Kierownik Składowiska Odpadów

O szkoleniu

Szkolenie doskonalące dla osób zarządzających składowiskiem odpadów oraz przygotowujących się do przystąpienia do Egzaminu Państwowego. Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, obowiązkami i odpowiedzialnością jaka spoczywa na zarządzających składowiskiem, a także z konsekwencjami prowadzenia niewłaściwej ich eksploatacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z gospodarką odpadami;
 • poznanie aktualnych przepisów prawnych dotyczących składowisk odpadów;
 • unikniecie kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych;
 • imienny certyfikat Kierownika Składowiska Odpadów (po zdaniu testu);
 • przygotowanie do przystąpienia do Egzaminu Państwowego na Zarządzającego Składowiskiem Odpadów.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy zakładów gospodarki odpadami;
 • Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych;
 • Kierownicy oraz zarządzający składowiskiem odpadów.

Program szkolenia

I. DZIEŃ – Gospodarka odpadami w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących składowisk odpadów

 • Przedstawienie dyrektyw unijnych istotnych z punktu widzenia eksploatacji składowisk odpadów;
 • Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw;
 • Przegląd aktów wykonawczych do ustawy o odpadach dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej przez zarządzających składowiskami odpadów (w tym bezpośrednio związanych ze składowiskami) z omówieniem ich zakresu i sposobu stosowania w praktyce;
 • Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 • Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 • Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ws. katalogu odpadów;
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 • Zasada bliskości (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 • Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów, a w tym dopuszczalny czas magazynowania odpadów oraz wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 • Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów (w tym szczególne przypadki dotyczące odpadów niebezpiecznych) z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Zaświadczenia o niekaralności;
 • Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) a w szczególności: masy magazynowanych odpadów, pojemności miejsc magazynowania odpadów (w tym sposoby ich wyliczania), uzgodnienia z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną i organami gminy, Zaświadczenia o niekaralności i Oświadczenia;
 • Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia);
 • Ewidencja odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w związku z eksploatacją składowisk);
 • Sprawozdawczość odpadowa;
 • Przepisy dotyczące gospodarki odpadami na składowiskach, a w tym:
  • typy składowisk;
  • kryteria dopuszczenia odpadów do składowania;
  • zasady składowania odpadów – obowiązki zarządzającego;
  • lokalizacja, budowa, rozpoczęcie prowadzenia składowiska odpadów;
  • Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów (z uwzględnieniem zagadnień związanych z praktycznymi problemami powstającymi w procesie zatwierdzania Instrukcji przez marszałków województw oraz błędów i braków najczęściej pojawiających się w Instrukcjach);
  • eksploatacja i monitoring składowiska na etapie przyjmowania odpadów do składowania, procesu zamykania i rekultywacji składowiska oraz po zakończeniu rekultywacji;
  • Fundusz rekultywacyjny;
  • postępowanie w przypadku możliwości wystąpienia lub powstanie zagrożeń w związku z eksploatacją składowiska;
  • wydobywanie odpadów ze składowiska i zwałowiska (w tym omówienie różnic między składowiskiem a zwałowiskiem);
  • zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów – wymagane decyzje, procedury w urzędzie;
  • zmiana zarządzającego składowiskiem;
  • przepisy wykonawcze (rozporządzenia) dotyczące składowisk odpadów;
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 • Przepisy karne i kary pieniężne.

 

II. DZIEŃ – Sposób i warunki prowadzenia monitoringu wód podziemnych na terenie składowisk odpadów/ Budowa, eksploatacja i zamykanie składowiska odpadów

Sposób i warunki prowadzenia monitoringu wód podziemnych na terenie składowisk odpadów

 • Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowaniami lokalizacji, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów.
 • Wskaźniki zanieczyszczeń wód.
 • Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
 • Organizacja i zasady prowadzenia monitoringu składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 • Prezentacja sprzętu pomiarowego.

Budowa, eksploatacja i zamykanie składowiska odpadów 

 • Zakres niezbędnych badań hydrogeologicznych i geologicznych.
 • Eksploatacja składowiska odpadów.
 • Rekultywacja składowiska odpadów.
 • Składowiska azbestu i rtęci.
 • Monitoring składowiska (faza przedeksploatacyjna, eksploatacyjna i poeksploatacyjna).
 • Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska.

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność – hydrogeologia, geologia inżynierska i górnicza. Od ponad 33 lat nadzoruje i wykonuje prace geologiczne oraz uczestniczy w wykonywaniu projektów, dokumentacji, opinii i ekspertyz z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska. Posiada uprawnienia do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii II i IV.

 

Ekspert specjalizujący się w zakresie tematyki utylizacji odpadów, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, termicznych metod unieszkodliwiania odpadów.

Bierze udział w zespołach doradczych obecnie:

 • Członek Technicznej Grupy Roboczej ds. Przetwarzania Odpadów – Europejskie Biuro IPPC w Sewilli;
 • Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska;
 • Członek Zespołu Doradczego przy Prezydencie m. Krakowa ds. gospodarki odpadami;
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewodzie Małopolskim dla Zarządzających składowiskami i spalarniami odpadów;
 • Uprawnienia: biegły d/s ocen oddziaływania na środowisko nr 27/2000 Woj. Małopolskiego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

platforma ZOOM
platforma ZOOM

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Ekologus sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
Jaskółcza 29
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem usługi szkoleniowo-rozwojowej jest osoba zgłoszona poprzez:
  • przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej,
  • dokonanie wpłaty (łącznej kwoty brutto za udział) nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej na konto nr: 63 1090 1740 0000 0001 0246 2320 (BZ WBK S.A. O/Bielsko-Biała) w tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika/-ów oraz nr fv / fv pro-formy.
 2. W uzasadnionych przypadkach oraz przy realizacji zamkniętej usług szkoleniowo-rozwojowej termin płatności ustalany jest indywidualnie.
 3. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 5. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej materiały szkoleniowe, notatniki, długopis oraz wyżywienie podczas otwartych usług szkoleniowo-rozwojowych, tj. przerwy kawowe i obiad (podczas zamkniętej usługi opcja wyżywienia do uzgodnienia z Usługobiorcą).
 7. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej lub imienny certyfikat potwierdzający udział oraz zdobycie odpowiedniego poziomu wiedzy – dotyczy wybranych usług szkoleniowo-rozwojowych zakończonych egzaminem (np. Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska) lub takiej formy ewaluacji na życzenie Usługobiorcy przy realizacji zamkniętej usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 8. W przypadku usług szkoleniowo-rozwojowych nadających certyfikat, uczestnik przystępuje ostatniego dnia szkolenia do egzaminu, podczas którego wypełnia test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) sprawdzający stopień wiedzy zdobytej podczas danej usługi. Wynik testu uznaje się za pozytywny w przypadku otrzymania minimum 70% odpowiedzi poprawnych. Jeżeli uczestnik nie uzyska wystarczającej liczby punktów, będzie przeprowadzona dodatkowa ewaluacja ustna po egzaminie.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności (każdego dnia usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli trwa ona dłużej niż jeden dzień), odebrania materiałów szkoleniowych, faktury oraz zaświadczenia lub certyfikatu na zakończenie usługi.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA – ZAPIS POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

 1. Usługobiorca powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo i/lub telefonicznie oraz przesłać uzupełnioną kartę zgłoszenia na daną usługę – zgodnie z pkt II, pkt 1a), a także postępować zgodnie z regulaminem i procedurami zapisu na usługi szkoleniowo-rozwojowe poprzez Bazę Usług Rozwojowych (zwaną dalej BUR).
 2. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 4. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej. Faktura zawierać będzie informacje niezbędne do przedłożenia przy rozliczeniu usługi u swojego Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) – zwanego dalej Operatorem.
 5. Każdy uczestnik zgłoszony poprzez BUR otrzyma imienne zaświadczenie lub certyfikat wystawiony przez Organizatora, a także otrzyma imienne zaświadczenie niezbędne do przedłożenia przy rozliczaniu usługi u swojego Operatora.
 6. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Operator odmówi/cofnie dofinansowanie Usługobiorcy, ten zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za udział swoich pracowników w usłudze szkoleniowo-rozwojowej zgodnie z kwotą na przesłanej karcie zgłoszenia na usługę niezwłocznie po otrzymaniu negatywnej decyzji od Operatora.

WARUNKI REZYGNACJI

 1. Rezygnacja z usługi szkoleniowo-rozwojowej musi nastąpić w terminie do 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, aby uzyskać pełny zwrot wpłaconej kwoty za udział. Informacje o rezygnacji należy przesłać Organizatorowi w formie pisemnej na adres wskazany w potwierdzeniu zgłoszenia.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z usługi szkoleniowo-rozwojowej w czasie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia usługi Usługobiorca zobowiązany jest wskazać zastępstwo za zgłoszonego uczestnika lub pokryć 100% kosztów (brutto) usługi. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Usługobiorcy z konieczności uiszczenia opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł poprowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 5. W przypadku odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników, a zwrot zapłaty za udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej dokonany będzie niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

REKLAMACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. Podstawą do rozpatrzenia przez firmę Ekologus Sp. z o.o. reklamacji usług szkoleniowo-rozwojowych jest przesłanie jej na adres Organizatora wiadomości, w której należy uwzględnić:
  • datę i miejsce realizacji reklamowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej
  • powód reklamacji
  • dane kontaktowe osoby w sprawie niniejszej reklamacji.
 2. Wiadomość zostanie przekazana do Zarządu Spółki i zostanie rozpatrzona indywidualnie w ciągu najbliższych 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!