Szkolenia pomoc publiczna, kursy pomoc publiczna
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia pomoc publiczna, kursy pomoc publiczna

Wyświetlone wszystkie (19)
1
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Szkolenia pomoc publiczna, kursy pomoc publiczna Szkolenia pomoc publiczna, kursy pomoc publiczna

Wyświetlone wszystkie (19)
1
Zobacz również

Pomoc publiczna

Podstawowym założeniem gospodarki wolnorynkowej jest, że każde przedsiębiorstwo ma na rynku równe szanse w konkurowaniu z pozostałymi. Dlatego jakiekolwiek próby interwencji państwa tak, aby zaburzyć tę równowagę, są absolutnie niedopuszczalne. Są jednak sytuacje, w których konieczne jest udzielenie firmom wsparcia w celu wyrównania ich szans. Właśnie wówczas w grę wchodzi pomoc publiczna. Dowiedz się, czym dokładnie jest i jak wyglądają zasady jej przyznawania.

Pomoc publiczna, czyli co?

Na początek najważniejsze: pomoc publiczna nie jest tym samym co pomoc społeczna – choć terminy te mogą się wydawać do siebie podobne. Pierwszy dotyczy jednak przedsiębiorstw, a drugi konkretnych obywateli.

Pomoc publiczna jest definiowana jako ingerencja państwowych instytucji, która polega na przyznaniu pomocy w dowolnej formie przynoszącej korzyści pojedynczemu przedsiębiorstwu bądź ich grupom. Co do zasady, w większości przypadków takie działania są zabronione prawnie – z uwagi na to, że mogą prowadzić do zaburzenia konkurencyjności na wolnym rynku.

Istnieją jednak sytuacje – wcale nie tak rzadkie – w których pomoc publiczna może zostać udzielona. Trzeba jednak mieć świadomość, że w związku z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, przyznanie takich korzyści musi się odbyć w zgodzie z legislacją polską, jak i wspólnotową.

Podstawy prawne pomocy publicznej

Pomoc publiczna na terenie UE jest zakazana – wskazuje na to art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki i wyłączenia.

Kluczowymi aktami prawnymi, które należy znać w tym kontekście, są przede wszystkim:
 • w prawodawstwie polskim:
 • w prawodawstwie unijnym, poza treścią Traktatu wspólnotowego, szczegółowe rozporządzenia Komisji Europejskiej, które wskazują rodzaje pomocy publicznej, która jest akceptowana na terenie UE.

W jakich sytuacjach możliwe jest udzielenie pomocy publicznej?

Pomoc publiczna może być udzielana za zgodą Komisji Europejskiej. Jednak organ ten nie weryfikuje każdego pojedynczego przypadku. W zamian w rozporządzeniach KE są regularnie definiowane sytuacje, w których jej udzielenie przez państwo jest możliwe bez ubiegania się o zgodę. Aktualnie obowiązującym, najważniejszym aktem prawnym dotyczącym tego zagadnienia jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r.). Zgodnie z nim, dozwolone formy pomocy publicznej to pomoc:
 • regionalna – z tej formy korzysta największa liczba przedsiębiorstw, np. poprzez udział w RPO, czyli Regionalnych Programach Operacyjnych,
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie pomocy inwestycyjnej, pomocy operacyjnej i dostępu MŚP do finansowania,
 • na ochronę środowiska naturalnego,
 • na badania i rozwój oraz innowacje,
 • szkoleniowa,
 • na rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych,
 • która ma na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi,
 • o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych,
 • na infrastrukturę szerokopasmową,
 • na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
 • na infrastrukturę lokalną różnego rodzaju.

W jakiej formie jest udzielana pomoc publiczna?

Za pomoc publiczną uznawana jest każda korzyść przyznawana przez instytucję publiczną przedsiębiorstwu. Dlatego może ona przyjąć np. formę:
 • dotacji celowej,
 • pożyczki lub kredytu preferencyjnego,
 • gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa,
 • preferencyjnych warunków dostępu do publicznej infrastruktury,
 • zwolnień od podatku.
Warto też podkreślić, że udzielane są trzy główne rodzaje pomocy publicznej: sektorowa (dla firm z określonego sektora rynku), regionalna (dla przedsiębiorstw z określonego regionu) oraz horyzontalna (obejmująca firmy spełniające określone kryteria, bez względu na region czy branżę).

Szkolenia z pomocy publicznej, Pomoc Publiczna szkolenia

Należy pamiętać, że lista czynników kwalifikujących do otrzymania pomocy publicznej, jak i lista wykluczeń zmienia się regularnie – zarówno na niwie prawa UE, jak i polskiego. Dlatego, chcąc ubiegać się o takie wsparcie, należy koniecznie być na bieżąco z aktualnymi zapisami legislacyjnymi w tej sprawie i zmianami w prawie. Dobrym sposobem zapoznania się z aktualnym stanem prawnym oraz praktyką ubiegania się o pomoc publiczną mogą być praktyczne szkolenia i warsztaty omawiające zarówno aktualne przepisy, jak i procedury. Listę tego typu szkoleń, kursów i warsztatów z pomocy publicznej znajdą Państwo na górze strony.