Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z

O szkoleniu

Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Zapraszamy na warsztaty rozwijające wiedzę w obszarze tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy:

Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej,
Specjalistów ds. korporacyjnych,
Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych

Program szkolenia

DZIEŃ 1 / 13 KWIETNIA 2021

9.30 – 10.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia


Regulaminy organizacyjne i regulamin zarządu oraz rady nadzorczej

  • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów organizacyjnych spółki
  • Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?
  • Wprowadzanie zmian do regulaminów spółki
  • Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?
  • W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?

 Regulamin i statut walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników

  • Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?
  • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
  • Regulamin a statut/umowa spółki
  • Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?
  • Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania?

 Sprawy wymagające uchwał, tryby podejmowania, uchybienia, ważność

  • Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?
  • Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?
  • Jakie są tryby podejmowania uchwał?
  • Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?

 Tworzenie uchwał od a do z

  • Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?
  • Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?

Dobre praktyki protokołowania, tworzenia i obiegu protokołów

  • Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?
  • Co musi zawierać protokół?
  • Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?
  • Tworzenie projektu protokołu
  • Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań
  • Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej

15.00 Zakończenie 1-dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 14 KWIETNIA 2021

08.30        logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09.00        rozpoczęcie szkolenia

Kluczowe aspekty statutu, umowy spółki

  • Akt założycielski; oświadczenie woli założyciela spółki z o.o./akcyjnej
  • Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej
  • Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich, umowy/ statutu
  • Jakie zapisy w umowie, statucie ułatwiają pracę z dokumentacją spółki?
  • Znaczenie umowy/statutu w hierarchii dokumentacji korporacyjnej
  • Umowa/statut, a Kodeks Spółek Handlowych
  • Case study: „Mapa” dokumentacji korporacyjnej – przegląd kluczowych dokumentów „wewnętrznych” spółki
  • Case study: Odpowiedzialność za dokumentacje korporacyjną, w tym za tajemnice przedsiębiorstwa

Obsługa dokumentacji rejestrowej

  • Kluczowe dane zawarte w KRS
  • Wprowadzanie zmian dotyczących spółki i ich rejestracja w sądzie
  • Elektroniczny katalog dokumentów spółki,
  • Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów
  • Case study: Zasada jawności, a informacje w umowie spółki – jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy

„Obieg” wewnętrzny dokumentacji korporacyjnej

  • Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
  • Dostęp instytucji zewnętrznych do poufnych dokumentów spółki
  • Dostęp pracownika do poufnych dokumentów spółki
  • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki

Dokumentacja związana z pełnomocnictwami

  • Prawidłowa reprezentacja spółki
  • Kto podpisuje dokumenty spółki?
  • Reprezentacja spółek, rola członków Zarządu w reprezentacji spółki
  • Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować?
  • W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi
  • Case study: Przykłady pełnomocnictw; błędy w pełnomocnictwach

Dokumentacja kontraktowa

  • Zapytanie ofertowe – stosowanie i odpowiedzi na zapytania
  • Sprawdzenie kontrahenta
  • Rodzaje umów i ich zastosowanie
  • Zapisy w dokumentacji kontraktowej zabezpieczające interesy firmy
  • Formy elektroniczne umów
  • Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających

Archiwizowanie dokumentów spółki

  • Czynności związane z archiwum oraz warunki techniczne przechowywania; Opisywanie materiałów archiwalnych
  • Digitalizacja dokumentów na elektroniczne nośniki danych
  • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu? Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych; Okres przechowywania dokumentacji
  • Niszczenie przedawnionych dokumentów a działanie na szkodę spółki
  • Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, kancelaria tajna

15.00 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10-15

Prelegenci

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.
Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji.

Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca

Rejestracja

Cena
za osobę
1 370
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji w szkoleniu oraz przekazania wszelkich szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!