Agile – zwinne zarządzanie projektami

O szkoleniu

Szkolenie otwarte „Agile – zwinne zarządzanie projektami” kompleksowo przygotowuje do korzystania z wiodących zwinnych metodyk. Podczas dwóch dni uczestnicy nauczą się efektywnie wykorzystać potencjał frameworku SCRUM oraz zapoznają się z metodyką AgilePM, która jest dedykowana do zarządzania procesami w przyrostowy sposób.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online
Kto powinien wziąć udział?

Kadra kierownicza

Program szkolenia

Podstawy adaptacyjnego zarządzania projektami

 • Potrzeby zmiany w założeniach zarządzania projektami
 • Procesy projektu adaptacyjnego
 • Kiedy opłaca się zarządzać adaptacyjnie w kontekście relacji Klient–Dostawca?
 • AgilePM a Waterfall – porównanie zwinnego podejścia do tradycyjnego modelu zarządzania projektami
 • Fundamenty adaptacyjnych wartości

Różne podejścia typu AGILE – zalety, wady, szanse i ryzyka

 • Framework Scrum
 • Lean IT
 • Kanban (proces i metodyka)
 • Extreme Programming (XP)
 • Continuous Integration (CI)
 • Feature-Driven Development (FDD)
 • Crystal Clear
 • AgilePM (Agile Project Management) i DSDM (Dynamic Systems Development Method)
 • SAFe (Scaled Agile Framework)
 • AUP (Agile Unified Process)
 • OpenUP (Open Unified Process)
 • PMI-ACP

AGILE z perspektywy DSDM i AgilePM

 • Ramy AgilePM i DSDM – na jakie ograniczenia natrafiamy w podejściu tradycyjnym i zwinnym
 • Przegląd agile'owych pryncypiów
 • Role i odpowiedzialności:
  • struktura ról i zakresy ich odpowiedzialności
  • role poziomu projektu
  • role zespołu realizacyjnego
  • role wspierające
 • Procesy oraz produkty w AgilePM i DSDM
 • Integracja zwinnych podejść z metodyką PRINCE2

Agile'owa optyka w realizacji projektów

 • Innowacyjność wytwarzanych produktów
 • Produktowa zdolność adaptacyjna
 • Skrócenie harmonogramów wytwarzania
 • Adaptacyjność procesów i członków zespołu
 • Reakcje na zmiany
 • Współpraca z Klientem – wytyczne w zwinnym modelu zarządzania projektami

Główne założenia AGILE

 • Planowanie i weryfikacja (kontrola)
 • Tworzenie w perspektywie zapewniania zgodności z formalnymi wymogami
 • Progresywne redukowanie ryzyk
 • Zwiększanie szansy na osiągnięcie wcześniejszych korzyści

Adaptacyjne zarządzanie projektem – model

 • Zasady i praktyki
 • Strukturalne ramy procesu adaptacyjnego
 • Faza I: Tworzenie wizji
 • Faza II: Planowanie adaptacyjne
 • Faza III: Eksploracja
 • Faza IV: Adaptacja
 • Faza V: Zamknięcie projektu
 • Adaptacyjne praktyki

Product owner – jaka jest rola właściciela produktu w progresywnych organizacjach?

 • Rola product ownera w kształtowaniu marketingowej strategii
 • Zarządzanie produktami w kontekście zarządzania projektami – eliminowanie rozmywania odpowiedzialności
 • Kooperacja z organizacyjnym otoczeniem – zarządzanie macierzowe jako bezwzględna konieczność w osiąganiu przewagi konkurencyjnej
 • Współpraca z deweloperskim zespołem i SCRUM masterem – implementacja systemu wczesnego ostrzegania i korygowania błędów w produktach
 • Kompetencje kierownika produktu – podstawy konstruktywnej krytyki

Planistyczne umiejętności menedżera produktu

 • Czym jest planowanie produktu?
 • Procesy planowania produktu marketingowego
 • Praktyczne zarządzanie wartościami
 • Ocenianie portfela produktów i analiza perspektywicznych pomysłów na projekt wdrożenia produktu
 • Strategiczne planowanie produktu – realność zobowiązań i balansowanie ograniczeń
 • Podejmowanie decyzji – wytyczne, odpowiedzialność i efektywność w realizowaniu planu

FRAMEWORK SCRUM – odpowiedzialność product ownera w procesie rozwijania produktu

 • Podstawy metodyki SCRUM
 • Macierz obowiązków – model RACI
 • Iteracyjny proces tworzenia produktu
 • Przebieg projektu wg SCRUM
 • Techniki estymacji
 • Zdarzenia w SCRUM
 • Kontrola i raportowanie
 • Znaczenie definicji "ukończenia" i "gotowości"
 • Zarządzanie priorytetami wymagań – jak zarządzać rejestrem produktów?

Potrzeby i wymagania Klientów jako krytyczny warunek sukcesu

 • Proces budowania wartości dla Klientów – stymulowanie wzrostu przychodów dzięki dostarczanym produktom
 • Zasady wytwarzania wartości dla Klientów – ewolucja koncepcji 4P
 • Scenariusze zarządzania wartością za pomocą dbania o wartości dla klientów
 • Instrumenty do tworzenia wartości dla Klienta oraz metody ich mierzenia
 • Model procesu innowacji wartości w oparciu o rozwiązywanie problemów Klientów
 • Proces ewaluacji rentowności obecnych i przyszłych Klientów

Tworzenie zespołów w duchu SCRUM.

 • Główne czynniki sukcesu dla scrumowych zespołów
 • Jak budować zaufanie w zespołach adaptacyjnych
 • Wyzwania skalowania – jak zadbać o pożądaną „grę” zespołową
 • Centryczna struktura organizacyjna
 • Samodyscyplina w zespole
 • Motywowanie i ocenianie członków projektowego zespołu
 • Zestaw praktycznych wskazówek dla product ownera – konstruktywne reakcje i postawy

Metody i narzędzia do biznesowej analizy produktu

 • Jak planować komunikację w analizie produktowej
 • Metody zarządzania rentownością wdrażanych rozwiązań
 • Przygotowywanie procesu zarządzania wymaganiami i adaptacyjnego cyklu wytwórczego
 • Proces zarządzania konfiguracjami i zmianami
 • Produkty biznesowej analizy
  • Wymagania biznesowe
  • Lista interesariuszy projektu
  • Założenia i ograniczenia
 • Przegląd technik analizy biznesowej
  • Tworzenie persony
  • Prototypowanie
  • Model Mentalny
  • Mapa Customer Journey
  • CATWOE
  • Diagramy przepływu danych
  • 5Why
  • Dekompozycja funkcjonalna
  • Wywiady
  • Technika MoSCoW
  • Analiza MOST
  • Analiza PESTLE
  • Analiza ryzyka
  • Analiza SWOT
  • Warsztaty wymagań
  • Scenariusze i przypadki użycia
  • Historyjki użytkownika
  • Test widny

Wdrażanie produkcyjne

 • Akceptacja dla końcowego produktu projektu – analiza realizacji jakościowych wymagań
 • Analizowanie interesariuszy i dystrybuowanie informacji o nowym produkcie do grupy docelowej
 • Potwierdzenie gotowości organizacji do komercyjnego świadczenia produktu
 • Sprawdzanie planu przeglądu korzyści w predefiniowanych interwałach czasowych
 • Raportowanie stanu rzeczywistego i formułowanie wniosków ze zdobytego doświadczenia dla kolejnych produktów

Zarządzanie ryzykiem – pryncypia

 • Cel zarządzania ryzykiem i istota tego działania
 • Organizacyjne założenia dla zarządzania ryzykiem na poziomie projektu, programu i portfela infrastrukturalnych inicjatyw
 • Kategoryzowanie ryzyka i jego konsekwencji w kontekście celów projektu
 • Monitorowanie ryzyka i odpowiednie podejście do interpretowania skuteczności podjętych działań – ryzyko inherentne, rezydualne i wtórne

Korzystanie ze standardów w zarządzaniu ryzykiem

 • Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem i możliwość ich wykorzystania w konkretnej organizacji
  • Planowanie efektywnego zarządzania ryzykiem
  • Rozpoznawanie ryzyka
  • Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Kontrolowanie ryzyka

Narzędzia i metody zintegrowanego zarzadzania ryzykiem w AGILE

 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Rozpoznawanie ryzyka i prowadzenie rejestru ryzyka
 • Realizowanie jakościowej i ilościowej analizy ryzyka
 • Przewidywanie reakcji na ryzyko
  • Aktualizacja dokumentacji projektu
  • Weryfikacja i modyfikowanie planu zarządzania projektem
 • Kontrola ryzyka
  • Metody i narzędzia
  • Wprowadzanie zmian w dokumentacji projektu
  • Aktualizowanie aktywów organizacyjnych procesów
  • Wprowadzenie zmian w planie zarządzania projektem
  • Formułowanie wniosków o wprowadzenie zmian

Techniki i narzędzia do identyfikacji analizy ryzyka

 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyka – ćwiczenia praktyczne
  • Metoda Delficka
  • Metody priorytetyzacji i wizualizacji ryzyka
  • Metoda Crawforda
  • Metoda 5W
  • Drzewa produktów
  • Drzewa decyzyjne
  • Technika RBS

Analizowanie przyczyn i skutków możliwych błędów (FMEA)

 • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 • Definicja FMEA – jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozy niepożądanych sytuacji w procesach i efektywnie eliminować jakościowe wady dzięki obserwacji
 • Rodzaje analiz FMEA
 • Stosowanie analizy FMEA w przypadku złożonych problemów
 • Przegląd korzyści wynikających z analizy FMEA
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN – Risk Priority Number)
  • Ocena wystąpienia ryzyka
  • Ocena dotkliwości ryzyka
 • Metody przygotowania analizy FMEA
  • Dostosowanie danych wejściowych
  • Określanie wad oraz ich przyczyn i skutków
  • Projektowanie działań doskonalących
  • Formularz i metryki w ustandaryzowanej analizie FMEA
  • Przygotowanie analizy FMEA przez uczestników szkolenia (dla wybranego procesu)

Skuteczne zarządzanie jakością w projekcie

 • Jak definiuje się jakość? – główne definicje i terminy
 • Jakość a mierzenie efektywności w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie jakością w projekcie – przegląd najlepszych praktyk i rozwiązań
 • Systemowe myślenie – ewolucyjne podejście do jakości w kontekście zarządzania projektami
 • Planowanie jakości – materiały wejściowe, metody i narzędzia
 • Interesariusze i Klienci – siła wymagań a możliwości realizacyjne
 • Efekty planowania jakości – jak zbilansować nasze możliwości
 • Zapewnianie jakości – warsztat symulacyjny
 • Określanie działań dla zapewniania jakości
 • Przeglądy i audyty jakości – case study
 • Ścieżka jakości a ścieżka krytyczna – jak poruszać się w piramidzie ograniczeń?
 • Kontrola zmian w kontekście zapewniania jakości – kształtowanie jakości dzięki dochodzeniu do doskonałości rozwiązania
 • Analiza pułapek i trudnych sytuacji - ćwiczenia praktyczne

Czas trwania

2 dni (2x6h)

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 15% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 20% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 25% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Certes Sp. z o.o.
00-707 Warszawa
Pszenickiego 5
woj. mazowieckie
Certes sp. Z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą świadczącą usługi z zakresu szkoleń, również dofinansowywanych przez unię europejską, coachingu oraz organizacji imprez integracyjnych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Słowo "Certes" ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!