Akademia Managera

O szkoleniu

AKADEMIA MANAGERA dostarcza uczestnikom bogatego zestawu praktycznych narzędzi i sprawdzonych metod. Ułatwiamy intensywny rozwój Twojego potencjału lidera, a także Twoją biznesową skuteczność dzięki ugruntowaniu wiedzy i umiejętności.

AKADEMIA MANAGERA to seria elastycznych i nowoczesnych szkoleń managerskich dopasowanych do potrzeb kierowników z różnym doświadczeniem i na różnych szczeblach zarządzania.

Dlaczego warto wziąć udział?

JAK WYGLĄDA AKADEMIA MANAGERA?

1. INDYWIDUALNA DIAGNOZA I DORADZTWO DLA UCZESTNIKÓW – WZROST SAMOŚWIADOMOŚCI I OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI LIDERA

AKADEMIĘ Managera zaczynamy od wartościowej analizy profilu osobowego uczestnika z wykorzystaniem sprawdzonych i certyfikowanych metod:

 • DISC- System Extended DISC to zestaw narzędzi przeznaczony do profesjonalnej diagnozy organizacji, zespołów i pojedynczych osób. Narzędzia można wykorzystywać do analizy potencjału indywidualnych talentów oraz zachowań członków zespołów lub całych działów czy organizacji. Zaprojektowano je po to, aby działy HR otrzymywały informacje przydatne przy planowaniu dalszych działań w oparciu o talenty i naturalne style zachowań. Badanie talentów poszczególnych osób tworzących zespół umożliwia również menedżerom wykorzystać potencjał zespołu.

Analiza Extended DISC to kwestionariusz wypełniany on-line, którego wyniki można błyskawicznie pobrać w formie raportu.

Wyniki i raport zostanie omówiony z trenerem w trakcie indywidualnych konsultacji.

2. CZTERY SZKOLENIA MENEDŻERSKIE NASTAWIONE NA BUDOWANIE AKTYWNYCH POSTAW I WZMACNIANIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI 64 h intensywnych warsztatów

Dołączając do Akademii Menedżera bierzesz udział w 4 szkoleniach menedżerskich, a każde z nich odbywa się w formie 2 – dniowej sesji warsztatowej (razem 8 dni szkoleniowych, 64 h).

Celem Akademii jest wykształcenie nawyków i postaw Lidera zatem moduły szkoleniowe odbywają się w odstępach czasowych, aby utrwalać zdobytą wiedzę i kształtować nawyki. 

Moduły 2-dniowych szkoleń:

 • Kompetencje, cechy managera, budowanie autorytetu, zarządzanie sobą w czasie, asertywność managera/lidera
 • Zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, wyznaczanie celów, priorytetyzacja
 • Motywowanie pracowników i wzmacnianie potencjału, budowanie pewności siebie
 • Trudne sytuacje i kreatywne rozwiązywanie problemów
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane dla:

 • menedżera/ kierownika/ dyrektora
 • osoby kierującej obszarem HR w firmie
 • lidera, kierownika projektu
 • właściciela firmy 

 

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ 1: 2 dni

Kompetencje, cechy managera, budowanie autorytetu, BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE , asertywność managera/lidera

1.Przewodzenie ludziom - odpowiedzialność menadżerska

 • Działania budujące zaangażowanie i efektywność pracowników

Świadoma komunikacja biznesowa: cele, struktury i modele, zasady przekazywanie informacji, 4 poziomy słuchania, feedback menadżerski

Style prowadzenia zespołów oraz działań mających kluczowy wpływ na realizację celów.

Budowanie współpracy oraz dbałości o jakość komunikacji w zespole, o rezultat, bieżącej informacji zwrotnej i motywowania w obszarze współpracy

Budowanie doświadczenia zarządzania pracą zespołową, która polega na zaplanowaniu i wykonaniu zadania, w warunkach umiarkowanej presji i rywalizacji.

 • Rola, zadania i narzędzia Menadżera oraz Lidera
 • Zdefiniowanie głównych obszarów roli i zadań menadżera w pracy z Zespołem,
 • Moja osobista wizja w stawaniu się angażującym liderem – autorefleksja.

Budowanie autorytetu

 • Czym jest autorytet?
 • Metody budowania autorytetu vs przyczyny jego utraty.
 • Mapa kompetencji lidera – świadomość własnej siły i obszarów do rozwoju.

Ważne wystąpienia i rozmowy – kontraktowanie współpracy

 • Spotkanie kontraktujące jako skuteczne narzędzie menadżerskie (w różnych momentach zarządzania zespołem, jeden na jeden, expose, spotkanie zespołu) – struktura, jak z niej korzystać, dopasowanie do sytuacji managera.
 • Trening spotkań kontraktujących (expose) w oparciu o case’y uczestników – przygotowanie i prezentacja na forum oraz uzyskanie informacji zwrotnej.

Indywidualny plan działań i zadanie wdrożeniowe

Asertywność w pracy menadżera

 • Zapoznanie uczestników z najczęstszymi zachowaniami zagrażającymi zachowaniu postawy asertywnej. 
 • Narzędzia komunikacji asertywnej
 • Informacja zwrotna: bieżąca i podsumowująca zadanie/współpracę, angażująca oraz dyrektywna informacja zwrotna
 • Style prowadzenia rozmów feedbackowych – dyrektywny i angażujący. Sytuacje feedbackowania – bieżący oraz podsumowujący współpracę/realizację.
 • Model FUKO – gra „Menadżerska informacja zwrotna”. 
 • Oddzielanie faktów od opinii i emocji. 
 • Praca w trójkach – symulacje sytuacji udzielania informacji zwrotnej (każda z osób jest w roli Menadżera / Pracownika / Obserwatora.)
 • Nasze najczęstsze pułapki w udzielaniu informacji zwrotnej. 

MODUŁ 2: 2 dni

Zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, wyznaczanie celów, priorytetyzacja KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA, INFORMACJA ZWROTNA, 

Doświadczenie przepływu informacji i efektywności komunikacji w działaniach zespołu

Omówienie gry pod kątem efektywnych i nieefektywnych zachowań - komunikacja, bariery komunikacyjne oraz narzędzia efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych:

Przedstawienie najważniejszych zagrożeń (umiejętności, postawy, emocje) w skutecznej komunikacji ze współpracownikami.

 • Bariery w komunikacji - poszerzenie wiedzy i świadomości uczestników oraz metody eliminowania barier
 • Aktywne słuchanie
 • Błędy w formułowaniu i zadawaniu pytań.
 • Mocne pytania.
 • Różnorodność w komunikacji – percepcja, myślenie, uczucia.

Klinika sytuacji trudnych – zebranie case’ów, przypadków oraz sytuacji trudnych z realności uczestników + praca na przygotowanych wcześniej case’ach osadzonych w realności uczestników

Style zarządzanie zespołem

 • Lider relacyjny czy lider zadaniowy? 
 • Orientacja na ludzi a orientacja na zadania - specyfika sytuacji.
 • Dojrzałość zawodowa pracowników a optymalny styl kierowania – czy delegować można każdemu?

Zarządzanie sytuacyjne wg K. Blancharda – uwspólnienie rozumienia koncepcji

 • Gra szkoleniowa – doświadczenie różnorodności kompetencji i zaangażowania w zespole.
 • Kompetencje i zaangażowanie – kluczowe zmienne w diagnozie pracowników.
 • Czynniki wspierające i hamujące rozwój – przeciwdziałanie zagrożeniom. Praca na bazie doświadczeń uczestników. 
 • Wskaźniki i kluczowe zachowania charakterystyczne na poszczególnych etapach. 
 • Etapy rozwoju pracownika na stanowisku a etapy rozwoju w zadaniu.

Style zarządzania uwzględniającego sytuację pracownika

 • Konsekwencje stosowania nieadekwatnego stylu dla zadania, pracownika. Praca na minicase’ach. 
 • Mój preferowany styl zarządzania – szanse i zagrożenia, konsekwencje.
 • Narzędzia oddziaływania lidera na każdym etapie rozwoju.

Sztuka wyznaczania celów i planowania realizacji zadań

 • rozmowa delegująca – zasady, struktura, etapy.
 • Trening rozmów delegujących:
 • Sytuacje trudne w delegowaniu – trening, jak sobie z nimi skutecznie radzić.

Monitorowanie efektywności i skuteczności pracy zespołu

 • Monitorowanie jako strategia dbałości o dowiezienie wyniku.
 • 4 strategie w monitorowaniu.
 • Interweniowanie w sytuacjach trudnych i wymagających poprawy pracy podwładnego.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących: Rozmowa wspierająca, Rozmowa korygująca, Rozmowa ostrzegawcza. Rozmowa informująca o podjęciu sankcji.
 • Sankcje dostępne w realności uczestników.
 • Trening rozmów dyscyplinujących – case’y z realności uczestników, praca w trójkach i na forum z informacją zwrotną.
 • Wypracowanie Najlepszych Praktyk w obszarze monitorowania i dyscyplinowania w realności uczestników.
 •  Stosowanie reguły SMART.
 • Bycie w dialogu – znajdowanie balansu między zachowaniami forsującymi, a aktywizującymi.

MODUŁ 3: 2 dni

Motywowanie pracowników i wzmacnianie potencjału, budowanie pewności siebie 

Co motywuje i buduje zaangażowanie?

 • „Labirynt” – angażująca gra zespołowa jako wstęp do dyskusji na temat tego, co i w jaki sposób motywuje ludzi i jaka jest w tym rola menadżera.
 • Kontinuum motywacji – 6 poziomów zaangażowania – od całkowitego braku (amotywacja) do całkowitej wewnętrznej motywacji.
 • "Dlaczego ludzie są zmotywowani?” – motywowanie vs tworzenie pracownikom warunków do motywowania samych siebie.
 • 4 potrzeby, których zaspokojenie stanowi podstawę do kształtowania motywacji wewnętrznej: Autonomia, Przynależność, Kompetencja, Istotność.

Jak zarządzać zaangażowaniem ludzi?

 • Rozpoznawanie poziomów zaangażowania na podstawie komunikatów 
 • Case study - przykłady pracowników na różnych etapach zaangażowania: warsztat w podgrupach, omówienie na forum.
 • Budowanie komunikatów menadżerskich dopasowanych do pracowników na różnych etapach zaangażowania.
 • Stymulowanie dojrzałości przez lidera – zaspakajanie potrzeb: Przynależności, Kompetencji, Autonomii, Istotności.

Motywacyjne DNA – wzmacnianie automotywacji

 • Model motywacyjnego DNA? – interaktywna prezentacja.
 • Diagnoza typów motywacyjnych w rozmowach – wywiady w oparciu o przygotowane pytania
 • Jak wykorzystać wiedzę o motywacyjnym DNA do motywowania siebie i innych?
 • Dopasowanie czynników motywujących i działań menadżera do potrzeb poszczególnych typów – gra online z wykorzystaniem smartfonów.
 • Przygotowanie planu motywowania pracowników reprezentujących poszczególne typy – praca warsztatowa w podgrupach i prezentacja.
 • Zbudowanie komunikatu zachęcającego do współpracy osoby reprezentujące typy przeciwne do mojego – mini-scenki w podgrupach.

Mapa mojego zespołu – integracja wiedzy i przeniesienie wniosków dotyczących angażowania na realność uczestników

 • Analiza wybranego pracownika pod kątem jego poziomu zaangażowania oraz motywacyjnego DNA – praca indywidualna.
 • Zaplanowanie działań dla pracowników – arkusz Konsultanci motywacji.

Rozwój i doskonalenie koniecznych kompetencji menadżerów do efektywnego zarządzania w zmienności (odporność psychiczna, krytyczne myślenie, nadawanie sensu, radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym, adaptacyjność, ciekawość i kreatywność, komunikacja, współpraca, podejmowanie decyzji)

 • Definiowanie zachowań menadżerskich w obszarze każdej kompetencji w odwołaniu do realności zawodowej (przełożenie kompetencji na konkretne zachowania) 
 • Autodiagnoza i autorefleksja – wnioski na forum – kierunki rozwojowe na poziomie indywidualnym oraz grupowym.
 • Analiza sytuacji w zespole w oparciu o case’y – wnioski menadżerskie „jak rozwijać daną kompetencję w zespole” w obszarze swojego wpływu.

Rozwijanie pracowników – prowadzenie rozmów

 • Koło kompetencji i IPR – spotkanie rozwojowe z pracownikiem,
 • GROW – struktura angażującej rozmowy, 
 • CTU - Podejście coachingowe w rozmowach z pracownikami.
 • Formułowanie pytań – pytania mocy, angażowanie, poszukiwanie pomysłów/działań rozwojowych.

Indywidualny plan działań i zadanie wdrożeniowe

MODUŁ 4: 2 dni

TRUDNE SYTUACJE I KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

KREATYWNOŚĆ W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM – WARSZTATY

 • Kreatywność i jej właściwości w odniesieniu do postawionych sobie celów
 • Motywacja do twórczego myślenia
 • Motywacja do twórczego zachowania
 • Etapy procesu twórczego myślenia
 • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów

STYMULOWANIE INDYWIDUALNEJ KREATYWNOŚCI – WARSZTATY

 • Sposoby wprowadzania się w stan sprzyjający uruchamianiu postaw kreatywnych
 • Budzenie własnej ciekawości

METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • Formułowanie problemu
 • Badanie przyczyn powstawania problemów
 • Poszukiwanie, wybór i ocena rozwiązań: drzewo decyzyjne/ mapy rozwiązań
 • Wprowadzanie rozwiązań: podział ról w zespole według kwalifikacji/ harmonogramy/ planowanie realizacji przedsięwzięć
 • Ogólne zasady pracy twórczej nad problemem.
 • Burza mózgów.
 • Strategia Walta Disneya.
 • Słynne kapelusze De Bono.

Trudne sytuacje i kreatywne rozwiązywanie problemów

 • Wprowadzenie do analizy problemów
 • Filmowe studium przypadku – definicja problemu.
 • Kiedy warto analizować problem? 
 • Metody analizy na przykładzie metody 5 WHY.
 • 7 kroków problem solving, jako narzędzie pracy z problemami biznesowymi.
 • Praktyka analizy problemów.

Sytuacje konfliktowe

 • Rodzaje konfliktów 
 • Koło moora 
 • Style rozwiązywania konfliktów 
 • Rywalizacja czy współpraca? 
 • Rozmowy w sytuacjach trudnych.

Trening rozwiązywania sytuacji trudnych

 • Wyzwalanie osobistego potencjału.
 • Jak rozwiązywać spory i problemy na co dzień.
 • Mój osobisty plan działań.
 • Trening wybranych metod z wykorzystaniem realnych problemów uczestników.

Czy jesteśmy decyzyjni?

 • Proces podejmowania decyzji.
 • Cztery style podejmowania decyzji.
 • Korzyści poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań.

Zaplanowanie działań wdrożeniowych

 • Moje działania twórcze – jak je wzmacniać?
 • Nasza firma – jak wdrożymy twórcze działania?
 • Indywidualny plan rozwoju.

Czas trwania

Udział w 8 dniowym cyklu szkoleniowym (4 x 2 dni sesje szkoleń menedżerskich) odbywające się stacjonarnie.

Prelegenci

Trener Grupy Szkoleniowej SOLBERG

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie zamknięte
9 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Konsultacja z trenerem, Badanie potrzeb szkoleniowych- ankieta/ spotkanie online lub rozmowa telefoniczna- do wyboru Przeprowadzenie szczegółowej analizy profilu osobowego następującymi kwestionariuszami DISC Pisemne raporty z tych badań oraz konsultacyjn
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.
 2. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwośc zmiany uczestnika szkolenia.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
 6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
 8. Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Marzena Mrukwa w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Powiśle 2
 • Kod pocztowy: 43-430
 • Miejscowość: Skoczów
 • Numer NIP: 5482753596

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, Polska Powiśle 2

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, Polska
Powiśle 2
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG: 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągn...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!