Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentacja-biura-zarzadu-od-a-do-z-72025-id608

Informacje o szkoleniu

 • Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z


  ID szkolenia: 72025
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PRAWO, ZARZĄD

Szkolenie kierujemy do osób, które chcą poznać najważniejsze i najbardziej newralgiczne kwestie dotyczące tworzenia zapisów, uaktualniania, archiwizowania i koordynowania dokumentacji spółki z o.o. i akcyjnej. Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Zapraszamy na warsztaty rozwijające wiedzę w obszarze tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej,
Specjalistów ds. korporacyjnych,
Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych

Program szkolenia:

DZIEŃ 1 / 27 KWIETNIA 2020

Regulaminy, zgromadzenia, uchwały, protokołowanie

Ekspert: mec. Romana Pietruk

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 rozpoczęcie zajęć

REGULAMINY ORGANIZACYJNE I REGULAMIN ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów organizacyjnych spółki
Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?
Wprowadzanie zmian do regulaminów spółki
Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?
W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?
REGULAMIN I STATUT WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?
Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
Regulamin a statut/umowa spółki
Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?
Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania?
SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ, TRYBY PODEJMOWANIA, UCHYBIENIA, WAŻNOŚĆ

Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?
Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?
Jakie są tryby podejmowania uchwał?
Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?
TWORZENIE UCHWAŁ OD A DO Z

Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?
Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?
Kto podpisuje uchwałę?
Kiedy uchwała wchodzi w życie?
Jakie zapisy w statucie / regulaminie ułatwiają proces podejmowania uchwał?
DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA, TWORZENIA I OBIEGU PROTOKOŁÓW

Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?
Co musi zawierać protokół?
Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?
Tworzenie projektu protokołu
Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań
Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej
Protokołowanie uchwał
Jakich błędów w zakresie protokołowania wystrzegać się?
W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można udostępniać?
16.00 zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 28 KWIETNIA 2020

Obieg dokumentacji, umowa spółki, KRS, archiwizacja, pełnomocnictwa, kontrakty

Ekspert: mec. Monika Drab – Grotowska

9.00 – 9.30 rejestracja uczestników
9.30 rozpoczęcie zajęć

KLUCZOWE ASPEKTY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI

Akt założycielski; oświadczenie woli założyciela spółki z o.o./akcyjnej
Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej
Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich, umowy/ statutu spółki
Jakie zapisy w umowie, statucie ułatwiają pracę z dokumentacją spółki?
Znaczenie umowy/statutu w hierarchii dokumentacji korporacyjnej
Umowa/statut, a Kodeks Spółek Handlowych
Case study: „Mapa” dokumentacji korporacyjnej – przegląd kluczowych dokumentów „wewnętrznych” spółki
Case study: Odpowiedzialność za dokumentacje korporacyjną, w tym za tajemnice przedsiębiorstwa
OBSŁUGA DOKUMENTACJI REJESTROWEJ

Kluczowe dane zawarte w KRS
Wpis, a akta rejestrowe
Rodzaje i znaczenie wpisów w rejestrze
Jak i kiedy wprowadzać zmiany dotyczące spółki i rejestrować je w sądzie?
Elektroniczny katalog dokumentów spółki
Składanie wniosków przez Internet; podpis elektroniczny
Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów
Case study: Zasada jawności, a informacje w umowie spółki – jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy
„OBIEG” WEWNETRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PEŁNOMOCNICTWAMI

Prawidłowa reprezentacja spółki
Kto podpisuje dokumenty spółki?
Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek?
Jaka jest rola członków Zarządu w reprezentacji spółki?
Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować?
W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi
Case study: Przykłady pełnomocnictw; błędy w pełnomocnictwach
DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
Sprawdzenie kontrahenta
Rodzaje umów i ich zastosowanie
Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?
Formy elektroniczne umów
Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających
ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI

Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania; Opisywanie materiałów archiwalnych
Przenoszenie dokumentacji przechowywanej w formie papierowej na elektroniczne nośniki danych
Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?; Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych; Okres przechowywania dokumentacji spółki
Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki
Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
Kancelaria tajna
16.00 zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.
Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji.

Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1770 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z