Informacja publiczna a dokument wewnętrzny, dokument prywatny, informacja przetworzona oraz inne rodzaje informacji i dokumentów

O szkoleniu

W praktyce można zaobserwować, że przy realizacji dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia z wieloma kategoriami informacji, które zestawia się z informacją publiczną i prowadzi ustalenia co do zakresu i podstaw udostępniania informacji. Pojęcie „informacja publiczna” ma bardzo szeroki zakres, a często trudno ustalić, jakie konkretnie dokumenty, informacje, czy treści objęte są obowiązkiem dostępu. Niezwykle istotne znaczenie przypisuje się w związku z tym do orzecznictwa sądów administracyjnych, na podstawie którego określa się granice dostępu poprzez wyodrębnianie takich kategorii informacji, które nie podlegają udostępnieniu, bądź też podlegają udostepnieniu w innym trybie niż dostęp do informacji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostanie orzecznictwo dotyczące stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej w kontekście różnych kategorii informacji, których wyodrębnienie wpływa na praktykę dostępu do informacji.

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zapoznania z orzecznictwem i praktyką polegającą na odróżnianiu informacji publicznej od innych kategorii informacji, które albo według orzecznictwa nie są informacją publiczną, albo nie podlegają udostępnieniu w trybie udip.
Efektem szkolenia będzie znajomość orzecznictwa oraz wiedza o tym, jak w praktyce klasyfikować informacje i żądania dostępowe wnoszone na podstawie udip.

Kto powinien wziąć udział?

Osoby odpowiedzialne za realizację dostępu do informacji publicznej, administratorzy BIP, inspektorzy ochrony danych, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych, spółkach komunalnych i Skarbu Państwa, pracownicy wyższych uczelni, sądów, prokuratur, placówek oświatowych, stowarzyszeń, spółek i fundacji realizujących zadania publiczne i gospodarujących mieniem publicznym.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne, jakie należy brać pod uwagę przy dostępie do informacji publicznej w zestawieniu z innymi dokumentami i informacjami.
 • Informacja publiczna i inne informacje oraz dokumenty w kontekście trybów dostępu do informacji publicznej.
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w zapewnianiu dostępem do informacji publicznej.
 • Informacja publiczna przetworzona.
 • Informacja zanonimizowana.
 • Informacja publiczna a dokumenty wewnętrzne.
 • Dokumenty prywatne w kontekście dostępu do informacji publicznej.
 • Materiały robocze, notatki, pierwopisy a informacje publiczne.
 • Informacje techniczne w dostępie do informacji publicznej.
 • Otwarte dane i informacje sektora publicznego a dostęp do informacji publicznej.

Czas trwania

9:30 - 15:00

Prelegenci

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!