Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie

O szkoleniu

Zastanawiasz się, co powinieneś napisać w instrukcji obsługi? Na jaki temat i jak dużo musisz napisać? Czego będzie wymagał odbiorca i organ nadzoru rynku? A może już otrzymałeś od producenta dokumentację maszyny i zastanawiasz się, czy możesz ją zaakceptować i oddać maszynę do użytku? Zadawałeś sobie kiedyś pytanie, jakie wymagania powinna spełniać dokumentacja dostarczana razem z maszyną? A właściwie, to jak w ogóle powinna się nazywać ta dokumentacja, którą producent musi przekazać użytkownikowi maszyny?

Wiele różnych instrukcji – jak się w tym połapać?
W praktyce przemysłowej funkcjonuje wiele różnych dokumentów i instrukcji takich jak: dokumentacja techniczna, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), paszporty maszyn, instrukcja obsługi, użytkowania, eksploatacji, technologiczna, konserwacji, stanowiskowa, BHP itp. Część z tych dokumentów musi być dostarczona przez producenta. Inne muszą być napisane przez użytkownika, który zamierza używać maszynę. Czym są te dokumenty? Z czego wynikają? Co powinny zawierać? Jakie są między nimi relacje?

Gdzie znaleźć pomoc?
Wymagania dotyczące instrukcji wynikają z szeregu przepisów prawnych i norm (krajowych i europejskich). W przygotowaniu instrukcji pomogą Ci z pewnością informacje zawarte w dyrektywach: maszynowej, narzędziowej, EMC, ciśnieniowej itp., jak również w branżowych przepisach krajowych. Do wielu przepisów znajdziesz przewodniki. O instrukcji wiele mówią też normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową np. EN ISO 12100 i inne normy typu B i C. W końcu dotrzesz również do międzynarodowej normy EN 82079-1. Jeżeli jesteś osobą, która ma napisać lub sprawdzić i zatwierdzić instrukcję, musisz poznać i zrozumieć zależności między tymi dokumentami.

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jakie instrukcje musisz napisać, jako producent maszyny?
 • O CZYM musisz napisać, CO napisać, JAK to napisać?
 • Jak zapewnić, aby instrukcja była kompletna, prawidłowa, aktualna i praktyczna?
 • Jakich instrukcji żąda PIP w trakcie kontroli maszyny u użytkownika?
 • Jakich dokumentów wymagać od dostawców maszyn i urządzeń?
 • Jak skutecznie zweryfikować zgodność dokumentacji / instrukcji z wymaganiami?
 • Jakie wymagania stawiają ważne normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 wydanie #2?

 

W skondensowanej i przystępnej formie otrzymasz:

 • Użyteczną wiedzę o tym, jak napisać, zweryfikować i ocenić poprawność instrukcji dla maszyn, które projektujesz, odbierasz lub używasz;
 • Obszerne materiały szkoleniowe;
 • Możliwość poznania sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk i odpowiedzi doświadczonych trenerów;
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami;
 • W ramach zajęć możliwe będzie również przedyskutowanie kilku wybranych instrukcji lub ich fragmentów. Dlatego weź ze sobą swoją instrukcję (wydrukowaną lub w formie PDF).

Zdobędziesz następujące kompetencje / umiejętności:

 • Poznasz złożone wymagania prawne i normatywne dotyczące dokumentacji technicznej i instrukcji;
 • Dowiesz się jak przygotować instrukcję zgodną z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • Dowiesz się, jaką dokumentację i jakie instrukcje musisz przygotować lub posiadać;
 • Dowiesz się jak przygotować treści, by były one przyjazne dla odbiorcy;
 • Nauczysz się jak właściwie zoptymalizować istniejące instrukcje obsługi;
 • Dowiesz się czego będą wymagały nowe normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 (ed. 2)
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

OSOBY:

 • Autorzy dokumentacji technicznej (np. redaktorzy techniczni);
 • Projektanci odpowiedzialni za instrukcję i dokumentację techniczną;
 • Kierownictwo i osoby zarządzające dokumentacją techniczną;
 • Osoby odpowiedzialne za CE;
 • Autorzy instrukcji dot. stanowiska pracy i BHP;
 • Specjaliści bezpieczeństwa pracy, służby BHP;
 • Służby utrzymania ruchu.

FIRMY:

 • Producenci maszyn, urządzeń i innych wyrobów;
 • Firmy tworzące stanowiska pracy i ich wyposażenie na własne potrzeby;
 • Dostawcy usług z zakresu projektowania i rozwoju dokumentacji technicznej;
 • Integratorzy systemów.

Program szkolenia

Dzień 1, 9:00 – 17:00

1. Dokumentacja techniczna, a różne rodzaje instrukcji – uporządkowanie wiedzy

 • Dokumentacja techniczna, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), paszporty maszyn, instrukcja obsługi, użytkowania, eksploatacji, technologiczna, konserwacji, stanowiskowa, BHP itp.
  Czym są te dokumenty? Z czego wynikają? Co powinny zawierać? Jakie są między nimi relacje?
 • Czy wszystkie kupowane maszyny / elementy maszyn muszą mieć instrukcję?
 • Jakich instrukcji żąda PIP w trakcie kontroli maszyny u użytkownika?
 • Jakie przepisy/normy krajowe i europejskie regulują wymagania dot. instrukcji dla maszyn?
 • Jakie obowiązki ciążą na organizatorach produkcji, pracodawcach – kto musi przygotować i/lub przechowywać jaką dokumentację dla maszyn?
 • Jakie instrukcje są potrzebne dla:
  • nowej maszyny lub produktu?
  • starej maszyny … (jakie maszyny to stare, a jakie nowe)?
  • stanowiska pracy?
 • Czy można odebrać maszynę bez sprawdzenia poprawności jej instrukcji?
 • Jeżeli producent maszyny nie dostarczy instrukcji, czy obowiązek jej opracowania przechodzi na użytkownika maszyny?

2. Treść i forma, czyli O CZYM, CO i JAK napisać w instrukcji maszyny?

 • Jaką część dokumentacji technicznej powinien dostać użytkownik maszyny?
 • Jak szczegółowa musi być dokumentacja dla użytkownika (np. obliczenia, rysunki wykonawcze)?
 • Czy oprócz instrukcji użytkownik może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów dla maszyny (np. deklaracji, certyfikatów, raportów z badań)?
 • Czy użytkownik może żądać od producenta dostarczenia dokumentacji oceny ryzyka?
 • Dokumentacja towarzysząca (w tym materiały reklamowe);
 • Czy producent może odmówić wpisania zastosowanych norm zharmonizowanych w deklaracji zgodności?
 • Co mówi o instrukcji dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz normy z nią zharmonizowane?
 • Jaką instrukcję należy dostarczyć w przypadku maszyn / maszyn nieukończonych?
 • Co powinna zawierać „instrukcja oryginalna” maszyny?
 • Co mówi o instrukcji norma PN-EN 82079-1?
 • Jakie dokumenty pomogą w stworzeniu i weryfikacji instrukcji?

Identyfikacja instrukcji, dokumentacji i wyrobu:

 • Jakie informacje należy umieścić w dokumentacji, instrukcji, na maszynie, opakowaniu?
 • Jakie dane i parametry maszyny muszą znaleźć się w instrukcji maszyny?
 • Czy podając rok budowy maszyny, należy podać dokładną datę?
 • Czy instrukcja może być dostarczona tylko w wersji elektronicznej?
 • Ile egzemplarzy instrukcji musi otrzymać użytkownik maszyny?

Język instrukcji i tłumaczenia

 • W jakim języku musi być stworzona/dostarczona tzw. „instrukcja oryginalna” oraz „tłumaczenie instrukcji oryginalnej”?
 • Czy cała instrukcja w języku angielskim (przykładowo) musi być przetłumaczona na j. polski?
 • Kto i w jakim przypadku ma obowiązek przetłumaczenia instrukcji?
 • Czy można żądać dodatkowej opłaty za tłumaczenie instrukcji maszyny?
 • Czy tłumaczenie instrukcji musi wykonać tłumacz przysięgły?
 • Czy wymagane jest tłumaczenie instrukcji w przypadku zatrudniania cudzoziemców?

Objętość, struktura, kolejność informacji w instrukcji

 • Czy instrukcja musi być jednym dokumentem, czy może/powinna być podzielona na osobne części?
 • Kiedy należy przygotować tzw. instrukcję skróconą?
 • Jaka kolejność zagadnień poruszanych w instrukcji powinna być zachowana?
 • Gdzie powinny znaleźć się informacje o nieoczywistych zagrożeniach?
 • Gdzie umieścić informacje o częstotliwości wymiany elementów maszyny odpowiedzialnych za bezpieczeństwo?

 

Dzień 2, 8:30 – 16:00

2. Treść i forma, czyli O CZYM, CO i JAK napisać w instrukcji maszyny? c.d.

Treść i forma instrukcji

 • Omówienie (z przykładami) zawartości instrukcji maszyny wg 2006/42/WE, zał. I (1.7.4.2), w tym:
  • Czy musi być dostarczona lista części zamiennych i jakie informacje taka lista powinna zawierać?
  • Jak przygotować deklarację zgodności i jakie dane muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć?
  • Jak przygotować dokumentację dotyczącą przeglądów i konserwacji maszyn?
 • Wgląd w ważne normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 wydanie #2.

3. Jak sprawnie tworzyć i aktualizować instrukcje dla maszyn?

 • Jak zautomatyzować tworzenie i aktualizację zawartości instrukcji?
 • W jaki sposób usprawnić pisanie powtarzalnych instrukcji?
 • Z jakich profesjonalnych narzędzi skorzystać podczas edycji instrukcji?
 • Czy istnieją standardy dotyczące formatu tworzonej dokumentacji?
 • W jaki sposób usprawnić tłumaczenia instrukcji?
 • Jak usprawnić pracę nad instrukcją z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych?
 • W jaki sposób uaktualniać dokumentację?
 • Jak zautomatyzować aktualizację tysięcy dokumentów dla dużego asortymentu wyrobów?
 • Jak sprawić, żeby instrukcje były przejrzyste i estetyczne?

4. Jak weryfikować instrukcje przed dostawą i w trakcie odbioru maszyny?

 • Czy są jakieś wytyczne odnośnie odbiorów maszyn?
 • Jak zapewnić, aby dostarczana dokumentacja była kompletna, prawidłowa, aktualna i praktyczna?
 • Jak ocenić jakość otrzymanej dokumentacji od Producenta? Metodologia oceny, narzędzia oceny;
 • Jak sprawnie zweryfikować poprawność dostarczanej instrukcji?
 • Czy tylko producent decyduje, jakie informacje są niezbędne do udowodnienia spełnienia wymagań zasadniczych i obligatoryjnego przekazania ich użytkownikowi maszyny?
 • Co z przeszkoleniem i udokumentowaniem przeszkolenia obsługi przez producenta maszyny?
 • Jaką część instrukcji dostarczyć operatorom, a jaką pozostałym użytkownikom maszyny?
 • W przypadku maszyny wyprodukowanej poza granicami Polski:
  • Czy należy wykonać pomiary elektryczne (ppoż., rezystancja pętli zwarcia…)?
  • Czy jest wymagane, aby po podłączeniu maszyny, pomiary elektryczne zostały wykonane przez osobę posiadającą polskie uprawnienia do wykonania takich pomiarów?
 • Czy podpisanie protokołu odbioru maszyny zamyka drogę ubiegania się o uzupełnienie dokumentacji (w trakcie trwania gwarancji, po gwarancji)?
 • Updating instrukcji/dokumentacji: na ile producent jest zobowiązany do uaktualnienia dokumentacji w przypadkach:
  • Wykrycia błędów w dokumentacji;
  • Zmiany oprogramowania wewnętrznego (updating software);
  • Wykrycia błędów konstrukcji lub założeń projektowych;
  • Wykrycia niespełnienia jakiegoś z wymagań zasadniczych MD;
  • Wypadku i wprowadzonych działań korygujących (u innego lub innych użytkowników maszyny).

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Szkolenie przeprowadzą dwaj doświadczeni trenerzy:

Trener I:

 • Inspektor pracy z 30-letnim doświadczeniem w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu:
  • Nadzorujący i kontrolujący zakłady pracy.
  • Realizujący zadania w zakresie nadzoru rynku, w tym poprawności budowy maszyn i spełniania wymagań zasadniczych przez urządzenia objęte wymaganiami dyrektyw: maszynowej, ciśnieniowej, ATEX, niskonapięciowej, dźwigowej, gazowej, i innych.
  • Prowadzący badania okoliczności skomplikowanych przyczyn wypadków ciężkich i śmiertelnych, których źródłem były maszyny i inne urządzenia,

obecnie na emeryturze.

 • Wykładowca uczelni wyższych, prowadzący wykłady dla studentów w obszarach związanych z bezpieczeństwem maszyn, systemów zarządzania bezpieczeństwem i nadzoru rynku.
 • Uczestnik Rozszerzonego Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku w pracach opiniujących projekty rozporządzeń krajowych  dotyczących  wymagań maszyn, urządzeń ciśnieniowych, dźwigowych i elektrycznych.
 • Przedstawiciel PIP w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (Krajowe Forum Konsultacyjne) jako mianowany Członek Grupy Roboczej Ciśnienie realizujący prace na spotkaniach grup roboczych KFK w Warszawie w zakresie urządzeń ciśnieniowych.
 • Ekspert i przewodniczący delegacji polskiej w grupie ADCO (Grupa Współpracy Administracyjnej) przy Komisji Europejskiej w zakresie dyrektyw PED i SPV.
 • Ekspert ds. dyrektyw ciśnieniowych i biorący udział w Grupach Roboczych Ciśnienie przy KE (WGP – Working  Group  Pressure, WPG – Working Party Guidelines)
 • Laureat nagrody Ministra Przemysłu za szczególne osiągniecia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo technicznego
 • Wyróżniony przez Ministra Komunikacji za kierowaniem zespołem wdrażającym prace naukowo badawcze wdrożone do praktyki przemysłowej.
 • Nagradzany przez Głównego Inspektora pracy za szczególne osiągniecia w pracy zawodowej.
 • Doświadczenie zawodowe związane z pracą jako konstruktor, technolog, rzeczoznawca, pracodawca – wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu.

 

Trener II

 • 15 letnie doświadczenie w budowie maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu,
 • Wieloletnie doświadczenie w ocenie zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami Unii Europejskiej,
 • Doświadczenie w utrzymaniu ruchu w dużych zakładach przemysłowych,
 • Realizacja kilku projektów rozwoju produktu we współpracy z jednostkami naukowymi,
 • Przygotowanie dokumentacji dla ponad 100 maszyn i urządzeń oraz procesów,
 • Umiejętności składu tekstów, zdobyta podczas realizacji projektów oraz w renomowanym wydawnictwie,
 • Praktyczna wiedza z zakresu automatyzacji procesów przygotowania tekstów przy zastosowaniu xml, baz danych oraz języków programowania,
 • Doświadczenie w przygotowaniu ilustracji technicznych, schematów i innych elementów wykorzystywanych w technical writing’u,
 • Doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji szkoleń z zakresu zgodności produktu z wymogami Unii Europejskiej,
 • Członek Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole
Katowicka 39
woj. opolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole Katowicka 39
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!