Inspektor Ochrony Danych (IOD) w praktyce - przepisy RODO

O szkoleniu

Inspektor ochrony danych to centralny element każdego systemu ochrony danych osobowych.
Informuje, doradza i szkoli administratora oraz jego pracowników. Przeprowadza audyty i na bieżąco
ocenia zgodność organizacji z RODO, wskazując pola do poprawy oraz sposoby ich realizacji.
Wiemy, że nie mniej ważna, niż teoretyczna wiedza w zakresie ochrony danych osobowych jest
umiejętność jej praktycznego wykorzystania w praktyce, dlatego w trakcie naszego szkolenia skupiamy
się na codziennych obowiązkach IOD, czyli m.in. prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania,
przeprowadzaniu audytu, zarządzaniu naruszeniami oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki szkoleniu nauczysz się:

 • prowadzić rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania,
 • planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • klasyfikować naruszenia ochrony danych osobowych,
 • zgłosić naruszenie ochrony danych Prezesowi UODO oraz poinformować osoby, których dane dotyczą,
 • stosować w praktyce zasadę ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnie,
 • odpowiadać na żądania osób, których dane dotyczą,
 • przygotować swoją organizację do kontroli Prezesa UODO

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • wzory dokumentacji RODO pozwalające wykazać zgodność,
 • dostęp na okres 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator,
 • wydrukowane: skrypt prezentacji, RODO Nawigator i Poradnik RODO,
 • trzy szkolenia e-learningowe "meritum",
 • 25% rabatu na aplikację Dr RODO,
 • uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu! Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25% upustu na drugie i każde kolejne.

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD dawniej ABI), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni!

 • Nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny.
 • Przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków IOD/ADO,
 • Wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać - wzory dokumentacji RODO
Kto powinien wziąć udział?

Dla osób, które chcą zmierzyć się z obowiązkami i dylematami inspektora ochrony danych

Program szkolenia

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

 1. 09.00 – 09.15
  • Rejestracja uczestników.
 2. 09.15 – 09.30
  • Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie będzie Państwu zależało.
 3.  9.30 – 11.00
  • Jak zarządzać systemem ochrony danych?
   • kiedy system ochrony danych jest efektywny,
   • rzecznictwo na rzecz ochrony danych i wsparcie kierownictwa,
   • model i zakres zarządzania systemem ochrony danych,
   • skompletowanie zespołu ds. prywatności.
  •  Pozycja, praca i kwalifikacje inspektora ochrony danych (IOD)
   • IOD w organizacji: niezależność, brak konfliktu interesów i zasoby,
   • kiedy wyznaczyć IOD i kogo wybrać na to stanowisko,
   • co obejmują, a czego nie obejmują zadania IOD,
   • kwalifikacje IOD – jak je rozwijać i uwzględnić interdyscyplinarność ochrony
 4.  11.00 – 11.10
  • Przerwa.
 5.  11.10 – 13.00
  • Inwentaryzacja i zrozumienie organizacji
   • jak zrozumieć i zinwentaryzować przepływy danych,
   • jak prowadzić przydatny rejestr czynności przetwarzania,
   • ćwiczenie: jak dobrze zacząć pracę jako IOD
  • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu zgodności.
   • audyt zgodności a inne analizy z zakresu ochrony danych osobowych,
   • przygotowanie działań audytowych i ustalenia organizacyjne,
   • przygotowanie dokumentów roboczych, w tym listy kontrolnej,
   • jak zachowywać się podczas audytu,
   • ćwiczenie: jak przeprowadzić rozmowę audytową,
   • jak ocenić zgodność, przygotować i przedstawić raport z audytu,
 6.  13.00 – 13.30
  • Przerwa
 7.  13.30 – 15.30
  • Utrzymanie i zarządzaniem systemu „na co dzień
   • jak zapewnić rozliczalność,
   • co uwzględnić w dokumentacji ochrony danych,
   • ćwiczenie: jak w praktyce realizować wymóg privacy by design,
   • świadomość pracowników – klucz do utrzymania zgodności z RODO,
   • obsługa żądań i realizacja praw osób fizycznych,
   • jak wybrać i zweryfikować podmiot przetwarzający,
   • jak zarządzać naruszeniami ochrony danych,
   • ćwiczenie: ocena wagi naruszenia.
 8.  15.30 –15.45
  • Przerwa
 9.  15.45 – 17.15
  • Jak osiągnąć gotowość do kontroli organu nadzorczego?
   • przygotowanie do kontroli jako najlepszy sposób na zgodność,
   • jak postępować po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli,
   • jak przygotować dokumenty, lokalizację i pracowników,
   • formalne i merytoryczne przygotowanie pełnomocników,
   • ćwiczenie: przygotowanie do kontroli w przykładowym stanie faktycznym,
   • przebieg kontroli: wyjaśnienia, przesłuchanie pracowników i oględziny,
   • protokół kontroli, zgłaszanie zastrzeżeń i dalsze kroki.
 10. 17.15 –17.30
  • Zakończenie szkolenia

Czas trwania

09:00 - 17:30

Prelegenci

R.pr. Katarzyna Szczypińska - ekspert ds. ochrony danych

Radca prawny. Świadczyła usługi w kancelariach prawnych obsługujących zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Ukończyła prawo oraz ekonomię.

W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowywanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne. Interesuje się prawem finansowym oraz dostępem do informacji publicznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Podczas warsztatów wykorzystamy platformę Microsoft Teams,
dzięki której będziemy mogli się widzieć i słyszeć niemalże jak na szkoleniu stacjonarnym.

Warunkiem koniecznym jest stabilne łącze internetowe.
Już teraz zachęcamy, aby w trakcie szkolenia mieć włączoną kamerę i chętnie korzystać z mikrofonu.
Podczas szkolenia zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.
Podczas warsztatów wykorzystamy platformę Microsoft Teams,
dzięki której będziemy mogli się widzieć i słyszeć niemalże jak na szkoleniu stacjonarnym.

Warunkiem koniecznym jest stabilne łącze internetowe.
Już teraz zachęcamy, aby w trakcie szkolenia mieć włączoną kamerę i chętnie korzystać z mikrofonu.
Podczas szkolenia zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.
Podczas warsztatów wykorzystamy platformę Microsoft Teams,
dzięki której będziemy mogli się widzieć i słyszeć niemalże jak na szkoleniu stacjonarnym.

Warunkiem koniecznym jest stabilne łącze internetowe.
Już teraz zachęcamy, aby w trakcie szkolenia mieć włączoną kamerę i chętnie korzystać z mikrofonu.
Podczas szkolenia zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.

Rejestracja

Cena standardowa
550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • wzory dokumentacji RODO pozwalające wykazać zgodność, dostęp na okres 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator, trzy szkolenia e-learningowe "meritum" oraz 25% rabatu na aplikację Dr RODO.
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „IOD w praktyce" jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online  oraz dokonanie wpłaty w wysokości 550 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 676,50 zł);

Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest szkolenie, warsztaty lub kurs pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który dokonuje zapłaty zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres poczty elektronicznej Organizatora w postaci skanu wypełnionego formularza wraz z pieczątką zawierającego umowę Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika. Wzór formularza oświadczenia zostanie przesłany po wypełnieniu formularza rejestracji online.

Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby 8 Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę - Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika.
 3. Informacja o odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany wformularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.

Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Uczestnikowi i Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: biuro@odo24.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. w przypadku, gdy umowę z organizatorem zawiera Podmiot zgłaszający Uczestnika, rezygnacji dokonać może jedynie Podmiot zgłaszający Uczestnika.
 3. Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa, w przypadku, gdy zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, nie jest Konsumentem.
 4. W przypadku gdy zawierający umowę, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika - jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika, kwotą związanej z rezygnacją, rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ODO 24 sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Kamionkowska 45
 • Kod pocztowy: 03-812
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010353442

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

ODO 24 sp. z o.o.
03-812 Warszawa, Polska
Kamionkowska 45
woj. mazowieckie
W zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji masz u nas pełne wsparcie. - Edukujemy, udostępniamy bezpłatne materiały. - Tworzymy i wdrażamy narzędzia RODO. - Wyjaśniamy aspekty proceduralno-prawne i informatyczne, dopasowując p...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!