Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kompendium-biura-zarzadu-ksh-posiedzenia-zarzadu-walne-dokumentacja-biura-zarzadu-umowy-i-uchwaly-72021-id608

Informacje o szkoleniu

 • Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały


  ID szkolenia: 72021
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści:
Uczestnicząc w szkoleniu:

poznasz zagadnienia KSH, KC oraz ustawy kluczowe w pracy biura zarządu,
wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej,
poznasz sankcje gdy spółka nie prowadzi księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa,
poznasz sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych,
poznasz drogę elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu, elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia,
poznasz istotę protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania,
dowiesz się jakie są sposoby uzupełniania treści protokołu po posiedzeniu, prostowanie błędów pisarskich i merytorycznych w protokole,
dowiesz się jakie są metody zapobiegania konfliktom interesów,
poznasz „Właścicielskie” i „menedżerskie” organy spółek kapitałowych – zasada rozdziału kompetencji organów,
poznasz sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał,
dowiesz się jak wygląda kwestia kadencji zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów – kiedy wygasa mandat członka zarządu / rady nadzorczej,
dowiesz się jaki jest prawidłowy skład organów spółki – odpowiedzialność organizacyjna
dowiesz się jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed organami nadzoru korporacyjnego

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników biura zarządu
Asystentów zarządu
Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki
Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program szkolenia:

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ELEMENTY KSH, KC I USTAWY DLA ORGANIZACJI PRACY BIURA ZRZĄDU I RADY NADZORCZEJ

KSH – przepisy bezwzględnie i względnie obowiązujące
Jakie są konsekwencje zmian KSH dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej?
Kluczowe elementy KC i ich wpływ na procedury i pracę Zarządu i Rady Nadzorczej
Ważne ustawy w pracy Biura Zarządu
Umowa/statut spółki i ich rola w pracy organów spółki
Najważniejsze dokumenty korporacyjne w spółkach kapitałowych
BIURO ZARZĄDU JAKO ORGANIZATOR POSIEDZEŃ ZARZĄDU W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu , elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
Kiedy potrzebny jest protokół – sprawy wymagające uchwał, problem „wewnętrznych” podziałów kompetencyjnych pomiędzy członkami zarządu
Istota protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania
Funkcja i zadania protokolanta
Case study: analiza przykładowego protokołu z posiedzenia zarządu, problem ostatecznego przygotowania i podpisania protokołu, dopuszczalność wprowadzania zmian i uzupełnień
ROLA BIURA ZARZĄDU W PROCESIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, terminy zwołania
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia , porządek obrad, projekty uchwał
Droga elektroniczna zwołania zgromadzenia
Sposoby techniczne zwoływania zgromadzenia, wymogi formalne dla spółek notowanych na GPW
Kto jest uprawniony do udziału w zgromadzeniu?
Rola i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia, udział i rola notariusza
Tryb zaskarżania uchwał zgromadzenia
Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami zgromadzenia
Case study: najczęściej popełniane błędy przy formalnym zwoływaniu zgromadzenia
OBOWIĄZKI ORGANÓW SPÓŁEK W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ WYNIKAJĄCE I KSH, KC I USTAW POWIĄZANYCH

Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
Księga udziałów/Księga akcyjna; Księga Protokołów Zgromadzeń Wspólników; Księgi Protokołów Posiedzeń Zarządu
inne zbiory: ogłoszenia w MSiG, korespondencja z sądem rejestrowym, odpisy z rejestru
Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych
Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację korporacyjną spółki? Czy można ją zniszczy po upływie okresu przedawnienia za czyn działania na szkodę spółki?
Biuro Zarządu – krąg osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych
W jakim zakresie osoby zatrudnione w Biurze Zarządu ponoszą odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych?
Co zrobić z poleceniem natychmiastowego wydania dokumentów Spółki?
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 13 MAJA 2020

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

SPRAWNY SYSTEM PEŁNOMOCNICTW W FIRMIE

Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa
Kto może być pełnomocnikiem
Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa
W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw (forma pisemna, akt notarialny…)
Odwołanie pełnomocnictwa
ZADANIA BIURA ZARZĄDU W PROCESIE PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ ORGANY NADZORCZE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Zasady podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych
Jakie sprawy wymagają uchwał: rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółkach kapitałowych; walnego zgromadzenia spółki kapitałowej
Sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał
protokoły z posiedzeń organów nadzorczych
Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami organów nadzorczych
Case study: przyczyny nieważności podejmowanych uchwał, jak ustrzec się błędów i sposoby ich naprawiania
UMOWY HANDLOWE – RODZAJE I REPREZENTACJA

Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?
Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
Sprawdzenie kontrahenta
Rodzaje umów i ich zastosowanie
Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?
Formy elektroniczne umów
Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających
JAK TWORZYĆ ZAPISY ZABEZPIECZAJĄCE WYKONANIE UMOWY?

Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1770 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały