Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2023-2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Celem szkolenia Prawo Pracy 2023 jest przekazanie wiedzy z zakresu planowanych zmian w prawie pracy na 2023 rok, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących zasad tworzenia dokumentacji pracowniczej z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników zajmujących się sprawami pracowniczymi.

Przedmiotem szkolenia  jest przygotowanie do nowych rewolucyjnych zmian w prawie pracy wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE: (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).

Szkolenie również poświęcone jest zagadnieniom związanym z czasem pracy i urlopami wypoczynkowymi w trudnych przypadkach.

Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych  przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowa

Dlaczego warto wziąć udział?

Umiejętności

 • praktyczne zastosowanie zmian w przepisach w sprawie przejrzystych form zatrudniania, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności usprawiedliwionych w pracy
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych oraz dokumentacji czasu pracy, aktualizacji dokumentacji pracowniczej  w związku ze zmianami
 • odpowiedzialności pracodawcy oraz jego obowiązków względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie
  • nabycie wiedzy o regułach zarządzania czasem pracy u pracodawcy, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy
  • zdobędzie umiejętność właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

ZMIANY PO WPROWADZENIU RODO

 • Podstawy prawne przetwarzania dokumentacji kandydata i pracownika w dziale kadr.
 • Kserowanie, przechowywanie dokumentów kandydata lub pracownika w procesie zatrudnienia
 • Czy można przetwarzać zdjęcie kandydata lub pracownika na potrzeby zakładu pracy
 • Czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników?
 • Zbieranie danych osobowych
 • Jak wygląda nasza lista obecności po wprowadzeniu RODO

PROCES REKRUTACJI

 • Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
 • Jak postąpić w przypadku kiedy kandydat udostępnią więcej danych osobowych aniżeli pracodawca może żądać. Na co należy zwrócić uwagę
 • Poprawność zgody na przetwarzanie danych , co powinna zawierać.
 • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
 • Kto może przetwarzać dane kandydata

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NOWYCH WZORÓW DRUKÓW DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
 • Nowa treść umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
 • Wzór wniosku pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązki pracodawcy
 • Wzór wniosku o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Jakie elementy winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy, kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop
 • Co powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
 • Nowy wzór wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia, gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo
 • Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
 • Aktualizacja regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu

PRZEJRZYSTE FORMY ZATRUDNIENIA – ZMIANY PO 26.04.2023

 • Rozszerzenie katalogu pracowników w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu
 • Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • Czy w samorządach dozwolone jest stosowanie umów na okres próbny i w jakich przypadkach ma to zastosowanie
 • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika.
 • Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
 • Kiedy należy w umowie zawartej na okres próbny wskazać „zamiar” dalszego kontynuowania zatrudnienia
 • Czy pracodawca jest zobowiązany do podania przyczyny w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością
 • Czy pracodawca jest zobowiązany uznać proponowane zamiany zatrudnienia umowy o pracę przez pracownika
 • Co może być przesłanką niewyrażenia zgody na zmianę warunków wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika
 • Którzy pracownicy są uprawnieni do wnioskowania o zmianę warunków zatrudnienia umowy o pracę
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony i jak wpłyną na zatrudnienie pracownika
 • Jakie umowy o pracę wliczamy do limitu 3 umów i 33 miesięcy trwania
 • Czy podanie przyczyny wypowiedzenia umowy na zastępstwo również dotyczy po nowelizacji przepisów
 • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność
 • Czy pracodawca zobowiązany jest uzgadniać przyczynę wypowiedzenia ze związkami zawodowymi
 • Nowe uprawnienia pracowników przy wypowiadaniu umów na czas określony
 • Czy wypowiadanie umów zawartych na czas określony dotyczy tylko pracowników zatrudnionych po 26.04.2023 r.
 • Jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – analiza przykładów
 • Jak jest różnica pomiędzy porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem warunków umowy pracę
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie wzoru
 • Czy pracodawca jest zobowiązany uzupełnić informację o warunkach zatrudnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom
 • Jeżeli następują zmiana warunków zatrudnienia pracownikom zatrudnionym po 26.04.2023 czy należy udzielić informacji o warunkach w zatrudnieniu na nowych zasadach

RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM

 • Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
 • Kiedy należy udzielić siły wyższej w dniach a kiedy w godzinach
 • Jak naliczyć ii wypłacić wynagrodzenie za pracę w trakcie korzystania z siły wyższej
 • Czy należy wynagrodzenie w związku z siłą wyższą wyrównać do minimalnego wynagrodzenia
 • Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi.
 • Czy wszyscy pracownicy są uprawnieni do korzystania z urlopu opiekuńczego
 • Kiedy pracodawca najpóźniej może udzielić urlopu opiekuńczego
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze, czy ma wpływ na wypłatę świadczeń pieniężnych np. „13”
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika. Czy należy wypłacić dodatek uzupełniający do minimalnego wynagrodzenia
 • Ochrona pracownika a urlop opiekuńczy
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego
 • Czy jeden rodzic może skorzystać z 41 tygodni urlopu rodzicielskiego
 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • Czy dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni należy się tylko ojcu dziecka
 • Jak należy udzielić urlopu rodzicielskiego dla dzieci urodzonych przed 26.04.2023 r – omawianie wzorów druku
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • Urlop rodzicielski dla ojców dzieci urodzonych przed 26.04.2023 – co należy zrobić aby wykorzystać urlop ojcowski
 • Elastyczna organizacja pracy – kto jest uprawniony
 • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o elastyczną organizację pracy
 • Rodzaje elastycznej organizacji pracy
 • Elastyczna organizacja pracy a powrót do poprzednich warunków zatrudnienia

PRACA ZDALNA

 • Praca zdalna – w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie
 • Czy wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej jest obowiązkowe
 • Gdzie należy uregulować zasady pracy zdalnej okazjonalnej
 • Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną okazjonalną
 • Obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej okazjonalnej a uprawnienia pracownika
 • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
 • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 • Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

 • Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu
 • Czy wszyscy pracodawcy zobowiązani są do wprowadzenia regulaminu trzeźwości
 • Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników
 • Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe po zmianach . czy obowiązkowe jest uzupełnianie akt osobowych o część E dla każdego pracownika
 • Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy

CZAS PRACY

1. Wymiar czasu pracy, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
 • obowiązkowe zapisy dotyczące czasu pracy w umowach o pracę zawieranych na część etatu
 • normy czasu pracy w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • rodzaje systemów czasu pracy i zasady ich wprowadzania
 • ruchomy i elastyczny czas pracy – nowe rozkłady czasu pracy, zasady wprowadzania i stosowania

2. Praca w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy

 • definicja godzin nadliczbowych
 • ustalanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowców
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny oraz dni wolne
 • dopuszczalność finansowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie godzin nadliczbowych a okres rozliczeniowy

3. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • rozliczanie pracy w niedziele i święta
 • praca w niedziele i święta a zasada 5-dniowego tygodnia pracy
 • praca w niedziele i święta a godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej

4. Praca w porze nocnej

 • definicja pory nocnej i zasady jej wprowadzania w zakładzie pracy
 • pracownik pracujący w nocy
 • zakazy w zakresie pracy w porze nocnej
 • pora nocna a nadgodziny
 • rozliczenie finansowe pracy w porze nocnej – dodatki ustawowe i wewnątrzzakładowe

5. Dyżur

 • pojęcie dyżuru
 • dopuszczalność dyżuru
 • dyżur a godziny nadliczbowe

6. Wyjścia prywatne

 • wniosek o wyjście prywatne
 • możliwość i zasady odpracowania wyjścia prywatnego
 • odpracowanie oraz nieodpracowanie wyjścia prywatnego a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

7. Planowanie i rozliczenie czasu pracy

 • Planowanie czasu pracy – czy należy planować czas pracy na cały okres rozliczeniowy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego – w jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 • zasady i potrzeba oznaczania “odpowiedniej ilości dni wolnych od pracy”
 • Zasady elastycznej organizacji czasu pracy po nowelizacji przepisów dla grupy uprawnionych pracowników
 • Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy rozkład czasu pracy
 • Do jakich systemów czasu pracy można zastosować ruchomy rozkład czasu pracy
 • Co należy rozumieć przez elastyczną organizację czasu pracy i jakie to ma odniesienie do
 • Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu czasu pracy
 • Najważniejsze zagadnienia, definicje niezbędne do prawidłowego planowania czasu pracy
 • W jaki sposób uregulować zasady czasu pracy w firmie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia wykroczenia przez menedżerów
 • Czy można dokonywać zmian w harmonogramach czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
  zasady wprowadzania zmień w zaplanowanym harmonogramie
 • Odbiór czasu wolnego za przepracowane nadgodziny średniotygodniowe, a planowanie czasu pracy w soboty
 • Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny w równoważnym czasie pracy – rozwiązywanie na przykładzie
 • Czy można godziny nadliczbowe za zgoda pracodawcy i pracownika przenieść na drugi okres rozliczeniowy czasu pracy
 • Rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych a zasada przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy
 • Kiedy rozliczamy godziny dobowe a kiedy średniotygodniowe – stanowisko PIP
 • Czy można zaplanować mniej godzin w miesiącu aniżeli wynosi czas normatywny
 • Jak postąpić jeżeli w jednym miesiącu wychodzi niedopracowanie godzin a w drugim nadpracowanie
 • Czy w trakcie okresu rozliczeniowego można zmienić harmonogram czasu pracy – stanowisko PIP
 • Rozliczanie czasu pracy na wniosek pracownika lub na wniosek pracodawcy – różnice i zasady
 • Czy można planować nadgodziny lub pracę w sobotę czy niedzielę i święto. Jak to prawidłowo rozliczyć

8. Czas pracy a szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe – jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika

9. Czas pracy kadry kierowniczej: kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu / dowódcy zmiany, brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy

10. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

11. Udzielanie pracownikom zwolnień od pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy

12. Dokumentowanie czasu pracy

 • listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a karta ewidencji czasu pracy
 • zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy – dodatkowe wymogi
 • przechowywanie dokumentacji z zakresu czasu pracy
 • systemy rejestrowania czasu pracy, w tym stosowanie elektronicznych rejestratorów czasu pracy (RCP) – pułapki zastosowania RCP jako samoistnej ewidencji czasu pracy

13. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • odpowiedzialność porządkowa pracowników w zakresie naruszania porządku i dyscypliny pracy w
  kontekście obowiązującego w zakładzie czasu pracy
 • obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami (kierownicy, menadżerowi, team leaderzy) za brak nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz planowania i rozliczania czasu pracy
 • obowiązki pracodawców w zakresie czasu pracy oraz odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy

Czas trwania

4 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Sopot

woj. pomorskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Wisła

woj. śląskie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Karpacz

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!