Kurs na specjalistę ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – wyzwania wobec sytuacji wywołanej pandemią SARS-CoV-2

O kursie

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce, biorąc pod uwagę szczególne, coraz bardziej restrykcyjne środki stosowane przez władze polskie i zagraniczne w celu zwalczania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Restrykcje nałożone przez rządy różnych państw na życie społeczne i gospodarcze w celu zatrzymania rozwoju pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dotknęły nie tylko społeczeństwa miejscowe ale również skomplikowały sytuację cudzoziemców. Zamkniętych zostało wiele granic państwowych, urzędy działają w ograniczonym zakresie albo wcale, a w mediach panuje chaos informacyjny. W związku z tym, w trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców zarówno wynikające ze szczególnych ustaw uchwalanych w związku ze zwalczeniem pandemii – tzw. „tarczy antykryzysowej”, jak i standardowe zasady znajdujące się w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenie ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu zarówno w kontekście przepisów ogólnych, jak i szczególnych rozwiązań wprowadzonych na czas walki z pandemią. Szkolenie będzie miało charakter  interaktywny i będzie realizowane z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców.
Kto powinien wziąć udział?

osób zaintersowanych tematem legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Program kursu

 1. [NOWOŚĆ] Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
  1. Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?
  2. Jaki wpływ ma stan epidemii na sprawy cudzoziemców rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie?
  3. Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”? Czy ograniczone możliwości wizyty w urzędzie wojewódzkim przekreślają szanse na legalny pobyt?
  4. Cudzoziemiec a obowiązkowa kwarantanna – czy każdego dotyczy, co grozi za naruszenie?
  5. Jak przedłużono ważność oświadczeń i zezwoleń na pracę?
  6. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
  7. Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?
 2. [NOWOŚĆ} Ogólne zasady obrony przed roszczeniami kontrahentów powstałymi na tle trudności w funkcjonowaniu firmy wywołanych przez epidemię
  1. Co oznacza zarzut siły wyższej?
  2. Kiedy i w jakiej sytuacji go można wykorzystać?
  3. Kiedy można powoływać się na nadzwyczajną zmianę okoliczności i jakie to będzie mieć skutki?
  4. Czy różni się siła wyższa od nadzwyczajnej zmiany okoliczności?
 3. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  2. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  6. Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  7. Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  8. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  9. Obywatele UE i EOG – rejestracja pobytu.
 4. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Jak wyglądają procedury?
  2. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
  3. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 5. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  1. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  2. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  3. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  4. Posiadacze Karty Polaka
  5. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  6. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 6. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  1. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  2. Jak formułować ofertę pracy?
  3. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 7. Transfery wewnątrzkorporacyjne:
  1. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw.
  2. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 9. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 10. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 11. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?
  1. Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
  2. Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.
 12. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  5. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
 13. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  1. Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  2. Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
  3. Jakiej argumentacji można użyć, aby uzasadnić swoje stanowisko?
  4. Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
  5. Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.
 14. W jakich sytuacjach warto odwoływać się od decyzji organu?
  1. W jaki sposób wnieść odwołanie i kto je rozpatruje?
  2. Jakiej argumentacji można użyć w postępowaniu odwoławczym?
  3. Jakie są skutki wniesienia odwołania?
  4. Czy decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym mogą być zaskarżone do sądu?
  5. Jakie są wymogi do złożenia skargi do sądu administracyjnego?
  6. Jak uzasadnić skargę do sądu?
  7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.
 15. Omówienie formularzy urzędowych, case study
 16. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Michał Nocuń

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

Piotr Raczak

Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
540
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: al. Jerozolimskie 123A
 • Kod pocztowy: 02-017
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132836115

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!