Feedback i feedforward

O szkoleniu

Szkolenie ma przygotować uczestników do używania informacji zwrotnej jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających koordynować pracę w zespole, a jednocześnie podnosić motywację i zaangażowanie jego członków. Pracujemy głównie w oparciu o case study, ćwiczenia warsztatowe i gry symulacyjne stworzone w taki sposób, aby pod pretekstem zabawy, w bezpiecznych warunkach szkoleniowych wydobywać od ludzi zachowania, które na co dzień pokazują w miejscu pracy. Zebrany w ten sposób materiał doświadczalny jest następnie analizowany przez uczestników w asyście trenera, by w trzecim etapie posłużyć do wyciągnięcia wniosków i stworzenia narzędzi gotowych do wdrożenia w codziennych sytuacjach biznesowych. Naszym celem jest to aby uczestnicy wyszli z warsztatu posiadając pogłębioną wiedzę w temacie udzielania informacji zwrotnej i większą świadomość procesów psychologicznych sprawiających, że jest ona kluczowa dla właściwego funkcjonowania zespołu. Co więcej kulturę udzielania feedbacku osadzamy w szerszym kontekście zwracając uwagę na newralgiczne punkty w procesie komunikacji w zespole. Przede wszystkim zależy nam na praktycznej stronie szkolenia, czyli konkretnych i precyzyjnie zdefiniowanych technikach, w które wyposażamy uczestników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność udzielania korygującego i wzmacniającego feedbacku
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy delegującej i monitorującej
 • Umiejętność eliminowania zachowań i postaw powodujących rozpad więzi w zespole
 • Umiejętność panowania nad emocjami
 • Umiejętność oddzielania opinii od faktów i wyrażania feedbacku w sposób konstruktywny i nie powodujący oporu drugiej strony
 • Umiejętność precyzyjnego komunikowania się w miejscu pracy
 • Umiejętność oddzielania emocji od merytorycznej informacji zwrotnej
 • Umiejętność diagnozowania wąskich gardeł w procesie komunikacji

Korzyści dla organizacji

 • Większa wydajność pracy zespołu
 • Zmniejszenie ilości niekonstruktywnych nieporozumień i konfliktów
 • Wzmocnienie więzi i poprawa atmosfery w zespole
 • Zwiększenie efektywności i skrócenie czasu pracy menadżerów
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zarządzających zespołami
 • Dla HR-owców
 • Dla wszystkich, którzy chcą podnieść zaangażowanie i motywację w zespołach
 • Dla tych, którzy chcą poprawić komunikację w zespole

Program szkolenia

Rozpoczęcie warsztatu i wprowadzenie uczestników w tematykę
Przedstawienie trenera, zbudowanie otwartej i sprzyjającej nauce atmosfery, wprowadzenie zasad regulujących pracę podczas szkolenia.

Czym jest a czym nie jest informacja zwrotna
Wyjaśnienie najpopularniejszych błędów w myśleniu o informacji zwrotnej, oraz pokonanie oporu przed jej udzielaniem. Badania pokazują, że menadżer w Polsce udziela korygującej informacji zwrotnej swoim pracownikom średnio 3 razy w roku. Biorąc pod uwagę fakt, że feedback jest jednym z najskuteczniejszych sposobów motywowania pracowników i nadawanie znaczenia ich pracy jest to duża strata dla efektywności firmy. Podczas tego modułu pracujemy nad psychologicznymi przyczynami oporu wobec pracy z tym narzędziem, ucząc ludzi traktować feedback jako prezent.

Typy informacji zwrotnej
Uczestnicy poznają kilka użytecznych modeli udzielania feedbacku zarówno w wersji korygującej, jak i wspierającej pożądane zachowania. Dobry feedback powinien brać pod uwagę komfort zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, trzymać się faktów, precyzyjnie komunikować konsekwencje, oraz oczekiwania.

Prowadzenie rozmowy delegującej, monitorującej i oceniającej
Konkretny plan prowadzenia kolejnych rozmów z pracownikiem od momentu zdelegowania zadania, poprzez monitorowanie jego postępów, aż do odbioru. Uczestnicy otrzymują konkretne propozycje i schematy prowadzenia następujących po sobie spotkań, finalnie uzupełniając je o swoje doświadczenia i know how. Na zakończenie modułu, pracując w grupach testują udzielanie feedbacku w oparciu o opanowane i spersonalizowane narzędzia.

Najczęstsze przyczyny dysfunkcji w zespole
Uczestnicy dowiadują się jakie zachowania, postawy, oraz zaniedbania w procesie komunikacji mają kluczowy wpływ na rozpad zespołu, pogorszenie atmosfery w miejscu pracy, a w efekcie na spadek wydajności pracowników. Udzielanie informacji zwrotnej w odpowiedni sposób, w odpowiedniej formie i w odpowiednim czasie jest jednym z kluczowych fundamentów budowania realnej zespołowości.

Budowanie zaufania jako fundament efektywnej komunikacji
Rozwinięcie poprzedniego modułu i wskazanie w jaki sposób spadek zaufania sprawia, że najlepiej nawet przygotowana i zgodna z najwyższymi standardami informacja zwrotna nie będzie skuteczna. Zaufanie jest fundamentem zespołowości i podczas tego modułu uczestnicy poznają najskuteczniejsze sposoby na jego budowanie. Tylko w sytuacji, kiedy ludzi będą sobie ufać, kultura feedbacku ma szansę rozwinąć się w pełni i przynieść maksymalne możliwe korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, jak i firmowym.

Trening udzielania informacji zwrotnej korygującej i wzmacniającej
Uczestnicy pracując w grupach, a następnie w parach trenują udzielanie zarówno wspierającej, jak i korygującej informacji zwrotnej w oparciu o poznane narzędzia. Otrzymują informację od innych uczestników jak feedback skonstruowany w taki sposób został odebrany, co stanowi jego mocne strony, oraz czy są obszary, nad którymi warto pracować.

Znaczenie uznania i pochwał dla utrzymania wysokiego poziomu motywacji
Podkreślenie wagi pochwał i zaangażowania dla pracy innych członków zespołu jako jednego z głównych motywatorów. Poznanie różnicy między motywatorami, a czynnikami higieny. Poznanie mechanizmu habituacji na bodziec i związanego z nim ryzyka przesadzenia z ilością i skalą pochwał.

Praktyczne wnioski i sformułowanie planu wdrożenia poznanych technik i narzędzi
Zbudowanie pomostu w przyszłość. Uczestnicy pod kierunkiem trenera tworzą plan wdrożenia zdobytej wiedzy, oraz narzędzi na okres tygodni następujących po warsztacie, Znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo zastosowania w praktyce opanowanych technik i jest świetnym sposobem na sprawdzenie w jakim stopniu osoby biorące udział w szkoleniu robią z nich użytek.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!