First Time Manager - zarządzanie zespołem po awansie

O szkoleniu

Skuteczność menadżerska jest cechą oczekiwaną już od pierwszego dnia objęcia nowego stanowiska po awansie. Tymczasem odnalezienie się w nowej roli tj. przejście od „Kolegi” do Szefa wymaga od sukcesora rewizji postawy osobistej i rozwinięcia umiejętności, których we wcześniejszych aktywnościach zawodowych nie były tak mocno akcentowane.

Szkolenia First Time Manager dla menedżerów przygotowujemy skupiając się na kluczowych obszarach: potencjale menadżera, podległym zespole i standaryzowanych procesach organizacyjnych. Dlatego też niniejszy warsztat ma za zadanie pokazać nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym, a także ukierunkować i wesprzeć menadżerów po awansie w wyzwaniach zawodowych z obszarów zarządczych i merytorycznych.  Wszystko po to, by z większą płynnością pracy i komfortem, przewodzić swoim zespołom i prowadzić organizację ku przyszłości.

Dlaczego warto wziąć udział?

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli Szefa, zarządzającego zespołem oraz koordynatora projektu w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, struktury, wieku współpracowników, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumieniu wpływu dotychczasowych relacji na nowe stanowisko
 • Skuteczne ustalenie zasad współpracy z zespołem
 • Zbudowanie swojego autorytetu i wpływu lidera poprzez skuteczną współpracę z zespołem i kadrą menedżerską
 • Lepsze zrozumienie różnic między autorytetem formalnym a nieformalnym
 • Skuteczniejsze zarządzanie zmianą po awansie lidera
 • Radzenie sobie z presją czasu, decyzji i terminów
 • Szybsze rozwiązywanie konfliktów dzięki zrozumieniu i wdrożeniu strategii ich rozwiązania
 • Umiejętność budowania kultury otwartości i wsparcia zmian
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań
 • Skuteczniejsze zarządzanie czasem pracy własnej, ustalania priorytetów
 • Skuteczniejsze zarządzanie zdalne dzięki poznaniu platform do komunikacji, zarządzania projektami oraz współdzielenia dokumentów.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy/ instruktażu aktywizującego –  nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Praca warsztatowa / instruktaż aktywizujący
 • Warsztaty narzędziowe na matrycach, kwestionariuszach i dokumentach wdrożeniowych
 • Testy diagnostyczne w obszarze kompetencji menadżerskich
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Analiza dobrych praktyk, wymiana i analiza doświadczeń
 • Fiszki, kwestionariusze i narzędzia wdrożeniowe na dokumentacji procesowej

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, w obszarze optymalizacji własnej praktyki menadżerskiej.

Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie polecane dla osób w procesie sukcesji stanowiskowej – zarówno po objęciu nowego stanowiska jak i w czasie przygotowania jako rezerwy kadrowej – niezależnie od kierunku awansu (rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacji stanowiskowych) pełniących role związane z zarządzaniem pracownikami – przełożonych, menadżerów, kierowników, koordynatorów projektów wewnątrzorganizacyjnych.

Program szkolenia

MODUŁ 1 OD KOLEGI DO SZEFA: NOWA ROLA, NOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Przygotowanie do awansu w perspektywie indywidualnej oraz zespołowej („stary-nowy” zespół)
 2. Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę w nowej roli
 3. Komunikacja awansu – jak na nowo ustalić zasady współpracy aby uniknąć niejasności i konfliktów – EXPOSE SZEFA
 4. Budowanie pozycji lidera w zespole oraz wśród kadry menedżerskiej
 5. Radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi towarzyszącymi awansowi wewnętrznemu

MODUŁ 2 SKUTECZNA KOMUNIKACJA W KIEROWANIU ZESPOŁEM

 1. Identyfikacja etapu rozwoju zespołu (model Tuckmana). Jak zmiana lidera wpływa na dynamikę zespołu?
 2. Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej pomocne w wejściu w nową rolę (MODEL GROW, MODEL DESC)
 3. Komunikacja oparta na feedbacku, uczuciach, konsekwencjach i oczekiwaniach, czyli FUKO w praktyce
 4. Komunikacja w sytuacjach trudnych np. presji czasu, terminu, decyzji
 5. Konflikty w zespole i strategie ich rozwiązywania.

MODUŁ 3 BUDOWANIE ZAUFANIA I AUTORYTETU LIDERA

 1. Jak zarządzać byłymi kolegami bez utraty relacji osobistych?
 2. Kreowanie autorytetu formalnego i nieformalnego – jak być autentycznym w zarządzaniu zespołem
 3. Zaufanie w pogłębianiu relacji organizacyjnych czyli zarządzanie dynamiką współpracy
  • Formułowanie oczekiwań
  • Zarządzanie ryzykiem personalnym
  • Pielęgnowanie wspierającej atmosfery relacji współpracy ukierunkowanej na efekty

MODUŁ 4 LIDER W ROLI FACYLITATORA JAKO TWÓRCY BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI WSPÓŁPRACY

 1. Lider w roli facylitatora
 2. Techniki angażowania zespołu jako kluczowy element skutecznego zarządzania
 3. Strategie radzenia sobie z trudnymi współpracownikami
 4. Efektywność facylitatora w wyzwaniach transformacji czyli wsparcie zmian, budowanie kultury otwartości współpracy

MODUŁ 5 DELEGOWANIE ZADAŃ I EGZEKWOWANIE EFEKTÓW

 1. Rozumienie roli lidera w delegowaniu – jak efektywne delegowanie wpływa na efektywność zespołu oraz rozwój indywidualny członków zespołu.
 2. Identyfikacji zadań do delegacji, wybór odpowiednich osób, ustalanie jasnych oczekiwań i terminów – TECHNIKA 4D
 3. Techniki wspierające delegowanie zadań, ich realizację
  • Ustalanie priorytetów – jak skutecznie alokować zasoby i osiągać kluczowe cele indywidualne i zespołowe (METODA EISENHOWERA, TECHNIKA ABC)
  • rozproszeniem uwagi (TECHNIKA „ZAMKNIĘTA DRZWI”, TECHNIKA „ZERO EKRANU”)
  • Radzenie sobie z przeszkodami pojawiającymi się w pracy (TECHNIKA „PODZIAŁ NA CZĘŚCI, TECHNIKA „5X5”)
 4. Wskaźniki efektywności zespołu – wydajność, jakość pracy oraz zaangażowanie – jak je diagnozować i jak reagować na odchylenia
 5. Egzekwowanie i feedback – metody zbierania feedbacku i egzekwowania zadań, zarządzanie wynikami i wprowadzanie korekt.
  • Rozmowa podsumowująca
  • Rozmowa korygująca
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Rozmowa wzmacniająca
 6. Strategia promująca empatię i zarządzanie dla różnorodności – narzędzia przyjaznego feedbacku i ewaluacji zadań bieżącej pracy, gdzie członkowie wymieniają się doświadczeniami (narzędzia wykorzystywane w metodykach zwinnych: SPRINT, SPRINT REVIEW, RETROSPEKCJA)
 7. Technologie wspierające współpracę zdalną w tym platform do komunikacji, zarządzania projektami oraz współdzielenia dokumentów

Moduł 6 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, KONFLIKTEM I SPORAMI WEWNĄTRZ ZESPOŁOWYMI

 1. Rola lidera w sytuacji konfliktowej – czego oczekują wszystkie strony zainteresowane konfliktem?
 2. Opór wobec lidera – co zrobić kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją przełożonego w roli interwencyjnej
 3. Mój styl postępowania w konflikcie (autodiagnostyka) – KONTEKSTOWY TEST NA WYBÓR STRATEGII REAGOWANIA W KONFLIKCIE (TKI)
 4. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 5. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 6. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontr-produktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontr-produktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 7. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)

Czas trwania

Szkolenie satcjonarne 16 h zegarowych:

1 dzień: 09:00-17:00, 2 dzień: 08:00-16:00

Szkolenie online: każdy dzień 9-16

Prelegenci

Elżbieta Sucharska
Kompetea

Ekspert obszaru – Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel

Katowice

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
1 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Baza Usług Rozwojowych, KFS, Urząd Pracy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!