Kinetic Control: Kręgosłup szyjny, bark

O szkoleniu

Odpowiednia integracja odcinka szyjnego i barku jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania górnego kwadrantu. Badania naukowe pokazują, że około 70% populacji doświadcza epizodów bólowych odcinka szyjnego oraz około 60-65% stawu ramiennego. Dolegliwości te ograniczają zdolność do pracy i do udziału w życiu społecznym czy sporcie. Osoby z obu tych grup mają również dużą ilość nawrotów dolegliwości w okresie do 3 lat po ustąpieniu pierwszego epizodu.

Skuteczna ocena i odpowiedni trening kontroli motorycznej są istotnymi elementami dla zmniejszenia ilości nawrotów dolegliwości bólowych. Zaburzenia motoryczne na poziomie szyi i obręczy barkowej mogą powodować rozwijanie niekontrolowanych kompensacji z powodu restrykcji, bólu i innych czynników zaburzających optymalny ruch.

Ruchy głowy, odcinka szyjnego i obręczy barkowej są zarówno anatomicznie, jak i biomechanicznie powiązane z wieloma mięśniami odpowiadającymi za kontrolę ruchów w tym obszarze. Ponieważ odcinek szyjny i bark są od siebie funkcjonalnie zależne, należy je poddawać wspólnej ocenie podczas diagnostyki i terapii. W trakcie tego modułu zostanie przedstawione rozumowanie kliniczne dotyczące zmian w obrębie synergistycznych grup mięśniowych jedno i wielostawowych odcinka szyjnego i barku. Ponadto zostanie zaprezentowana analiza wpływu dysbalansu mięśniowego (stabilizatory vs mobilizatory) na funkcję ruchową.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na koniec szkolenia uczestnik (fizjoterapeuta, lekarz) będzie w stanie:

L1: Zaburzenia motoryczne

 • Dokonać oceny posturalnej odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Ocenić wzorzec ruchowy dla odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Postawić diagnozę dotyczącą niekontrolowanego ruchu (miejsca i kierunku).
 • Dobrać odpowiednie strategie do skorygowania występujących zaburzeń ruchowych.
 • Wyznaczyć priorytety treningu motorycznego krótko- i długoterminiowe.

L2: Efektywność mięśniowa

 • Dokonać oceny mięśni globalnych, które odpowiadają za kontrolę zakresu ruchu i stabilność na poziomie odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Dokonać oceny elastyczności i aktywacji ze strony mięśni globalnych wielostawowych, które przyczyniają się do zaburzenia kontroli motorycznej odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Ocenić restrykcję i kompensacje.
 • Otrzymasz szereg strategii pomagających pacjentom odzyskać odpowiednią aktywację i wydolność mięśniową, a także niezbędną długość i elastyczność mięśni.
 • Będziesz potrafił dopasować efektywne strategii terapeutyczne do potrzeb pacjenta.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie).

Program szkolenia

L1: Zaburzenia motoryczne

 1. Wpływ zaburzeń motorycznych na funkcję i dolegliwości odcinka szyjnego i barku.
 2. Rola identyfikacji i klasyfikacji niekontrolowanego ruchu (klasyfikacja podgrup pacjentów).
 3. Ocena statyki oraz trening odtwarzania pozycji neutralnej odcinka szyjnego i obręczy barkowej (indywidualizacja).
 4. Testy różnicujące niestabilność od cieśni podbarkowej.
 5. Przedstawienie testów motorycznych dla obręczy barkowej (staw barkowy vs łopatka).
 6. Przedstawienie testów motorycznych dla odcinka szyjnego (zgięcie, wyprost, rotacja/zgięcie boczne, translacja).
 7. Zasady reedukacji i optymalizacji kontroli ruchu oraz przywrócenia pełnej sprawności.
 8. Integracja do funkcji- praktyczne zastosowanie.
 9. Plastrowanie w celu wsparcia NR i odtwarzania kontroli motorycznej.

L2: Efektywność mięśniowa

ODCINEK SZYJNY

 1. Funkcja i rola mięśni w odcinku szyjnym kręgosłupa
 2. Kontrola translacji- diagnostyka, ocena i terapia: stabilizacja vs pozycja neutralna (PBU)
 3. Kontrola zakresu ruchu- diagnostyka, ocena i terapia (trening i aktywacja mięśni)
 4. Kontrola elongacji mięśni wielostawowych
 5. Plastrowanie i sztywny taping w poszczególnych dysfunkcjach ruchu.
 6. Rozumowanie kliniczne dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa.
 7. Integracja: praktyczne zastosowanie w terapii (funkcja).

OBRĘCZ BARKOWA

 1. Funkcjonalna anatomia stawu ramiennego i połączenia łopatki z odcinkiem piersiowym kręgosłupa.
 2. Kontrola translacji i pozycji neutralnej łopatki: mięsień czworoboczny i zębaty przedni.
 3. Kontrola translacji w stawie barkowym: mięsień podłopatkowy i stożek rotatorów.
 4. Kontrola zakresu ruchu i stabilności dynamicznej (ROM) - ocena i terapia mięśni jednostawowych.
 5. Kontrola mięśni wielostawowych i ich długości – ocena i terapia.
 6. Plastrowanie i sztywny taping w poszczególnych dysfunkcjach ruchu łopatki i stawu ramiennego.
 7. Integracja: praktyczne zastosowanie w terapii (funkcja).

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

dr Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

 

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii Fizjo-Sport

35-051 Rzeszów

Podpromie 8/2a

woj. podkarpackie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 707
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Pkt. 1.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy dokonać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznego potwierdzenia miejsca na kursie z organizatorem.

Pkt. 2.

Kwalifikowanie na listę uczestników szkolenia następuje według kolejności nadchodzących zgłoszeń oraz wpłaceniu zaliczki w wyznaczonym przez organizatora terminie.

Pkt. 3.

Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej lub jej skreślenia z listy uczestników przez organizatora  – zakwalifikowania na listę uczestników.

Pkt. 4.

Osoba zakwalifikowana na kurs jest zobowiązana do przesłania dokumentów, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej, oraz przestrzegania terminu wpłaty. Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Pkt. 5.

Wpłaty za kurs należy dokonać na konto lub gotówką osobiście w wyznaczonym terminie, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

Pkt. 6.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

 1. w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty.
 2. w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Pkt. 7.

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

Pkt. 8.

W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu planowanych szkoleń bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

Pkt. 9.

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.

Pkt. 10.

Zgłaszający zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

Pkt.11.

Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie szkolenia i pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Pkt.12.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z prawami autorskimi – dokument jest wypełniany i podpisywany indywidualnie przez każdego z uczestników przed rozpoczęciem szkolenia na miejscu

Pkt.13.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom transportu, zakwaterowania i wyżywienia, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

Pkt.14.

Osoba wysyłając Zgłoszenie On-Line automatycznie zgadza się z niniejszym Regulaminem Szkoleń oraz akceptuje warunki finansowe i terminy szkolenia. Regulamin obowiązuje uczestnika od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.

Pkt.15.

Nie zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem Szkoleń nie uprawnia osoby do roszczeń sprzecznych z powyższymi postanowieniami, stąd też prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fizjo-Sport
 • Ulica i nr: Stokrotek 10
 • Kod pocztowy: 35-604
 • Miejscowość: Rzeszów
 • Numer NIP: 8133258925

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Fizjo-Sport
35-604 Rzeszów, Polska
Stokrotek 10
woj. podkarpackie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!