Efektywność osobista i stanowiskowa Naczelnika – zarządzanie w strukturze Administracji Publicznej

O szkoleniu

Efektywność i skuteczność w zarządzaniu podległymi pracownikami jest wyzwaniem dla organizacji chcących budować profesjonalne i kompetentne zespoły. W sektorze Administracji Publicznej kluczową osobą w tych działaniach jest sylwetka Naczelnika/ Koordynatora, przed którym stawiane są cele merytoryczne i odpowiedzialność za podległy mu personel.

Niniejsze szkolenie ma ukierunkować i wesprzeć Naczelników w wyzwaniach codzienności zawodowej, dlatego program został zaprojektowany w odniesieniu do specyfiki i warunków pracy w administracji publicznej (i pracowników sektora budżetowego), ale z uwzględnieniem użytecznych narzędzi i praktyk rynkowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Skutecznie zarządzać zespołem używając nowoczesnych narzędzi efektywnej pracy Naczelnika/ Koordynatora
 • Koordynować przebieg procesów związanych z zarządzaniem relacjami i pracą merytoryczną w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić właściwy typ rozmowy z pracownikiem w zależności od potrzeb i sytuacji, w oparciu o wiedzę nabytą podczas szkolenia i doświadczenia własne.
 • Zarządzać „wachlarzem osobowości” w podległym zespole i dobrać efektywne działania wspierające rozwój poszczególnych jego członków
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w sytuacji bieżących wyzwań zawodowych
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Naczelnika/ Koordynatora – eksperta, w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

Uczestnik szkolenia otrzyma:

 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w praktyce menadżerskiej (rozmowa kwalifikacyjna, instruktaż zadaniowy/ stanowiskowy, menadżerski, rozmowa motywacyjna, rozmowa delegująca, rozmowa egzekwująca, exit interview, feedback zadaniowy, rozmowa separująca, rozmowy rozstania, rozmowa argumentująca decyzje zespołowi)
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (z uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej)
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury i artykułów branżowych w obszarze prowadzenia/ koordynowania procesami zarządzania kapitałem pracowniczym
 • Realizacja testu z interpretacją i rekomendacjami do osobistej zmiany behawioralnej w zakresie poprawy kompetencji menadżerskich (Oparty na modelu Blancharda)
 • Narzędzie diagnostyczne dotyczące strategii działania w sytuacjach konfliktowych w wybranym zespole.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do pracowników sektora Administracji Publicznej, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie i koordynację podległymi pracownikami, projektami, zespołami czy grupami eksperckimi tj. Naczelników, Koordynatorów.

Program szkolenia

DZIEŃ 1:

Moduł 1  Efektywność osobista i stanowiskowa Naczelnika

 1. Rozwój umiejętności kluczowych Naczelnika w organizacjach sektora budżetowego – wymagania rynku pracy oraz oczekiwania beneficjentów usług administracyjnych
 2. Kluczowa rola Naczelnika w Wydziale dla budowania płynnych przepływów komunikatów i zadań w Departamencie
 3. Organizacja pracy Naczelnika
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Umiejętność skutecznego rozdzielania zadań w odniesieniu do celów podległej komórki
  • Czas na pracę koncepcyjną/interwencyjną/ merytoryczną/ menadżerską
  • Doskonalenie samego siebie w ujęciu profesjonalizacji zawodowej i społecznej
  • Budowanie autorytetu Naczelnika – świadomy wybór pól efektywności koordynatorskich w Wydziale
 4. Proces grupowy w zarządzaniu zespołem – efektywne prowadzenie podległego zespołu
  w warunkach dynamicznych zmian otoczenia miejsca pracy
 5. Zarządzanie i koordynacja podległymi pracownikami w formule pracy zdalnej i/lub hybrydowej
 6. Świadomość roli zespołowej u podległych pracowników – rekomendacje w zarzadzaniu pracą w ujęciu wytycznych Dyrekcji oraz realizowanych procesów ZZL  w Wydziale (wdrożenie pracownika, instruktaż zadaniowy, zastępstwo stanowiskowe, praca zdalna)
 7. Zarządzanie „wachlarzem osobowości w zespole” – rekomendacje prowadzenia efektywnych działań
  • Skuteczne delegowanie – plany delegowania i siatki uprawnień oraz odpowiedzialności
  • Przydział pracy podległym pracownikom zgodnie z ich mocnymi stronami i talentami
  • Wsparcie poszczególnych pracowników i całego zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
  • Udzielanie przydatnych informacji zwrotnych wspierających potencjał poszczególnych członków zespołu
  • Planowanie szkoleń pracowników w cyklach rozwojowych (także w ujęciu użytkowego IPRZ i wskazań z Systemu Ocen Okresowych)
  • Ocenianie bieżące i ewaluacja użytkowa w kontekście kontroli wyników pracy (model kontroli procesu i efektu)
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 8. Behawioralne ujęcie podległego zespołu w kontekście wyników pracy – motywujące prowadzenie Komórki i/lub Wydziału i oczekiwania wobec efektów pracy
 9. Oddziaływanie na zaangażowanie podległego zespołu – pro aktywność i motywowanie w ujęciu bieżących i długookresowych celów relacyjnych w komórkach, Wydziałach i grupach roboczych
 10. Skuteczna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ funkcjonalny – pracownicy, współpracownicy, przełożeni, środowisko zewnętrzne pracy) – kluczowe komunikaty wspierające oczekiwania interesariuszy efektów pracy Urzędnika
 11. Rola Naczelnika w kontekście umiejscowienia w strukturze Urzędu jako osoby płynnie koordynującej procesy i komunikację pomiędzy pracownikami a Dyrekcją
 12. Autorytet formalny i nieformalny w wyzwaniach awansu hierarchicznego, merytorycznego i eksperckiego

DZIEŃ 2:

Moduł 2  Skuteczne zarządzanie podległym zespołem czyli meandry efektywności Naczelnika

 1. Cykl kierowania podległym zespołem – funkcjonalność kierownicza w praktyce pracy
  • Bieżący i okresowy cykl kierowania zespołem– transfer zadaniowy w służbie sprawczości działania i realizowania celów
  • Narzędzia interwencji menadżerskiej – skuteczne działanie wspierające efektywność pracy
 2. Etapy cyklu kierowania organizacyjnego z perspektywy Naczelnika– dobór właściwych i adekwatnych do sytuacji sposobów i metod oddziaływania na podległe zespoły
  • DELEGOWANIE (Aktywności kierownicze: zlecanie, instruowanie, wydawanie poleceń, uprawnianie, delegowanie, stawianie celów i/lub planów realizacji zadań, partycypacja w odpowiedzialności za postawione cele)
  • WSPIERANIE (Aktywności kierownicze: szkolenie, rozwiązywanie problemów bieżących, mentoring, coaching epizodyczny)
  • KONTROLA (Aktywności kierownicze: nadzór osobisty i pośredni, kontrola pracy zdalnej, monitorowanie wskaźników i/lub postawionych celów, przeniesienie kontroli, rozmowa kontrolna, analiza powykonawcza zadań, kontrola procesu i efektu)
  • INTERWENIOWANIE (Aktywności kierownicze: przekazywanie informacji zwrotnej, korygowanie ultymatywne i/lub konsultatywne, zwracanie uwagi, komunikowanie decyzji)
  • WZMACNIANIE (Aktywności kierownicze): udzielanie pochwał, nagradzanie, powierzanie odpowiedzialności, docenianie statusu i doświadczenia pracownika, podkreślenie właściwego osadzenia w roli i przydzielonych zadaniach podległego pracownika
 3. Modele rozmów i standaryzowane schematy zachowania wykorzystywane w pracy Naczelnika podczas bieżącego koordynowania zespołem oraz cyklicznych spotkań organizujących efektywną pracę Wydziału:
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowania zgodnie ze standardami zawodu i/lub stanowiska
  • Delegowanie zadań , uprawnień, odpowiedzialności za efektywność – połączenie zasady rezultatu i starannego działania
  • Rozwiązywanie problemów merytorycznych, zadaniowych, interpersonalnych
  • Konsultowanie decyzji uzyskiwanie partycypacji odpowiedzialności
  • Coaching epizodyczny, rozmowa mentoringowa
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Komunikowanie decyzji – także jako efekt pracy zespołowej
  • Praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół
 4. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli Naczelnika
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 5. Budowanie zaufania i pokonywanie kryzysu odpowiedzialności w sytuacjach krytycznych wewnątrz grupy pracowniczej
 6. Charakterystyka pracowników wg segmentacji modelu „9 typów oddziaływania na zespół”
 7. Motywujący styl zarządzania zespołem i koordynacji prac w modelu Blanchard „Servant leadership”

DZIEŃ 3:

Moduł 3  Wyzwania pracy Naczelnika

 1. Budowanie zaufania i wiarygodności roli Naczelnika i/lub Koordynatora (perspektywa awansu hierarchicznego organizacyjnego – przesunięcia, powołania, nabory)
  • Wyzwania emocjonalne towarzyszące awansowi
  • Neutralizacja oporu grupy zarządzanej
  • Zaufanie w nowej roli (zarządzanie różnorodnością i wykorzystanie doświadczeń)
 2. Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów i wpływające na spadek atmosfery współpracy
 3. Trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem – budowanie fundamentów partycypacji w odpowiedzialności za procesy wewnątrz zespołowe, także we współpracy z Dyrekcją Urzędu
 4. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontrproduktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju wymagających jednostek w zespole
  • Ocena potencjału podległego zespołu i możliwości neutralizacji zagrożeń w pracy zespołowej
  • Aktywności Naczelnika w zwalczaniu oporów i wątpliwości współpracowników
 5. Techniki oddziaływania i narzędzia wsparcia efektywności zespołów (mentoring i inter-mentoring celowany)
 6. Wykorzystanie mentoringu w Administracji Państwowej/Służbie Cywilnej – dobre praktyki stosowane w budowaniu wydajności zespołów
  • Inter-mentoring pokoleniowy w organizacji (przeciwdziałanie luce pokoleniowej)
  • Mentoring w ramach projektów adaptacji nowych pracowników
  • Mentoring wykorzystywany w szkoleniu i rozwoju podległych pracowników
  • Mentoring w ramach projektów zarzadzania wiedzą w organizacji
  • Mentoring w ramach programów sukcesji stanowiskowej i/lub przygotowania zawodowego (wariant: specjalista/ ekspert/ koordynator)
 7. Przygotowanie umiejętnościowe Naczelników jako kandydatów na mentorów wewnątrz Urzędu
  • Zadania i kompetencje mentora jako Opiekuna i Koordynatora zespołu
  • Wykorzystanie modelu GROW w pracy codziennej
  • Etyczny wymiar mentoringu wewnątrzorganizacyjnego
  • Rola bezpośredniego przełożonego (wymagania współpracy i pomiar procesu)
  • Kluczowe czynniki efektywności wewnątrz zespołowych procesów opartych o model mentoringu
 8. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)
 9. Zarządzanie konfliktami (sposoby, modele, dobre praktyki organizacyjne) *wypracowanie systemowego podejścia przeciwdziałania, interwencji i neutralizacji zachowań konfliktowych i konfliktogennych pracowników w organizacji
  • Czynniki dezintegrujące i sposoby przeciwdziałania i neutralizacji
  • Metody standaryzowane rozwiązywania problemów organizacyjnych
  • Neutralizacja zachowań i kosztów reaktywnego podejścia podległego zespołu
  • Atuty mediacji wewnątrz zespołowych jako sposobu przeciwdziałania eskalacji konfliktów w zespołach
 10. Plan rozwoju kompetencji kluczowych w ujęciu profesjonalnej marki osobistej Naczelnika
  • Test kompetencji zarządczych – autodiagnoza wyjściowa kompetencji kluczowych
  • Mapa drogowa rozwoju zawodowego w kontekście kompetencji miękkich i kierowniczych
  • Karta rozwoju stanowiskowego w oparciu o standardy i trendy rynkowe
  • Kwestionariusze zarządzania karierą profesjonalną w kontekście podejścia work-life balansu
  • Ewaluacja użytkowa dotychczasowych dokonań zawodowych w kontekście efektywności pracy

Czas trwania

24h szkolenia (1 dzień: 09-17, 2 dzień: 09-17, 3 dzień: 08-16)

Prelegenci

0
Elżbieta Sucharska
Kompetea Sp. z o.o.
Ekspert obszaru – szkolenia HR oraz menedżerskie. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

AS-BUD Centrum Konferencyjne lub ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k.

00-863 Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
2 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 6.25% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!