Efektywny proces szkoleniowy - metodyka projektowania, realizacji i oceny efektywności działań rozwojowych w organizacji

O szkoleniu

Jeżeli koordynujesz i zarządzasz procesami szkolenia i rozwoju pracowników w organizacji, decydujesz i wybierasz dostawców szkoleniowych dla pracowników, a nie miałeś okazji ukończyć metodycznej szkoły zarzadzania rozwojem pracowników, to szkolenie jest dla Ciebie!

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 3 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia metodycznego osób odpowiedzialnych merytorycznie za zaprojektowanie i przeprowadzenie efektywnego szkolenia, cyklu szkoleń czy procesu szkoleniowo – rozwojowego dla pracowników w organizacjach.

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli

 • Samodzielnie zaprojektować proces szkolenia i rozwoju dla poszczególnych grup pracowniczych
 • Opracować indywidualny plan rozwoju zawodowego/ specjalizacyjnego dla pracowników w ramach planu ścieżek karier w organizacji
 • Dokonać wyboru oraz weryfikacji dostawców usług rozwojowych w podziale na każdą z interwencji (szkolenia, doradztwo, coaching, inne)
 • Przeprowadzić rozmowę diagnozującą rzeczywiste potrzeby szkoleniowe (w różnych wariantach: indywidualne i grupowe potrzeby rozwoju)
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia planu szkoleniowego (w wariantach neutralizacja luk kompetencyjnych i/lub rozwój talentów) w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu szkoleniowego i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z procesu rozwoju zawodowego pracowników i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesów rozwojowych w różnych wariantach (szkolenia, cykle szkoleniowe, akademie talentowe, procesy coachingowe/mentoringowe/doradcze)
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu szkoleń i rozwoju pracowników w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie polecane dla osób pełniących role związane z rozwojem pracowników, koordynatorów projektów szkoleniowych, zarządzających procesami szkoleń i rozwoju w organizacjach odpowiedzialnych za kreację i realizację polityki szkoleniowej w organizacjach.

Program szkolenia

Moduł 1 – Fundamenty tworzenia efektywnych projektów szkoleniowych 

 1. Psychologia uczenia się dorosłych
 2. Model rozwoju kompetencji w procesie szkoleniowym realizowanym w środowisku pracy
 3. Podstawowe filary strategii szkoleniowej – kierunki i trendy w realizacjach organizacyjnych
 4. Model ról trenera – skuteczny dobór roli do potrzeb projektu i Klienta
 5. Główne założenia transferowe procesu rozwojowego( w opcjach najczęściej stosowanych interwencji)
  • Projekty szkoleniowe
  • Projekty mentoringowe/ intermentoringowe
  • Projekty coachingowe
  • Projekty konsultingowe
  • Projekty tutoringowe
 6. Partnerstwo w projekcie biznesowym – jak zbudować efektywne procesowe podejście
 7. Partycypacyjne podejście podmiotowe – kwintet szkoleniowy
 8. Interesariusze projektu szkoleniowego – siatka powiązań i priorytety efektywnych realizacji
 9. Przegląd procesów ZZL w organizacji – w kontekście osadzenia procesów rozwojowych
 10. Rodzaje najczęściej podejmowanych interwencji w projektach realizowanych przez działy HR
 11. Role członków zespołu realizacji w projektach rozwojowych koordynowanych przez HR
 12. Założenia transferowe procesu szkoleniowego jako priorytet w wyborze właściwej realizacji
 13. Formy inwestycji w kapitał ludzki
 14. Szkolenie efektywne biznesowo – etapy aktywności organizacyjnych i koordynacyjnych
 15. Koncepcje rynkowe efektywności biznesowej szkoleń – sposoby weryfikacji rynku dostawców usług szkoleniowych, rozwojowych i doradczych
 16. Praktyki standaryzacyjne rynku szkoleniowego – przegląd praktyk rynku dostawców usług rozwojowych w kontekście etyki, uczciwości i gwarancji jakości usługi dla kupującego (HR)

Moduł 2 – Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych (szkoleniowych)

 1. Kluczowe perspektywy organizacyjne w Identyfikacji POTRZEB SZKOLENIOWYCH/ROZWOJOWYCH
  • Źródła informacji na poziomie organizacji
  • Źródła informacji na poziomie grup stanowiskowych
  • Źródła informacji na poziomie pracownika
 2. Koncepcja poziomów potrzeb organizacyjnych jako celowana efektywność realizacji działań szkoleniowych
 3. Macierz identyfikacji potrzeb szkoleniowych
 4. Narzędzia stosowane w identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych
 5. Etapy badania potrzeb szkoleniowych – checklista działań koordynacyjnych dla HR
 6. Realność planu rozwojowego – kluczowe czynniki powodzenia wydarzenia szkoleniowego
 7. Model rozwoju szkoleń oparty na okresowej ocenie pracowniczej i/lub ewaluacjach bieżących (kompetencyjnych i wskaźnikowych KPI, KRI)
 8. Co może pójść nie tak? – ryzyka projektów szkoleniowych
 9. Analityczne podejście do ryzyka i odchyleń projektów szkoleniowych; rekomendacje działań neutralizujących i optymalizacyjnych
 10. Typologia projektów szkoleniowych z perspektywy wyniku (koszyki potrzeb organizacyjnych)
 11. Rola interwencji rozwojowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji

Moduł 3 – Projektowanie szkoleń i cyklów rozwojowych

 1. Cele edukacyjne w modelu przekazywania wiedzy, umiejętności i postaw wewnątrz organizacji
  • Zdobycie nowej lub rozwinięcie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności (wariant luka lub rozwój dotychczasowego poziomu)
  • Kształtowanie umiejętności proceduralnych (stanowisko pracy, efektywność zadaniowa)
  • Kształtowanie umiejętności strategicznych (zespół/grupa otoczenie pracownika, efektywność organizacyjna)
 2. Zasada SMART w definiowaniu celów szkoleniowych
 3. Weryfikacja i wybór partnerów projektów szkoleniowych dla organizacji (konkursy, „samplingi”, referencje)
 4. Weryfikacja dostawców – dokumentacja dla HR wspierająca decyzję wyboru realizatora działań rozwojowych (ujęcie: firma szkoleniowo-doradcza, trener, konsultant)
 5. Praktyki standaryzacyjne rynku szkoleniowego:
  • Koncepcja szkolenia efektywnego biznesowo. Model SEB
  • Certyfikacja trenerów w standardzie/ standardach rynkowych
  • Certyfikacja dostawców usług rozwojowych – kluczowe podejścia
  • Certyfikacje rynkowe w obszarze biznesowych procesów szkoleniowych/rozwojowych
 6. Narzędzia profesjonalizacji wyboru szkoleń i usług rozwojowych (SUS, SPK)
 7. Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności, czyli jak projektować by szkolenie służyło uczestnikom, uczącemu i celom biznesowym organizacji
 8. Standaryzacja procesów naboru know-how dla działań rozwojowych z zachowaniem zasad etyki i bezpieczeństwa zamawiających (wewnętrznych specjalistów i ekspertów HR oraz koordynatorów projektów szkoleniowych)
 9. Projektowanie programów wsparcia organizacyjnego (szkoleń, cykli szkoleniowych, programów typu akademia, ścieżek talentowych i/lub sukcesorskich)
 10. Dokumentacja projektowa
  • MATRYCA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOWNIKÓW – autorskie narzędzie do projektowania i koordynacji ścieżek procesów szkolenia i rozwoju
  • WEHIKUŁ PROJEKTANTA WYDARZENIA ROZWOJOWEGO – autorskie narzędzie do zaprojektowania szkolenia i/lub interwencji rozwojowej
 11. Podstawowe błędy, w projektowaniu i realizacji projektów szkoleniowych oraz sposoby ich neutralizacji z poziomu HR

Moduł 4 – Trening właściwy czyli realizacja szkolenia

 1. Standard procesu szkoleniowego – jak powinna wyglądać realizacja szkolenia
 2. Ukierunkowanie prowadzącego trenera w kontekście efektywnej realizacji założeń szkolenia
  – ryzyka i atuty – konsekwencje dla HR
 3. Typologia szkoleń w organizacjach ze względu na formę projektu
 4. Warianty modeli strukturalnych w projektowaniu szkolenia w zależności od oczekiwanych efektów kształcenia:
  • Model (1/2/3/warianty/cykle)
  • Proces
  • Cykl
  • Level Up
  • Drzewo decyzyjne
 5. Narzędzia i formy pracy z zespołem/grupą roboczą – projektową wykorzystywane na salach szkoleniowych – ich adekwatność w wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnym do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych
  • Mini wykład, prezentacja
  • Instruktaże narzędziowe i proceduralne
  • Studium przypadku i rozwiązywanie zagadnień problemowych
  • Symulacje zadaniowe, strategiczne
  • Odgrywanie ról
  • Gry szkoleniowe
  • Analiza praktyk organizacyjnych
  • Praca indywidualna
  • Praca grupowa
  • Testy, ankiety, kwestionariusze
 6. Metodyka pracy trenera na sali szkoleniowej
  • Struktura logiczna jednostki – dnia szkoleniowego
  • Struktura dynamiczna jednostki – dnia szkoleniowego
  • Struktura logiczna i odpowiedni dobór treści w zależności od wyboru formy projektu szkoleniowego (szkolenie 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 2+2 dni, cykle szkoleniowe, programy długookresowe, programy typu akademia/talenty/certyfikacja)
 7. Koncepcja Davida Kolba oraz odpowiadające style uczenia się i ich wykorzystanie w praktyce zawodowej
 8. Cykl Kolba – diagnostyka szybka i pogłębiona w ujęciu efektywności szkolenia/ test z interpretacją

Moduł 4 (c.d.)

 1. Efektywność przekazu i odbioru (perspektywa transferowa WIEDZA. UMIEJĘTNOŚCI. POSTAWY)
 2. Budowanie autorytetu osoby odpowiedzialnej za procesy rozwojowe
 3. Specyfika pracy z grupą roboczą w różnych typach aktywności rozwojowych – opisy i rekomendacje interwencji prowadzącego
 4. Charakterystyka procesu uczenia się w grupie szkoleniowej (praktyki przydatne akcentowaniu kluczowych treści i założeń planowania rozwoju)
 5. Uwarunkowania procesu uczenia się w grupie szkoleniowej/roboczej (środowisko zawodowe, wariant otwarty i zamknięty)
 6. Kształtowanie relacji z grupą roboczą w poszczególnych fazach rozwoju grupy, umiejętność płynnego prowadzenia spotkania, osiąganie założeń/celów spotkania.
  • Inicjowanie kontaktu z grupą i budowanie autorytetu trenera
  • Diagnoza grupy i ustawienie form współpracy z uczestnikami szkolenia
  • Faza rozwoju grupy szkoleniowej (szkolenia w formule otwartej i zamkniętej)
  • Zakończenie kontaktu z grupą i relacje poszkoleniowe
 7. Formuła tradycyjna vs. Formuła on-line w wydarzeniach szkoleniowych
 8. Technologie edukacyjne w przekazie szkoleniowym w organizacjach
 9. Liczebność grup i ich wpływ na skuteczność odbioru i rzeczywista efektywność szkolenia
 10. Rola kadry menadżerskiej w skuteczności transferu i stabilizowaniu efektów procesu szkolenia i rozwoju (model ambasadorski)
 11. Trudności w grupach roboczych/ projektowych na „salach szkoleniowych” – profilaktyka, neutralizacja i wczesne reagowanie
  • Trudne grupy – sposoby postępowania i przygotowania prowadzącego i grupy do wymagającego wydarzenia rozwojowego
  • Trudni uczestnicy – sposoby radzenia sobie z nimi bezpośrednio podczas spotkania
  • Prowokowanie trudności przez prowadzącego (świadome i nieświadome mechanizmy)
  • Aktywności trenerskie ukierunkowane na neutralizowania czynników powodujących trudności
 12. Czynniki wpływające na rezultaty procesu uczenia się w organizacjach
 13. Trwałość treści szkolenia w kontekście upływu czasu od szkolenia a utrata wiedzy i umiejętności
 14. Metody rozwoju kompetencji trenera

Moduł 5 – ewaluacja szkoleń i wydarzeń rozwojowych

 1. Ewaluacja – główne oczekiwania organizacji wobec inwestycji szkoleniowych
 2. Cele i wymiary ewaluacji procesu szkoleniowego (podczas szkolenia, grupy roboczej – projektowej/eksperckiej, prezentacji, spotkania moderowanego, wydarzenia szkoleniowego)
 3. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji
 4. Modele ewaluacji szkoleń (wydarzeń rozwojowych) w praktyce polskiego rynku szkoleniowego:
  • Model ewaluacji Donalda Kirkpatricka (klasyczne i nowe podejście 2.0) walidacja podejścia i dostosowanie do potrzeb HR i celów biznesowych organizacji
  • Kirpatrick 2.0 jak stosować w praktyce organizacyjnej
  • Model C.I.P.O (KNPR)alternatywa ewaluacji
  • Model RoI Philipsa
  • Model Wyceny kapitału ludzkiego* (ex ante/ ex post)
 5. Przegląd narzędzi pomiaru rezultatów szkolenia (praktyczne zastosowanie modelu Kirpatricka)
 6. Narzędzia diagnostyczne i agregacyjne wykorzystywane w procesie ewaluacji procesów organizacyjnych – jak zrobić dobrą ankietę
 7. Rekomendacje do stworzenia DEDYKOWANEJ – skutecznej i adekwatnej w metodzie ANKIETY EWALUACYJNEJ wspierającej interesariuszy procesu szkoleniowego (możliwość stworzenia wspólnie z trenerem i/lub podczas konsultacji poszkoleniowej)
 8. Monitoring i wsparcie we wdrażaniu kompetencji w pracy (wsparcie HR w modelu partycypacji odpowiedzialności interesariuszy)
 9. Rzeczywisty zwrot z inwestycji szkoleniowej w modelach ewaluacji oparty na wewnątrz organizacyjnych ewaluacjach okresowych:
  • System okresowych ocen pracowniczych
  • System feedbacków (okresowych, bieżących)
  • Podejście wskaźnikowe: KPI, KRI, inne wskaźniki efektywności
  • Modele zarządzania kompetencjami
  • Systemy zarządzania przez cele/efekty/wartości (MBO, MBR, MBW)
  • Rekomendacja do tworzenia arkuszy kontroli wyceny efektywności w odniesieniu do  stosowanego modelu oceniania kompetencji i postępów pracowników w organizacji
 10. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń (grupa/jednostka/proces)
 11. Korzyści niewymierne szkolenia i wartości dodane z projektów szkoleniowych
 12. Odpowiedzialność prowadzącego spotkanie za ewaluację (model pracy z koordynacją szkolenia HR)
 13. Podsumowanie wyników i prezentacja wniosków jako punkt wyjścia do kolejnych projektów rozwojowych w organizacji:
  • Onboarding (program adaptacji pracowniczej)
  • Projekty ścieżek karier pracowniczych wraz z ustawieniem alternatyw stanowiskowych i zadaniowych
  • Zarządzanie talentami wraz z ustawieniem sukcesji stanowiskowych
  • Strategiczne i operacyjne programy szkoleniowe pracowników
  • Programy wprowadzające/stabilizujące: wartości organizacyjne, kodeksy etyczne, programy antymobbingowe/mediacji wewnątrzorganizacyjnych
  • Wdrożenia procesowe na poziomie organizacyjnym (całość organizacji, wybrane działy, grupy pracownicze i/lub projektowe)

Czas trwania

21h (stacjonarnie: 1 dzień:10-17, 2 dzień: 09-16, 3 dzień: 08-15, online każdy dzień 09:00-16:00)

Prelegenci

Elżbieta Sucharska
Trener Kompetea
Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
2 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • 3h konsultacji
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 3.72% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.43% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
Cena szkolenia online
2 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • 3h konsultacji
Zniżki grupowe:
 • 3.93% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.3% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS/ BUR, UP

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!