Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

O kursie

Cele kursu:

 • Pogłębienie posiadanych przez słuchaczy umiejętności poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną.
 • Przygotowanie do lepszego pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych.
 • Pracownicy kancelarii i sekretariatów.
 • Pracownicy składnic akt.

Program kursu

DZIEŃ 1

 1. Organizacja pracy kancelaryjnej:
  • Informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania.
  • Organizacja pracy kancelaryjnej – charakterystyka systemów kancelaryjnych.
  • Podstawy prawne funkcjonowania kancelarii – instrukcja kancelaryjna i wykaz akt.
  • Zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych – kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego.
  • Specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji.
  • Miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki.
  • Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
  • Dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych.
 2. Zasady ogólne kwalifikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną:
  • Ogólne zasady kwalifikacji dokumentów.
  • Przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt.
  • Podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną.
  • Rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych.
 3. Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi:
  • Standard porządkowania materiałów archiwalnych.
  • Standard ewidencjonowania materiałów archiwalnych.
  • Standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych.
 4. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym:
  • Podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym.
  • Rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym.
  • Etapy porządkowania dokumentacji.
  • Wydzielanie materiałów kategorii B.
  • Segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B.
  • Segregacja i systematyzacja akt kategorii A.
  • Znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej.
 5. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt:
  • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt.
  • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego.
  • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt.
  • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt.
  • Wyposażenie archiwum zakładowego.
  • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych.
  • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt.
  • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego.
  • Udostępnianie dokumentacji.
  • Konserwacja akt.
 6. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego:
  • Przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji.
  • Sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego.
  • Organizacja przekazywania.
  • Stan fizyczny przekazywanej dokumentacji.
  • Dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji.
  • Opracowanie notatki wstępnej.
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
  • Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji.
  • Metody brakowania dokumentacji.
  • Brakowanie w zasobie uporządkowanym.
  • Brakowanie w zasobie nieuporządkowanym.
  • Zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej.
  • Komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania.
  • Sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji.
  • Ekspertyzy archiwalne.
  • Likwidacja dokumentacji.
 8. Porządkowanie zasoby archiwum zakładowego:
  • Rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje.
  • Ustalenie przynależności zespołowej.
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych.
  • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji.
  • Systemy ewidencji zasobu archiwalnego.

DZIEŃ 2

 1. Zajęcia praktyczne, m. in. :
  • Rozpoznanie przynależności zespołowej.
  • Segregacja dokumentacji.
  • Weryfikacja kategorii archiwalnych.
  • Porządkowanie materiałów archiwalnych.
  • Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Opisywanie teczek.
  • Sygnowanie dokumentacji.
  • Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.
 2. Egzamin praktyczny wykonywany na materiałach elektronicznych – archiwizacja zespołu archiwalnego zamkniętego.

Czas trwania

2 dni, 8:00-16:00

Prelegenci

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
1 241
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 280 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 435
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 480 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!