Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne

O szkoleniu

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC (ElectroMagnetic Comaptibility) dotyczy prawie wszystkich urządzeń przetwarzających sygnały elektryczne. Ma ona na celu wykreowanie akceptowalnego środowiska elektromagnetycznego tak, aby urządzenia mogły pracować w najbliższym otoczeniu wzajemnie się nie zakłócając. Jest to o tyle istotne, że praktycznie każde urządzenie elektryczne jest źródłem zaburzeń elektromagnetycznych przenoszonych w sposób przewodzony lub poprzez pola elektromagnetyczne. Dla wielu osób zaskakujące jest już to, że urządzenie elektryczne nieposiadające anteny może efektywnie promieniować pola elektromagnetyczne. Z tego powodu kompatybilność elektromagnetyczna jest jednym z trudniejszych, lecz zarazem niezmiernie fascynujących zagadnień związanych z oznaczeniem CE.

Projektanci urządzeń i systemów często nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń, na jakie narażone są ich wyroby oraz jakie zagrożenia stwarzają one same dla innych urządzeń pracujących w otaczającym środowisku elektromagnetycznym. Brak tej świadomości oraz odpowiednich, praktycznych informacji powoduje, że temat EMC jest często pomijany lub odkładany „na później”. Najczęściej powraca on jednak, na etapie uzyskiwania deklaracji zgodności. Często po pierwszej wizycie w laboratorium EMC, kiedy okazuje się, że produkt nie spełnia zdefiniowanych w normach poziomów emisji i odporności rozpoczyna się poszukiwanie przyczyn problemów. Wszyscy znamy prawdę, że „brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności” za niezgodność wyrobu z wymaganiami. Niestety, eliminowanie problemów związanych z EMC na etapie wprowadzania produktu na rynek wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ zwykle wymaga to zmian w projekcie.
Zdecydowanie lepsze podejście polega na uwzględnianiu zasad EMC od samego początku, to jest już na etapie projektowania. Świadomi zagrożeń projektanci mają wtedy wybór między wieloma metodami ograniczania zaburzeń, a wiele z nich można zaimplementować bez zwiększania kosztów.

Szkolenie podzielono na trzy moduły:
Moduł pierwszy, jednodniowy, poświęcono oznaczaniu CE wyrobów i dyrektywie EMC.
Moduł drugi, jednodniowy, poświęcono zjawiskom, problemom i badaniom EMC.
Moduł trzeci, dwudniowy, poświęcono praktycznym zasadom projektowania.

Proponowane szkolenie zapewnia dużą elastyczność. Uczestnicy mogą wybrać wszystkie moduły, aby kompleksowo zapoznać się z aspektami prawnymi, dyrektywą EMC i badaniami jakie należy wykonać w celu uzyskania zgodności z dyrektywą, jak również z praktycznymi metodami ograniczania zaburzeń. Możliwe jest również uczestnictwo wyłącznie w wybranych modułach szkolenia, w zależności od zainteresowań i zakresu obowiązków każdego uczestnika.

Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla osób, które nie mają wykształcenia elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają maszyny/urządzenia podlegające pod dyrektywę EMC i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnością zgodzą się z opiniami naszych dotychczasowych klientów, którzy stwierdzają, że w końcu temat zgodności z dyrektywą EMC przestał być dla nich „czarną magią”, wokół której narosło wiele mitów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

MODUŁ 1:

 • wiedzę nt. oznaczenia CE i modułów oceny zgodności,
 • wiedzę dotyczącą roli jednostek notyfikowanych i akredytowanych laboratoriów badawczych,
 • wiedzę nt. wprowadzonych zmian w nowej dyrektywie 2014/30/UE,
 • przeprowadzanie klasyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami dyrektywy EMC,
 • znajomości krok po kroku schematu procedury oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC
 • znajomości roli organów nadzoru rynku i konsekwencji związanych z niespełnieniem wymagań dyrektywy EMC.

 

MODUŁ 2:

 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania podstawowych źródeł zaburzeń i możliwych problemów pod kątem EMC,
 • przygotowywania programu badań,
 • znajomości typowych badań związanych z oceną emisji i odporności,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów EMC,
 • interpretacji wyników badań,
 • wykonywania własnych badań możliwych do wykonania w warunkach laboratorium elektronicznego,
 • wskazania możliwości zmniejszenia kosztów produkcji (związanych z EMC) wyrobów.

 

MODUŁ 3:

 • przygotowywanie koncepcji wyrobu bezpiecznego z punktu widzenia wymagań EMC,
 • znajomości zachowania elementów układów elektronicznych w zakresie w.cz.,
 • dobierania i montowania filtrów zaburzeń przewodzonych,
 • znajomości mechanizmów ekranowania,
 • prawidłowego montowania i uszczelniania obudów ekranowanych,
 • prawidłowego wykonywania paneli wentylacyjnych i montowania wyświetlaczy,
 • prawidłowego wykonywania instalacji i rozmieszczania elementów w szafach sterowania,
 • dobierania i montowania przewodów ekranowanych i skrętek,
 • zabezpieczania układów elektronicznych przed zaburzeniami impulsowymi,
 • projektowania układów PCB zgodnie z zasadami EMC,
 • prawidłowego projektowania połączeń na PCB pod kątem jakości sygnałów (SI – Signal Integrity),
 • prawidłowego projektowania obwodów zasilania na PCB (PI – Power Integrity).
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

OSOBY:

 • kierownictwo techniczne,
 • konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
 • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
 • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn i urządzeń,
 • służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
 • pracownicy kontroli jakości,
 • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
 • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

FIRMY:

 • zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
 • producenci sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
 • producenci, importerzy, integratorzy i użytkownicy maszyn, systemów, aparatury i innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych,
 • jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia

Dzień 1: Wymagania prawne

9:00 – 17:00

 

1. Oznaczenie CE – podstawy systemu oceny zgodności

 • W jakim celu wprowadzono oznaczenie CE i od kiedy musi ono być stosowane?
 • Jakie przepisy związane z oznaczeniem CE obowiązują w UE i Polsce?
 • Czym są moduły oceny zgodności, kto i kiedy je stosuje?
 • Jaką rolę pełnią jednostki notyfikowane i akredytowane laboratoria badawcze?
 • Jakie wyroby podlegają pod oznaczenie CE i na jakim terytorium musi ono być stosowane?
 • Czym różni się system oceny zgodności w krajach EOG od systemów innych terytoriów świata?
 • Kiedy należy stosować dyrektywy starego podejścia (SP), nowego podejścia (NP), globalnego podejścia (GP), Ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów, szczegółowe przepisy krajowe?
 • Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi?
 • Kiedy stosowanie norm staje się obowiązkowe?
 • Jakie są zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i/lub oddawania ich do użytku?
 • Kto odpowiada za zgodność wyrobu z wymaganiami?
 • W jakich sytuacjach użytkownik przejmuje odpowiedzialność producenta?
 • Kto sprawdza zgodność urządzeń elektrycznych z wymaganiami dyrektywy EMC?
 • Kiedy urządzenie elektryczne może być uznane za produkt niebezpieczny?
 • Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektywy EMC?…

2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC) – podstawy

 • Czym jest kompatybilność elektromagnetyczna i dlaczego się nią zajmujemy?
 • Zasadnicze wymagania – co to znaczy „być odpornym”, co to znaczy „nie zakłócać”?
 • Konstrukcja i podstawowe definicje dyrektywy EMC
 • Kiedy ma zastosowanie dyrektywa EMC?
 • Krok po kroku do CE w rozumieniu dyrektywy EMC

Ćwiczenie 1: Określ ograniczenia wyrobu

 • Jak klasyfikować wyroby pod dyrektywę EMC?

Ćwiczenie 2: Dokonaj klasyfikacji wyrobu do dyrektywy EMC

 • Przedstawianie wyników pracy w grupach
 • Weryfikacja, dyskusja, wnioski z pracy w grupach
 • Jakie wymagania musi spełniać „aparatura”?
 • Jakie wymagania musi spełniać aparatura przeznaczona do instalacji stacjonarnej?
 • Jakie wymagania musi spełniać „instalacja stacjonarna”?

 

Dzień 2: Zjawiska fizyczne i badania EMC

8:30 – 16:15

 

3. Źródła zaburzeń elektromagnetycznych

 • W jaki sposób analizować i oceniać ryzyko związane z EMC?
 • Przykłady problemów z EMC spotykanych w praktyce
 • Ogólna charakterystyka źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (EM)
 • Jak oceniać problemy w ukł. z sygnałami sinusoidalnymi i w układach cyfrowych?
 • Dlaczego rozróżniamy zaburzenia symetryczne i asymetryczne?
 • Czym są fale elektromagnetyczne?
 • Co może być anteną emitującą lub odbierającą zaburzenia elektromagnetyczne?
 • Jakie znaczenie ma różnica między polem bliskim a polem dalekim?
 • Jaki wpływ na organizmy żywe mają fale elektromagnetyczne?

4. Normy zharmonizowane z dyrektywą EMC

 • Jakie normy zharmonizowane z dyrektywą EMC pomogą w spełnieniu wymagań zasadniczych?
 • W jaki sposób dzielimy normy zharmonizowane z dyrektywą EMC?
 • Co kryje się za oznaczeniami norm?
 • Od czego zacząć w przypadku własnego urządzenia?
 • Jak różne środowiska pracy urządzeń wpływają na określenie wymagań dotyczących emisji i odporności?

Ćwiczenie 3: Określ, które normy są właściwe dla wyrobu

5. Pomiary emisji i badanie odporności – podstawy

 • Jaki jest zakres częstotliwości dla pomiarów emisji zaburzeń:
  • Przewodzonych?     →(Jakie są dopuszczalne poziomy, metody pomiarowe,
  • Promieiowanych?    →potrzebny sprzęt i infrastruktura?)
 • Dlaczego w badaniach EMC stosujemy różne detektory pomiarowe?
 • Jakie mamy typowe badania odporności?
 • Co to są kryteria oceny i jak je stosować?

6. Analiza programu badań dla przykładowego urządzenia

 • Badania emisji:
  • Przewodzonej (po co stosować sztuczną sieć?)
  • Promieniowanej (co to jest komora bezodbiciowa, komora GTEM czy komora rewerberacyjna?)
 • Jak zweryfikować odporność urządzeń dla zagrożeń elektromagnetycznych:
  • Impulsy elektryczności statycznej (ESD)
  • Pole elektromagnetyczne (Radiated RF)
  • Szybkie elektryczne zakłócenia impulsowe (EFT/Burst)
  • Udar (Surge)
  • Zaburzenia przewodzone (Conducted RF)
  • Odporność na pole H
  • Zapady/zaniki napięcia

7. Interpretacja wyników badań

 • Jaki jest sens prowadzenia badan EMC (ekonomiczny, prawny, techniczny)?
 • Jakie są różnice między badaniami w jednostce akredytowanej, a badaniami prowadzonymi w sposób inżynierski (wymiar merytoryczny, koszty, zakres usługi)?
 • Kiedy dokumentacja z pomiarów inżynierskich pomoże w ocenie jakości w obszarze EMC?
 • Jak przygotować program badań (zakres, kolejność, zawartość sprawozdania)?
 • Jak prowadzić własne badania EMC (możliwe do zrealizowania w warunkach lab. elektronicznego)?
 • Jak rozwiązywać problemy EMC, które nas przerastają?

 

Dzień 3: Praktyczne metody i zasady projektowania

8:30 – 16:15

 

8. Koncepcja wyrobu bezpiecznego z punktu widzenia EMC

 • Jak przygotować koncepcję bezpiecznego wyrobu z punktu widzenia wymagań EMC?
 • Jak przeprowadzić analizę zagrożeń i ocenę ryzyka oddziaływań na podstawie typowych urządzeń?
 • Jak przeanalizować macierze oddziaływań EMC?
 • Jak przygotować ogólną koncepcję EMC dla nowego projektu?
 • Jak zrobić dobry projekt elektryczny i mechaniczny?

9. Dlaczego w zakresie w.cz. pojawia się problem?

 • Jakie są typowe drogi przenikania zaburzeń?
 • Gdzie płynie prąd?
 • Dlaczego w zakresie w.cz. pojawiają się problem?
 • Typowe koncepcje systemów mas (projektowanie w zakresie m.cz i w.cz.)

10. Filtrowanie zaburzeń przewodzonych

 • Jak redukować zaburzenia przewodzone?
  • Co to jest filtr przeciwzaburzeniowy?
  • Co to są straty wtrąceniowe?
  • Jak właściwie dobierać filtry?
  • Jak zachowują się elementy filtrów w zakresie w.cz.?

11. Ekranowanie od pól elektromagnetycznych

 • Jak redukować zakłócenia promieniowane?
  • Co to jest skuteczność ekranowania?
  • Kiedy ekranowanie (obudowy, przewody) będzie skuteczne?
  • Jakie mechanizmy decydują o skuteczności ekranowania?
  • Dlaczego mamy problem z redukowaniem pól magnetycznych m.cz.?
 • Jak redukować zakłócenia promieniowane?
  • Jak prawidłowo stosować uszczelnienia?
  • Na co zwracać uwagę na etapie montażu?
  • Jak prawidłowo wykonywać otwory wentylacyjne?
  • Jak prawidłowo zamontować wyświetlacze bez pogorszenia skuteczności ekranowania?
  • Jakie techniki można zastosować w przypadku obudów plastikowych?

12. Typowe błędy przy podłączaniu filtrów i jak ich unikać

 • Podstawowe zasady wykonywania instalacji:
  • Jak prawidłowo sklasyfikować sygnały?
  • Co to jest ekwipotencjalizacja i jak ją prawidłowo wykonywać w zakresie w.cz.?
  • Jak prawidłowo rozmieścić elementy w sterownicy/rozdzielnicy?
  • Typowe błędów przy podłączaniu filtrów i jak ich unikać?
  • Analiza pozytywnych i negatywnych przykładów „z życia”

 

Dzień 4: Praktyczne metody i zasady projektowania

8:30 – 15:15

 

13. Przesłuchy indukcyjne i pojemnościowe

 • Jak poziomy zakłóceń zależą od częstotliwości sygnału zakłócającego?
 • Kiedy lepiej zastosować kable ekranowane a kiedy skrętkę?
 • Jakie parametry decydują o jakości kabla?
 • Jakie problemy mogą się pojawić podczas stosowania kabli ekranowych?

14. Zabezpieczanie przed zakłóceniami impulsowymi

 • Jakie są podstawowe problemy związane z ESD?
 • Jakie techniki należy stosować, aby zabezpieczyć się przed ESD?
 • Jakie problemy występują podczas przełączania obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych?
 • Jakie zabezpieczenia stosować w przypadku szybkich elektrycznych zaburzeń impulsowych?

15. Podstawowe zasady projektowania obwodów drukowanych (PCB)

 • Dlaczego układy cyfrowe mogą być źródłem zaburzeń?
 • Jakie znaczenie ma płaszczyzna masy?
 • Jakie problemy powodują szczeliny w płaszczyźnie masy?
 • Jak rozmieszczać złącza i elementów na PCB?
 • Jak projektować PCB, aby redukować promieniowanie?

16. Jakość sygnałów – SI (Signal Integrity)

 • Kiedy połączenia na PCB należy traktować jak linie transmisyjne?
 • Od czego zależą straty w połączeniach na PCB?
 • W jaki sposób zapewnić dobrą jakość sygnałów?
 • Jakie znaczenie ma para różnicowa?

17. Projektowanie obwodów zasilania – PDN (Power Distribution Network)

 • Jakie elementy wpływają na parametry obwodów zasilania?
 • Jak projektować obwody wielowarstwowe?
 • Jak należy montować kondensatory ceramiczne?

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę działu certyfikacji i oceny zgodności firmy Cert Partner sp. z o.o. sp.k. oraz przez specjalistę zewnętrznego zajmującego się profesjonalnie analizą i badaniami kompatybilności elektromagnetycznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska Katowicka 39

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska
Katowicka 39
woj. opolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!