Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/biuro-zarzadu-od-a-do-z-71329-id608

Informacje o szkoleniu

 • Biuro Zarządu od A do Z


  ID szkolenia: 71329
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

13 BLOKÓW TEMATYCZNYCH NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH W OPTYMALIZOWANIU I ZABEZPIECZANIU PRACY SPÓŁKI:

Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?
Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki
Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce
Nowelizacja przepisów a odpowiedzialność członków zarządu
Pełnomocnictwa według reguł prawnych
Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.
Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia - nowelizacja od dnia
1 stycznia 2017 roku
Rada nadzorcza w praktyce
Nowe ograniczenia w obrocie akcjami i udziałami
Spółka a krajowy rejestr sądowy
Nowelizacja – forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej
Biuro zarządu a ochrona danych osobowych – nowe przepisy – maj 2018 r.
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych po zmianach w 2016 r.
Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in.:

jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki,
jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki,
czym jest nadzór indywidualny,
jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami,
czy regulamin Zarządu to konieczność, czy przydatność,
jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce,
jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH,
jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu,
jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu za nierzetelne faktury i dokumenty księgowe,
kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski,
w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw,
jak prawidłowo ustanowić prokurenta? - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy,
jakie jest ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,
jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki,
jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej,
czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej,
kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Radców prawnych
Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia:

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE ISTOTNE DLA BIURA ZARZĄDU

nowelizacja kodeksu cywilnego
nowelizacja kodeksu spółek handlowych
zmiana innych aktów prawnych
nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2019 r.
prosta spóła akcyjna – główne założenia

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
czym jest nadzór indywidualny?
jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU ORAZ REPREZENTACJA SPÓŁKI

organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
kto może reprezentować spółkę?
skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

POWOŁANIE / ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE

nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu
kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
skutki nowelizacji umowy kominowej
powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
kadencja wspólna i oddzielna

NOWELIZACJA PRZEPISÓW A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

nierzetelne faktury i dokumenty księgowe – nowe zasady odpowiedzialności karnej
zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
odpowiedzialność korporacyjna
odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
inne rodzaje odpowiedzialności

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
przykłady pełnomocnictw

PROKURA PO ZMIANIE KC I KSH PO 1 STYCZNIA 2017 R.

kim jest prokurent w spółce?
ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
kto może być prokurentem?
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
rodzaje prokury
jakie kompetencje posiada prokurent?
odpowiedzialność prokurenta wobec spółki

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIA

nowelizacja od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie zgromadzenia wspólników
żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy

RADA NADZORCZA W PRAKTYCE

zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
uchwały rady nadzorczej
kompetencje rady nadzorczej
zgoda i opinia
powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
wybór przewodniczącego rady nadzorczej

NOWE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI I UDZIAŁAMI

nowość – ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia
zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom
nowy podatek od nabycia udziału/akcji lub założenia spółki
nowelizacja - dokument akcji
nowelizacja - uprawnieni do dywidendy

SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

obowiązek ujawniania danych w KRS
zasady składania dokumentów do sądu
uchylenie numeru NIP a dane wskazane przez spółkę w KRS
ograniczenie PKD do dziesięciu w KRS
zniesienie obowiązku wzoru podpisu
zmiana umowy spółki S24 przez Internet
kiedy należy podać adres członka zarządu?
brak sprawozdania finansowego – wykreślenie spółki z KRS bez postępowania likwidacyjnego
rodzaje wpisów w KRS
zasady zgłaszania wniosków do KRS
formularze i opłaty

NOWELIZACJA – FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
oświadczenie woli w postaci dokumentu
zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
uzupełnienie lub zmiana umowy
kiedy czynność prawna jest nieważna

BIURO ZARZĄDU A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWE PRZEPISY – MAJ 2018 R.

nowe obowiązki administratora
nowe obowiązki informacyjne
nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
zagrożenie wysokimi karami

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY PO ZMIANACH W 2016 R.:

odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
przedłużony termin płatności a konsekwencje dla wierzyciela
40 euro – konsekwencja dla nierzetelnych płatników
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1870 PLN + 23% VAT cena za 1 os. przy zgłoszeniu do 06.02.2020
 • 2170 PLN + 23% VAT cena za 1 os. przy zgłoszeniu od 07.02.2020

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

INFORMACJE DODATKOWE:


CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

Wydarzenie: Biuro Zarządu od A do Z