Forum (ADO/IOD) „Zmiany w prawie pracy a ochrona danych osobowych”

O szkoleniu

Wiosenne Forum w całości zostanie poświęcone problemom związanym ze zmianami regulacyjnymi w obszarze prawa pracy. Chodzi przede wszystkim o zmiany w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

Koordynator merytoryczny, opracowanie programu, prowadzenie obrad: radca prawny dr Mirosław Gumularz, mgr inż. Tomasz Izydorczyk

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych. Zarówno inspektorzy ochrony danych, doradcy prawni a także osoby zajmujące się kwestiami technicznymi (IT).

Program szkolenia

9:00 - RODO o praca zdalna
RODO a regulacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

 • Praca zdalna a regulacja monitoringu poczty elektronicznej i innych form monitorowania pracownika
 • Praca zdalna w kodeksie pracy a przetwarzanie danych osób realizujących czynności w ramach B2B i innych formach zatrudnienia (um. zlecenia, o dzieło, etc.);

Nowe procesy przetwarzania danych w ramach pracy zdalnej: omówienie celów, podstaw przetwarzania i okresów retencji

 • Zarządzanie zmianą czyli jakie wymogi RODO należy uwzględnić: zmiany w umowach; rejestrach; procedurach; klauzulach informacyjnych;
 • Jakie dokumenty należy wdrożyć?
 • Wymogi RODO vs. wymogi kodeksu pracy;

radca prawny dr Mirosław Gumularz / mgr inż. Tomasz Izydorczyk

11:00 - Przerwa

11:20 - IT a praca zdalna
Ocena ryzyka i ocena skutków

 • Identyfikacja zagrożeń związanych z pracą zdalną
 • Typowe zagrożenia dotyczące monitoringu pracownika
 • Zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa
 • Dokumentowanie oceny ryzyka
 • Bezpieczeństwo pracy zdalnej - omówienie problemów bezpieczeństwa dotyczących poszczególnych zasobów wykorzystywanych w ramach pracy zdalnej m.in. nośniki danych, urządzenia końcowe, sieć domowa, narzędzia do komunikacji i przechowywania danych.

radca prawny dr Mirosław Gumularz / mgr inż. Tomasz Izydorczyk13:20Omówienie Procedury ochrony danych w pracy zdalnej

 • odpowiedzialność kierownictwa; odpowiedzialność IT; odpowiedzialność po stronie pracowników pracujących zdalnie;
 • praca zdalna a monitoring stacji roboczych;
 • praca zdalna całkowita, hybrydowa i okazjonalna;

radca prawny dr Mirosław Gumularz / mgr inż. Tomasz Izydorczyk

13:40 - Przerwa

14:00 - Kontrola trzeźwości a ochrona danych w kodeksie pracy

 • wymagane dokumenty;
 • rodzaje kontroli trzeźwości;
 • warunki techniczne i organizacyjne przeprowadzania badania;
 • ryzyka dotyczące kontroli trzeźwości;
 • miejsce przechowywania dokumentacji;
 • pracodawca a podmioty publiczne;
 • okres przechowywania dokumentacji;

r. pr. Łukasz Prasołek

15:50 - Podsumowanie
radca prawny dr Mirosław Gumularz / mgr inż. Tomasz Izydorczyk

16:00 - Zakończenie Forum.

Czas trwania

09.00-16.00

Prelegenci

Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017 (bezpieczeństwo informacji) a także ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie informacją o prywatności). Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu oraz WSB w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także publikacji dotyczącej ochrony danych osobowych w sektorze publicznym (Wolters Kluwer). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji a także konsultant Zespołu ds. Otwartości Danych z sektora publicznego przy Ministerstwie Cyfryzacji. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników, m.in. eSky.pl S.A. oraz w spółkach Grupy Pracuj.

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Warszawie z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych. Autorem kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” (dawniej „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”) na WSB w Poznaniu. Członek zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członek ISSA Polska. Posiada certyfikat audytora wiodącego SZBI (ISO 27001). Ukończył szkolnie w zakresie znajomości normy ISO 27017 oraz ISO 27701. Pełnił rolę ABI m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o., Kompanii Piwowarskiej SA, ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Był członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministrze Cyfryzacji oraz był konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j. Aktualnie pracuję jako mentor w FundingBox oraz jestem członkiem zespołu projektowego token-project.eu.

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH. Jest także absolwentem 2-stopniowych studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie – Inspektor Ochrony Danych – prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania w organizacji.
W latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 2016 wspólnik w firmie Praktyczne Szkolenia Prasołek&Sawicki sp.j.
Jest autorem licznych książek z obszaru prawa pracy oraz redaktorem książek „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, czy „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT, RODO” (Wyd. C.H. BECK), a także stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna.
Prowadzi szkolenia z pogranicza problematyki prawa pracy i RODO („RODO w kadrach i płacach”) i projekty związane z elektronizacją dokumentacji pracowniczej oraz audyty działów HR pod kątem dostosowania procesów kadrowych do przepisów RODO.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!