Pomoc publiczna: baza szkoleń i kursów z całej Polski!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów poświęconych pomocy publicznej 
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia z pomocy publicznej

Szkolenia pomoc publiczna: 24

Artykuł

Pomoc publiczna: definicja, przepisy, szkolenia i kursy

Podstawowym założeniem gospodarki wolnorynkowej jest, że każde przedsiębiorstwo ma na rynku równe szanse w konkurowaniu z pozostałymi. Dlatego jakiekolwiek próby interwencji państwa tak, aby zaburzyć tę równowagę, są absolutnie niedopuszczalne. Są jednak sytuacje, w których konieczne jest udzielenie firmom wsparcia w celu wyrównania ich szans. Właśnie wówczas w grę wchodzi pomoc publiczna. Dowiedz się, czym dokładnie jest i jak wyglądają zasady jej przyznawania.

Pomoc publiczna: definicja

Na początek najważniejsze: pomoc publiczna nie jest tym samym co pomoc społeczna – choć terminy te mogą się wydawać do siebie podobne. Pierwszy dotyczy jednak przedsiębiorstw, a drugi konkretnych obywateli.

Pomoc publiczna jest definiowana jako ingerencja państwowych instytucji, która polega na przyznaniu pomocy w dowolnej formie przynoszącej korzyści pojedynczemu przedsiębiorstwu bądź ich grupom. Co do zasady, w większości przypadków takie działania są zabronione prawnie – z uwagi na to, że mogą prowadzić do zaburzenia konkurencyjności na wolnym rynku.

Istnieją jednak sytuacje – wcale nie tak rzadkie – w których pomoc publiczna może zostać udzielona. Trzeba jednak mieć świadomość, że w związku z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, przyznanie takich korzyści musi się odbyć w zgodzie z legislacją polską, jak i wspólnotową.

Podstawy prawne pomocy publicznej

Pomoc publiczna na terenie UE jest zakazana – wskazuje na to art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki i wyłączenia.

Kluczowymi aktami prawnymi, które należy znać w tym kontekście, są przede wszystkim:

 • w prawodawstwie polskim:
 • w prawodawstwie unijnym, poza treścią Traktatu wspólnotowego, szczegółowe rozporządzenia Komisji Europejskiej, które wskazują rodzaje pomocy publicznej, która jest akceptowana na terenie UE.
W jakich sytuacjach możliwe jest udzielenie pomocy publicznej?

Pomoc publiczna może być udzielana za zgodą Komisji Europejskiej. Jednak organ ten nie weryfikuje każdego pojedynczego przypadku. W zamian w rozporządzeniach KE są regularnie definiowane sytuacje, w których jej udzielenie przez państwo jest możliwe bez ubiegania się o zgodę. Aktualnie obowiązującym, najważniejszym aktem prawnym dotyczącym tego zagadnienia jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r.). Zgodnie z nim, dozwolone formy pomocy publicznej to pomoc:

 • regionalna – z tej formy korzysta największa liczba przedsiębiorstw, np. poprzez udział w RPO, czyli Regionalnych Programach Operacyjnych,
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie pomocy inwestycyjnej, pomocy operacyjnej i dostępu MŚP do finansowania,
 • na ochronę środowiska naturalnego,
 • na badania i rozwój oraz innowacje,
 • szkoleniowa,
 • na rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych,
 • która ma na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi,
 • o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych,
 • na infrastrukturę szerokopasmową,
 • na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
 • na infrastrukturę lokalną różnego rodzaju.
W jakiej formie jest udzielana pomoc publiczna?

Za pomoc publiczną uznawana jest każda korzyść przyznawana przez instytucję publiczną przedsiębiorstwu. Dlatego może ona przyjąć np. formę:

 • dotacji celowej,
 • pożyczki lub kredytu preferencyjnego,
 • gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa,
 • preferencyjnych warunków dostępu do publicznej infrastruktury,
 • zwolnień od podatku.

Warto też podkreślić, że udzielane są trzy główne rodzaje pomocy publicznej: sektorowa (dla firm z określonego sektora rynku), regionalna (dla przedsiębiorstw z określonego regionu) oraz horyzontalna (obejmująca firmy spełniające określone kryteria, bez względu na region czy branżę).

Szkolenia z pomocy publicznej, kursy online Pomoc Publiczna

Należy pamiętać, że lista czynników kwalifikujących do otrzymania pomocy publicznej, jak i lista wykluczeń zmienia się regularnie – zarówno na niwie prawa UE, jak i polskiego. Dlatego, chcąc ubiegać się o takie wsparcie, należy koniecznie być na bieżąco z aktualnymi zapisami legislacyjnymi w tej sprawie i zmianami w prawie. Dobrym sposobem zapoznania się z aktualnym stanem prawnym oraz praktyką ubiegania się o pomoc publiczną mogą być praktyczne szkolenia i warsztaty omawiające zarówno aktualne przepisy, jak i procedury. Listę tego typu szkoleń, kursów i warsztatów z pomocy publicznej znajdą Państwo na górze strony.

Szkolenia z pomocy publicznej organizowane są zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, gdzie zajęcia realizowane są w sali szkoleniowej, jak i szkoleń online, gdzie za salę szkoleniową służą programy do prowadzenia konferencji zdalnych. Większość kursów i szkoleń z pomocy publicznej w formie stacjonarnej organizowanych jest w dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice i Wrocław.

Program szkolenia pomoc publiczna

Program szkoleń i warsztatów z pomocy publicznej oraz pomocy de minimis różni się w zależności od organizatora czy grupy docelowej. Najczęściej w programie zajęć omawiane są zagadnienia takie jak:

 • podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej oraz de minimis,
 • dopuszczalna pomoc publiczna, notyfikacja i wyjątki od obowiązku notyfikacji,
 • pomoc de minimis – pojęcie i pułapy pomocy de minimis,
 • ustalanie limitu dostępnej pomocy de minimis,
 • pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do zasad udzielania pomocy publicznej oraz de minimis,
 • obowiązki związane z udzielaniem i korzystaniem z pomocy de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.
Do kogo kierowane są szkolenia i kursy z pomocy publicznej?

Możemy wyróżnić dwie grupy odbiorców zainteresowanych szkoleniami z pomocy publicznej:

 1. urzędnicy:
  1. kadra kierownicza urzędów,
  2. pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za udzielanie i ocenę zasadności pomocy publicznej,
  3. osoby, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych,
  4. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
  5. pracownicy specjalnych stref ekonomicznych.
 2. beneficjenci:
  1. przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy publicznej o pomocy de minimis,
  2. organizacje pożytku publicznego i non-profit starające się o pomoc publiczną,
  3. jednostki publiczne.
Pomoc publiczna: definicja, przepisy, szkolenia i kursy
Szkolenia pomoc publiczna

Zapisz się i odbieraj powiadomienia o nowych szkoleniach z pomocy publicznej na swój e-mail!