Weekendowy kurs dla zaawansowanych na certyfikowanego specjalistę z zakresu kadr i płac (54H)

O kursie

Kurs będzie maił na celu w sposób jasny, zrozumiały i podparty praktycznymi przykładami przedstawienie zmian, które obowiązują od 2020r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu Pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza, która pozwoli im zweryfikować obecnie stosowane praktyki w przedsiębiorstwie i wdrożyć rozwiązania mające na celu wyeliminowanie z nich błędów.

Niniejszy kurs kierowany jest do pracodawców, osób pracujących w działach kadr i płac, a także do pracowników firm, które w swojej codziennej działalności mają do czynienia z dokumentacją pracowniczą oraz rozliczaniem czasu pracy.

Kurs zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy kursu będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Uwaga!

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych modułów kursu cena ustalana jest indywidualnie

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 15/K/19) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

- specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
- specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310
Kto powinien wziąć udział?

Osób, które chcą zdobyć zawód specjalisty do spraw kadr oraz specjalisty do spraw wynagrodzeń, a także osób chących poszerzyć wiedzę z zakresu kadr i płac.

Program kursu

Moduł I

Akademia Prawa Pracy - Ewa Buchowiecka

 

Moduł II

Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy - Barbara Godlewska - Bujok

 

Moduł III

Akademia kadr i płac w praktyce - Jolanta Karakow - Jaśkiewocz

 

Typy nieobecności w pracy

prawo do urlopu,

Urlop wypoczynkowy

 • wymiar urlopu,
 • urlop proporcjonalny ,
 • porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę,
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
 • Urlop na żądanie – zasada udzielania

Urlopy rodzicielskie

 • zasiłek macierzyński
 • uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek macierzyński a śmierci ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • zasiłek macierzyński w przypadku zgonu dziecka
 • zasiłek macierzyński przysługuje po ustaniu zatrudnienia
 • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej
 • zasiłek macierzyński a urodzenie dziecka  wymagającego opieki szpitalnej
 • rozszerzenie osób uprawnionych do korzystania  z zasiłku macierzyńskiego

Urlop rodzicielski

 • wymiar urlopu rodzicielskiego
 • maksymalny okres korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • terminy złożenia wniosku o urlop rodzicielski
 • urlop rodzicielski pobierany w częściach
 • kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego
 • łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego
 • zasiłek macierzyński/rodzicielski wymagane dokumenty

Urlop ojcowski

 • zasiłek opiekuńczy
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych
 • niezbędna dokumentacja
 • zasiłek opiekuńczy 188 kp
 • podział urlopu na godziny

Wynagrodzenie ze stosunku pracy – minimalne wynagrodzenia za pracę a wpływ na naliczanie wynagrodzeń oraz potrąceń komorniczych

 • Elementy składowe listy płac
 • Skala podatkowa 2020 r.
 • PIT – O
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
 • Ograniczenie składek ZUS 2020 roku
 • Koszty uzyskania przychodów w 2020 roku
 • Wynagrodzenie minimalne 2020 roku
 • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
 • Składniki wynagrodzenia jakim nie wolno wyrównywać do minimalnego wynagrodzenia
 • Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
 • Ustalenie kwoty brutto
 • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
 • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
 • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
 • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
 • Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
 • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
 • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
 • wypłacane za roczny okres
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
 • Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
 • E-zwolnienia

Ćwiczenia praktyczne

Umowy zlecenie

 • Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach ,zbieg tytułu ubezpieczenia.
 • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społecznego umów zlecenia;
 • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
 • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
 • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
 • Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
 • Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
 • limit kosztów 50%
 • Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
 • PIT - O
 • emerytem
 • własnym pracownikiem
 • z pełnym ZUS
 • ze składką zdrowotna
 • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Zbieg tytułów
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.

Ćwiczenia praktyczne

Moduł IV

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ Podatek PIT - Paweł Ziółkowski

 

Nowe zasady - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany w ZFŚS 2020

 

Cel i zasady tworzenia

 • Cele tworzenia ZFŚS
 • Podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu
 • Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników
 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50
 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników
 • Pracodawcy sektora publicznego
 • Definicja i granice działalności socjalnej
 • Katalog osób uprawnionych
 • ZFŚS tworzony indywidualnie i wspólnie
 • Wysokość odpisów 2019/2020

Świadczenia z ZFŚS

 • Rodzaje świadczeń
 • Kryteria socjalne
 • Zasady dysponowania środkami funduszu
 • Regulamin ZFŚS
 • Komisja Socjalna

Świadczenia po równo a składki ZUS

 • Zasady różnicowania środków – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
 • Nakaz różnicowania świadczeń
 • Czy każde świadczenie musi być zróżnicowane co do kwoty?
 • Treść wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS
 • Stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo
 • Stanowisko sądów
 • Konsekwencje wyroku TK K 7/13

ZFŚS a podatek dochodowy

 • Przychody podatkowe
 • Czy w przypadku świadczeń z ZFŚS potrąca się koszty uzyskania
 • Zwolnienia podatkowe
 • Zapomogi
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów
 • Świadczenia do 1000 zł
 • Opieka nad dziećmi
 • Wypoczynek dzieci
 • Świadczenia nie będące przychodami ze szczególnym uwzględnieniem imprez socjalnych

 PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%

Podatnicy i płatnicy

 • Podmioty posiadające status płatnika
 • Podatnicy rozliczani przez płatnika
 • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
 • Nowe zasady stosowania skali podatkowej u pracowników (nowość 2020)
 • Skala podatkowa 2020 – planowe obniżenie stawki podatku
 • Ulga podatkowa – jak naliczać ją przy zaliczkach

Zerowy PIT dla młodych

 • Przychody objęte zwolnieniem
 • Przychody poza zwolnieniem (w tym zasiłki!)
 • Limit wieku – do kiedy obowiązuje zwolnienie
 • Limit przychodów w 2019 r. i w latach następnych
 • Zwolnienie a koszty uzyskania
 • Zwolnienie a składka zdrowotna
 • Składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów zwolnionych

Przychody podatkowe

 • Rodzaje przychodów podatkowych w podziale na źrodła
 • Moment powstania przychodu
 • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
 • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)

Koszty uzyskania przychodów

 • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
 • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
 • Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych oraz zmiana interpretacji podatkowych w zakresie możliwości naliczania kosztów autorskich
 • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów

Szczególne zasady ustalania przychodów

 • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
 • Pakiety medyczne
 • Imprezy i szkolenia
 • Świadczenia związane z podróżami
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Świadczenia BHP
 • Inne zwolnienia podatkowe
 • Świadczenia bez oznaczonej wartości
 • Rozliczanie cudzoziemców
 • Umowy do 200 zł
 • Konkursy

Rozliczenia podatkowe

 • Zasady i terminy naliczania podatku
 • Deklaracje i informacje podatkowe – nowe zasady

Czas trwania

Moduł I - 19 - 20 września 2020r.

Moduł II - 03- 04 października 2020r.

Moduł III - 17 - 18 października 2020r.

Moduł IV - 07 - 08 listopada 2020r.

Ilość godzin dydaktycznych: 54h

Prelegenci

Barbara Godlewska-Bujok

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki prawa pracy i problemów ZZL. Jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Pracuje także jako wykładowca i adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia w Instytucie Socjologii UW i na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Odbyła stypendia w Stanach Zjednoczonych w City University of New York School of Law i Holandii w Vrije Universiteit Amsterdam. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie problematyki mediacji i negocjacji, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW. Ma doświadczenie z sektora publicznego, m.in. z pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym współautorką komentarzy do Kodeksu pracy i innych ustaw. Doradza w języku polskim i angielskim.

Ewa Buchowiecka

Dyrektor biura w Krakowie. Radca Prawny. Od 2018 r. związana z Russell Bedford. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, a także w zakresie tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas swojej praktyki zawodowej publikowała opinie i artykuły na łamach branżowych pism i serwisów internetowych oraz współpracowała jako redaktor w wydawnictwie C.H. Beck. W Russell Bedford zajmuje się kompleksową obsługą prawną z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, jak i obsługą procesową podmiotów gospodarczych. Prelegent na licznych szkoleniach Russell Bedford Akademia.

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON . Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

 

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
2 890
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa al. Jerozolimskie 123A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!