Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy w PZP

O szkoleniu

W większości wykładów czy szkoleń poświęconych problematyce wykluczenia wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zagadnienia obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia są zwykle traktowane łącznie, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia podstaw obligatoryjnych, jako występujących w każdym postępowaniu. Z tego względu przesłanki fakultatywne omawiane są w ograniczonym zakresie. Dlatego proponowane szkolenie koncentruje się właśnie na tych zagadnieniach, w założeniu omawiając szczegółowo mniej znaną problmatykę. Takie podejście do przedmiotowej problematyki pozwala na dokładniejsze omówienie i przedstawienie rzadziej stosowanych przesłanek wykluczenia wykonawców.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zapewnienie uczestnikom dokładnego omówienie różnorodnych aspektów wiążących się z tymi podstawami. Zakładanym efektem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompetencji w zakresie umiejętności formułowania oraz weryfikacji odpowiednich podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania, a z punktu widzenia wykonawców – w zakresie umiejętności unikania wykluczenia z fakultatywnych podstaw.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli zamawiających, odpowiedzialnych za formułowanie specyfikacji warunków zamówienia oraz członków komisji przetargowych odpowiadających za weryfikację ofert i dokumentów składanych przez wykonawców w toku postępowania, a także do wykonawców uczestniczących w przetargach, w szczególności osób odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert i dokumentów przetargowych od strony formalno-prawnej.

Program szkolenia

 1. Naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków.
 2. Naruszenie obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.
 3. Skazanie urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika lub prokurenta.
 4. Likwidacja, ogłoszono upadłości, układ.
 5. Poważne naruszenie obowiązków zawodowych.
 6. Wystąpienie konfliktu interesów.
 7. Nienależyte wykonywanie istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 8. Wprowadzenie zamawiającego w błąd.
 9. Bezprawny wpływ na czynności zamawiającego.
 10. Przedstawienie informacji wprowadzających w błąd. W odniesieniu do każdej z przesłanek omówione zostaną takie zagadnienia, jak:
  • szczegółowe warunki zastosowania przesłanki,
  • sposób wykazania przesłanki przez wykonawcę,
  • sposób wykazania braku wystąpienia przesłanki przez zamawiającego,
  • możliwe środki dowodowe,
  • orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Czas trwania

od 9:30 do ok. 15:00

Prelegenci

Wojciech Kaliński

Radca prawny (od 1998 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2002 r. doktor nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyka odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne).
Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!