Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849

O szkoleniu

Dyrektywa maszynowa wymaga, by system sterowania maszyną zapewniał jej bezpieczne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że projektant systemu sterowania musi wziąć pod uwagę zarówno normalne jak i niepoprawne działanie maszyny, będące wynikiem np. uszkodzenia układu sterowania. Musi on również uwzględniać środki zapobiegające możliwości obejścia zabezpieczeń. Dyrektywa maszynowa nie precyzuje jednak w jaki sposób bezpieczeństwo ma zostać zrealizowane.

Wymagania dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny zostały uszczegółowione w normach zharmonizowanych. Od 1996 roku stosowano normę EN 954-1, która określiła wymagania dla elementów systemu sterowania i wprowadziła podział na tzw. Kategorie Bezpieczeństwa (B, 1, 2, 3, 4). Norma ta nie uwzględniała jednak kwestii niezawodności (możliwych uszkodzeń) elementów składowych systemu sterowania. Dlatego też opracowano nową edycję wspomnianej normy i opublikowano ją pod numerem EN ISO 13849-1, w której oprócz Kategorii Bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (Performance Level [PL]: a, b, c, d, e). Praktyczne wykorzystanie tej normy, bez stosownego przygotowania i użycia narzędzi wspomagających jest jednak dość trudne.

Niniejsze szkolenie odpowiada na wiele pytań związanych z doborem, projektowaniem i walidacją tej części układu sterowania maszyny, która odpowiada za bezpieczeństwo. Szkolenie składa się z 3 niezależnych części tworzących spójną i logiczną całość wymagań dla układu bezpieczeństwa maszyny:
Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni);
Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema (1 dzień);
Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzień).

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

 • wykazania zgodności układu sterowania z wymaganiami dyrektywy maszynowej
 • podania i zrozumienia różnic pomiędzy EN 954-1 a EN ISO 13849-1
 • doboru właściwych norm (przewidujących PL lub SIL) dla konkretnej maszyny
 • doboru odpowiednich komponentów układu sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • wyznaczenia wymaganego poziomu PLr
 • optymalnego podziału systemu na podsystemy
 • określania/obliczania kategorii bezpieczeństwa, MTTFd, DC, CCF i wartości powiązanych
 • określenia osiągniętego PL metodą uproszczoną oraz obliczeniową
 • posługiwania się nieodpłatnym programem Sistema ułatwiającym zastosowanie normy EN ISO 13849-1 w praktyce
 • walidacji osiągniętego poziomu PL
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

OSOBY:

 • projektanci automatycy
 • konstruktorzy zajmujący się projektowaniem sterowania
 • programiści i osoby z obszaru elektrotechniki / sterowania
 • osoby odpowiedzialne za analizę ryzyka i oznakowanie CE
 • kierownictwo techniczne, kierownicy inwestycji
 • pracownicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za odbiór maszyn i linii produkcyjnych

FIRMY:

 • zajmujące się automatyką przemysłową
 • producenci i użytkownicy maszyn

Program szkolenia

Dzień 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1

9:00 – 17:00

1. Wymagania prawne i normatywne:

 • Które wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej (MD) dotyczą sterowania?
 • Jaki wpływ na bezpieczeństwo maszyn mają procesy zachodzące w normalizacji?
 • Jakie normy są najważniejsze dla projektanta układu sterowania maszyny?
 • Jakie zmiany w normie EN ISO 13849 są w trakcie opracowywania?
 • Czym różnią się zasadnicze od minimalnych wymagań dla układów bezpieczeństwa maszyn?
 • Jakie są wymagania dla układów sterowania w przypadku przebudowy maszyn?
 • Jakie wymagania w zakresie oceny ryzyka stawia dyrektywa maszynowa?
 • Przykład przedstawiający zagadnienia analizy zagrożeń i oceny ryzyka
 • Jak należy realizować iteracyjny proces zmniejszania ryzyka?
 • Jaką rolę w procesie zmniejszania ryzyka pełnią elementy systemu sterowania związane
  z bezpieczeństwem (SRP/CS)?

2. Podstawowe zagadnienia dotyczące SRP/CS

 • Co zawiera norma EN ISO 13849-1?
 • Jakimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem zajmuje się, a jakimi nie zajmuje się EN ISO 13849-­1?
 • Porównanie kluczowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego:
 • Kategorie Bezpieczeństwa wg EN 954­-1
 • Performance Level (PL) wg EN ISO 13849-­1
 • Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) wg EN 62061 i norm pokrewnych
 • Cztery obszary bezpieczeństwa maszyny: mechanika, hydraulika, pneumatyka oraz część elektryczna, elektroniczna i programowalna
 • Jakie rodzaje SRP/CS stosuje się we współczesnych maszynach?
 • Jakie parametry SRP/CS będą musieli podawać ich dostawcy?
 • Które SRP/CS nadają się do jakich aplikacji?
 • Elementy układu bezpieczeństwa współpracujące z osłonami
 • Łączenie szeregowe elementów
 • Elementy bezpieczeństwa rozpoznające obecność osób w strefach niebezpiecznych
 • Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa
 • Elementy wykonawcze układu bezpieczeństwa
 • Parametry elementów hydraulicznych i pneumatycznych związane z bezpieczeństwem
 • Zagrożenia powodowane przez układ hydrauliczny i pneumatykę
 • Jakie są wymagania dla oprogramowania systemu bezpieczeństwa?

 

Dzień 2: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1

8:30 – 16:30

3. Projektowanie bezpiecznego sterowania

 • Krok po kroku do PL – jak powinien być realizowany proces wdrażania bezpiecznego rozwiązania?
 • Czym jest funkcja bezpieczeństwa?
 • Jakie funkcje realizowane przez maszyny są funkcjami bezpieczeństwa?
 • Funkcje bezpieczeństwa w hydraulice/pneumatyce
 • Jakie funkcje bezpieczeństwa integruje się w komponentach maszyn?

Przykład/ćwiczenie 1: Zdefiniuj funkcje bezpieczeństwa dla przykładowej maszyny

 • Czym jest Performance Level (PL) i jak wyznaczyć wymagany PL (PLr)?
 • Jakie czynniki wpływają na osiągnięcie wymaganego PL i jak określić osiągnięty PL?
 • Czym są kategorie bezpieczeństwa i jakie wymagania muszą one spełniać?
 • Czym różnią się kategorie bezpieczeństwa od kategorii zatrzymania?
 • Przykłady architektury układów sterowania
 • Czym jest parametr MTTF (Mean Time To Failure) i wartości powiązane?

Przykład/ćwiczenie 2: Określ kategorię, MTTFd, PL dla przykładowej funkcji bezpieczeństwa

 • Czym jest i kiedy występuje DC (Diagnostic Coverage)?
 • Czym jest i kiedy występuje CCF (Common Cause Failure)?

Przykład/ćwiczenie 3: Określ kategorię, MTTFd, DC, CCF, PL dla przykładowej funkcji bezpieczeństwa

 • Jak budować diagramy blokowe?
 • Jak optymalnie dzielić system na podsystemy?
 • Przykłady realizacji złożonych systemów sterowania zw. z bezpieczeństwem

Przykład/ćwiczenie 4: Określ kategorię, MTTFd, DC, CCF, PL dla przykładowej funkcji bezpieczeństwa

 • Przykłady realizacji złożonych systemów sterowania zw. z bezpieczeństwem
 • Stworzenia jakiej dokumentacji technicznej wymaga EN ISO 13849­-1?
 • O czym musi zostać poinformowany użytkownik w instrukcji użytkowania?

 

Dzień 3: Ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA

8:30 – 16:30

4. Ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA

 • Podstawy użytkowania programu SISTEMA
  • Struktura projektu i funkcji bezpieczeństwa w SISTEMIE
  • Jak budować funkcje bezpieczeństwa?
  • Jak korzystać z gotowych bibliotek SRP/CS?
  • Tworzenie podsystemów użytkownika
  • Zaawansowane ustawienia SISTEMY
 • Ćwiczenia praktyczne

W celu sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń (w ramach części 2 szkolenia) uczestnicy proszeni są o przywiezienie własnych laptopów oraz wcześniejsze ściągnięcie i zainstalowanie programu SISTEMA ze strony producenta:

http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/practical-solutions-machine-safety/software-sistema/index.jsp

 

Dzień 4: Walidacja wg EN ISO 13849-2

8:30 – 15:00

5. Walidacja – podstawy

 • Co zawiera norma EN ISO 13849-2:2012 (wydanie drugie) i czym różni się od wyd. 1­-szego?
 • Jak wygląda proces przeprowadzania walidacji?
 • Metody walidacji
 • Walidacja wymagań, funkcji bezpieczeństwa, PL i kategorii bezpieczeństwa, wymagań środowiskowych, wymagań dot. konserwacji, dokumentacji i instrukcji użytkowania

6. Narzędzia walidacji układów mechanicznych

 • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w mechanice
 • Wypróbowane elementy mechaniczne
 • Listy defektów i wykluczeń defektów

7. Narzędzia walidacji układów pneumatycznych

 • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w pneumatyce
 • Listy defektów i wykluczeń defektów

8. Narzędzia walidacji układów hydraulicznych

 • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w hydraulice
 • Listy defektów i wykluczeń defektów

9. Narzędzia walidacji układów elektrycznych

 • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w elektryce
 • Wypróbowane elementy elektryczne
 • Listy defektów i wykluczeń defektów

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Mgr inż. Marek Trajdos

Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
5 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska Katowicka 39

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska
Katowicka 39
woj. opolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!