Biuro Zarządu od A do Z

O szkoleniu

Szanowni Państwo

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

13 BLOKÓW TEMATYCZNYCH NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH W OPTYMALIZOWANIU I ZABEZPIECZANIU PRACY SPÓŁKI:

Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?
Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki
Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce
Nowelizacja przepisów a odpowiedzialność członków zarządu
Pełnomocnictwa według reguł prawnych
Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.
Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia - nowelizacja od dnia
1 stycznia 2017 roku
Rada nadzorcza w praktyce
Nowe ograniczenia w obrocie akcjami i udziałami
Spółka a krajowy rejestr sądowy
Nowelizacja – forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej
Biuro zarządu a ochrona danych osobowych – nowe przepisy – maj 2018 r.
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych po zmianach w 2016 r.
Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in.:

jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki,
jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki,
czym jest nadzór indywidualny,
jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami,
czy regulamin Zarządu to konieczność, czy przydatność,
jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce,
jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH,
jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu,
jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu za nierzetelne faktury i dokumenty księgowe,
kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski,
w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw,
jak prawidłowo ustanowić prokurenta? - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy,
jakie jest ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,
jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki,
jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej,
czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej,
kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.
Kto powinien wziąć udział?
Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Radców prawnych
Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE ISTOTNE DLA BIURA ZARZĄDU

nowelizacja kodeksu cywilnego
nowelizacja kodeksu spółek handlowych
zmiana innych aktów prawnych
nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2019 r.
prosta spóła akcyjna – główne założenia

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
czym jest nadzór indywidualny?
jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU ORAZ REPREZENTACJA SPÓŁKI

organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
kto może reprezentować spółkę?
skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

POWOŁANIE / ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE

nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu
kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
skutki nowelizacji umowy kominowej
powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
kadencja wspólna i oddzielna

NOWELIZACJA PRZEPISÓW A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

nierzetelne faktury i dokumenty księgowe – nowe zasady odpowiedzialności karnej
zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
odpowiedzialność korporacyjna
odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
inne rodzaje odpowiedzialności

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
przykłady pełnomocnictw

PROKURA PO ZMIANIE KC I KSH PO 1 STYCZNIA 2017 R.

kim jest prokurent w spółce?
ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
kto może być prokurentem?
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
rodzaje prokury
jakie kompetencje posiada prokurent?
odpowiedzialność prokurenta wobec spółki

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIA

nowelizacja od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie zgromadzenia wspólników
żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy

RADA NADZORCZA W PRAKTYCE

zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
uchwały rady nadzorczej
kompetencje rady nadzorczej
zgoda i opinia
powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
wybór przewodniczącego rady nadzorczej

NOWE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI I UDZIAŁAMI

nowość – ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia
zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom
nowy podatek od nabycia udziału/akcji lub założenia spółki
nowelizacja - dokument akcji
nowelizacja - uprawnieni do dywidendy

SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

obowiązek ujawniania danych w KRS
zasady składania dokumentów do sądu
uchylenie numeru NIP a dane wskazane przez spółkę w KRS
ograniczenie PKD do dziesięciu w KRS
zniesienie obowiązku wzoru podpisu
zmiana umowy spółki S24 przez Internet
kiedy należy podać adres członka zarządu?
brak sprawozdania finansowego – wykreślenie spółki z KRS bez postępowania likwidacyjnego
rodzaje wpisów w KRS
zasady zgłaszania wniosków do KRS
formularze i opłaty

NOWELIZACJA – FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
oświadczenie woli w postaci dokumentu
zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
uzupełnienie lub zmiana umowy
kiedy czynność prawna jest nieważna

BIURO ZARZĄDU A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWE PRZEPISY – MAJ 2018 R.

nowe obowiązki administratora
nowe obowiązki informacyjne
nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
zagrożenie wysokimi karami

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY PO ZMIANACH W 2016 R.:

odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
przedłużony termin płatności a konsekwencje dla wierzyciela
40 euro – konsekwencja dla nierzetelnych płatników
16.00 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10-16

Prelegenci

mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena za 1 os. przy zgłoszeniu do 06.02.2020
1 870
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się
Cena 2
cena za 1 os. przy zgłoszeniu od 07.02.2020
2 170
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE:


CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
  • Kod pocztowy: 00-545
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!