Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/adr-transport-skladowanie-i-oznakowanie-materialow-niebezpiecznych-71686-id830

Informacje o szkoleniu

 • ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych


  ID szkolenia: 71686
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Przemysł, produkcja Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Novotel & Ibis Centrum
  ul. Powstańców Śląskich 7
  53-332 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, czyli 8 godz. zajęć
  9:45-17:00
 • Organizator szkolenia:

  Progress Project Sp. z o.o.
  ul. Światowa 22
  02-229 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconemu tematyce oznakowania materiałów niebezpiecznych, a także ich transportu i składowania zgodnie z zasadami międzynarodowej konwencji ADR dotyczącej przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. W trakcie szkolenia będą Państwo mogli zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowania, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym. Omówione zostaną też najnowsze zmiany w wprowadzane w regulacjach ADR.

Jakie korzyści dla uczestników niesie udział w szkoleniu?
- pozyskanie wiedzy o przepisach i zasadach postępowania w przypadku transportu towarów niebezpiecznych,
- pozyskanie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa, a dzięki temu uniknięcia sankcji ze strony organów kontrolnych,
- możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów zawodowych.

Jakie metody szkoleniowe zostaną wykorzystane w trakcie szkolenia?
- zapoznanie się z uczestnikami oraz rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników, co umożliwia skupienie się na zagadnieniach szczególnie istotnych z punktu widzenia grupy szkoleniowej,
- wykład, prelekcja i prezentacja multimedialna dotycząca m.in. przepisów oraz zasad postępowania z towarami niebezpiecznymi w trakcie transportu i magazynowania,
- warsztaty, a także praktyczne ćwiczenia indywidualne pod nadzorem i ze wsparciem prelegenta,
- analiza i rozwiązywanie przypadków opartych o prawdziwe zdarzenia transportowe z życia,
- dyskusja wraz z analizą przypadków zgłoszonych przez uczestników, w trakcie której prowadzący wspólnie z uczestnikami dokonuje analizy podjętych decyzji i ich zgodności z prawem.

Szkolenie skierowane jest do:

Program szkolenia skierowany jest do osób pracujących w firmach, które:

 • importują lub produkują materiały niebezpieczne,
 • magazynują materiały niebezpieczne,
 • przewożą materiały niebezpieczne,
 • dokonują czynności załadunku/rozładunku/przeładunku materiałów niebezpiecznych,
 • zlecają ładunki (spedycje).

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie :
• przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
• aktualne zmiany w umowie ADR 2019-21 i krajowych przepisach transportowych,
• różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
• podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych,
• klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
• praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje.

2. Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
• pojęcia podstawowe,
• cel i zakres regulacji prawnych,
• zasady stosowania wyłączeń całkowitych i częściowych,
• obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu,
• jak przygotować materiał niebezpieczny i opakowanie do transportu i przechowywania,
• dopuszczone sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,
• limity i ograniczenia przewozowe,
• ochrona materiałów niebezpiecznych w tym materiałów dużego ryzyka,
• najczęstsze błędy popełniane przez nadawców i przewoźników,
• kontrola i odpowiedzialność karno - administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.

3. Dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów:
• dokument przewozowy,
• instrukcja pisemna dla kierowcy,
• dokumenty kierowcy,
• dokumenty pojazdu,
• dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym i multimedialnym.

4. Obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia:
• rodzaje opakowań,
• stosowanie opakowań w tym opakowań kombinowanych i złożonych,
• zasady pakowania i ładowania,
• oznakowanie opakowań z materiałami niebezpiecznymi,
• wymagane oznaczenie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
• kalkulacja ilości przewożonego towaru,
• zakazy ładowania razem,
• przewóz towarów niebezpiecznych wraz żywnością lub karmą dla zwierząt.
• przygotowanie multimedialnej jednostki ładunkowej,
• przepisy VGM w przewozach kontenerowych.

5. Szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi:
• kto, kiedy i jakiemu szkoleniu podlega,
• rodzaje szkoleń,
• odpowiedzialność za nieprzeszkolenie personelu.

6. Informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie i magazynie:
• stosowane procedury ratownicze,
• postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych.

7. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych:
• pomieszczenia magazynowe - podstawowe wymogi,
• zasady składowania materiałów niebezpiecznych,
• organizowanie prac magazynowych,
• praktyczne stosowanie przepisów szczególnych w pracach magazynowych,
• postępowanie z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami po materiałach niebezpiecznych,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym magazynowaniem i manipulowaniem materiałami niebezpiecznymi na terenie magazynu,
• zapewnienie prawidłowego oznakowania w magazynie,
• BHP w magazynie z materiałami niebezpiecznymi.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania informacji organizacyjnych.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).
Aby uzyskać taką fakturę należy:
- pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,
- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.


Wydarzenie: ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych