Szkolenie

Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy dotyczące gwarancji bankowych, zlecenie udzielenia gwarancji bankowej, zawarcie i treść umowy gwarancji, treść gwarancji bankowej i zmiany w treści gwarancji, rodzaje gwarancji bankowych, roszczenia z gwarancji, wygaśnięcie gwarancji, sposoby przeniesienie praw z gwarancji, przedawnienie roszczeń z gwarancji, omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

Cel szkolenia:
Przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakrersu gwarancji bankowych,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania gwarancji bankowych,
 • omówienie problemów z praktyki uczestników, możliwość wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na pytania.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane,
 • pracownicy odpowiedzialni za kontakty handlowe oraz za przygotowanie, sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

Program szkolenia

Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.

Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:

 1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
 2. Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
 3. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
   

Zawarcie i treść umowy gwarancji:

 1. Zawarcie umowy gwarancji,
 2. Forma gwarancji bankowej,
 3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
 4. Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
 5. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
  • Strony umowy gwarancji,
  • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
 6. Treść gwarancji bankowej:
  • Miejsce i data wystawienia gwarancji,
  • Beneficjent gwarancji,
  • Tytuł gwarancji i jej numer,
  • Preambuła gwarancji,
  • Oznaczenie stron umowy gwarancji,
  • Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
  • Termin obowiązywania gwarancji,
  • Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
  • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
  • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
  • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
  • Podpis gwaranta.
    
 7. Zmiany w treści gwarancji.
   

Rodzaje gwarancji bankowych:

 1. Gwarancja dobrego wykonania umowy,
 2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
 3. Gwarancja zwrotu zaliczki,
 4. Gwarancja wypłaty zaliczki,
 5. Gwarancje przetargowe,
 6. Gwarancja spłaty kredytu,
 7. Gwarancja zapłaty weksla.
   

Roszczenia z gwarancji:

 1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
 2. Roszczenia beneficjenta gwarancji:
  • forma żądania zapłaty,
  • termin zgłoszenia żądania zapłaty.
 3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
 4. Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
  • nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
  • przedłożenie określonych dokumentów,
  • przedłożenie orzeczenia sądu,
  • klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
 5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
 6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
   

Wygaśnięcie gwarancji:

 1. Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
 2. Wypowiedzenie umowy gwarancji.
   

Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.

Przedawnienie roszczeń z gwarancji.

Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.

Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Sędzia sądu okręgowego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym sprawy obejmujące roszczenia związane z tematyką szkolenia. Posiada wiedzę praktyczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji. W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie pracy zawodowej. Zajęcia prowadzi w sposób przystępny i zrozumiały oraz angażujący uczestników szkolenia.

Gdzie i kiedy

Online 10 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!