Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na pięciodniowe szkolenie online. Kurs obejmuje takie zagadnienia jak: korzystanie z kontroli kodu źródłowego, skalowanie Git dla przedsiębiorstwa oraz wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą;
wdrażanie ciągłej integracji w potoku Azure DevOps, zarządzanie jakością kodu i zasadami bezpieczeństwa oraz wdrażaniem strategii budowania kontenerów; projektowanie strategii uwalniania, konfigurowanie przepływu pracy zarządzania wersjami i zaimplementowanie odpowiedniego wzoru wdrożenia; projektowanie strategii zarządzania zależnościami i zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie Office 365.

W tym zapoznanie się z:

 • Zaletami korzystania z kontroli źródła, migracją z TFVC do Git, skalowaniem Git dla Enterprise DevOps, wdrażaniem i zarządzaniem infrastrukturą kompilacji, zarządzaniem konfiguracją aplikacji i przechowywaniem danych wrażliwych, mobilną strategią DevOps.

 • Dlaczego ciągła integracja ma znaczenie, wdrażaniem ciągłej integracji za pomocą Azure DevOps, konfigurowaniem kompilacji i dostępnych opcji, tworzeniem przepływów pracy zautomatyzowanej, integracją innych narzędzi do kompilacji z platformą Azure DevOps, tworzeniem hybrydowych procesów budowania, jakości kodu i sposobach jego pomiaru, wykrywaniem podejrzanego kodu, integrowaniem automatycznych testów jakości kodu, raportowaniem dotyczącym zasięgu kodu podczas testowania, narzędziami do mierzenia długu technicznego, wykrywaniem problemów z licencjami Open Source i innymi kwestiami licencjonowania, implementowaniem strategii budowania kontenerów.

 • Różnicami pomiędzy wydaniem a wdrożeniem, zdefiniowaniem komponentów potoku wydania, o rzeczach na które należy zwrócić uwagę kiedy projektujemy strategie wydania, klasyfikowaniem wydania w porównaniu z procesem wydawania i kontrolowaniem ich jakości, radzenia sobie z uwagami do wydania i dokumentacją, wzorcami wdrażania, zarówno w sensie tradycyjnym, jak i we współczesnym znaczeniu, wybraniem narzędzi do zarządzania wydaniami, terminologią używaną w Azure DevOps i innych narzędziach do zarządzania wydaniami, zrozumienia co to  Buduj i wydaj, klasyfikacją agenta, kolejką agentów i pulą agentów, potrzebą wielu zadań zwolnienia w jednym z potoków wydań, rozróżnianiem zadań zwolnienia dla wielu agentów i wielu konfiguracji, wykorzystaniem zmiennych wersji i zmiennych etapowych w potoku wydawania, zdalnym wdrażaniem w środowisku przy użyciu połączenia usługowego, osadzeniem testowania w przygotowaniu, różnymi sposobami sprawdzania kondycji potoku i uwalniania przy użyciu, alertów, haków serwisowych i raportów, tworzeniem bramki zwolnienia, wzorcami wdrażania, implementowaniem wdrożenia Blue Green, wdrożeniem Canary Release, implementowaniem wdrażania progresywnej ekspozycji.

 • Narzędziami i praktykami zarządzania składnikami, uogólnianiem wspólnych pakietów umożliwiających udostępnianie i ponowne użycie, sprawdzaniem bazy kodów do identyfikacji zależności kodu, które można przekonwertować na pakiety, identyfikowaniem i polecaniem standardowych typów i wersji pakietów w całym rozwiązaniu, istniejącymi potokami do budowania refaktora w celu wdrożenia strategii wersji, która publikuje pakiety, zarządzaniem bezpieczeństwem i zgodnością, sprawdzaniem pakietów oprogramowania open source pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z licencją, by dostosować je do standardów korporacyjnych, konfigurowaniem budującego potoku, by uzyskać dostęp do pakietu bezpieczeństwa i oceny licencji, konfigurowaniem bezpiecznego dostępu do kanałów pakietowych.

 • Zastosowaniem infrastruktury i konfiguracji jako zasady kodu, wdrażaniem infrastruktury i zarządzanie nią przy użyciu technologii automatyzacji firmy Microsoft, takich jak szablony ARM, PowerShell i interfejs wiersza polecenia Azure, modelami i usługami wdrażania dostępnymi w usłudze Azure, wdrażaniem i konfiguracją klastera Managed Kubernetes, rozmieszczaniem i konfigurowaniem infrastruktury przy użyciu narzędzi i usług innych firm za pomocą platformy Azure, takich jak Chef, Puppet, Ansible, SaltStack i Terraform, strategią infrastruktury i konfiguracją oraz odpowiednimi zestawami narzędzi dla potoku wydań i infrastruktury aplikacji, wdrażaniem zgodności i bezpieczeństwa w infrastrukturze aplikacji.

 • Praktykami projektowymi do pomiaru satysfakcji użytkownika końcowego, projektowaniem procesów do przechwytywania i analizy opinii użytkowników ze źródeł zewnętrznych, projektowaniem routingu dla danych raportu awarii aplikacji klienta, polecanymi narzędziami i technologiami monitorowania, zalecanymi narzędziami do śledzenia wykorzystania systemu i funkcji, konfiguracją integracji raportów awarii dla aplikacji klienckich, opracowywaniem panelów monitorowania i stanu, implementacją routingu dla danych raportu awarii aplikacji klienta, implementacją narzędzi do śledzenia wykorzystania systemu, wykorzystaniem funkcji i przepływu, integracją i konfiguracją systemów biletowych z systemem zarządzania pracą zespołu programistycznego, analizą alertów do ustalenia linii bazowej, analizą telemetrii do ustalenia linii bazowej, wykonaniem aktualnych recenzji witryn i przechwytywaniem opinii o awariach systemu, wykonaniem ciągłego strojenia, by zmniejszyć nieważne lub nie nadające się do działania ostrzeżenia.

 • Planowaniem transformacji ze wspólnymi celami i osiami czasu, wybieranie projektu i określenie wskaźników projektu oraz wskaźników KPI, tworzeniem zespołu i sprawną strukturę organizacyjną, opracowaniem strategii jakości projektu, zaplanowaniem bezpiecznej praktyki programistycznej i zasady zgodności, migracją i konsolidacją artefaktów, migracją i integracją środków kontroli źródła.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów DevOps oraz do osób zainteresowanych zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure DevOps Solutions.

Kurs polecany:

 • deweloperom
 • administratorom biorącym udział w projektach związanych z tworzeniem nowoczesnych aplikacji.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

 • Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, kontroli wersji, rozwoju oprogramowania Agile oraz podstawowych zasad tworzenia oprogramowania. Wskazane jest doświadczenia w organizacjach dostarczających oprogramowanie
 • Zalecane jest doświadczenie w pracy w środowisku IDE, a także pewną wiedzę na temat portalu Azure

Program szkolenia

Implementing DevOps Development Processes

Pierwsze kroki z kontrolą źródła

 • Co to jest kontrola źródła?
 • Korzyści z kontroli źródła
 • Rodzaje systemów kontroli źródła
 • Wprowadzenie do Azure Repos
 • Migracja z TFVC do Git
 • Uwierzytelnianie do repozytorium Git

Skalowanie git dla DevOps dla przedsiębiorstw

 • Jak zorganizować repozytorium git
 • Rozgałęzione przepływy pracy Git
 • Współpraca z wnioskami ściąganymi
 • Dlaczego dbać o GitHooks?
 • Wspieranie wewnętrznego otwartego źródła
 • Wersja Git
 • Projekty publiczne
 • Pliki w Git

Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą kompilacji

 • Koncepcja potoków w DevOps
 • Potoki w Azure
 • Ocena użycia hostowanych prywatnych agentów
 • Pule agentów
 • Potokii i współbieżność
 • Projekty Azure DevOps i Open Source
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Konfiguracja agentów prywatnych
 • Integracja Jenkinsa z Azure Pipelines
 • Integracja zewnętrznego źródła sterowania z Azure Pipelines
 • Analiza i integracja wielostopniowej kompilacji Docker

Zarządzanie konfiguracją aplikacji i tajnikami

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa
 • Wdrożenie bezpiecznego i zgodnego proces rozwoju
 • Ponowne przeanalizowanie danych konfiguracji aplikacji
 • Zarządzanie tajnikami, tokenami i certyfikatami
 • Wdrożenie narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością w przygotowaniu

Wdrożenie mobilnej strategii DevOps

 • Wprowadzenie do Mobile DevOps
 • Wprowadzenie do Centrum aplikacji Visual Studio
 • Zarządzanie mobilnymi zestawami urządzeń docelowych i grupami dystrybucyjnymi
 • Zarządzanie docelowymi zestawami urządzeń testujących interfejs użytkownika
 • Urządzenia testujące do wdrożenia
 • Tworzenie publicznych i prywatnych grup dystrybucyjnych

Implementing Continuous Integration

Wdrażanie ciągłej integracji w potoku Azure DevOps

 • Omówienie ciągłej integracja
 • Wdrażanie strategii tworzenia

Zarządzanie jakością kodu i strategie bezpieczeństwa

 • Zarządzanie jakością kodu
 • Zarządzanie zasadami bezpieczeństwa

Wdrażanie strategii tworzenia kontenerów

 • Wdrażanie strategii budowania kontenerów

Implementing Continuous Delivery

Projekt strategii Release

 • Wprowadzenie do ciągłej dostawy
 • Zalecenia dotyczące strategii uwalniania
 • Budowanie potoku o wysokiej jakości
 • Wybór wzorca wdrażania
 • Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania wersjami

Konfiguracja przepływu pracy zarządzania wersjami

 • Tworzenie potoku wydania
 • Dostarczanie i konfigurowanie środowisk
 • Zarządzanie i modularyzacja zadań i szablonów
 • Integracja tajników z potokiem wydania
 • Konfiguracja zautomatyzowanej integracji i automatyzacji testów funkcjonalnych
 • Automatyzacja inspekcję kondycji

Implementacja odpowiedniego wzoru wdrożenia

 • Wprowadzenie do wzorców wdrażania
 • Implementacja wdrożenia Blue Green
 • Przełączniki funkcji
 • Canary Release
 • Dark Launching
 • Testowanie AB
 • Progresywna ekspozycja

Implementing Dependency Management

Projektowanie strategii zarządzania zależnościami

 • Wprowadzenie
 • Pakowanie zależności
 • Zarządzanie pakietami
 • Wprowadzenie strategii wersjonowania

Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością

 • Wprowadzenie
 • Zabezpieczenie pakietu
 • Oprogramowanie open source
 • Integracja skanowań licencji i luk w zabezpieczeniach
 • Sprawdzanie pakietów oprogramowania open source pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z licencją, aby dostosować je do standardów korporacyjnych
 • Konfiguracja potoku budującego, by uzyskać dostęp do pakietu bezpieczeństwa i oceny licencji
 • Konfiguracja bezpiecznego dostępu do kanałów pakietowych

Implementing Application Infrastructure

Infrastruktura i konfiguracja Narzędzia Azure

 • Infrastruktura jako kod i zarządzanie konfiguracją
 • Tworzenie zasobów Azure Resources przy użyciu szablonów ARM
 • Tworzenie zasobów platformy Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia Azure
 • Tworzenie zasobów Azure za pomocą Azure PowerShell
 • Dodatkowe narzędzia automatyzacji
 • Kontrola wersji

Modele i usługi wdrażania platformy Azure

 • Modele i opcje wdrażania
 • Usługi Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
 • Azure Automation z DevOps
 • Żądana konfiguracja stanu (DSC)
 • Usługi Azure Platform-as-a-Service (PaaS)
 • Azure Service Fabric

Tworzenie i zarządzanie infrastrukturą usługową Kubernetes

 • Usługa Azure Kubernetes

Narzędzia innych firm i narzędzia Open Source dostępne z Azure

 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Cloud-Init
 • Terraform

Wdrażanie zgodności i bezpieczeństwa w swojej infrastrukturze

 • Zasady bezpieczeństwa i zgodności z DevOps
 • Centrum zabezpieczeń Azure

Podsumowanie kursu

 Implementing Continuous Feedback

Rekomendowane i projektowane mechanizmy sprzężenia zwrotnego systemu

 • Wewnętrzna pętla
 • Ciągły eksperyment doświadczalny
 • Praktyki projektowe do pomiaru satysfakcji użytkownika końcowego
 • Projektowanie procesów do przechwytywania i analizowania opinii użytkowników
 • Proces projektowania w celu zautomatyzowania analizy aplikacji

Wdrażanie procesów przekazywania opinii systemowych do zespołów programistycznych

 • Implementacja narzędzi do śledzenia wykorzystania systemu, wykorzystania funkcji i przepływu
 • Implementacja routingu dla danych raportu awarii aplikacji mobilnych
 • Opracowanie kokpitów monitorowania i stanu
 • Integracja i konfiguracja systemów biletowych

Optymalizacja mechanizmów sprzężenia zwrotnego

 • Inżynieria niezawodności witryny
 • Analiza telemetrii do ustalenia linii bazowej
 • Wykonanie ciągłego strojenia, by zmniejszyć nieważne lub nie nadające się do działania ostrzeżenia
 • Analiza alertów, by ustalić linię bazową
 • Bezpłomieniowe postmortemy i uczciwa kultura

Designing a DevOps Strategy

Planowanie DevOps

 • Planowanie transformacji
 • Wybór projektu
 • Struktury zespołu

Planowanie jakości i bezpieczeństwa

 • Planowanie strategii jakości
 • Planowanie bezpiecznego rozwoju

Migracja i konsolidacja artefaktów i narzędzi

 • Migrowanie i konsolidacja artefaktów
 • Migracja i integracja kontroli źródła

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Trener Altkom Akademia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
szkolenia w styczniu i luty
4 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Altkom Akademia jest częścią Grupy Altkom, przedsiębiorstwa założonego w 1988 roku i z sukcesem działającego nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Od 1992 roku realizujemy szkolenia, kursy i rozmaite projekty edukacyjne skierowane zarówno do informatyków...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Altkom Akademia S.A.
 • Ulica i nr: ul. Chłodna 51
 • Kod pocztowy: 00-867
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1880008391

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!