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Rafał Wiatr, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy

10:45

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji! 

11:00

Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

dr hab. Dominika Wajda, Dyrektor Departamentu Prawnego, Alior Bank S.A.

Paweł Tymczyszyn, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.

 • obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej spółki kapitałowej
 • rola rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek
 • nowe obowiązki rady nadzorczej
 • nowe uprawnienia rady nadzorczej
 • organizacja prac rady nadzorczej spółki kapitałowej
 • prawo dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki
 • wsparcie rady nadzorczej przez podmioty zewnętrzne
 • zmiany w zakresie organizacji prac rady nadzorczej

12:00

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka organów spółek jako konsekwencja niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Oskar Sitek, Adwokat, Partner, RESIST Rezanko Sitek

 • postępowania w przedmiocie zakazu – uwagi ogólne, zakres czasowy, podmiotowy i przedmiotowy zakazu
 • przesłanki orzeczenia zakazu – wina, celowe działanie, pokrzywdzenie wierzycieli, postępowanie restrukturyzacyjne a orzeczenie zakazu
 • fakultatywny charakter orzeczenia zakazu, przesłanki braku obowiązku orzekania zakazu mimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
 • przegląd orzecznictwa

12:45 - Lunch

13:30

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu

Andrzej Springer, Radca Prawny, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Mirosław Skrycki, Adwokat, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

 • podstawy prawne, rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • szczegółowe zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – wobec spółki, wierzycieli spółki i osób trzecich
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność
 • zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu
 • powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio)
 • praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

14:30

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal

 • znaczenie świadomości prawno – karnej członków zarządu dla efektywnego prowadzenia biznesu
 • podstawa prawna odpowiedzialności karnej członków zarządu - typowe przestępstwa i wykroczenia menedżerskie w prawie karnym, KSH, ustawie o rachunkowości
 • środki zapobiegawcze stosowane przez sądy i organy ścigania w sprawach gospodarczych
 • orzekanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych
 • formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej – uwagi praktyczne

15:30

Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - czyli jak sobie z tym poradzić?

Robert Gniezdzia, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci

 • kontrola w przedsiębiorstwie – co zrobić, aby czuć się bezpiecznie?
 • przesłuchanie menedżera w roli świadka – jak odpowiadać, aby nie zaszkodzić sobie ani firmie?
 • menedżer z zarzutami – proces stawiania zarzutów i obrony
 • prezes w areszcie – czy osobowość lidera na coś się przyda?

16:15

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji! 

16:20

STOLIKI DYSKUSYJNE

Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.

17:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji.

 

II dzień

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00

Domniemanie niewinności vs. śmierć cywilna menadżera

Tobiasz Szychowski, Adwokat, Członek Rady Nadzorczej, PKP S.A.

 • jak prowadzić dialog z uprawnionymi organami?
 • jak prowadzić dialog z prasą – prawa i obowiązki dziennikarzy?
 • prawo do informacji i jego ograniczenia
 • rzetelność i staranność dziennikarska
 • środki ochrony prawnej w przypadku dokonanych naruszeń
 • sprostowanie prasowe (vs. dementi)
 • ochrona dóbr osobistych
 • zniesławienie
 • case study zarządzania kryzysem

09:45

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

Agnieszka Szewczyk-Tomasiak, Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych

Aleksander Dąbrowski, Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych

 • rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej
 • przesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu
 • odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów

10:30

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

prof. Jarosław Zagrodnik, Radca Prawny, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, of Counsel, Chmielniak Adwokaci

 • członek zarządu – osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi innego podmiotu
 • przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową
 • zaniechanie karalności: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji

11:15

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji!

11:30

Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

Piotr Rybicki, Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu, NadzorKorporacyjny.pl

 • osoby odpowiedzialne za rachunkowość spółki
 • zakres obowiązków w zakresie rachunkowości
 • delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych
 • odpowiedzialność za rachunkowość finansową, zarządczą i podatkową
 • obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • wybór wariantu rachunku zysków i strat
 • wybór metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • sporządzanie sprawozdania z działalności
 • badanie sprawozdań finansowych
 • obowiązek publikowania informacji finansowej
 • ochrona danych księgowych

12:15

Kiedy zarząd MUSI złożyć wniosek o upadłość i co się stanie, jak tego nie zrobi?

dr Patryk Filipiak, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner, Filipiak Babicz Legal

 • kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością?
 • czym różni się przesłanka płynnościowa od zadłużeniowej?
 • jakie znaczenie ma wartość majątku przy ocenie niewypłacalności?
 • jak konkretnie zarząd powinien się zabezpieczyć na wypadek przyszłych roszczeń wierzycieli?
 • jakie są rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie? Czy grozi za to również kara pozbawienia wolności?
 • czy złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności?
 • czy w razie niewypłacalności należy złożyć jednocześnie wniosek o upadłość i wniosek restrukturyzacyjny?

13:15

Zasady zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych

ZASADY ZATRUDNIANIA

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursu
 • charakter prawny aktu powołania
 • umowa o pracę
 • umowy cywilnoprawne

ZASADY WYNAGRADZANIA

 • zasada swobody w kształtowaniu wynagrodzenia
 • wyjątki od zasady swobody w kształtowaniu wynagrodzenia

14:15 - Lunch

15:00

Ubezpieczenia D&O

Sylwia Kozłowska, Członek Zarządu, Aon Polska sp. z o.o.

 • charakter ubezpieczenia OC członków organów spółki kapitałowej
 • ubezpieczenie OC a zasada dobrej praktyki spółek
 • zakres informacji udostępnianych towarzystwu ubezpieczeniowemu wraz z wnioskiem o polisy D&O
 • zdarzenia objęte ochroną w ubezpieczeniu OC
 • problematyka czasowego działania polisy
 • koszty ubezpieczenia D&O

15:45

PANEL DYSKUSYJNY - Kary finansowe dla menadżerów w postępowaniach Prezesa UOKiK - wnioski z dotychczasowych decyzji

Moderator: Katarzyna Racka, Radca Prawny, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK

Michał Strzelecki, Radca Prawny, Play

Dariusz Hryniów, Radca Prawny, Członek Rady Nadzorczej, Tauron S.A.

 • szeroka definicja osoby zarządzającej
 • za jakie naruszenia grozi kara menadżerom
 • aspekty proceduralne
 • program leniency szansą na uniknięcie lub obniżenie kary

16:30

Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

Magdalena Zwolińska, Ekspertka ds. komunikacji kryzysowej

 • role i obowiązki zarządu w sztabie kryzysowym
 • o czym pamiętać i jak sprawnie poprowadzić spotkanie sztabu kryzysowego?
 • o czym pamiętać, żeby dobrze zarządzać zagrożeniami i ograniczać ryzyko kryzysów?
 • dlaczego opłaca się dbać o sprawny przepływ informacji na linii zarząd-komunikacja

17:15

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

 • Michał Babicz - Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych Filipiak Babicz Legal
 • dr Piotr Bielarczyk - Dyrektor Biura Prawnego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Aleksander Dąbrowski - Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych
 • dr Patryk Filipiak - Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner Filipiak Babicz Legal
 • Mariusz Fistek - LL.M., Radca prawny, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych KGHM Polska Miedź S.A.
 • Robert Gniezdzia - Radca Prawny, Partner Zarządzający Chmielniak Adwokaci
 • Dariusz Hryniów - Radca Prawny, Członek Rady Nadzorczej Tauron S.A.
 • Sylwia Kozłowska - Członek Zarządu Aon Polska sp. z o.o.
 • Katarzyna Racka - Radca Prawny, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK
 • Piotr Rybicki - Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Oskar Sitek - Adwokat, Partner RESIST Rezanko Sitek
 • Mirosław Skrycki - Adwokat, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Andrzej Springer - Radca Prawny, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Michał Strzelecki - Radca Prawny Play
 • Agnieszka Szewczyk-Tomasiak - Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych
 • Tobiasz Szychowski - Adwokat, Członek Rady Nadzorczej PKP S.A.
 • Karol Maciej Szymański - Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Paweł Tymczyszyn - Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A.
 • dr hab. Dominika Wajda - Dyrektor Departamentu Prawnego Alior Bank S.A.
 • Rafał Wiatr - Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy
 • Izabela Wojtyczka - Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • prof. Jarosław Zagrodnik - Radca Prawny, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, of Counsel Chmielniak Adwokaci
 • Magdalena Zwolińska - Ekspertka ds. komunikacji kryzysowej

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapisy do 15 kwietnia
1 995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
2 595
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Po jego otrzymaniu potwierdzimy rejestrację na konferencję.

 2. Płatność dokonywana jest w ciągu 7 dni na podstawie faktury pro forma dostarczonej po otrzymaniu zgłoszenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!