Konferencja

Odpowiedzialność członków zarządu

O konferencji

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowej konferencji Odpowiedzialność członków zarządów, która odbędzie się w dniach 20 i 21 kwietnia 2021 roku w formule online!

Celem naszej konferencji jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej podstaw, zasad i zakresu odpowiedzialności członków zarządu, jak też pokazanie zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania. Uczestnicy zapoznają się z zakresem odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno–skarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych. Prezesi oraz członkowie zarządu są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji, stąd warto zainwestować w konieczność zapewnienia bardzo dobrej orientacji w aktualnych przepisach prawnych, finansowych oraz podatkowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu” oraz do przesłania zgłoszenia już dzisiaj!
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w konferencji pozwoli Pańśtwu zapoznać sięz zagadnieniami takimi jak:

 • Nowelizacja KSH i jej wpływ na działalność zarządów spółek kapitałowych
 • Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskają rady nadzorcze? Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji pracy rady nadzorczej?
 • Zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej po zmianach prawnych
 • Jak nowelizacja KSH wpłynie na zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek?
 • Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce
 • Kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? Kiedy zarząd musi złożyć wniosek o upadłość?
 • Wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
 • Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - jak przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?
 • Czy niekorzystne decyzje, które nie przyniosły szkody mogą pozbawiać członka zarządu majątku prywatnego?
 • Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
 • Redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O
Kto powinien wziąć udział?
 • Prezesi zarządu
 • Członkowie zarządu
 • Przewodniczący rad nadzorczych
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Sekretarze oraz dyrektorzy biur rad nadzorczych
 • Prokurenci
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorzy departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Radcowie prawni, adwokaci
 • Dyrektorzy Finansowi
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Szefowie biur obsługi zarządu
 • Asystenci zarządów i członków zarządów

Program konferencji

Dzień I

08:55 Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 •  Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00 Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych - normy prawne dla kadry zarządzającej

 •  dr Marcin Chomiuk, Radca prawny, Partner, kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, Kancelaria JDP
 • jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych?
 • analiza wybranych przepisów KSH mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania funkcji członka zarządu
 •  60 min.

10:00 Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

 •  dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej spółki kapitałowej

-rola rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek

-nowe obowiązki rady nadzorczej

-nowe uprawnienia rady nadzorczej

 • organizacja prac rady nadzorczej spółki kapitałowej

-prawo dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki

-wsparcie rady nadzorczej przez podmioty zewnętrzne

-zmiany w zakresie organizacji prac rady nadzorczej 

11:00 Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu

 •  Bartłomiej Włodarski, Counsel, Radca Prawny, PwC Polska
 • podstawy prawne, rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • szczegółowe zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – wobec spółki, wierzycieli spółki i osób trzecich
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność
 • zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu
 • powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio)
 • praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

12:00 Przerwa

12:30 Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

 •  Ewa Rutkowska, Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Prawnej, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • od czego zacząć, kiedy wybucha kryzys
 • zespół kryzysowy: kto, co i jak
 • odpowiedzialność prawna za strategię i rola koordynacji
 • prewencja i action plan na „złe czasy”

13:30 Odpowiedzialność karna członków zarządu

 •  Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal
 • znaczenie świadomości prawno – karnej członków zarządu dla efektywnego prowadzenia biznesu
 • podstawa prawna odpowiedzialności karnej członków zarządu - typowe przestępstwa i wykroczenia menedżerskie w prawie karnym, KSH, ustawie o rachunkowości
 • środki zapobiegawcze stosowane przez sądy i organy ścigania w sprawach gospodarczych
 • orzekanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych
 • formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej – uwagi praktyczne

14:30 Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

 •  Michał Zdyb , TAXWISE Michał Zdyb
 • członek zarządu – osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi innego podmiotu
 • przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową
 • zaniechanie karalności: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji

15:30 Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

 •  Michał Zdyb, TAXWISE Michał Zdyb
 • rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej
 • przesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu
 • odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów

16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień II

8:55 Powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00 Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O (Directors & Officers)

 •  dr Jerzy Lisiecki, Prezes Zarządu, International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
 •  Monika Kosman, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
 • podwyższone ryzyko członków władz spółek kapitałowych
 • rodzaje roszczeń wnoszonych do członków zarządu
 • zmiany przepisów skutkujące zwiększoną odpowiedzialnością i karami dla członków władz
 • przykłady roszczeń objętych ochrona ubezpieczeniową D&O – doświadczenie międzynarodowe i polskie
 • liczba szkód w ubezpieczeniu D&O na polskim rynku
 • krąg osób i zdarzenia objęte ochroną w ubezpieczeniu D&O
 • okres ochrony ubezpieczeniowej
 • wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej

10:00 Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - czyli jak sobie z tym poradzić?

 •  Robert Gniezdzia, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci
 •  Łukasz Chmielniak, Adwokat, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci
 • jak przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?
 • przygotowanie menedżera na wypadek ewentualnego przesłuchania w roli świadka lub podejrzanego 
 • aresztowanie – jak sobie z tym poradzić?

11:00 Odpowiedzialność członków zarządu za decyzje biznesowe podejmowane w spółkach

 •  Monika Drab-Grotowska, Radca Prawny, Partner, Drab–Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci, Ekspertka BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych
 • czy niekorzystne decyzje, które nie przyniosły szkody mogą pozbawiać członka zarządu majątku prywatnego?
 • jak nie popełnić błędów, które pogrążyły już niejednego członka zarządu?
 • jakie klauzule w umowach i statutach spółek szczególnie niebezpieczne dla członka zarządu?
 • czy można zabezpieczyć się przed natychmiastowym odwołaniem ?
 • czy istnieje umowa o zwolnienia członka zarządu z odpowiedzialności?
 • co zrobić, aby bezpiecznie przejść przez okres kadencji?

12:00 Przerwa

12:30 Kiedy zarząd MUSI złożyć wniosek o upadłość i co się stanie, jak tego nie zrobi?

 •  dr Patryk Filipiak, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner, Filipiak Babicz Legal
 • kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością?
 • czym różni się przesłanka płynnościowa od zadłużeniowej?
 • jakie znaczenie ma wartość majątku przy ocenie niewypłacalności?
 • jak konkretnie zarząd powinien się zabezpieczyć na wypadek przyszłych roszczeń wierzycieli?
 • jakie są rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie? Czy grozi za to również kara pozbawienia wolności?
 • czy złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności?
 • czy w razie niewypłacalności należy złożyć jednocześnie wniosek o upadłość i wniosek restrukturyzacyjny?

13:30 Zasady zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych

 •  Paula Koczara, Radca Prawny, Associate w Zespole Prawa Pracy, Kancelaria Bird & Bird

ZASADY ZATRUDNIANIA

• przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

• charakter prawny aktu powołania

• umowa o pracę

• umowy cywilnoprawne

ZASADY WYNAGRADZANIA

• zasada swobody w kształtowaniu wynagrodzenia

• wyjątki od zasady swobody w kształtowaniu wynagrodzenia

14:30 Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

 •  Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, Biegły Rewident, nadzorkorporacyjny.pl
 • osoby odpowiedzialne za rachunkowość spółki
 • zakres obowiązków w zakresie rachunkowości
 • delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych
 • odpowiedzialność za rachunkowość finansową, zarządczą i podatkową
 • obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • wybór wariantu rachunku zysków i strat
 • wybór metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • sporządzanie sprawozdania z działalności
 • badanie sprawozdań finansowych
 • obowiązek publikowania informacji finansowej
 • ochrona danych księgowych

15:30 Zakończenie konferencji

Czas trwania

1 dzień, od 8:55 do 16:30
2 dzień, od 8:55 do 15:30

Prelegenci

Cytat
 • Michał Babicz - Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych Filipiak Babicz Legal
 • Łukasz Chmielniak - Adwokat, Partner Zarządzający Chmielniak Adwokaci
 • dr Marcin Chomiuk - Radca prawny, Partner, kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego Kancelaria JDP
 • Monika Drab-Grotowska - Radca Prawny, Partner, Drab–Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci, Ekspertka BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych
 • dr Patryk Filipiak - Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner Filipiak Babicz Legal
 • Robert Gniezdzia - Radca Prawny, Partner Zarządzający Chmielniak Adwokaci
 • Paula Koczara - Radca Prawny, Associate w Zespole Prawa Pracy Kancelaria Bird & Bird
 • Monika Kosman - Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
 • dr Radosław Kwaśnicki - Partner, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Jerzy Lisiecki - Prezes Zarządu International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
 • Ewa Rutkowska - Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Piotr Rybicki - Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, Biegły Rewident nadzorkorporacyjny.pl
 • Bartłomiej Włodarski - Counsel, Radca Prawny PwC Polska
 • Michał Zdyb - TAXWISE Michał Zdyb

Gdzie i kiedy

Online 20-21 kwiecień 2021

Zapisz się

Konferencja online
cena za osobę
1595 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Po jego otrzymaniu potwierdzimy rejestrację na konferencję.

 2. Płatność dokonywana jest w ciągu 7 dni na podstawie faktury pro forma dostarczonej po otrzymaniu zgłoszenia.

Komputer z dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa Kijowska 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!