Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)

O kursie

Dyrektor finansowy to osoba odpowiedzialna za zarządzenie środkami finansowymi w organizacji. Odpowiada za proces tworzenia rocznego budżetu, sprawozdawczości zarządczej, prognozowania oraz wdraża i nadzoruje system zarządzania efektywnością kosztową.

Nowoczesny dyrektor finansowy musi umiejętnie poruszać się we wszystkich obszarach działania firmy. Nie tylko posiadać głębokie rozumienie mechanizmów finansowych i podstaw rachunkowości, musi znać i rozumieć istotę pozostałych funkcji przedsiębiorstwa: sprzedaży, marketingu, operacji, logistyki.

Kurs wzbogacony jest o zagadnienia dotyczące Prawa Pracy, a także doskonalenie umiejętności – menedżerskich, osobistych i zarządczych – mających bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania poszczególnych członków zespołu.

Proponowany przez nas cykl szkoleniowy ma za zadanie przygotować osoby planujące rozwój zawodowy oraz skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy.

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Dyrektora Finansowego z Akademią Podatków, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Dyrektor Finansowy (kod zawodu 112006).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 15/K/19 i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
Kto powinien wziąć udział?

Kurs skierowany jest do głównych księgowych planujących dalszy rozwój zawodowy, menedżerów i kontrolerów ds. finansowych, osób odpowiedzialnych za strategię biznesową, menedżerów ds. operacyjnych i wszystkich pragnących skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy.

Program kursu

Moduł I

Dzień I i II

 

RACHUNKOWOŚĆ - Katarzyna Rydz

 

 • Organizacja rachunkowości
 • Zmiana podstawy prawnej sporządzania sprawozdań finansowych
 • Identyfikowanie i realizowanie dodatkowych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spółek publicznych
 • Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych
 • Określenie znaczenia i roli komitetu audytu
 • Odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości finansowej
 • Inwentaryzacja
 • Budowa sprawozdania finansowego: bilans; rachunek zysków i strat - ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym; rachunek przepływów pieniężnych; zestawienie zmian w kapitale; informacja dodatkowa; dobór i stosowanie właściwych zasad wyceny początkowej, bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów w warunkach kontynuacji działalności oraz wyrażonych w walutach obcych; dokonywanie przeszacowania wartości majątku oraz ustalanie i stosowanie wyceny w wartości godziwej oraz rozliczanie różnic z przeszacowania
 • Zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wybranych zagadnień, w szczególności takich jak: umowy długoterminowe; leasing; odroczony podatek dochodowy; instrumenty finansowe; zmiany zasad rachunkowości; zdarzenia po dacie bilansu; błąd lat ubiegłych
 • Porównanie systemu MSSF do polskich zasad rachunkowości (omówienie najważniejszych różnic)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej:  metody konsolidacji; dokumentacja konsolidacyjna; przeprowadzanie testu na utratę wartości
 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników: wskaźniki rentowności; wskaźniki płynności; wskaźniki kapitału obrotowego; wskaźniki zadłużenia; wskaźniki giełdowe i inne mierniki (EPS, EBIT, EBITDA)
 • Strategie zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: zakładanie i przekształcanie jednostek gospodarczych; łączenie, podział i przejęcia spółek; postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacja, upadłość jednostek gospodarczych
 • Raportowanie niefinansowe

 

Moduł II

 

Dzień I i II

 

PODATKI

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – podstawowe instytucje i regulacje

 

 • Podmiot i przedmiot opodatkowania:

-podmioty opodatkowania,

-wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe,

-ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,

 • Podatek u źródła (art. 21):

-rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju,

-dochody z nieruchomości, udziałów spółki w której aktywa zawierają minimum 50% nieruchomość,

-rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe,

-definicja „beneficial owner” – rzeczywisty beneficjent,

-naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania,

-obowiązek sprawozdawczy,

-postepowanie płatnika gdy roczne wierzytelności przy poborze podatku u źródła od jednego podatnika przekraczają 2.000.000 zł,

-certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, oryginały i kopie – warunki ich stosowania w 2019 r.,

 • Przychody z zysków kapitałowych (art. 7b):

-przychody z udziału w zyskach osób prawnych,

-przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa,

-przychody z obrotu wierzytelnościami,

-przychody z obrotu papierami wartościowymi,

-przychody z praw majątkowych o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7

 • Przychody z innych źródeł (w tym przychody z działalności gospodarczej):

-pojęcie przychody w podatku dochodowym,

-moment powstania przychodu podatkowego,

-faktury korygujące przychody – okres korekty,

-nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości przychodu z otrzymanych świadczeń nieodpłatnych,

-przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,

-zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym (datio in solutum),

 • Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:

-definicja pojęcia,

-związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu,

-ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów,

-wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów.

 • Moment potrącenia kosztu w czasie:

-moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,

-potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami,

-potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste),

-potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych,

-ujęcie w czasie korekt kosztów,

-rachunkowe ujęcie kosztów i jego wpływ na potrącenie kosztu dla celów podatkowych,

-potrącanie kosztów pracowniczych,

-potrącanie kosztów prac rozwojowych,

-koszty potrącane na zasadzie kasowej.

 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

-definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,

-środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny,

-wartość początkowa środka trwałego,

-zmiana wartości początkowej,

-zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

-metody amortyzacji,

-stawki amortyzacji – wysokość odpisów,

-jednorazowy odpis amortyzacyjny,

-odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów,

-leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 • Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:

-sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy (wynik finansowy a podstawa opodatkowania),

-odliczenia od dochodu – pomniejszenie podstawy opodatkowania: ulga B+R – na działalność badawczo-rozwojową a amortyzacja; przekazane darowizny,

-stawka podatku 19%,

-obniżona 9 % stawka CIT – zasady i warunki zastosowania,

-5% podatek od działalności innowacyjnej i prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box) – wynalazki, patenty, receptury, nowe rośliny, nowe preparaty strzeżone prawnie – od 1 stycznia 2019 r,

-opodatkowanie dywidend: dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskie – zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie zryczałtowane; dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich" a zasada odliczenia proporcjonalnego,

-opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC),

-minimalny podatek dochodowy od przychodów z wybranych nieruchomości (art. 24b).

 

 

Raportowanie schematów podatkowych – MDR (Mandatory Disclosure Rules)

 

 • Podstawowe definicje

-pojęcie uzgodnienia

-cechy rozpoznawcze: ogólna cecha rozpoznawcza, szczególna cecha rozpoznawcza, inna szczególna cecha rozpoznawcza

-kryterium głównej korzyści

-kryterium kwalifikowanego korzystającego

-definicja schematu podatkowego: schemat podatkowy transgraniczny; schemat podatkowy krajowy; schemat podatkowy standaryzowany

-schemat podatkowe objęte zakresem raportowania:; typ nr 1 (ogólna cecha rozpoznawcza + kryterium głównej korzyści); typ nr 2 (szczególna cecha rozpoznawcza); typ nr 3 (inna szczególna cecha rozpoznawcza)

 • Podmioty obowiązane do raportowania

-promotor – obowiązki informacyjne: udostępnienie i wdrożenie schematu podatkowego; prawnie chroniona tajemnica zawodowa

-korzystający – obowiązki informacyjne: obowiązki korzystającego, który nie zwolnił promotora z prawnie chronionej tajemnicy zawodowej; obowiązek przekazania informacji o schemacie (MDR-3)

-wspomagający – obowiązki informacyjne

 • Raportowanie do KAS

-terminy raportowania, przepisy intertemporalne

-moment powstania obowiązku raportowania

-schematy objęte raportowaniem

-raportowanie przez poszczególne podmioty – tajemnica zawodowa a określenie podmiotu obowiązanego do raportowania

-okoliczności, które nie powoduje obowiązku raportowania (bieżące doradztwo podatkowe, audyty, szkolenia)

-NSP – numer schematu podatkowego (potwierdzenie nadania, obowiązki związane z NSP)

-informacje MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4

 • Procedura wewnętrzna MDR

-podmioty obowiązane do wprowadzenia

-fakultatywne wdrożenie procedury wewnętrznej - korzyści

-zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników

-kontrola wewnętrzna i audyt stosowania przepisów o MDR

 • Sankcje administracyjne i karne

-sankcje za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie

-podmioty ponoszące odpowiedzialność

 

Podatek od towarów i usług (PL) – podstawowe instytucje i regulacje

 

 • Mechanizm funkcjonowania podatku VAT

-podstawy prawne funkcjonowania; unijne i krajowe regulacje

-podstawowe zasady, pojęcia i definicje

 • Zakres przedmiotowy:

-dostawa towarów (pojęcie odpłatności, moment dostawy towarów (stanowisko MF, orzecznictwo TSUE)

-świadczenie usług (moment wykonania usługi, identyfikacja)

-nieodpłatne świadczenie usług oraz nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów (m.in. zasady rozliczania i dokumentowania, ustalenie podstawy opodatkowania, prezenty o małej wartości, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne przekazywanie towarów poza granice kraju)

-czynności niepodlegające opodatkowaniu

-identyfikacja towarów i usług dla celów podatku VAT – klasyfikacje statystyczne i inne

 • Zakres podmiotowy:

-podatnik VAT – pojęcie działalności gospodarczej – podatnik istniejący

-rejestracja podatników, identyfikacja i weryfikacja kontrahentów, pojęcia dochowania należytej staranności i działania w dobrej wierze

-rejestr podatników vat czynnych, vat zwolnionych, wykreślonych – znaczenie i stosowanie

-podatnikiem nabywca –system odwrotnego obciążenia – revesre chargé (zmiany od 1.11.2019)

 • Podstawa opodatkowania

-pojęcie kwoty należnej, elementy składowe podstawy opodatkowania,

-koncepcja świadczeń złożonych: problematyka mixed supply oraz single composite supply

-zasady obniżania podstawy opodatkowania – rozliczanie faktur korygujących - brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego

-przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej – stosowanie odpowiedniego kursu waluty a przepisy innych ustaw

-zagadnienie refakturowania usług (podstawa prawna i faktyczna, obowiązek podatkowy, dokumentowanie)

 • Wysokość opodatkowania – stawki i zwolnienia
 • Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług

-zdarzenie podatkowe i wymagalność podatku – krajowej i unijne regulacje

-dostawa towarów i wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego

-usługi rozliczane cyklicznie, usługi ciągłe, usługi rozliczane etapami a moment powstania obowiązku podatkowego

-termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego

-rozliczanie zaliczek

 • Podatek naliczony

-prawo do odliczenia jako kategoria obiektywna – zasada neutralności

-źródła i wysokość podatku naliczonego – dokumenty uprawniające do odliczenia podatku

-moment nabycia prawa do odliczenia – termin odliczenia

-zakres prawa do odliczenia – doktryna assets labeling

-wydatki bez prawa do odliczenia: formalne i materialne przesłanki odliczania

-rozliczenie faktury korygującej in minus / in plus

-rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym – zwrot VAT

 • Instytucja „ulgi na złe długi”

-nieściągalność wierzytelności a korekta podatku należnego – art. 98a

-korekta podatku naliczonego u dłużnika – art. 89b

 • Mechanizm podzielonej płatności – split payment

-mechanizm podzielnej płatności w ujęciu technicznym i ekonomicznym (płynność finansowa)

-istota - sytuacje zastosowania – rodzaje transakcji objętych split payment

-przypadki uznawania i obciążana rachunku VAT

 • Terytorialność podatku VAT. Miejsce opodatkowania dostaw towarów/miejsce świadczenia usług:

-zasady ogólne ustalania miejsca opodatkowania

-zasady rozliczania dostaw łańcuchowych (praktyka i orzecznictwo TSUE),

-wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej (dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze),

-wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania (znaczenie pojęcia „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”)

-dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca w kontekście transakcji zawieranych z kontrahentami z zagranicy (abroad reverse chargé)

-Miejsce opodatkowania usług (przepisy krajowe art. 28a-28o i orzecznictwo TSUE)

-Znaczenie pojęć „siedziba działalności gospodarczej”, „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”,

 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe - obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy (w zarysie): WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; Sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju; System wymiany informacji VIES - informacje uzyskiwane z systemu a rozliczenie WDT i WNT
 • Transakcje z krajami spoza UE - obrót towarowy pozawspólnotowy (w zarysie):

-Eksport towarów:

-Import towarów:

 • Usługi w obrocie międzynarodowym („eksport usług”, import usług)

-„Eksport usług” – usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju

-Import usług

 • Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika

-Rejestracja VAT UE

-zgłoszenia celne

-Informacje podsumowujące

-Dodatkowe ewidencje i rejestry

-Prezentacja w deklaracjach i JPK

 • Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym

-Definicja pojęć „faktura”, „faktura elektroniczna”, „wystawienie faktury”, „egzemplarz faktury”

-Czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej

-Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w „obrocie konsumenckim” na żądanie, faktura a paragon, sprzedaż zwolniona)

-Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą

-Faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)

-Faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju („faktura handlowa”),

-Dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT)

-Terminowe wystawianie faktur: podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur; wystawianie faktur z opóźnieniem

-Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur

(faktury dokumentującej sprzedaż, „faktury handlowej”, faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej)

-Wielość podmiotów transakcji

-Numeracja faktury („identyfikowalność i unikatowość” faktury)

-Oznaczanie faktury

-Numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne)

-Zaokrąglanie kwot wyrażonych w walucie obcej

-Sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze

-Data sprzedaży na fakturze (pojęcie „dostawy towarów” oraz „momentu wykonania usługi” w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego)

 -Faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej)

-Sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone)

-Faktura rozliczeniowe / faktura „0” – znaczenie praktyczne

-Inne informacje umieszczane na fakturach – znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT

-Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionyc

-Korygowanie faktur - faktura korygująca

-Korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy

-Korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy

 • Sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT – instrument noty korygującej

-Brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT

-Zbiorcza faktura korygująca

-Anulowanie faktur – dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady

 

Moduł III

 

Dzień I i II

 

BUDŻETOWANIE - Sławomir Lasota

 

Budżetowanie Przychodów i kosztów (Controlling Operacyjny) Jak nauczyć menedżerów pracy z budżetami i controllerami?

 

Program szkolenia pozwoli na poznanie praktycznego zastosowania budżetu, jako narzędzia zarządzania firmą m.in.:

 • Samodzielnie przygotowywać swój budżet
 • Mieć wpływ na realizację budżetu
 • Umieć obliczać i oceniać odchylenia

Tematyka szkolenia Wprowadzenie do budżetowania:

 • Wstęp do budżetowania
 • Rodzaje, typy budżetów
 • Sposoby budżetowania
 • Metody budżetowania

Projektowanie systemu:

 • Projektowanie obiegu informacji
 • Zasady tworzenia Procedur
 • Zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
 • Agregacja budżetów cząstkowych
 • Negocjacje budżetowe
 • Zatwierdzenie budżetu

Zastosowanie w praktyce:

 • Projektowanie formularzy kosztowych
 • Delegowanie uprawnień na osoby odpowiedzialne za centra
 • Przygotowanie operacyjnych budżetów wydziałowych
 • Planowanie sztywne i elastyczne, sposobami przeliczania budżetów wyjściowych
 • Planowane, postulowane a rzeczywiste koszty działalności

 

Analizy odchyleń  od realizacji budżetu:

 • Korygowanie budżetów, przesunięcia budżetowe
 • Metody ustalania przedziałów istotności dla pozycji kosztowych
 • Analiza, separowanie odchyleń
 • Interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • Pisanie raportów z odchyleń
 • Podsumowanie

 

Moduł IV

 

Dzień I i II

 

EXCEL- Janusz Gach

 

 Excel w finansach dla zaawansowanych

 

 • Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
 • Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
 • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
 • Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
 • Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
 • Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 • Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 • Import danych z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 • Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
 • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
 • Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 • Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic  -  Narzędzia z paska
 • Główne elementy okna edytora VBA
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
 • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
 • Lokalizacja i dostępność makra
 • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
 • Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
 • Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
 • Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji
 • Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji­­
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 • Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),
 • Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy

Moduł V

 

Dzien I i II

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - Sławomir Lasota

 

Prognozowanie i analizy płynności finansowej

 

Wprowadzenie

 • Rentowność, a płynność finansowa.
 • Relacje pomiędzy zyskiem a gotówka.
 • Cykl rotacji pieniądza w firmie
 • Bilans w ujęciu Zarządczym
 • Struktura kapitału pracującego

Podstawowe wskaźniki

 • Zarządzanie składowymi Kapitału Pracującego:
 • Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką.
 • Budowa wskaźników rotacji
 • Budowa wskaźników płynności finansowej

Ruch pieniądza

 • Zarządzanie płynnością finansową firmy .
 • Prognozowanie wpływów i wydatków
 • Bilans ruchu środków pieniężnych
 • Metoda bezpośrednia
 • Metoda pośrednia

Metody sporządzania

 • Metoda: od Cash – Flow
 • Metoda: z bilansu
 • Monitorowanie płynności finansowej
 • Podsumowanie zajęć

Czas trwania

Moduł I - 26 - 27 września 2020r.

Moduł II - 10 - 11 października 2020r.

Moduł III - 24 - 25 października 2020r.

Moduł IV - 07 - 08 listopada 2020r.

Moduł V - 21 - 22 listopada 2020r.


Ilość godzin dydaktycznych 90h

Prelegenci

Janusz Gach

Wykładowca - trener z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Potrafi w zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji biznesowych tak aby swobodnie przyswoił ją każdy uczestnik kursu.

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadziła szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykładała na studiach podyplomowych „Kadry i płace” na Uniwersytecie Łódzkim.

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Sławomir Lasota

Specjalizuje się w obszarach z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową. Na zajęciach skutecznie uczy menedżerów, jak w praktyce zarządzać finansami firmy. Konsultant biznesu z 15 letnim doświadczeniem trenerskim. W swojej karierze zawodowej trzy lata pełnił funkcję Controllera Finansowego Rafinerii Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu i zarządzania płynnością finansową w ponad dwudziestu przedsiębiorstwach, m.in. w Grupie LOTOS, Grupie Bumar, Grupie Orlen. Wykładowca na Podyplomowych Studiach MBA. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Stypendysta na Otto Friedrich Uniwersität Bamberg, w Niemczech. Obecnie Dyrektor Finansowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
3 500
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, certyfikaty
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: al. Jerozolimskie 123A
 • Kod pocztowy: 02-017
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132836115

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa, Polska
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!