Excel - obsługa arkusza kalkulacyjnego dla średniozaawansowanych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel oraz poznanie jego zaawansowanych funkcji. Przywiązujemy dużą wagę do nabycia przez kursantów umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się programem Ms Excel.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu nauczysz się jak:

 • sprawnie obsługiwać arkusz kalkulacyjny Excela i wykorzystywać jego zaawansowane możliwości do typowych zadań wykonywanych w pracy,
 • wykonać analizę za pomocą TABEL PRZESTAWNYCH,
 • stosować funkcje logiczne, tekstowe i liczące,
 • tworzyć zagnieżdżone funkcje, aby szybko uzyskać pożądane wyniki,
 • prosto porównywać dwie tabele za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO,
 • posługiwać się skrótami klawiaturowymi, tak aby praca z Excelem stała się łatwa i przyjemna,
 • używać formatowania warunkowego aby zautomatyzować formatowanie,
 • szybko dzielić teksty,
 • zabezpieczyć dostęp do arkuszy,
 • pobierać dane zewnętrzne,
 • tworzyć skomplikowane wykresy, aby uatrakcyjnić zestawienia i analizy.

Podczas kursu omawiamy formatowanie arkusza z zastosowaniem formatowania warunkowego. Tworzymy typowe funkcje przydatne w codziennej pracy, m. in. suma, średnia, maksimum, minimum, funkcje zaokrąglające, porównywania tabel, funkcje dat. Duży nacisk kładziemy na wykorzystanie funkcji logicznych m. in. JEŻELI oraz LICZ.JEŻELI. Prezentujemy także logiczne sposoby łączenia kilku funkcji.

Uczymy, jak wykorzystywać sumy częściowe oraz filtry Excela. Dużą uwagę zwracamy na analizę dużych zestawień danych wprowadzając tabele przestawne. Omawiamy zarządzanie bazami danych oraz grupowanie danych poprzez korzystanie z sum częściowych. Pozwala to na uatrakcyjnienie arkusza oraz wpływa na przejrzystość analizy.

Przygotowujemy także do pracy na wielu arkuszach Excela, prezentując sposoby łączenia arkuszy oraz pobierania danych z wielu arkuszy i skoroszytów.

Prezentujemy sposoby zabezpieczenia danych i arkusza przed modyfikacją, nadawania ochrony na wybrane zakresy komórek oraz ograniczenia możliwości wykonania niektórych operacji na komórkach.

Na szkoleniu kursanci wykonują takie ćwiczenia praktyczne, które mają za zadanie przyspieszenie pracy z arkuszem. Ważnym elementem szkolenia z Excela są także "sztuczki i triki" prezentowane przez wykładowcę.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które będą pracować i dla tych, które już pracują w Ms Excel, ale mają problemy z funkcjami, metodami obliczeń, nie radzą sobie z pracą na dużej ilości danych.

W szkoleniu może także uczestniczyć każdy, kto chciałby poszerzyć zakres swojej wiedzy o dodatkowe funkcje i analizę danych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dla osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie obsługi Excela i chcę tę wiedzę poszerzyć.

Program szkolenia

Wykorzystanie narzędzi przyspieszających pracę z arkuszem Excela

 • Zaawansowane formatowanie arkusza danych
  • Zastosowanie formatów: tekstowych, liczbowych i daty

   Wpisywanie danych w szybki sposób do Excela z użyciem skrótów klawiaturowych

  • Niestandardowe formatowanie arkusza kalkulacyjnego

   Zastosowanie narzędzia malarz formatu, tworzenie niestandardowych obramowań, szybkie dostosowanie wysokości wierszy i szerokości kolumn, tworzenie formatów niestandardowych np. „kg”, czy „m3”

  • Zastosowanie narzędzia „Przejdź do”

   Szybkie uzupełnianie pustych komórek z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

  • Tworzenie niestandardowych serii danych

   Tworzenie dat bez weekendów, tworzenie własnych serii danych (powtarzających się danych) i sposoby ich wykorzystania

 • Modyfikacja arkusza danych
  • Kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia „Wklej specjalnie”

   Kopiowanie całych tabel do innych arkuszy z zachowaniem ich formatowania, kopiowanie tylko wartości komórek, zamiana wierszy tabeli na kolumny, wykonywanie prostych obliczeń arytmetycznych za pomocą narzędzia „Wklej specjalnie”

  • Zastosowanie grupowania danych

   Tworzenie i metody wykorzystania narzędzia „Grupuj” do efektywniejszego i szybszego ukrywania kolumn i wierszy

  • Zastosowanie obiektu TABELA

   Tworzenie tabeli lub listy, możliwości wykorzystania tabeli do tworzenia baz danych, tworzenie szybkich obliczeń w tabeli

  • Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny”

   Szybkie dzielnie tekstów znajdujących się w jednej komórce, dzielenie tekstów wraz z przenoszeniem ich do innych lokalizacji

  • Skróty klawiaturowe

   Wykorzystanie skrótów klawiaturowych do wprowadzania danych i zaznaczania danych, zawijania wierszy w komórkach, szybkiego tworzenia danych np. dzisiejszej daty, poruszania się po skoroszycie

Obliczenia – formuły i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy z arkuszami Excela

 • Szybkie wprowadzanie i modyfikacja zakresu funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.NIEPUSTYCH

  Wykorzystanie skrótów klawiaturowych do szybkiego tworzenia i modyfikowania funkcji, zmiana zakresów funkcji z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

 • Odwołania względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $)

  Praca z funkcjami i odwołaniami, tworzenie obliczeń z wykorzystaniem blokowania komórek i skrótów klawiaturowych

 • Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB

  Zastosowanie funkcji JEŻELI do obliczeń danych ze względu na konkretny warunek, zagnieżdżanie funkcji JEŻELI z funkcjami ORAZ i LUB

 • Funkcje liczące: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW

  Wykorzystanie funkcji liczących do sumowania różnych zakresów ze względu na konkretne warunki, funkcje liczące z zastosowaniem zablokowania komórek, sumowanie danych spełniających wiele kryteriów

 • Zastosowanie funkcji ZAOKR

  Wykorzystanie funkcji zaokrąglających do zaokrąglania liczb, tworzenie funkcji zagnieżdżonych liczących już zaokrąglone dane

 • Wybrane funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, ZŁĄCZ.TEKSTY, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, TEKST, WARTOŚĆ

  Proste dzielenie tekstu za pomocą funkcji, oddzielanie liter znajdujących się na początku i na końcu tekstu, szybkie łączenie tekstów za pomocą funkcji i z wykorzystaniem znaku "&", zamiana liter w komórkach z dużych na małe i odwrotnie z wykorzystaniem funkcji, zastosowanie funkcji TEKST do znajdowania dnia tygodnia i miesiąca, szybka zamiana liczb przechowywanych jako teksty na liczby

 • Funkcje daty i czasu: DZIŚ, TERAZ, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ

  Dodawanie i odejmowanie dat, odejmowanie i dodawanie miesiąca i roku do daty, operacje na datach, w tym min. konstruowanie funkcji sprawdzających czy określona data już minęła

 • Proste wykorzystanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

  Proste zastosowanie funkcji do porównywania dwóch tabel i uzupełniania wartości z jednej tabeli do drugiej tabeli po wybranych kryteriach

 • Praca z funkcjami zagnieżdżonymi

  Tworzenie funkcji zagnieżdżonych z wykorzystaniem „Wstaw funkcję”, zagnieżdżanie nowo poznanych funkcji w innych funkcjach, zagnieżdżanie funkcji tekstowych i daty w funkcjach logicznych,

 • Odszukiwanie i poprawa błędów w obliczeniach

  Rodzaje błędów w obliczeniach, metody odszukiwania i poprawiania błędów, wykorzystanie narzędzia „Szacuj formułę” do sprawdzania poprawności obliczeń

 • Inspekcja formuł

  Sprawdzanie zależności formuł z wykorzystaniem narzędzia zależności i poprzedników, „graficzne” przedstawienie przebiegu formuł i funkcji

Tworzenie powiązań pomiędzy arkuszami Excela

Obliczenia tworzone na podstawie danych z innych arkuszy

 • Tworzenie prostych powiązań

  Tworzenie obliczeń z danych znajdujących się w innych arkuszach, z wykorzystaniem funkcji SUMA, ŚREDNIA i funkcji JEŻELI

 • Powiązania i odwołania poprzez nazwę

  Użyteczność nazw, definiowanie nazw, nadawanie nazwy zakresom komórek, tworzenie obliczeń z wykorzystaniem nazw, pobieranie danych do obliczeń znajdujących się w innych arkuszach za pomocą odwołania do nazwy

 • Pobieranie danych z innych arkuszy z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

  Przenoszenie danych z tabeli do tabeli z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i odwołania do nazw

Sortowanie danych i filtry

 • Sortowanie danych po kolumnach

  Zastosowanie sortowania do szybkiego ułożenia danych np. alfabetycznie, sortowanie danych po kolorach, sortowanie danych według dat, sortowanie danych po wielu kryteriach

 • Autofiltry

  Zastosowanie filtrowania do szybkiego odszukiwania danych, zastosowanie filtrów w tabelach, filtrowanie danych po wielu kryteriach, filtrowanie liczb, dat i tekstu

 • Filtry zaawansowane

  Filtrowanie danych po części tekstu, filtrowanie danych z użyciem znaku *

Tworzenie obliczeń ze względu na wybrane grupy danych z wykorzystaniem narzędzia „Sumy częściowe”

 • Tworzenie sum częściowych

  Przygotowywanie danych do zastosowania narzędzia sumy częściowe, tworzenie sum częściowych do posortowanych danych, tworzenie średnich częściowych

 • Sumy częściowe po kilku kategoriach

  Obliczanie sum i średnich częściowych na podstawie kilku wybranych kryteriów

Tworzenie raportów i analiz z wykorzystaniem Tabel przestawnych

Wykorzystanie narzędzia tabeli przestawnej do analizy danych przedsiębiorstwa, tworzenia szybkich obliczeń i raportowania danych. Ćwiczenia na danych księgowych, finansowych, produkcyjnych

 • Tworzenie tabeli przestawnej

  Przygotowanie danych do stworzenia tabeli przestawnej, tworzenie tabeli przestawnej, omówienie podstawowych elementów tabeli przestawnej: lista pól tabeli przestawnej, omówienie działania tabel przestawnych

 • Praca na tabeli przestawnej
  • Przestawienie danych

   Dodawanie danych do pól wierszy, kolumn, pola filtru i pola wartości, metody przestawiania danych dokonywanych w celu uzyskania prawidłowego zestawienia danych

  • Zmiana funkcji obliczeniowych tabeli

   Zastosowanie funkcji SUMA, ŚREDNIA, MIN i MAX do tworzenia obliczeń spełniających określone kryteria

  • Grupowanie danych w tabeli

   Zmiana przedstawienia danych ze względu na określone grupy danych, tworzenie obliczeń ze względu na miesiące i lata, tworzenie przedziałów obliczeniowych

  • Filtrowanie danych w tabeli
  • Szybkie tworzenie wykresu przestawnego na podstawie danych z tabeli przestawnej

Praca z wykresami i elementy graficzne w Excelu

 • Tworzenie wykresów

  Poprawne przygotowanie danych do stworzenia wykresu, wybór właściwego wykresu do prezentacji danych: wykres kolumnowy, kołowy, liniowy i radarowy

 • Zmiana zakresu danych w wykresach

  Zmiana zakresu danych na wykresie, sposoby automatycznej zmiany danych wykresu z wykorzystaniem obiektu Tabela

 • Wykresy z wieloma seriami danych

  Tworzenie wykresu złożonego, tworzenie wykresów z dynamicznymi danymi, wykresy porównujące zmienne

 • Formatowanie wykresów

  Dodawanie elementów graficznych do wykresu, zmiana prezentacji danych

 • Tworzenie obiektów typu „SmartArt”

  Tworzenie graficznego przedstawienia hierarchii danych, procesu, schematów hierarchii organizacyjnych, relacji pomiędzy danymi

Przydatne narzędzia Excela

 • Zamiana formatu komórek arkusza ze względu na określone warunki - Formatowanie warunkowe

  Formaty warunkowe wykorzystywane do dobrej wizualizacji danych zgromadzonych na arkuszach: formaty tekstu, liczb i dat. Tworzenie „graficznych” formatów warunkowych. Formaty warunkowe z wykorzystaniem prostych funkcji: automatyczna zmiana koloru całych wierszy, automatyczne zaznaczanie wierszy z weekendami

 • Ograniczenie możliwości popełniania błędów z wykorzystaniem narzędzia „Sprawdzanie poprawności”

  Ograniczanie możliwości wpisywania nieprawidłowych danych, ograniczenia ze względu na poprawność liczb, dat i długości tekstu. Tworzenie prostych list rozwijanych

 • Komentarze i odnośniki

  Tworzenie „graficznych komentarzy”, tworzenie prostej nawigacji po arkuszu z wykorzystaniem hiperłączy, automatyczne otwieranie innych plików za pomocą hiperłączy

Pobieranie danych zewnętrznych do Excela i konsolidacja danych z różnych arkuszy

 • Pobieranie danych tekstowych i liczbowych

  Metody importu danych z plików tekstowych i najczęstsze błędy pojawiające się w danych. Metody likwidacji błędów z pobranych danych

 • Konsolidacja danych

  Konsolidowanie danych z użyciem narzędzia „Konsoliduj”, konsolidacja danych z wykorzystaniem SUMY i ŚREDNIEJ, konsolidacja danych po wierszach i kolumnach

Zabezpieczenie arkuszy Excela

 • Ochrona arkusza przed dokonywaniem zmian

  Ochrona arkusza przed całkowitą modyfikacją, ochrona arkusza zezwalająca na kasowanie kolumn bądź wierszy

 • Ochrona skoroszytu

  Ochrona skoroszytu przed możliwością skasowania arkuszy bądź zamiany widoku

Drukowanie arkuszy Excela

Tworzenie graficznych nagłówków i stopek w Excelu, Drukowanie wybranych obszarów arkuszy, Drukowanie złożonych tabel

Czas trwania

2 dni: 8:30-14:30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
670
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Akademia Komputerowa AkKom
50-076 Wrocław
Gepperta 2/6
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!