Komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole

O szkoleniu

Komunikacja – odmieniana przez wszystkie przypadki, gdy zespoły zaczynają rozmawiać o tym, co wymaga poprawy. Wszyscy doskonale wiemy, że jest ona kluczem do skutecznej współpracy. Jednocześnie w tak wielu zespołach kuleje. A nawet te, które są oceniane jako wysoko komunikatywne, podają, że jeszcze wiele w tej kwestii jest do udoskonalenia. Z czego to wynika? Z tego, że w komunikacji mamy zawsze co najmniej 2 strony… Oczywiste? W teorii tak, ale w praktyce często o tym zapominamy, skupiając się na tym, co przekazujemy i nie słuchając, co płynie do nas z drugiej strony. Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić? Na tym między innymi będziemy koncentrować się podczas tego szkolenia.Szkolenie jest niezwykle praktyczne i w olbrzymiej większości oparte na grach symulacyjnych skonstruowanych w taki sposób aby wydobywać od uczestników zachowania, które prezentują na co dzień w miejscu pracy. Stanowi to materiał, który omawiany jest razem z trenerem a finalnie służy do wyciągnięcia praktycznych wniosków i zadeklarowania konkretnych zmian na poziomie zachwoań, które uczestnicy zobowiązują się sprawdzić w swoich realnych sytuacjach biznesowych. Oprócz gier symulacyjnych opieramy szkolenie na case study, ćwiczeniach warsztatowych i dyskusji moderowanej. Praktyczny charakter zdobytej wiedzy i konkretne zmiany wprowadzane przez uczestników szkolenia są bowiem naszym najwyższym priorytetem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zbudowanie świadomości, czym jest a czym nie jest otwarta komunikacja
 • Poznanie czterech modeli uzyskiwania pożądanych efektów w procesie komunikacji – uległość, agresja, manipulacja i asertywność
 • Opanowanie umiejętności asertywnej komunikacji
 • Zdiagnozowanie wąskich gardeł, szumów i zatorów w procesie komunikacji w zespole
 • Poznanie postaw i zachowań prowadzących do rozpadu zespołu i zastąpienie ich zachowaniami wspierającymi dobrą atmosferę i efektywność pracy
 • Poznanie pięciu fundamentów realnej zespołowości
 • Rozróżnienie między manipulacją (prowadzącą do rozpadu relacji), a wywieraniem wpływu (konieczny element w pracy zespołowej)
 • Poznanie technik obrony przed manipulacją
 • Poznanie najskuteczniejszych technik motywowania innych członków zespołu
 • Stworzenie konkretnego planu wdrożenia w życie zdobytych umiejętności, technik, narzędzi i wiedzy

Korzyści dla organizacji

 • Znaczne zwiększenie integracji w zespole
 • Zwiększenie zaufania między członkami zespołu, co bezpośrednio przedkłada się na mniejszą ilość niekonstruktywnych konfliktów
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • Zanik postaw roszczeniowych i wzrost proaktywnych postaw w obliczu pojawiających się wyzwań
 • Poprawa atmosfery w zespole
 • Wzmocnienie kultury zespołowości poprzez wskazanie różnic między zespołem, a grupą pracujących ze sobą ludzi
 • Wyeliminowanie toksycznych zachowań w zespole i zastąpienie ich wspierającymi postawami
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje umiejętności komunikacyjne
 • Dla menedżerów, którzy chcą zwiększyć zaufanie i efektywność w zespołach
 • Dla organizacji, które chcą zwiększyć kulturę zespołowości

Program szkolenia

Rozpoczęcie warsztatu i wprowadzenie uczestników w jego tematykę
Przedstawienie trenera, zbudowanie otwartej i sprzyjającej nauce atmosfery, wprowadzenie zasad regulujących pracę podczas szkolenia.

Gra symulacyjna pozwalająca zdiagnozować wąskie gardła i szumy w procesie komunikacji
Projekt ten kładzie nacisk na efektywną komunikację pomiędzy poszczególnymi oddziałami i podzespołami funkcjonującymi w ramach jednej firmy, czy projektu. Zbudowany jest tak, aby pod pretekstem zabawy uwypuklić newralgiczne punkty, w których dochodzi do nieporozumień w przekazywaniu informacji pomiędzy zarządem firmy, menagerami i specjalistami.
Zespół zostaje podzielony na trzy grupy. Pierwsza z nich – Wizjonerzy – mają bezpośredni dostęp do zbudowanego z klocków modelu. Ich zadanie polega na precyzyjnym przekazaniu instrukcji Menagerom, którzy następnie podają ją do Specjalistów. Zadaniem tych ostatnich jest jak najwierniejsze odwzorowanie pierwotnego modelu. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie stworzy budowlę zawierającą najmniejszą ilość błędów. Na sukces projektu decydujący wpływ ma klarowna komunikacja, ustalenie skutecznej strategii, wspólna wizja celu i dobra organizacja.

Siedem zachowań destrukcyjnych dla poczucia zespołowości
Moduł oparty na badaniach amerykańskiego psychologa Johna Gottmana, który podczas jednego ze sowich badań odkrył siedem zachowań przyczyniających się w najwyższym stopniu do rozpadu więzi w zespole.

Pięć fundamentów zespołowości odróżniających zespół od grupy ludzi pracujących pod logiem jednej firmy
Pięć dysfunkcji Lencioniego wyjaśniających różnicę w funkcjonowaniu zespołu i grupy ludzi pracujących pod jednym dachem. Uczestnicy mają okazję zdiagnozować własny zespół pod kątem występowania dysfunkcji, a finalnie – jeśli zajdzie taka potrzeba – stworzyć plan naprawy obszarów, które tego wymagają.

Eliminacja postaw roszczeniowych i zastępowanie ich proaktywnym nastawieniem skoncentrowanym na radzeniu sobie z wyzwaniami
Pokazanie niebezpieczeństw związanych z postawą roszczeniową i myśleniem życzeniowym i zastąpienie ich proaktywnymi postawami nastawionymi na sprostanie wyzwaniom stojącym przed zespołem. Zaczynając od nakreślenia psychologicznych mechanizmów stojących za takimi zachowaniami, przechodzimy do praktyki i pracy na bardzo konkretnych przykładach zarówno z doświadczenia uczestników, jak i case study, mogących stanowić inspirację do rozwoju.

Uległość, agresja, manipulacja – mroczne strony komunikacji w zespole i jak je przezwyciężyć
Wyjaśnienie trzech najczęściej stosowanych w miejscu pracy, a jednocześnie najbardziej destrukcyjnych modeli w komunikacji. Wskazanie na ich długoterminowe konsekwencje, oraz wyjaśnienie w jaki sposób można z nich zrezygnować, zachowując skuteczność przekonywania i nie rezygnując ze swoich celów i priorytetów.

Wielka piątka asertywnej komunikacji – asertywna prośba, odmowa, obrona przed niesłuszną krytyką, pięciostopniowa obrona granic i udzielanie asertywnej informacji zwrotnej
Kontynuacja poprzedniego modułu. Uczestnicy dowiadują się czym jest asertywność, jakie są jej podstawowe zasady i kiedy warto stosować związane z nią techniki komunikacji. Na dodatek otrzymują pięć gotowych narzędzi z zakresu asertywnej komunikacji, dzięki czemu będą w stanie zastosować je natychmiast po zakończeniu szkolenia w realnych sytuacjach w zespole lub podczas spotkań z klientami.

Manipulacja vs wywieranie wpływu, czyli destrukcyjna praktyka vs praktyczne narzędzie
Bardzo ważny moduł podczas którego uczestnicy uczą się różnicy pomiędzy wywieraniem wpływu, który jest koniecznym elementem skutecznego działania, a manipulacją, która na dłuższą metę prowadzi do spadku zaufania i rozpadu relacji w zespole. Uczą się też w jaki sposób dyskretnie, aczkolwiek skutecznie rozpoznać i bronić się przed najczęstszymi technikami manipulacji.

Najczęstsze błędy i najlepsze praktyki w procesie komunikacji – case study
Sesja warsztatowa, podczas której bazując na konkretnych przykładach, oraz doświadczeniu uczestników sprawdzamy jak mogą poradzić sobie w trudnych sytuacjach, jak zachować się w przyszłości i jakich błędów unikać.

Praktyczne wnioski i sformułowanie planu wdrożenia poznanych technik i narzędzi
Zbudowanie pomostu w przyszłość. Uczestnicy pod kierunkiem trenera tworzą plan wdrożenia zdobytej wiedzy, oraz narzędzi na okres tygodni następujących po warsztacie, Znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo zastosowania w praktyce opanowanych technik i jest świetnym sposobem na sprawdzenie w jakim stopniu osoby biorące udział w szkoleniu robią z nich użytek.

Czas trwania

Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Piotr Cielecki
Trener-praktyk MENTORI

W swojej pracy przekształcam najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii w użyteczne narzędzia biznesowe. Przykładam ogromną uwagę do praktycznego charakteru prowadzonych warsztatów, szkoleń i sesji coachingowych. Moim zdaniem stosowanie narzędzia ma sens, jeśli przynosi konkretne efekty i jesteśmy w stanie zmierzyć skutki jego działania. Pracowałem z setkami zespołów, z właścicielami dużych krajowych spółek i menadżerami średniego oraz wyższego szczebla. Współpracuję z firmami w zakresie tworzenia efektywnych i dobrze komunikujących się zespołów, inteligencji emocjonalnej, sprzedaży, prowadzenia perswazyjnych wystąpień publicznych i wzmacniania zaawansowanych kompetencji menadżerskich. Jestem znany z olbrzymiego zaangażowania w proces szkoleniowy, a przekazywane przeze mnie narzędzia cechują się najwyższą skutecznością, dostarczając klientom rozwiązań w codziennych sytuacjach biznesowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!