Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/aps-w-praktyce-pracy-planisty-algorytmy-harmonogramowania-71387-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis i cel szkolenia

W planowaniu produkcji obok rozwiązań „sekwencyjnych” typu MRPII (Manufacturing Resource Planning) stosowanie są rozwiązania pracujące bardziej „symultaniczne” - APS (Advanced Planning and Schedulling). W aktualnych trendach Przemysłu 4.0 (Industry 4.0) harmonogramowanie produkcji staje się coraz bardziej algorytmiczne – faktycznie podporządkowane celom przedsiębiorstwa. Może to być przykładowo cel redukcji przezbrojeń, obniżania poziomu produkcji w toku, ochrony terminów realizacji, optymalizacji i redukcji poziomu odpadu materiałowego, czy też kolejkowania na ograniczone zdolności tzw. „wąskie gardła” itd. Taki proces planowania to również dynamiczne reagowanie na informacje o odchyleniach agregowane w trakcie realizacji dostaw i produkcji - stąd APS jest również bezpośrednio związany z samym sterowaniem produkcją. APS wymaga zrozumienie stosowanych algorytmów kolejkowania pracy, jak i opanowania zasad skutecznego harmonogramowania wielu zleceń jednocześnie.
Celem szkolenia jest praktyczne, jak i teoretyczne poznanie narzędzi i technik używanych w ramach APS. W trakcie zajęć realizowany jest główny warsztat mających na celu symulację harmonogramowania w zakładzie produkcyjnym, jak i realizacji typowych zadań związanych z planowaniem produkcji. Symulowane będzie od 2 do 6 fabryk (zależne od wielkości grupy) konkurujących ze sobą na rynku i np. wygrywających, właśnie poprzez skuteczny dobór metod harmonogramowania. W warsztacie zostały uwzględnione też elementy TOC/MBC (teorii ograniczeń).


Korzyści dla uczestników:

• poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych i zasad harmonogramowania i sterowania pracą stosowanych w APS,
• zrozumienie możliwość i zasad pracy APS z MES (Manufacturing execution systems),
• zrozumienie trendów i przyszłości produkcji wynikającej z celów Przemysłu 4.0,
• opanowanie wielu metod/ algorytmów harmonogramowania,
• poznanie metod TOC/MBC (np. Drum Buffer Rope),
• dopasowanie narzędzi do własnej specyfiki biznesu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać koncepcję, zasady i narzędzia zarządzania produkcją, metody planistyczne i zasady harmonogramowania i sterowania pracą stosowanych w APS, a następnie dopasować narzędzia do własnej specyfiki biznesu.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do zajęć, zasady oceny efektywności i cel działania przedsiębiorstwa produkcyjnego:
• zaprzyjaźnienie się z tematem – harmonogramowanie w codziennym życiu (dobre praktyki, błędy),
• zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami; wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji,
• wskaźnik OTP (Order to Payment Process),
• zbieżność i rozbieżność celów wewnątrz firmy, jak i odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady), a jakość harmonogramowania.

2. Przejście od MRPII do APS, zalety i słabości rozwiązań:
• zaprezentowanie różnych metod planowania, harmonogramowania i sterowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, stosowanych technologii, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych,
• klasyfikacja procesów wytwórczych i przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
• zasady definiowania grup/ rodzin produktów/ asortymentowych i jak daleko w przyszłość harmonogramować - horyzont planistyczny,
• możliwości i ograniczenia planu operacji i sprzedaży - SOP,
• różnica między planami, a harmonogramami.

3. Gospodarka materiałowa i możliwości jej wsparcia przez APS:
• algorytmy związane ze sterowaniem rotacją zapasów,
• metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
• wskaźniki poziomu obsługi klienta, jak i dostępności do obiecania,
• dynamiczne aktualizowanie poziomu zapasów bezpieczeństwa (safety stock),
• zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji ruchów materiałowych, sterowanie picking’iem produkcyjnym i magazynowym.

4. Warsztat – „Shop Floor Game – APS”, rozwój i weryfikacja umiejętności harmonogramowania i w środowisku limitowanych zdolności (nie tylko produkcyjnych):
Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą harmonogramowania produkcji w warunkach FL (finite loading) i CBS (constrained based schedulling) – limitowanych zdolności. Zespoły rywalizują również ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert z rynku, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między celami wynikającymi ze strategii firmy, technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, uzyskiwanymi wartościami wskaźników, a decyzjami dotyczącymi wyboru metod harmonogramowania. „Shop Floor Game – APS” umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji "make or/and buy" – metod uelastycznienia zdolności.

Dzień II

1. Prezentacja wyników symulacji - dyskusja:
• podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.

2. APS – Advanced Planning and Scheduling, narzędzia i metody:
• harmonogramowanie „Infinite” kontra „finite loading” – harmonogramowanie przy nieograniczonych i ograniczonych zdolnościach,
• obszary aplikacji np. MTO / ATO (produkcja i montaż na zamówienie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, intensywność zmian, produkcja gniazdowa,
• metody ustalania priorytetów i jak formułowania algorytmów,
• szczegółowość opisu harmonogramu, rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa itd., ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co minimalnie powinno być opisane i sparametryzowane?,
• harmonogramowanie z jednoczesnym uwzględnianiem dostępności materiałowej i zdolności,
• czy harmonogramowanie zawsze jest konieczne? - możliwości optymalizacji w ramach samej technologii,
• często wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu: redukcja przezbrojeń, obniżenie poziomu produkcji w toku, poprawienie wskaźnika poziomu obsługi klienta, pełniejsze (pod tzw. „100%”) obciążenie nośników zdolności, różne cele wskaźnikowe – ćwiczenia, metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS (Central Point Scheduling), kolejkowanie na „wąskie gardła”,
• ewidencjonowanie operacji i zleceń produkcyjnych - bieżąca wizualizacja danych (dashboard’y),
• reagowanie na nieplanowane przestoje,
• rola MES i dynamika reagowania na przyczyny odchyleń w realizacją,
• wsparcie informatyczne – przykłady.

3. APS i teoria ograniczeń – TOC/MBC, Goldratt:
• praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł" zasobowych,
• metody podporządkowania organizacji procesu "wąskiemu gardłu",
• wpływ „wąskiego gardła” na kierunek harmonogramowania zleceń,
• przykład wykorzystanie TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom,
• algorytm Drum Buffer Rope.

4. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) obsługujące APS:
• przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS,
• zasady postępowania przy wdrożeniu – dane podstawowe,
• wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych w obszarach APS.

5. Zakończenie zajęć:
• podsumowanie i follow-up (praca domowa),
• zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
• ankiety i sesja ocen.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1490 zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: APS w praktyce pracy planisty - algorytmy harmonogramowania