Znajdź szkolenia pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w całej Polsce!

 • Poznaj szkolenia pomoc de minimis oraz szkolenia pomoc publiczna
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia pomoc publiczna

Szkolenia pomoc publiczna: 12

Artykuł

Pomoc publiczna: definicja, przepisy, szkolenia pomoc publiczna i pomoc de minimis.

Podstawowym założeniem gospodarki wolnorynkowej jest, że każde przedsiębiorstwo ma na rynku równe szanse w konkurowaniu z pozostałymi. Dlatego jakiekolwiek próby interwencji państwa tak, aby zaburzyć tę równowagę, są absolutnie niedopuszczalne. Są jednak sytuacje, w których konieczne jest udzielenie firmom wsparcia w celu wyrównania ich szans. Właśnie wówczas w grę wchodzi pomoc publiczna. Dowiedz się, czym dokładnie jest i jak wyglądają zasady jej przyznawania.

Spis treści:

 1. Pomoc publiczna
 2. Pomoc de minimis
 3. Podstawy prawne pomocy publicznej
 4. W jakich sytuacjach możliwe jest udzielenie pomocy publicznej?
 5. W jakiej formie udzielana jest pomoc publiczna?
 6. Szkolenia pomoc publiczna, szkolenia pomoc de minimis
 7. Program szkolenia pomoc publiczna i pomoc de minimis
 8. Do kogo kierowane są szkolenia pomoc publiczna i pomoc de minimis?
Pomoc publiczna

Jaka jest definicja pomocy publicznej? Co to jest pomoc publiczna? Pomoc publiczna jest definiowana jako ingerencja państwowych instytucji, która polega na przyznaniu pomocy w dowolnej formie przynoszącej korzyści pojedynczemu przedsiębiorstwu bądź ich grupom. Co do zasady, w większości przypadków takie działania są zabronione prawnie – z uwagi na to, że mogą prowadzić do zaburzenia konkurencyjności na wolnym rynku. Istnieją jednak sytuacje – wcale nie tak rzadkie – w których pomoc publiczna może zostać udzielona. Trzeba jednak mieć świadomość, że w związku z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, przyznanie takich korzyści musi się odbyć w zgodzie z legislacją polską, jak i wspólnotową.

Warto również pamiętać, że pomoc publiczna nie jest tym samym co pomoc społeczna – choć terminy te mogą się wydawać do siebie podobne. Pierwszy dotyczy jednak przedsiębiorstw, a drugi konkretnych obywateli.

Pomoc de minimis

Co to jest pomoc de minimis? Pomoc de minimis to wsparcie publiczne, którego nie trzeba zgłaszać z powodu pozostwania tej pomocy poniżej pewnego progu wielkości, któy mógłby zakłócić konkurencję na wolnym rynku. Pojęcie pomocy de minimis wprowadzone przez rozporządzenie Komisji Europejskiej wynika z zasady, że pomoc o niewielkiej wartości nie zakłóca konkurencji na rynku i nie ma wpływu na wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi UE, a więc pozostaje w dyspozycji krajowej administracji publicznej. Pomoc de minimis udzielana jest w różnych formach między innymi jako:

 • szkolenia,
 • inwestycje,
 • zwolnienia podatkowe,
 • pożyczki i preferencyjne kredyty,
 • umorzenie składek ZUS oraz odestek.

Jakie są progi pomocy de minimis? Progi pomocy de minimis określa rozporządzenie. Zawiera ono kwotę pomocy, jaką państwo może udzielić podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. Jest to kwota:

 • 100 tys. EUR brutto w przypadku firm zajmujących się drogowym transportem towarów,
 • 200 tys. EUR brutto w przypadku pozostałych firm, które nie są wyłączone z uzyskania pomocy de minimis.

Jeśli przedsiębiorstwo zajmuje się drogowym transportem towarów, ale jest to tylko jeden z elementów świadczonych usług (np. produkcja towaru wraz z transportem), wówczas podlega progowi dopuszczalnej pomocy wynoszącej 200 tys. EUR.

Podstawy prawne pomocy publicznej

Pomoc publiczna na terenie UE jest zakazana – wskazuje na to art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki i wyłączenia. Kluczowymi aktami prawnymi, które należy znać w tym kontekście, są przede wszystkim:

 • w prawodawstwie polskim:
  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.),
  • konkretne rozporządzenia Rady Ministrów definiujące przypadki, w których możliwe jest udzielenie pomocy publicznej – np. regionalnej.
 • w prawodawstwie unijnym, poza treścią Traktatu wspólnotowego, szczegółowe rozporządzenia Komisji Europejskiej, które wskazują rodzaje pomocy publicznej, która jest akceptowana na terenie UE (w tym dotyczące pomocy de minimis).
W jakich sytuacjach możliwe jest udzielenie pomocy publicznej?

Pomoc publiczna może być udzielana za zgodą Komisji Europejskiej. Jednak organ ten nie weryfikuje każdego pojedynczego przypadku. W zamian w rozporządzeniach KE są regularnie definiowane sytuacje, w których jej udzielenie przez państwo jest możliwe bez ubiegania się o zgodę. Aktualnie obowiązującym, najważniejszym aktem prawnym dotyczącym tego zagadnienia jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r.). Zgodnie z nim, dozwolone formy pomocy publicznej to pomoc:

 • regionalna – z tej formy korzysta największa liczba przedsiębiorstw, np. poprzez udział w RPO, czyli Regionalnych Programach Operacyjnych,
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie pomocy inwestycyjnej, pomocy operacyjnej i dostępu MŚP do finansowania,
 • na ochronę środowiska naturalnego,
 • na badania i rozwój oraz innowacje,
 • szkoleniowa,
 • na rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych,
 • która ma na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi,
 • o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych,
 • na infrastrukturę szerokopasmową,
 • na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
 • na infrastrukturę lokalną różnego rodzaju.
W jakiej formie udzielana jest pomoc publiczna?

Za pomoc publiczną uznawana jest każda korzyść przyznawana przez instytucję publiczną przedsiębiorstwu. Dlatego może ona przyjąć np. formę:

 • dotacji celowej,
 • pożyczki lub kredytu preferencyjnego,
 • gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa,
 • preferencyjnych warunków dostępu do publicznej infrastruktury,
 • zwolnień od podatku.

Warto też podkreślić, że udzielane są trzy główne rodzaje pomocy publicznej: sektorowa (dla firm z określonego sektora rynku), regionalna (dla przedsiębiorstw z określonego regionu) oraz horyzontalna (obejmująca firmy spełniające określone kryteria, bez względu na region czy branżę).

Szkolenia pomoc publiczna, szkolenia pomoc de minimis

Należy pamiętać, że lista czynników kwalifikujących do otrzymania pomocy publicznej, jak i lista wykluczeń zmienia się regularnie – zarówno na niwie prawa UE, jak i polskiego. Dlatego, chcąc ubiegać się o takie wsparcie, należy koniecznie być na bieżąco z aktualnymi zapisami legislacyjnymi w tej sprawie i zmianami w prawie. Dobrym sposobem zapoznania się z aktualnym stanem prawnym oraz praktyką ubiegania się o pomoc publiczną mogą być praktyczne szkolenia pomoc publiczna oraz szkolenia pomoc de minimis, których celem jest omawiać aktualne przepisy, jak i procedury przyznawania pomocy. Szkolenia pomoc publiczna oraz szkolenia pomoc de minimis znaleźć można na górze strony wraz z informacjami o terminie i miejscu ich realizacji. Szkolenia z pomocy publicznej organizowane są zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, gdzie zajęcia realizowane są w sali szkoleniowej, jak i szkoleń online, gdzie za salę szkoleniową służą programy do prowadzenia konferencji zdalnych. Najczęściej stacjonarne szkolenia pomoc publiczna organizowane są w dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice i Wrocław.

Program szkolenia pomoc publiczna i pomoc de minimis

Program szkolenia pomoc publiczna lub szkolenia pomoc de minimis różni się w zależności od organizatora czy grupy docelowej. Najczęściej jednak w programie zajęć omawiane są zagadnienia takie jak:

 • podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej oraz de minimis,
 • dopuszczalna pomoc publiczna, notyfikacja i wyjątki od obowiązku notyfikacji,
 • pomoc de minimis – pojęcie i pułapy/progi pomocy de minimis,
 • ustalanie limitu dostępnej pomocy de minimis,
 • pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do zasad udzielania pomocy publicznej oraz de minimis,
 • obowiązki związane z udzielaniem i korzystaniem z pomocy de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.
Do kogo kierowane są szkolenia pomoc publiczna i pomoc de minimis?

Możemy wyróżnić dwie grupy odbiorców zainteresowanych szkoleniami z pomocy publicznej:

 1. urzędnicy:
  1. kadra kierownicza urzędów,
  2. pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za udzielanie i ocenę zasadności pomocy publicznej,
  3. osoby, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych,
  4. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
  5. pracownicy specjalnych stref ekonomicznych.
 2. beneficjenci:
  1. przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy publicznej o pomocy de minimis,
  2. organizacje pożytku publicznego i non-profit starające się o pomoc publiczną,
  3. jednostki publiczne.
Pomoc publiczna: definicja, przepisy, szkolenia pomoc publiczna i pomoc de minimis.
Szkolenia pomoc publiczna, szkolenia pomoc de minimis

Zapisz się i odbieraj powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie pomoc publiczna lub szkolenie pomoc de minimis!