KADRY, PRAWO PRACY, HR 2022/2023 - najnowsze zmiany w przepisach

O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy usystematyzują wiedzę z zakresu czasu pracy, zweryfikują prawidłowość stosowanych rozwiązań i zapoznają się z optymalnymi formami organizacji czasu pracy. Poznają także zmiany w uregulowaniach czasu pracy przewidzianych w projekcie nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, które są planowane do wdrożenia w roku 2023.
Czekają nas też dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. Głównym celem planowanej, rozległej, nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów Prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158). Ważne zmiany w Prawie Pracy mają być wprowadzone w 2023 roku. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz pomoże w ich wdrożeniu do bieżącego stosowania.

Uwaga:

 • możliwy udział w konferencji z zakwaterowaniem lub bez i w pojedynczych dniach
 • koszt pobytu wraz z wyżywieniem w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą 285 zł netto
 • prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy działów płac
 • kadra zarządzająca

Program szkolenia

  Program:  

Rok 2022 to okres dalszych, intensywnych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących przestrzegania przez pracodawców przepisów o czasie pracy. Prowadzone w poprzednich latach kontrole cały czas prowadziły do ujawniania istotnych nieprawidłowości w tym obszarze. Pracodawcy nadal nieprawidłowo regulowali w aktach wewnątrzzakładowych, a w szczególności w regulaminach pracy, okresy rozliczeniowe, nieprawidłowo wdrażali poszczególne systemy czasu pracy, popełniali błędy w ustalaniu rozkładów czasu pracy i przygotowaniu harmonogramów. Skutki takich nieprawidłowości to, często, wysokie grzywny lub nawet konieczność, nieprzewidzianych wcześniej, wypłat wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Kontrole tematyczne czasu pracy będą nadal kontynuowane w roku 2023. Podczas szkolenia uczestnicy usystematyzują wiedzę z zakresu czasu pracy, zweryfikują prawidłowość stosowanych rozwiązań i zapoznają się z optymalnymi formami organizacji czasu pracy. Poznają także zmiany w uregulowaniach czasu pracy przewidzianych w projekcie nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, które są planowane do wdrożenia w roku 2023.
Czekają nas też dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. Głównym celem planowanej, rozległej, nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów Prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców
i opiekunów (1158). Ważne zmiany w Prawie Pracy mają być wprowadzone w 2023 roku. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz pomoże w ich wdrożeniu do bieżącego stosowania.
Pracodawcę wiążą ścisłe reguły dotyczące ochrony danych osobowych w zatrudnieniu określane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) oraz przepisami Kodeksu pracy. Naruszenie tych przepisów może skutkować wysokimi karami nakładanymi w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepisy RODO przewidują dwie kategorie kar finansowych, które zależne są od rodzaju przewinienie, w wysokości:

 • do 10 lub 20 mln euro
 • do 2 lub 4% całkowitego rocznego obrotu firmy z poprzedniego roku.

Do połowy 2022 r. łączna wysokość nałożonych kar wyniosła ponad 2 mln Euro.
Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych w całym procesie zatrudnienia i uniknąć wysokich kar, dużo dotkliwszych, niż sankcje przewidziane w Kodeksie pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 

dzień 1: Czas Pracy

 1. Definicja i podstawowe pojęcia
  • Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?
  • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
  • Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?
  • Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?
  • Czy podróż służbowa to czas pracy?
  • Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?
  • Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie?
  • Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy?
  • Kiedy praca staje się pracą zmianową?
  • Co to jest wymiar czasu pracy?
 2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
  • Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?
  • Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?
  • Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.
 3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • Ile wynosi odpoczynek dobowy?
  • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?
  • Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?
  • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?
 4. Systemy czasu pracy
  • Co to jest system czasu pracy?
  • Jakie systemy przewiduje Kodeks pracy?
  • Jak wybrać optymalny system?
  • Jak prawidłowo wprowadzać systemy czasu pracy?
 5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy
  • Co to jest rozkład czasu pracy?
  • Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?
  • Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?
  • Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?
  • Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?
  • Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.
 6. Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity
  • Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?
  • Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?
  • Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?
  • W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?
  • Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?
  • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?
  • Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?
  • Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.
  • Jak rekompensować godziny nadliczbowe?
  • Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?
  • Limit godzin nadliczbowych – czy i jak można go zwiększyć?
 7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie
  • Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
  • Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego ?
 8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie
  • Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?
  • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?
 9. Dokumentacja czasu pracy – sposób prawidłowego prowadzenia
  • Jakie dokumenty składają się na dokumentację czasu pracy w myśl nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
  • Jakie informacje winna zawierać ewidencja czasu pracy?
 10. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy
  • Dodatkowe 15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.
  • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższejw pilnych sprawach rodzinnych, z powodu choroby lub wypadku, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika
 11. Orzecznictwo SN dotyczące czasu pracy
 12. Stanowiska urzędowe w zakresie problematyki czasu pracy - Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwo Pracy
 13. Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 14. Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP w roku 2022 - jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?

 

dzień 2: Nowelizacja Kodeksu Pracy

 1. Praca zdalna
 2. Kontrola trzeźwości
 3. Zmiany dotyczące umów na okres próbny
  • ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
  • uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
 4. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
  • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
  • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
  • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?
 5. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony
  • Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 6. Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
 7. Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy
 8. Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy -.
 9. Uprawnienie pracowników - wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?
 10. Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów będzie dotyczyć? Jakie będą jej zasady?
 11. Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.
 12. Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?
 13. Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.
 14. Zmiany w urlopie ojcowskim.
 15. Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

 

dzień 3: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych
  • Czym są dane osobowe i kogo dotyczą?
  • Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest legalne?
  • Na czym polega naruszenie ochrony danych osobowych?
  • Jak zrealizować prawa wynikające z RODO?
 2. Rekrutacja – dlaczego tyle tu pułapek?
  • Jakie dane osobowe kandydatów do pracy możemy przetwarzać w sposób legalny i na jakiej podstawie prawnej?
  • Jak długo możemy przechowywać CV danej osoby „pod kątem przyszłych rekrutacji” i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać dane zawarte w takim CV?
  • Kiedy rekrutacja pracowników prowadzona przez firmy zewnętrzne musi zostać zrealizowana w oparciu o umowę powierzenia? Czy jest konieczność zawierania z takim podmiotem umowy powierzenia?
  • Czy pracodawca może pozyskiwać dane kandydata z portali społecznościowych?
 3. Podpisanie umowy o pracę i co dalej?
  • Jakie cele przetwarzania musimy wskazać w Klauzuli Informacyjnej dla pracownika i na jakich przesłankach prawnych powinny one bazować?
  • Kiedy pracodawca może prosić pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • Jakie procesy monitorowania pracowników są zgodne z prawem i dlaczego? Na jakich przesłankach prawnych muszą być oparte takie procesy?
  • Kiedy pracodawca musi zawrzeć z firmą szkoleniową umowę powierzenia? W jakich okolicznościach pracodawcy nie wolno żądać zawarcia takiej umowy przez firmę szkoleniową?
 4. Problematyka ochrony danych osobowych przy stosowaniu monitoringu
  • Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?
  • W jakich celach mogą być stosowane poszczególne formy monitoringu?
  • Jakie wymagania formalne muszą być spełnione przez pracodawcę dla legalnego stosowania monitoringu?
 5. Szkolenia BHP oraz wypadki przy pracy
  • Jakie dane i w jakich procesach przetwarzamy w ramach „szkoleń BHP”? Jakie będą przesłanki prawne przetwarzania takich danych? Jakie są wymagania wynikające z RODO dotyczące prowadzenie dokumentacji szkoleniowej dotyczącej BHP?
  • Jakie przesłanki przetwarzania wynikające z RODO musimy przyjąć w ramach prowadzonego przez Pracodawcę postępowania powypadkowego?

Czas trwania

9.00 - 15.00 (21 godzin lekcyjnych)

Prelegenci

0
Mariusz Nowak
ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych. Współpracownik naszej firmy.
1
Arkadiusz Kraus
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Zarządzanie i Marketing), Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw) oraz Stokholm Univeristy w ramach programu Executive MBA. Sprawuje funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu podmiotach finansowych, w tym w bankach oraz funduszu inwestycyjnym, a także w dużej firmie informatycznej. Konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jest twórcą autorskich regulacji w obszarze RODO wdrażanych w podmiotach, w których pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Odpowiedzialny w kilku bankach za przegotowanie swoich indywidualnych rekomendacji dotyczących wdrożenia Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego z 2019 roku w zakresie outsourcingu bankowego. Prowadzi szkolenia ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrażania RODO z ich ukierunkowaniem na łączenie zasady legalizmu prawnego z dotychczasową praktyką pracy w obrębie poszczególnych administratorów danych. Pełni także funkcję audytora w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do różnych podmiotów (banki, fundusze inwestycyjne, oraz podmioty prywatne). Jest także autorem szkoleń wdrażających wymagania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii oraz wzorów regulacji wdrażających w/w wymagania.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Grand hotel STAMARY Wellness & SPA

Zakopane

Kościuszki 19

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Cena konferencji bez pobytu, koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby, dopłata do pokoju 1-osobowego 510 zł netto, płatny dodatkowo.
1 530
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław
Boczna 12
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Ceny zawiera koszt konferencji bez pobytu.
  Koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby, dopłata do pokoju 1-osobowego 285 zł netto, płatny dodatkowo.
   
 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
   
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie

Cena zawiera:

 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.

Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław Boczna 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!