Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

O kursie

Cele kursu:

 • zdobycie przez kursantów niezbędnej wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy w archiwum zakładowym/ składnicy akt oraz do jego prawidłowego prowadzenia,
 • zapoznanie się przez kursantów z normatywami kancelaryjnymi (instrukcja kancelaryjna, archiwalna i jednolity rzeczowy wykaz akt) oraz z ich praktycznym stosowaniem,
 • zdobycie wiedzy w zakresie brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • pracownicy rozpoczynający pracę w archiwach zakładowych/ składnicach akt,
 • pracownicy kancelarii/ sekretariatów,
 • wszyscy zainteresowani tematyką.

Program kursu

DZIEŃ I 

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:
  • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego.
  • Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego.
  • Narodowy zasób archiwalny.
  • Państwowy zasób archiwalny.
  • Niepaństwowy zasób archiwalny.
  • Państwowa sieć archiwalna.
  • Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym.
  • Formy ochrony prawnej.
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji:
  • Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości.
  • Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej.
  • Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej.
  • Dokumentacja jawna i niejawna.
  • Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna.
 3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji:
  • Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.
  • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne.
  • Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.
 4. Organizacja pracy kancelaryjnej:
  • Tradycyjny obieg dokumentacji.
  • Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją.
  • Systemy kancelaryjne.
  • Instrukcja kancelaryjna.
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt.

DZIEŃ II 

 1. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt:
  • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt.
  • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego.
  • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt.
  • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt.
  • Wyposażenie archiwum zakładowego.
  • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych.
  • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt.
  • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego.
  • Udostępnianie dokumentacji.
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Konserwacja akt.
  • Przekazywane akt do archiwum państwowego.
 2. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym.
 3. Archiwizowanie dokumentacji aktowej:
  • Terminologia archiwizowania.
  • Studia wstępne.
  • Rozpoznanie przynależności zespołowej.
  • Segregacja dokumentacji.
  • Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu.
  • Weryfikacja kategorii archiwalnych.
  • Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej.
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych.
  • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Opisywanie teczek.
  • Inwentaryzacja.
  • Sygnowanie dokumentacji.
  • Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.
 4. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
 5. Usługi archiwalne
 6. Zajęcia praktyczne
  • Zapoznanie się ze:
   • spisem spraw;
   • spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej
   • wykazem spisów zdawczo- odbiorczych
   • spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego
   • kartą udostępnienia akt
   • spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
   • protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej
   • karta zastępczą akt
  • Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
  • Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

Czas trwania

2 dni, 8:00-16:00

Prelegenci

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
1 309
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 350 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 406
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 450 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!