Gospodarowanie zwierzyną w praktyce PGL Lasy Państwowe. Prawne aspekty szacowania szkód łowieckich

O szkoleniu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wykonuje szereg zadań związanych z gospodarką łowiecką oraz szeroko pojętą problematyką dzikich zwierząt. Niestety przepisy w tym zakresie w wielu przypadkach są nieprecyzyjne, co powoduje, że pracownicy Lasów Państwowych borykają się z licznymi problemami w praktyce ich stosowania.

Co oznacza, że zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa?
Jaka jest rola planowania łowieckiego, w szczególności w zwalczaniu ASF?
Czy ogrodzone pole wchodzi w skład obwodu łowieckiego?
Co zrobić, jeśli koło łowieckie nie wykonuje swoich obowiązków?
Czym jest dzierżawa obwodu łowieckiego?
Co zrobić w sytuacji migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi?
Kto ma zapłacić za wykonanie odstrzału redukcyjnego?
Czy w decyzji o odstrzale redukcyjnym można wskazać teren całej gminy?
Kto może uśmiercić ranne zwierzę z przyczyn humanitarnych?
Kto ma obowiązek usuwania padłej zwierzyny z dróg publicznych – Lasy Państwowe czy zarządcy dróg?
Co w zakresie gospodarki łowieckiej zmieniła ustawa o gatunkach obcych?
Czy plantacja choinek jest uprawą rolną?
Czy szkodą łowiecką jest koszt przywrócenia gruntu do ponownego zasiewu?
Jak rozpatrzyć odwołanie w przypadku braku protokołu z szacowania przez koło łowieckie?
Czy w postępowaniu odwoławczym można obniżyć wysokość odszkodowania?
Co zrobić, jeśli rolnik zaorał uszkodzoną uprawę przed szacowaniem szkody?
Jak postępować w przypadku, gdy do szacowania szkód w jednej uprawie są różne podmioty (np. szkody zostały wyrządzone przez jelenie i łosie)?
Czym różni się odpowiedzialność za szkody łowieckie od odpowiedzialności za szkodę na gruncie prawa cywilnego?
Czy i od kogo za szkodę w pojeździe spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym przysługuje odszkodowanie?
Kto ma zapłacić za szkody w lasach?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący obowiązującego stanu prawnego, omówienie aktualnego orzecznictwa i dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy pracowników Lasów Państwowych.

Program szkolenia

Szkolenie zostało podzielone na dwie niezależne od siebie części, które odbędą się w dwóch następujących po sobie dniach. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w całym, dwudniowym szkoleniu albo w jednej, wybranej części.
 

Część pierwsza, 12 września

Gospodarowanie zwierzyną oraz rozwiązywanie problemów związanych z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi
 

I. Wprowadzenie

 1. Założenia modelu łowiectwa w Polsce
 2. Problematyka własności zwierząt łownych

II. Planowanie gospodarki leśnej

 1. Inwentaryzacja zwierzyny
 2. Zawartość planów łowieckich, problematyka maksymalnej i minimalnej liczby zwierząt zaplanowanych do pozyskania
 3. Opiniowanie i zatwierdzanie planów łowieckich
 4. Przesłanki zmiany planów łowieckich
 5. Plany łowieckie a zwalczanie ASF

III. Tworzenie i wydzierżawianie obwodów łowieckich

 1. Pojęcie obwodu łowieckiego
 2. Problematyka terenów niewchodzących w skład obwodu łowieckiego, powierzchnia brutto i netto obwodu łowieckiego
 3. Procedura podziału województwa na obwody łowieckie
 4. Kategoryzacja obwodów łowieckich
 5. Pojęcie dzierżawy obwodu łowieckiego
 6. Procedura zawierania umów dzierżawy obwodów łowieckich
 7. Zawartość umowy dzierżawy obwodu łowieckiego
 8. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego
 9. Rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku niewykonywania odstrzałów sanitarnych
 10. Obliczanie czynszu dzierżawnego
 11. Wyłączanie obwodów łowieckich z wydzierżawienia

IV. Problematyka migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi

 1. Przesłanki zarządzenia odłowu lub odstrzału redukcyjnego, problematyka pojęcia obiektu użyteczności publicznej
 2. Kontrowersje wokół finansowania odłowów lub odstrzałów redukcyjnych
 3. Problematyka terenów, na których odłowy lub odstrzały mogą być przeprowadzone
 4. Postępowanie z odłowioną lub odstrzeloną zwierzyną
 5. Problematyka zwierząt bezdomnych oraz zdziczałych psów i kotów na terenach leśnych
 6. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom
 7. Uśmiercanie zwierząt z przyczyn humanitarnych
 8. Usuwanie zwłok zwierząt, w szczególności z dróg publicznych

V. Zadania Lasów Państwowych w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych
 

VI. Gospodarka łowiecka a zwalczanie ASF; współpraca Lasów Państwowych z innymi instytucjami przy zwalczaniu ASF

VII. Konsultacje, dyskusja

 

Część druga, 13 września

Prawne aspekty szacowania szkód łowieckich
 

I. Wprowadzenie – pojęcie szkody łowieckiej

II. Szacowanie szkód łowieckich

 1. Szacowanie szkód łowieckich przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich
 2. Szacowanie szkód przez Lasy Państwowe
 3. Szacowanie szkód łowieckich przez zarząd województwa
 4. Procedura szacowania wstępnego (oględzin), przypadki odstąpienia od oględzin
 5. Procedura szacowania ostatecznego
 6. Szacowanie przez różne podmioty szkód wyrządzonych w tej samej uprawie
 7. Elementy szacowania:
  • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
  • rodzaj, stan i jakość uprawy oraz rodzaj i jakość płodu rolnego,
  • obszar całej uprawy i (szacunkowy) obszar uprawy, która została uszkodzona,
  • szacunkowa masa zgromadzonego i uszkodzonego płodu rolnego,
  • procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
  • plon z 1 ha,
  • wysokość odszkodowania,
  • pojęcie uprawy wymagającej zaorania.
 8. Brak możliwości szacowania szkody łowieckiej a wyłączenie odpowiedzialności za szkody łowieckiej
 9. Rozpatrywanie odwołań:
  • termin na wniesienie odwołania,
  • postępowanie w przypadkach szczególnych – np. braku protokołu z szacowania przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego,
  • stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do procedury odwoławczej,
  • problematyka obniżenia odszkodowania – stosowanie zakazu orzekania na niekorzyść odwołującego się (zakazu reformationis in peius),
  • prawo wniesienia powództwa.

III. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę na gruncie prawa cywilnego

 1. Pojęcie szkody w prawie cywilnym:
  • wina,
  • umyślność i nieumyślność,
  • adekwatny związek przyczynowo-skutkowy.
 2. Pojęcia rzeczywistej straty i utraconych korzyści
 3. Odpowiedzialność za szkody na osobie (np. za uszkodzenie ciała przez zwierzynę na terenie zabudowanym)
 4. Odpowiedzialność za szkody w lasach
 5. Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne

IV. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia 12 i 13 września w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie Prawa łowieckiego. W pracy zawodowej zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt i migracją zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Autor wielu opinii z tego zakresu. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Rejestracja

Cena szkolenia
1 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • 700 zł netto – udział w jednym, wybranym dniu szkolenia (na formularzu zgłoszeniowym należy podać kod i datę szkolenia: 12 lub 13 września).
 • Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: AMG Szkolenia
 • Ulica i nr: Bursztynowa 8/44
 • Kod pocztowy: 20-576
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123419993

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska Bursztynowa 8/44

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!