High Performance Leadership (HPL)

O szkoleniu

Szkolenie z przywództwa dla rezultatów – High Performance Leadership – to unikatowy program dla doświadczonych i ambitnych menedżerów. Został opracowany przez ekspertów IBD Business School na podstawie wielu własnych badań kadry menedżerskiej, międzynarodowej wiedzy, praktyki zagranicznych i polskich organizacji.

Szkolenie otwarte High Performance Leadership jest adresowane do tych wszystkich, którzy poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych, pozwalających nabyć wymagane przez rynek kompetencje menedżerskie lub je doskonalić. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, mający w dorobku własną praktykę menedżerską, dzięki czemu uczestnicy nie tylko się uczą nowych umiejętności, ale mają cenną możliwość wymiany praktycznej wiedzy z zakresu leadershipu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy:

 • poznają proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w zespołach
 • wzmocnią skuteczność w budowaniu dobrych relacji w zespole przy jednoczesnej dbałości o realizację celów biznesowych
 • pogłębią umiejętność diagnozy motywacji pracownika
 • nabędą doświadczenie w wykorzystaniu katalogu motywatorów dostosowanych do indywidualnych pracowników
 • pogłębią samoświadomość własnych stylów zarządzania i ról podejmowanych jako przełożony
 • wzmocnią umiejętność stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji w sytuacjach konfliktowych
 • rozwiną umiejętność stosowania konstruktywnych taktyk wywierania wpływu w konfliktach
 • rozwiną sprawność w prowadzeniu trudnych rozmów menedżerskich: bieżącego feedbacku; rozmowy okresowej oceniającej i rozwojowej
 • rozwiną umiejętność radzenia sobie ze zmianami i prowadzenia zespołów w procesie ciągłych zmian
 • pogłębią umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi
Kto powinien wziąć udział?

Jeżeli jesteś osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, zajmujesz się wspieraniem rozwoju pracowników, posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołami, to szkolenie z przywództwa jest dla ciebie.

Zapraszamy w szczególności:

 • dyrektorów działów i departamentów,
 • menedżerów zarządzających zespołami,
 • kierowników projektów,
 • liderów zespołów projektowych
 • właścicieli firm.

Program szkolenia

SESJA I. PRZYWÓDZTWO DLA REZULTATÓW. BĄDŹ LIDEREM!

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmacnianie kompetencji przywódczych – jak buduje się autorytet lidera?
 • Budowanie w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy
 • Jak zarządzać pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania?
 • Ja rozwijać swój leadership?
 • Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów menedżerskich

 

 1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Wybrani uczestnicy wcielają się w rolę inżynierów ekspertów, a jednocześnie menedżerów, którzy mają doprowadzić do prawidłowego zmontowania makiety procesora wg zasad opisanych w instrukcji. Menedżerowie nie mogą jednak osobiście montować sprzętu – mają zarządzić podległym zespołem wykonawczym, który zajmie się montażem. Czy zespół będzie chętny, ambitny i zmotywowany do pracy?

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Co to znaczy zarządzić zespołem w taki sposób, aby zespół podążał za liderem?
 • Jakie formy komunikacji lidera są najbardziej skuteczne?
 • W jaki sposób przekonać zespół i konstruktywnie wywierać wpływ na innych?
 • Jakie są role zespołowe i w jaki sposób na nie reagować?
 • Jak powstają konfliktowe sytuacje, wynikające z niewłaściwej komunikacji lidera?

 

 1. Zasady dobrego szefa
 • Zadania menedżera – poziom wizji, misji, wartości, kultury organizacyjnej
 • Po czym poznać dobrego szefa?
 • Żelazne zasady menedżerów:
  • zasada zbieżności – cele pracownika zbieżne z celami organizacji
  • zasada sprawiedliwości – sprawiedliwość proceduralna, brak „równych
   i równiejszych
  • zasada wszechstronności – ceniony jest potencjał
 • Dobry szef to skuteczny szef – jak to osiągnąć?
 • Zasady, reguły, standardy pracy – menedżerskie kontraktowanie zasad w zespole
 • Nagrody i kary za trzymanie się/łamanie reguł: kiedy i jak stosować

 

 1. Jak dobrać styl zarządzania do pracownika
 • Czym jest Przywództwo Sytuacyjne?
 • Elastyczność stylu kierowania – jak ją kształtować i jak trafnie wykorzystywać
  w działaniu z pracownikami
 • Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza
 • Film – ćwiczenie w diagnozowaniu poziomu dojrzałości pracowników
 •  „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” – jakie moje działania menedżerskie motywują pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej
 • Skuteczne narzędzia transferu odpowiedzialności

 

 1. Jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich
 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego
 • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Przebieg rozmowy z pracownikami o różnym poziomie zaangażowania

 

SESJA II. BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU. PRZEKAZUJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kluczowe cele sesji to:

 • Umiejętność jasnego formułowania i skutecznego komunikowania celów i zadań
 • Rozwinięcie umiejętności rozróżniania wagi zadań i formułowania priorytetów działania
 • Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy
 • Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej
 • Zrozumienie/doświadczenie mechanizmów komunikacyjnych podczas realizacji zadań przez menadżera i zespół
 • Umiejętność elastycznego zarządzania pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania?

 

 1. Rewizja własnych przekonań związanych z realizacją celów firmy
 • Kwestionariusz „Realizacja celów firmy w codziennej praktyce”
 • Przełamanie stereotypów dotyczących realizowania celów firmy poprzez przegląd własnych przekonań i zderzenie ich z opiniami innych. W zamyśle ma to przygotować uczestników na przyjęcie nowych rozwiązań i standardów pracy.

 

 1. Zarządzanie przez cele
 • Firma, strategia, zarządzanie – wstęp
 • Podstawowe elementy ZPC
 • Definiowanie celów
 • Zasada SMART – miary i algorytmy dla celów
 • Planowanie, delegowanie i monitoring realizacji celów – działania korygujące
 • Kryteria oceny poziomu realizacji celów
 • Rodzaje celów: indywidualne i wspólne
 • Cele korporacyjne

 

 1. Wyznaczania pracownikom celów, zadań, standardów realizacji
 • Dobrze sformułowany cel
 • Kaskadowanie celów
 • Sposoby ustalania celów dla pracowników
 • Motywacja ukryta w celu
 • Kryteria rozliczenia z zadań
 • Sceptycyzm wobec celów
 • Przekazywanie celów pracownikom – sprawdzenie zrozumienia
 • „Jednominutowe cele” – praktyczne ćwiczenia w ustalaniu celów w oparciu o poznane zasady
 • Klarowne definiowanie i formułowanie oczekiwań
 • Przekazywanie zadań, delegowanie
 • obawy przed delegowaniem
 • korzyści z delegowania
 • co, komu, kiedy i jak delegować

 

 1. Kontrolowanie realizacji celów, zadań i standardów
 • Proces kontroli i jego znaczenie
 • Rodzaje kontroli: prewencyjna, bieżąca i po fakcie
 • Cechy skutecznego systemu kontroli
 • Dysfunkcjonalna strona kontroli
 • Przygotowanie się do informacji zwrotnej – fakty
 • Koncentracja na efektach pracy a nie na osobowości pracowników
 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do budowania zaangażowania
  i odpowiedzialności pracowników
 • Jak informować o błędach w sposób konstruktywny, motywujący (+/-)
 • Pozytywny i negatywny feedback – sztuka mobilizowania pracowników do realizacji standardów, celów i zadań
 • 5 sposobów reagowania na problemy z dotrzymywaniem realizacją celów, zadań
  i standardów

 

SESJA III. BUDOWANIE MOTYWACJI I COACHING MENEDŻERSKI. BUDUJ ZAANGAŻOWANIE

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmocnienie kompetencji efektywnego budowania zaangażowania u pojedynczych pracowników i w zespołach
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie zapobiegania i przezwyciężania demotywacji
 • Wzmacnianie umiejętności praktycznego stosowania pozafinansowych metod motywowania do pracy
 • Nabycie wiedzy, dotyczącej motywujących zachowań w wybranych rolach menedżerskich
 • Wzmocnienie świadomości konsekwencji orientacji na zadania i na ludzi w komunikacji i strategii lidera
 • Podniesienie świadomości w zakresie istoty i roli coachingu w pracy lidera
 • Rozwój umiejętności adekwatnego i praktycznego wykorzystania zasad i narzędzi coachingowych w codziennej pracy
 • Rozwój umiejętności stosowania stylu coachingowego w codziennej pracy

 

 1. Co motywuje ludzi do pracy?
 • Wprowadzenie do zagadnienia motywacji i demotywacji
 • Czynniki w środowisku pracy, na które ma wpływ menedżer – wpływające na poziom motywacji pracownika
 • Czym jest „wyzwanie” i „napięcie motywacyjne” i na czym polega ich motywacyjna rola
 • Analiza aspektów motywacyjnych i demotywacyjnych

 

 1. Katalog motywatorów – praktyczne metody motywowania
 • Mapowanie motywatorów zespołu – autodiagnoza – co mnie i zespół motywuje, co mnie i zespół demotywuje
 • Tabela kosztu i zysku – analiza pozafinansowych czynników motywujących
 • „Uderzenie w motywację” – wskazanie zachowań budujących lub osłabiających motywację i zaangażowanie
 • Analiza czynników obniżających motywację wewnętrzną – moje własne cele a cele narzucone z zewnątrz  – jak menedżer może pobudzać motywacje wewnętrzną
 • Analiza wypowiedzi pracowników i diagnoza ich potencjału motywacyjnego
 • Jak rozmawiać z pracownikiem, aby stymulować jego napięcie motywacyjne

 

 1. Coachingowy styl kierowania jako skuteczne narzędzie motywacji i rozwoju pracownika
 • Identyfikacja różnic pomiędzy stylem coachingowym i stylem zadaniowym –
  w odbiorze pracownika i w odbiorze menedżera.
 • Pełnienie funkcji coacha-lidera a wzrost jakości i efektywności pracy pracowników.
 • Zastosowanie stylu coachingowego w motywowaniu pracowników
 • Zastosowanie stylu coachingowego w rozwijaniu samodzielności pracownika
 • Trudności w rozmowach coachingowych.
 • Pułapki coacha i wymagania wobec menedżera – coacha.

 

 1. Motywujące narzędzia coachingowe
 • Słuchanie i zadawanie pytań w coachingowym stylu kierowania
 • Typy pytań i ich wpływ na motywację i zaangażowanie pracownika.
 • „Koło pytań” – zadawanie angażujących i motywujących pytań w praktyce. Ewaluacja skuteczności poszczególnych pytań.
 • Technika GROW jako schemat rozmowy menedżerskiej z użyciem stylu coachingowego:
 • Jak w praktyce stosować model GROW w rozmowie z pracownikiem.
 • Model STAR w rozmowie coachingowej

 

SESJA IV. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I ZMIANĄ. WALKA CZY WSPÓŁPRACA – JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE I PRZEPROWADZAĆ ZESPÓŁ PRZEZ ZMIANĘ

Kluczowe cele sesji to:

 • Zdobycie wiedzy o typach konfliktów i metodach ich rozwiązywania
 • Nabycie umiejętności stosowania menedżerskich narzędzi rozwiązywania problemów w zespołach pracowniczych
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych i zmian
 • Zdobycie umiejętności stosowania konstruktywnych, niemanipulacyjnych taktyk wywierania wpływu
 • Dobór skutecznych działań menedżerskich do określonych faz zmian, przez które przechodzi zespół
 • Indywidualne reakcje pracowników na zmiany (doświadczenia przejścia przez zmiany charakterystyczne dla pojedynczych ludzi)
 • Pogłębianie zdolności pokonywania własnych ograniczeń w sytuacji zmian

 

 1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

„Kredyt zaufania” jest grą, pomagającą zrozumieć mechanizmy powstawania sytuacji konfliktowych oraz umożliwiającą doświadczenie strategii rozwiązywania konfliktów, mocy komunikacji i wywierania wpływu w trudnych sytuacjach.

Każdy z graczy reprezentuje firmę zrzeszoną w konsorcjum z firmami innych graczy. Najtrudniejsze zadanie stoi przed uczestnikami w momencie, gdy zdobędą kontrakt – trzeba wówczas uzgodnić między wszystkimi podział zysków i zadań. Wszystko, jak to w świecie biznesu, odbywa się w sytuacji silnej presji czasu.

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Na czym polega klasyczny konflikt: tzw. konflikty rzeczywiste i konflikty pozorne
 • Czapę konfliktową i eskalację konfliktu,
 • Rozwój sytuacji konfliktowej w czasie i sposoby zapobiegania,
 • Sytuację konfliktową w rozumieniu presji czasu i napięcia emocjonalnego,
 • Doświadczenie sposobu podejmowania decyzji pod presją czasu i emocji,
 • Zarządzanie emocjami,
 • Sposób komunikowania się z innymi w sytuacji konfliktu

 

 1. Jak powstają konflikty? Zrozumieć przyczyny, by zapobiegać
 • Konflikt jako zadanie menedżera, czy konflikt może być wartościowy?
 • Metody identyfikowania konfliktów: konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty
 • Koło konfliktów – jak rozpoznać typ konfliktu
 • Analiza procesu powstawania i przekształcania się konfliktów: czym jest „czapa konfliktowa”
 • Dynamika procesu powstawania konfliktu i jego etapy – wnioski menedżerskie
 • Kiedy zapobiegać konfliktom, a kiedy je wzmacniać?

 

 1. Style rozwiązywania konfliktów
 • Test – autodiagnoza
 • Style rozwiązywania konfliktów: warunki, cele, konsekwencje
 • Jak nadawać komunikaty zgodnie z regułą „miękko wobec ludzi, twardo wobec problemu?
 • Jak korygować zachowania osób w konfliktach, nie uderzając w osobę i nie niszcząc relacji?
 • Konstruktywnie i manipulacyjne taktyki wywierania wpływu – diagnoza, wzmacnianie i korekta
 • Rozpoznawanie manipulacji i radzenie sobie

 

 1. Zmiana – jako źródło napięć i konfliktów
 • Rozpoznawanie i klasyfikowanie różnych postaw emocjonalnych wobec zmian.
 • Typy trudnych reakcji i emocji w zmianie – charakterystyka i sposoby radzenia sobie
 • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia napięcia emocjonalnego
  i zaangażowania członków zespołu w zmiany
 • Emocje sprzyjające zmianie – jak je wykorzystać, jak je wywołać

 

 1. Zarządzanie emocjami zespołu w zmianie
 • Analiza indywidualnych i organizacyjnych barier blokujących elastyczność w reagowaniu na zmiany
 • Lider jako bufor emocjonalny – co to oznacza?
 • Rola komunikacji w redukowaniu napięć, konfliktów, oporu wobec zmian
 • Typy komunikatów w różnych fazach zmiany – katalog i ćwiczenia
 • Poziom motywacji a efektywność działania w zmianie
 • Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę
 • Wybrane narzędzia motywowania do zmiany
 • Praktyczne wskazówki we wprowadzaniu zmian

Czas trwania

4 sesje - 8 dni - 64 godziny

Prelegenci

 • Włodzimierz K. Buśkiewicz - Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
 • Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant
 • Dariusz Jęda - senior trener/ coach

 • Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

 • Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

 • Ewa Mentel - trener

 • Witold Mockałło - senior, coach

 • Maciej Polański - senior trener

 • Aneta Ropek - trener

 • Elżbieta Sawczyn - senior trener/ senior konsultant

 • dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

1. Szkolenie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
2. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.1GHz lub szybszy, 2GB RAM, 3GB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny Windows 7 lub nowszy, MacOS bądź Linux, rozdzielczość ekranu 1024 x 768, minimum128 MB pamięć grafiki
3. Minimalne wymagania systemowe:
iOS: iOS 11.
Windows: Windows 10 kompilacja 14393.
Android: System operacyjny Android 5,0.
Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox.
Komputerów MacMacOS 10,13.
4. Minimalne wymagania łącza sieciowego: Zalecana szybkość minimalna prędkość pobierania 8 Mb/s / prędkość wysyłania 512 kb/s
5. Wymagana kamera oraz włączenie jej przez uczestnika w przypadku ćwiczeń grupowych, dyskusji, case studies
6. Link do platformy, na której realizowne jest szkolenie wysyłany jest na około 7 dni przed planowanym terminem zajęć i jest ważny do zakończenia szkolenia.
1. Szkolenie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
2. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.1GHz lub szybszy, 2GB RAM, 3GB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny Windows 7 lub nowszy, MacOS bądź Linux, rozdzielczość ekranu 1024 x 768, minimum128 MB pamięć grafiki
3. Minimalne wymagania systemowe:
iOS: iOS 11.
Windows: Windows 10 kompilacja 14393.
Android: System operacyjny Android 5,0.
Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox.
Komputerów MacMacOS 10,13.
4. Minimalne wymagania łącza sieciowego: Zalecana szybkość minimalna prędkość pobierania 8 Mb/s / prędkość wysyłania 512 kb/s
5. Wymagana kamera oraz włączenie jej przez uczestnika w przypadku ćwiczeń grupowych, dyskusji, case studies
6. Link do platformy, na której realizowne jest szkolenie wysyłany jest na około 7 dni przed planowanym terminem zajęć i jest ważny do zakończenia szkolenia.
1. Szkolenie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
2. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.1GHz lub szybszy, 2GB RAM, 3GB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny Windows 7 lub nowszy, MacOS bądź Linux, rozdzielczość ekranu 1024 x 768, minimum128 MB pamięć grafiki
3. Minimalne wymagania systemowe:
iOS: iOS 11.
Windows: Windows 10 kompilacja 14393.
Android: System operacyjny Android 5,0.
Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox.
Komputerów MacMacOS 10,13.
4. Minimalne wymagania łącza sieciowego: Zalecana szybkość minimalna prędkość pobierania 8 Mb/s / prędkość wysyłania 512 kb/s
5. Wymagana kamera oraz włączenie jej przez uczestnika w przypadku ćwiczeń grupowych, dyskusji, case studies
6. Link do platformy, na której realizowne jest szkolenie wysyłany jest na około 7 dni przed planowanym terminem zajęć i jest ważny do zakończenia szkolenia.

Rejestracja

Cena standardowa
5 900
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 3.39% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.78% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10.17% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 15.25% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa
Smocza 26/5
woj. mazowieckie
IBD Business School jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególnoś...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa Smocza 26/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!