Specjalista ds. personalnych – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

O kursie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez naszą firmę kursu, który pomoże Państwu uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa pracy i zdobyć bądź udoskonalić umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych. 

Program uwzględnia najnowsze zmiany prawne i aktualne orzecznictwo oraz interpretacje. Nasz kurs to gwarancja uzyskania praktycznych odpowiedzi, jak poradzić sobie z niejasnymi przepisami.

Kurs w usystematyzowanej formie – odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie spraw kadrowych, jak i dla osób rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu jest przygotowany tak, aby uwzględnić obszary największych trudności i pomóc w aktualizacji wiedzy. Jednocześnie kompleksowa forma kursu pozwala zyskać całościowe spojrzenie na prawo pracy.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie obszerny skrypt, zawierający liczne wyjaśnienia, przykłady i stanowiska urzędowe.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • wiedza uwzględniająca najnowsze zmiany prawne,
 • kurs ukierunkowany na praktykę, zwłaszcza na niuanse budzące wątpliwości,
 • warsztatowo-wykładowa forma zajęć, która daje konkretne umiejętności a nie tylko notatnik pełen informacji,
 • liczne ćwiczenia w formie case study.
 • obszerny skrypt z przykładami dla każdego uczestnika szkolenia,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania certyfikatu z oceną,.
Kto powinien wziąć udział?

Kurs w usystematyzowanej formie – odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie spraw kadrowych, jak i dla osób rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu

PROGRAM KURSU:

1. Aktualne zasady prowadzenia teczki osobowej i wybrana dokumentacja pracownicza.

 • Co powinno znaleźć się w aktach osobowych i w jakim układzie.
 • Nowy 5-częściowy układ teczki osobowej (A, B, C, D, E) – w tym zasady prowadzenia części E teczki.
 • Układ chronologiczny i tematyczny po ostatnich zmianach teczki osobowej.
 • Stosowanie przepisów o 10-letnim okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w praktyce.
 • Poświadczanie przez pracodawcę odpisów i kopii składanych w teczce osobowej.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania kopii dokumentacji pracowniczej i postępowanie w przypadku wielokrotnego składania wniosku przez tego samego pracownika.
 • Zasady prowadzenia teczek w formie elektronicznej, w tym przechodzenie z teczki papierowej na elektroniczną.
 • Dokumentacja osobowa dla pracownika zatrudnianego ponownie po przerwie – nowe zasady.
 • Wymogi dotyczące gromadzenia w teczkach osobowych skierowań na badania profilaktyczne oraz poświadczeń zapoznania z oceną ryzyka.
 • W jakim języku prowadzić dokumentację dla pracownika – cudzoziemca.
 • Czy dokumentacja zatrudnienia z innych państw powinna zostać przedstawiona w formie tłumaczenia przysięgłego.
 • Na jakie szkolenia bhp i badania lekarskie wysłać pracownika.
 • Jak postąpić, gdy pracownikowi zakończy się ważność badania a pracownik nie dostarczy nowego orzeczenia (skutki dopuszczenia do pracy, skutki w zakresie wynagrodzenia pracownika).
 • Czy można uznać orzeczenie z badania zrealizowanego przez pracownika w wybranej przez niego jednostce medycyny pracy.
 • Czy można honorować badania lekarskie i szkolenia bhp z poprzedniego zakładu pracy.
 • Jaki jest zakres badań dla pracownika kierującego sporadycznie pojazdem do celów służbowych.
 • Stosowanie limitów zatrudnienia na czas określony.
 • Umowy na okres próbny – zmiany prawne w zakresie maksymalnego czasu trwania oraz ograniczenie możliwości ponawiania
  z tym samym pracownikiem.
 • Rozszerzenie ilości informacji w umowie o pracę oraz wypełnianie poszczególnych rubryk umowy o pracę – krok po kroku
  (w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z podaniem właściwych dat, stacjonarnym i niestacjonarnym miejscem pracy, polskim i obcojęzycznym określeniem nazwy stanowiska oraz określeniem wynagrodzenia).
 • Radykalne rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia w nowelizacji work-life balance oraz praktyczne sposobu ograniczenia uciążliwości stosowania nowych przepisów poprzez odsyłacze do podstaw prawnych.
 • Nowe zasady aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Nowe kary za naruszenie przepisów w zakresie tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia wynikające z nowelizacji
  work-life balance.
 • Sposób zmiany warunków zatrudnienia w sposób stały i czasowy oraz jednostronnie i w drodze dwustronnej.
 • Przedwstępne umowy o pracę, listy intencyjne i promesy zatrudnienia.
 • Aktualne wytyczne UODO w zakresie stosowania RODO do spraw kadrowych.
 • Dokumentacja wymagana dla wdrożenia zakładowej kontroli trzeźwości oraz kontroli antynarkotykowej – najnowsze zmiany prawne.

2. Najważniejsze zasady postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę.

 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Zmiana przepisów w zakresie wskazywania przyczyny wypowiedzenia i konsultacji związkowej rozwiązania umowy na czas określony.
 • Nowy wymóg uzasadniania rozwiązania umowy na okres próbny na żądanie pracownika.
 • Plusy i minusy rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz właściwy sposób udokumentowania.
 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy – analiza na bazie aktualnego orzecznictwa sądów pracy.
 • Ustalanie okresu wypowiedzenia dla umów bezterminowych i terminowych.
 • Czy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w stażu pracy należy uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji przepisów.
 • Formułowanie przyczyny dyscyplinarnego rozwiązania umowy.
 • Inne sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Rozwiązywanie trudności związanych z doręczeniem dokumentu
  (odmowa podpisania dokumentu przez pracownika, przedstawienie zwolnienia lekarskiego w dniu wypowiedzenia, nie podjęcie dokumentu z poczty).
 • Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia bezterminowego i terminowego.
 • Terminy dla pracownika na sprostowanie świadectwa pracy.
 • Powtórne wydanie świadectwa pracy – kopia czy duplikat.

3. Urlopy pracowników i inne rodzaje nieobecności w pracy.

 • Jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik, aby zaliczyć mu staż pracy.
 • Zagraniczne okresy pracy w stażu urlopowym – wymagane dokumenty.
 • Edukacja pracownika w stażu pracy.
 • Obliczanie urlopu proporcjonalnego.
 • Urlop na żądanie – czy wniosek jest wiążący dla pracodawcy, do kiedy pracownik powinien wystąpić o taki urlop, w jakiej formie wniosek powinien wpłynąć.
 • Jednostronne wyznaczanie terminu urlopu przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia.
 • Urlop zaległy – czy można zmusić pracownika do wykorzystania takiego urlopu.
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy.
 • Anulowanie urlopu udzielonego pracownikowi.
 • Obliczanie wymiaru urlopu pracownika niepełnoetatowego.
 • Nowy 5-dniowy urlop opiekuńczy – wymiar, osoby uprawnione i zasady udzielania.
 • Nowe zwolnienie na pilne sprawy rodzinne – praktyczne aspekty udzielania przy zastosowaniu wymiaru w dniach i godzinach.
 • Komu należy się urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze.
 • Nowe zwolnienie dla pracowników zajmujących się myślistwem (na odstrzał sanitarny).
 • Zwolnienia z tytułu powodzi.
 • Wezwania i zawiadomienia sądowe a zwolnienia z pracy.
 • Szczególne uprawnienia do zwolnień z pracy pracowników-krwiodawców.
 • Czy każdej osobie podnoszącej kwalifikacje należy się urlop szkoleniowy.
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego oraz pracownika z legitymacją weterana działań poza granicami Państwa.

 4. Planowanie i rozliczanie czasu pracy bez tajemnic.

 • Co to jest norma i wymiar czasu pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy, grafik i harmonogram czasu pracy.
 • Najnowsze przepisy w zakresie pracy zdalnej – praktyczne aspekty wdrażania – w tym m.in. tworzenie regulaminu pracy zdalnej, dodatkowe oświadczenia wymagane przy pracy zdalnej, praca zdalna stała i okazjonalna, ustalanie ryczałtu za pracę zdalną.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy.
 • Aktualne informacje w ewidencji czasu pracy (m.in. godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy), nowe dokumenty gromadzone w ewidencji oraz wymóg odrębnego prowadzenia dokumentacji.
 • Czy można zmienić harmonogram czasu pracy w trakcie miesiąca.
 • Czy można zrezygnować z ewidencji czasu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na okres rozliczeniowy.
 • Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego.
 • Zwiększenie uprawnień w zakresie czasu pracy niektórych pracowników rodziców poprzez wydłużenie wieku dziecka uprawniającego do korzystania z uprawnień oraz możliwość wnioskowania o elastyczny czas pracy.
 • Wymogi dokumentacyjne w zakresie wdrożenia ruchomego czasu pracy.
 • Stosowanie przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
 • Czy szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają skrócenie odpoczynku dobowego.
 • Najnowsze zmiany prawne w zakresie przerw „śniadaniowych”.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Podróż służbowa i szkolenie a czas pracy – kontrowersyjne przypadki.
 • Nadgodziny dobowe a średniotygodniowe – rozróżnianie i ustalanie wysokości dodatku.
 • Rozliczanie nadgodzin czasem wolnym.
 • Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
 • Praca w wolną sobotę a praca w niedziele i święta.
 • Odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy kadry kierowniczej.
 • Interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową.

5. Stosowanie kar porządkowych.

 • Czy za każde poważne naruszenie można pracownika ukarać karą porządkową.
 • Procedura skutecznego wymierzenia kary porządkowej – krok po kroku.
 • Jak postąpić, gdy pracownik wniesie sprzeciw.
 • Na czym polega zatarcie kary porządkowej.
 • Nowa przesłanka wymierzenia kary pieniężnej.
 • Czy kara porządkowa może ułatwić zwolnienie pracownika z pracy.

6. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za powierzone mienie (telefon komórkowy, samochód służbowy itp.).

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby pracownik odpowiadał finansowo za szkodę.
 • Czy pracownik musi pokryć wszystkie straty, jakie wyrządził pracodawcy.
 • Czy z tytułu szkody można po prostu dokonać potrącenia z pensji pracownika.
 • Zasady wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.

7. Dodatkowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

 • Przerwa monitorowa udzielana na zasadach ogólnych a przerwa monitorowa pracownicy w ciąży.
 • Ustalanie i udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Nowy wymiar i nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego – w tym wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu oraz zwiększenie ilości części.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – metoda ustalania okresu przedłużenia urlopu.
 • Prawo do urlopu wychowawczego.
 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem z uwagi na złożenie wniosku urlopowego.
 • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – praktyczne konsekwencje ograniczenia zasady proporcjonalnego pomniejszania urlopu wypoczynkowego.
 • Czy pracownik może skutecznie ochronić się przed zwolnieniem korzystając z obniżonego etatu.
 • Zmiana zasad udzielania urlopów ojcowskich wynikająca z work-life balance.
 • Czy ciąża zawsze chroni pracownicę przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Możliwość wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym – zmiana zasad w zakresie udzielania pracownikom z obniżoną normą czasu pracy oraz problematyczne sytuacje m.in. na tle udzielania zwolnienia pracownikom niepełnoetatowym oraz zatrudnionym w systemie równoważnym w świetle interpretacji MRPiPS.
 • Nowy zakaz – prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika rodzica w okresach chronionych (w tym w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego).

8. Kontrole PIP.

 • Czego może domagać się inspektor pracy od kontrolowanej firmy.
 • Czy inspektor pracy musi okazać upoważnienie i legitymację.
 • Czy trzeba zapewnić inspektorowi osobne pomieszczenie i transport.
 • Jakie mogą być rezultaty kontroli dla firmy oraz imiennie – dla służb kadrowych i kierowników.

9. Egzamin (test pisemny).

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

mec. Jakub ZIARNO

Radca prawny Kancelarii Adwokackiej Grzegorz Zaborowski i Wspólnicy sp.k. specjalizujący się w prawie pracy i prawa gospodarczego.

Jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniową w obszarze prawa pracy.

Jest autorem kilkuset artykułów popularyzujących tematykę prawną, m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personelu od A do Z, Portalu Kadrowym, Aktualnościach Kadrowych, Inspektorze Pracy, Ekspercie Kadrowym. Występował jako ekspert prawa pracy w audycjach telewizyjnych (TVP2, TVN24, TVP INFO). Był inspektorem pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się bardzo dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Udział online
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Udział stacjonarny
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!