Elektroniczna dokumentacja medyczna - rozporządzenia Ministra Zdrowia i przepisy ustaw

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304), jak również jego sześciu już zmianach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 302, 1468 i 2477 oraz z 2020 r. poz. 1981 i 2350). Obowiązuje ono wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów z własną praktyką. Regulację tę uzupełniają ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r., z dnia 15 października 2019 r. i z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 941, z 2019 r. poz. 2029 i z 2022 r. poz. 1845), zwanej w skrócie „EDM”, oraz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1417, z późn. zm.), zwanym w skrócie „SIM”. Omówione zostaną przepisy aktualnie obowiązujące, jak i przyszłe, zwłaszcza w kontekście wymogu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo podpisywania dokumentacji z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto również zaznaczyć, że od 1 września 2020 r. funkcjonuje regulacja o tzw. digitalizacji dokumentacji medycznej, która pozwala zniszczyć papierowy oryginał.

Program szkolenia uwzględnia nie tylko rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, ale i jego zmiany z 15 października 2019 r. i 31 sierpnia 2022 r. Wymienia ono sześć dokumentów, które mają być wystawiane z wykorzystaniem właściwego oprogramowania i opatrzone odpowiednim podpisem. To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy element EDM w Polsce. Ten katalog już wkrótce poszerzy się o siódmy dokument w postaci Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM) w opiece koordynowanej. Podmioty lecznicze zmuszone też były zaimplementować od 1 lipca 2021 r. dwa nowe obowiązki:

 • przekazywanie do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz
 • zapewnienie możliwości dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (czyli tzw. indeksacja EDM, do której wymagane jest posiadanie własnego repozytorium).
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników: Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • położnych;
 • fizjoterapeutów;
 • pracowników działów statystyki medycznej;
 • sekretarek medycznych;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Program szkolenia

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Konieczne elementy dokumentacji medycznej.
 3. Przekazywanie do SIM danych zdarzenia medycznego.
 4. Indeksacja EDM.
 5. e-Skierowanie.
 6. e-Recepta.
 7. COVID-19 a dokumentacja medyczna.
 8. Digitalizacja dokumentacji medycznej.
 9. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
 11. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
 12. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).
 13. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej.
 14. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
 15. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
 16. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
 17. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 18. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.
 19. Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 20. Zgoda na zabieg medyczny.
 21. Case study.
 22. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Czas trwania

9.00-15.30

Prelegenci

Wojciech Haniszewski

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
1 057
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 090 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!