Corporate Governance Manager

O szkoleniu

Przejrzyste reguły działania oznaczają lepsze i sprawniejsze procesy, większe bezpieczeństwo i szansę na minimalizowanie ryzyka gospodarczego.

Jaki model organizacji i nadzorowania zapewnia optymalne, klarowne i stabilne działanie spółki? Jaki wpływ mają akcjonariusze, rady nadzorcze, zarządy na kształt organizacji? Jakie rozwiązania prawne i formalne stosować, aby prowadzić spółkę zgodnie z Dobrymi Praktykami i aby zapobiegać nadużyciom i przekraczaniu uprawnień?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pogłębiającym wiedzę w obszarze najlepszych praktyk organizacyjnych i formalno-prawnych odnoszących się do reguł corporate governance czyli wdrażających ład korporacyjny.

 

Ład korporacyjny to zestaw głównych zasad, praktyk i procesów (opisanych niekiedy w formie modelu operacyjnego), które realizuje firma w swojej działalności. Wyznacza ramy dla działalności zarówno całej organizacji jak i jej poszczególnych struktur i służy jej prawidłowemu (w tym przede wszystkim zgodnego ze strategią i zgodnego z prawem) rozwojowi.

 • W wąskim, prawniczym rozumieniu jest to opis rozkładu kompetencji i wzajemnych relacji między organami spółki kapitałowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że np. ostatnia zmiana KSH wiele zmieniła właśnie w tym aspekcie ładu korporacyjnego, wzmacniając pozycję i kompetencje Rady Nadzorczej. OECD w 2015 r. wskazało, że „corporate governance wiąże się z istnieniem sieci relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządzająco-nadzorczymi, udziałowcami /akcjonariuszami i innymi interesariuszami. Zasady Ładu Korporacyjnego G20/OECD to międzynarodowy standard ładu korporacyjnego. Po raz pierwszy wydane w 1999 r. i zatwierdzone przez przywódców G20 w 2015 r., Zasady są obecnie poddawane przeglądowi, a zaktualizowane Zasady zostaną wydane w 2023 r.;
 • W najszerszym ujęciu jest to system powiązanych ze sobą instytucji prawnych i ekonomicznych, mających na celu zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania spółek kapitałowych oraz rozwiązywanie lub przynajmniej łagodzenie konfliktów interesów osób zaangażowanych w spółce.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Standardy ładu korporacyjnego i organizacyjnego
 • Metody pracy organów spółki i kontrolowania funkcjonowania spółki oparte na Dobrych Praktykach spółek
 • Narzędzia prawne, regulacje i rekomendacje wzmacniające skuteczność prawno-formalnego funkcjonowania spółki
 • Metody ładu korporacyjnego wytyczające prawidłowości procesów dokumentacyjnych i organizacyjnych w spółce
Kto powinien wziąć udział?
 • członkowie zarządu,
 • członkowie rad nadzorczych,
 • menedżerowie zarządzający,
 • kierownicy działów prawnych, organizacyjnych,
 • dyrektorzy nadzoru korporacyjnego,
 • dyrektorzy biura zarządu,
 • dyrektorzy departamentów organizacyjnych,
 • specjaliści w działach prawnych i organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę władz spółki,
 • akcjonariuszy/udziałowców

Program szkolenia

9.15       Rejestracja, sprawdzenie ustawień
9.30       Rozpoczęcie szkolenia

ŁAD KORPORACYJNY – STANDARDY W REGULACJACH WEWNĘTRZNYCH

 • Forma i treść obligatoryjna statutu spółki, a swoboda w wewnętrznych regulacjach
 • Przepisy KSH, innych ustaw,  rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, dyrektyw na kształtowanie treści regulacji wewnętrznych, czyli jak praktycznie zastosować reguły Corporate Governance
 • Czym są reguły Corporate Governance – ich zakres przedmiotowy i znaczenie w praktyce funkcjonowania spółek
 • STUDY: Regulacje Corporate Governance, a zindywidualizowane zasady funkcjonowania spółki
 • Zapisy usprawniające funkcjonowanie spółki
 • Przygotowanie zmian w statucie
 • Wdrożenie zmian w statucie
 • Problem reguł Corporate dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • CASE STUDY: Nieprawidłowości w statucie spółki, a reguły Corporate Governance

ŁAD DOKUMENTACYJNY – ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SPÓŁKI POD KĄTEM CORPORATE GOVERNANCE

 • Wymagania ustawowe dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Sankcje w przypadku nieprowadzenia różnego rodzaju dokumentów
 • Odpowiedzialność za wadliwość dokumentacji w spółce
 • Regulacje w zakresie obiegu dokumentów
 • Regulacje w zakresie systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • CASE STUDY: Udostępnianie dokumentów, zakres swobody

ŁAD KORPORACYJNY A REGULOWANIE ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDU

 • Powoływanie członków zarządu według reguł KSH, a wewnętrzne regulacje spółki – jakie błędy mogą się pojawić na tym etapie?
 • Jakie są obowiązki członków zarządu? Jakie obowiązki można regulować wewnętrznymi uchwałami?
 • Specyfika funkcjonowania zarządu w świetle kodeksu Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków zarządu według reguł Corporate Governance
 • Wewnętrzny podział obowiązków między członkami zarządu
 • Delegowanie uprawnień na niższe szczeble zarządzania
 • Rozliczanie z zadań, a ich niedopełnienie?
 • Kadencje i wygaśnięcie mandatów
 • Kiedy członek zarządu narusza uprawnienia?
 • Procedura odwoływania członków zarządu, a rezygnacja z funkcji
 • Odpowiedzialność “wewnętrzna” i “zewnętrzna” w spółce
 • Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę na rzecz spółki
 • Odpowiedzialność za działania sprzeczne z umową/statusem spółki
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka zarządu za naruszenie reguł Corporate Governance

REGULACJE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI NA LINII ZARZĄD-RADA NADZORCZA

 • Jakie uprawnienia rady nadzorczej wpływają na funkcjonowanie zarządu?
 • W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu?
 • Regulowanie współpracy rady nadzorczej i zarządu
 • Wprowadzanie zasad ograniczania konfliktów interesów
 • Konflikt na linii: zarząd –rada nadzorcza-skutki praktyczne
 • CASE STUDY: sporne sytuacje wśród władz spółki,
  a praktyczne rozwiązania regulujące stosunki

ŁAD KORPORACYJNY A REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 • Standardy tworzenia zapisów w regulaminach – wymogi obligatoryjne, a swoboda regulacji
 • Regulaminy, a statut spółki
 • Jakie zapisy warto wprowadzać?
 • Sposoby zwoływania posiedzeń i odbywania obrad
 • Podejmowanie uchwał  i kontrola wykonania uchwał
 • Wdrażanie regulaminów

STANDARDY DORBYCH PRAKTYK W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ORGANU NADZORU

 • Nadzór indywidualny vs nadzór instytucjonalny
 • Jakie rozwiązania są lepsze?
 • Co jest możliwe na polskich rynku?
 • Zasady funkcjonowania organu nadzoru
 • Procedury wyłaniania kandydatów na członków organu nadzoru, czyli kto wpływa na obsadę ten kontroluje spółkę
 • Mandat i kadencja jako metoda wpływania na funkcjonowanie  organu nadzoru
 • Nadzór indywidualny, a nadzór kolegialny – co jest zasadą a co wyjątkiem?
 • Zasady funkcjonowania rady, czyli kiedy i jak podejmuje się uchwały?
 • Szczególne obowiązki członków  organu nadzoru według reguł Corporate Governance
 • Wpływ mniejszości na obsadę rady, czyli głosowanie grupami
 • Zasady wykonywania nadzoru przez osoby reprezentujące poszczególne grupy akcjonariuszy
 • Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru
 • Problem samodzielnej odpowiedzialności członka RN za naruszenie reguł Corporate Governance
 • Zasady nadzoru w świetle reguł Corporate Governance w tym problem komitetów audytu
 • Funkcjonowanie rady nadzorczej zgodnie z Corporate Governance
 • Szczególne obowiązki członków rady spółki giełdowej


15.00       Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9:15 - 15:00

Prelegenci

mec. Anna Adamczyk - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Prawa Amerykańskiego we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie (USA). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach warszawskich w Departamentach Korporacyjnych i Procesowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 r. Z kancelarią Drab – Grotowska, Juszczyńska, Achler związana jest od roku 2009.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 425
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 470 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę przy zgłoszeniu do do 21.06.2023
1 231
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 270 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!