Continuous improvement leadership – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

O szkoleniu

Od sprawności działania kadry kierowniczej zależy efektywność organizacji i jej konkurencyjność na rynku, dlatego tak ważna jest płynność menadżerów w zarządzaniu procesami oraz wiedza o możliwościach wykorzystania potencjału podległego zespołu. Niniejsze szkolenie ma za zadanie ukierunkować i wesprzeć w wyzwaniach codzienności zawodowej doświadczonych menadżerów, którzy poszukują rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania zespołem, budując przy tym profesjonalną markę osobistą.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować modele realizacji procesów ZZL w podległym zespole, opierając się na standardach organizacji
 • Opracować program optymalizacji działań organizacyjnych wraz z dokumentacją
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Koordynować przebieg procesów biznesowych w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Zbudować profesjonalny wizerunek menadżera – eksperta w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

Uczestnik szkolenia otrzyma:

 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w praktyce menadżerskiej (rozmowa kwalifikacyjna, instruktaż zadaniowy/ stanowiskowy, menadżerski, rozmowa motywacyjna, rozmowa delegująca, rozmowa egzekwująca, exit interview, feedback zadaniowy, rozmowa separująca, rozmowy rozstania, rozmowa argumentująca decyzje zespołowi)
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (podział sektorowy i branżowy)
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury i artykułów branżowych w obszarze prowadzenia/ koordynowania procesami zarządzania kapitałem pracowniczym w organizacji
 • Realizacja testu z interpretacją i rekomendacjami do osobistej zmiany behawioralnej w zakresie poprawy kompetencji menadżerskich (Oparty na modelu Blancharda– Servant Leaderhip )
 • Narzędzie diagnostyczne z rekomendacją wdrożenia w podległy zespół  dotyczące strategii działania w sytuacjach konfliktowych w wybranym zespole

BONUS:

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie i koordynację podległymi pracownikami, projektami, zespołami czy grupami eksperckimi w organizacjach oraz chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności menadżerskie i przywódcze.

Program szkolenia

DZIEŃ 1:

MODUŁ 1/ NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO. WYZWANIA ORGANIZACJI CZASÓW „POSTCOVID”

 1. Efektywność lidera w realizowaniu zadań menadżerskich, merytorycznych i zespołowych
 2. „Servant leadership” – nowoczesne podejście do przywództwa organizacyjnego w modelu 3.0
 3. Lider transgresyjny – nowoczesny typ przywództwa w organizacjach innowacyjnych.
 4. Rola procesu grupowego w efektywnym zarządzaniu podległym zespołem w warunkach dynamicznie zmieniające się otoczenia organizacji
 5. Model przywództwa sytuacyjnego Blancharda – prowadzenie menadżerskie i oczekiwania efektywności wyników pracy
 6. Zachowania lidera i wpływ ukierunkowany na stymulowanie aktywności podległych pracowników (orientacja na kreację i/lub na implementację celów biznesowych i postaw zawodowych)
 7. Typy pracowników – behawioralne ujęcie w kontekście wyników pracy
 8. „Personal branding” w ścieżce kariery doświadczonego menadżera

MODUŁ 2/ PROCESY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRACOWNICZYM W PRAKTYCE

REKRUTACJA I SELEKCJA – WYBÓR WŁAŚCIWYCH KANDYDATÓW DO ZESPOŁÓW Z POTENCJAŁEM EFEKTYWNOŚCI

 • Metody identyfikacji gotowości zespołu na przyjęcie nowego pracownika
 • Rozmowy kwalifikacyjne W PRAKTYCE REKRUTACYJNEJ (scenariusze, zestawy pytań, modele wyborów)
 • Skuteczne zasady wyboru Kandydata do zespołu – adekwatność versus dopasowanie
 • Błędy w procesach rekrutacyjnych i sposoby ich neutralizacji z pozycji menadżera zespołu
 • Rola przygotowania zespołu na przyjęcie nowego pracownika – skuteczność preadaptacji w procesach naboru

SKUTECZNY ONBOARDING – MODELOWANIE WDROŻENIA NOWEGO CZŁONKA ZESPOŁU

 • Role i zadania interesariuszy procesu adaptacji
 • Podmioty wspierające wdrożenie adaptacyjne w odniesieniu do relacji interpersonalnych
 • Skuteczne formy szkolenia w procesie adaptacji (instruktaże, obserwacje, modelowanie, rotacje, onthejob training)
 • Etapy procesu onboardingu w odniesieniu do potrzeb zespołu i Przełożonego
 • Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia nowego pracownika oraz efektów jego pracy w okresie próbnym
 • Główne zadania przełożonego w procesie adaptacji zadaniowej i relacyjnej
 • Czas trwania procesów onboardingowych – harmonogramy wdrożenia pracownika (Wiedza, Umiejętności, Postawy)

Dzień 2:

SZKOLENIE PODLEGŁEGO ZESPOŁU – JAK WYDOBYWAĆ POTENCJAŁY PRACOWNIKÓW ZARZĄDZAJĄC PROCESAMI ROZWOJU

 • Psychologia uczenia się dorosłych – praktyczne zastosowania w praktyce menadżerskiej
 • Obszary uwarunkowań dla sprawnej realizacji procesu szkoleniowego
 • Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności w organizacjach
 • Proces rozwoju kompetencji i elementy kształcenia wykorzystywane w pracy zawodowej – projektowanie sprzyjające płynności transferowi umiejętności
 • Cele edukacyjne w procesach rozwojowych – jak stawiać i wymagać, czyli kluczowa rola Przełożonego ewaluacji procesu rozwojowego
 • Model interwencji szkoleniowej efektywnej biznesowo – podstawowe etapy z uwypukleniem etapów identyfikacji i analizy potrzeb wsparcia uczestników
 • Struktura logiczna szkolenia/ zebrania/ prezentacji/ wystąpienia – narzędziowni szefa w roli trenera i/lub instruktora

EFEKTYWNA EWALUACJA JAKO OCENA SŁUŻĄCA POPRAWIE WYNIKÓW PRACY

 • Wymiary oceniania pracowników: kompetencyjne, behawioralne i wskaźnikowe – użyteczność modeli dla potrzeb menadżera prowadzącego zespół pracowniczy
 • Menadżerski wymiar SOOP podległego zespołu
 • Systemy ocen okresowych pracowników (modele 90/180/270/360 stopniowe) przygotowanie zespołu do momentu oceny i wewnątrz zespołowa polityka komunikacji towarzysząca procesowi oceny
 • Wskazówki dla menadżera prowadzącego rozmowę oceniającą – wymiar indywidualny i zespołowy
 • Rola procesu facylitacji w bieżącym ocenianiu kompetencji i wyników pracy
 • Raporty z ocen okresowych jako źródło informacji o potrzebach rozwojowych pracownika i zespołu

OFFBOARDING – ZARZĄDZANIE PROCESEM ODCHODZENIA PRACOWNIKÓW Z ZESPOŁU

 • Scenariusze postępowania w realizacji procesu offboardingu w zespole
 • Kierownicze aktywności przygotowawcze do wdrożenia procesu rozstania z pracownikiem
 • Rozmowy separacyjne, exit – interview, e -firing – przygotowanie merytoryczne i wsparcie mentalne kadr przeprowadzających zadania offboardingowe (menadżer, HR, dedykowani)
 • Dysonans poznawczy u pracowników związanych z procesem offboardingu i skuteczne neutralizowanie zachowań kontrproduktywnych (zwalniani, odchodzący, pozostający, przełożeni, współpracujący)
 • Mechanizmy psychologiczne obejmujące pracowników pozostających w zatrudnieniu – rola lidera w przeprowadzeniu zespołu przez proces odnowy kadrowej
 • Skutki niewłaściwie przeprowadzanych odejść pracowników (wymiar projektowania i/lub realizacji) i sposoby neutralizacji bezpośrednio z linii menadżerskiej

Dzień 3:

MODUŁ 3 ZARZĄDZANIE MOTYWACJĄ PRACOWNIKÓW

 1. Język lidera – sposoby na skuteczność działania w bieżącej pracy menadżerskiej.
 2. Skuteczna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ merytoryczny i funkcjonalny)
 3. Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne).
 4. Przeciwdziałanie trudnościom związanym z kompetentnym przywództwem
 5. Sprawczość menadżerska poprzez rozwój umiejętności zadaniowych w procesie decyzyjnym
 6. Efektywne rozmowy w kontekście skuteczności pracy (modelowanie i standaryzacja)
 7. Nowoczesne modele rozwiązań kierowania kapitałem pracowniczym.
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowań
  • Delegowanie zadań, uprawnień, odpowiedzialności za efektywność
  • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Pochwały, rozmowy doceniające, praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół
 8. Narzędzia efektywnej komunikacji stosowane w praktyce menadżerskiej.
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Reakcje na gry i mechanizmy podczas udzielania informacji zwrotnej

MODUŁ 4/ WYZWANIA LIDERA NOWYCH CZASÓW

 1. Budowanie sieci wpływów, koalicji ku efektywności działania (różne poziomy organizacyjne).
 2. Zarządzanie złożonością biznesu w świecie V U C A.
 3. Ekonomia zaufania (model pracy efektywnych zespołów 5D).
 4. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (aspekt zarządzania i neutralizacji konfliktów – połączenie zasady rezultatu i starannego działania w ujęciu menadżera zespołu)
 5. Zarządzanie konfliktami w dynamice organizacyjnej (narzędzia, modele, scenariusze postępowania)
  • Etapy procesu rozwoju sytuacji konfliktowej
  • Postawy interesariuszy w sytuacji konfliktowej i warianty rozwiązań (postawa pasywna/ aktywna)
  • Interakcje konfliktowe pomiędzy jednostkami i/lub grupami
  • Zjawiska determinujące skuteczność porozumienia
  • Potencjał interakcji konfliktowej i możliwości wykorzystania zjawiska dla efektywności zespołowej
 6. Pseudorozwiązania sytuacji konfliktowych – diagnoza sytuacyjna i sposoby neutralizacji nieskutecznego postepowania przez menadżera zespołu
 7. Dobre praktyki oraz przykłady wdrożenia narzędzi, dokumentów wspierających konstruktywne sposoby przechodzenia przez spory, konflikty, sytuacje trudne i kroki milowe organizacji
  w dynamicznych warunkach otoczenia biznesu.
 8. Dekalog Przełożonego jako skutecznego neutralizatora sytuacji konfliktowych w organizacji

Czas trwania

21h szkolenia (1 dzień: 09-16, 2 dzień: 09-16, 3 dzień: 09-16) + 2h ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem

Prelegenci

0
Elżbieta Sucharska
Kompetea Sp. z o.o.
Ekspert obszaru – szkolenia HR oraz menedżerskie. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji).

Rejestracja

Cena szkolenia on-line
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 5.92% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.28% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS
szkolenie dodane jest w Bazie Usług Rozwojowych

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!