Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności i radzenia sobie ze stresem

O szkoleniu

Każda organizacja potrzebuje efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy. Problemem może być jednak fakt, że natłok zadań, presja czasu, kondycja psychofizyczna, niska świadomość siebie mogą wywoływać sytuacje stresogenne, a te w konsekwencji prowadzić do konfliktów.

Celem szkolenia jest integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze – wypracowanie zasad efektywnej komunikacji i współpracy. Uświadomienie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych . Trening komunikatów asertywnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

 • Dowie się, jak wygląda proces przekazywania informacji, jaką rolę odgrywa w nim nadawca, odbiorca i komunikat
 • Dowie się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno – emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki)
 • Pozna zasady skutecznej komunikacji
 • Dowie się, dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu
 • Uświadomi sobie, dlaczego ludzie używają różnych słów do opisu rzeczywistości i jak stres wpływa na zaburzenie procesu komunikacji
 • Dowie się jak wykorzystać komunikację niewerbalną do budowania relacji
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”)
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ)
 • Pozna siłę kotwic emocjonalnych, czyli co zrobić, aby inni ludzie czuli się bardzo dobrze w naszym towarzystwie
 • Dowie się, jak stres wpływa na relacje z innymi
 • Poznają techniki zarządzania emocjami

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Będzie potrafił obserwować i analizować komunikaty werbalne i pozawerbalne partnera rozmowy
 • Będzie potrafił zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania
 • Będzie potrafił aktywnie słuchać partnera rozmowy dając mu poczucie ważności pełnego zaangażowania w rozmowie
 • Nauczy się używać parafrazę
 • Nauczy się, jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi
 • Nauczy się słuchania opartego na empatii i otwartości
 • Nauczy się, jak przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji, produktów, usługi itd
 • Nauczy się, jak udzielić podwładnemu/współpracownikowi/klientowi konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Będzie odważniejszy i pewny siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd.
 • Będzie potrafił efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się doświadczeniem (informację zwrotną)
 • nauczy się metod redukcji dużego stresu
 • pozna zasady relaksacji

 Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Pozna asertywne narzędzia komunikacyjne (Parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”) i będzie umiał je zastosować w komunikacji z innymi
 • Pozna i nauczy się stosować konstruktywną krytykę, kanapkę informacji zwrotnych, komunikat UFO, technikę FUKOZ
 • Nabędzie umiejętność parafrazowania
 • Pogłębi wiedzę na temat sposobu przetwarzania informacji przez umysł człowieka
 • Pozna metody wpływania na stan emocjonalny innych osób
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację
 • Nauczy się jak nadawać „na tej samej fali” – rozpoznawać język wzrokowca, słuchowca, kinestetyka
 • Wzmocni umiejętność bezstresowej komunikacji
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką
 • Wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem;
Kto powinien wziąć udział?

osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat skutecznej komunikacji, które chcą nauczyć się zachowań asertywnych

Program szkolenia

Moduł 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Cel: Uświadomienie uczestnikom mechanizmów ułatwiających i blokujących komunikację w zespole

 • Nastawienie i stereotypy – „czy każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”
 • „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha” – Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję
 • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole
 • Poziomy konfliktów – rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Style komunikacyjne

Moduł 2. WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKATY WERBALNE W CELU PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Cel: uświadomienie barier blokujących komunikację i elementów sprzyjających budowaniu relacji na poziomie werbalnym

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi
 • Aktywne, bierne, kosmetyczne, czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości
 • Parafraza „Jeśli dobrze rozumiem…”
 • Siła pytań – jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi
 • Rodzaje pytań i zakres ich stosowania

Moduł 3. MOWA CIAŁA – JAK ODCZYTYWAĆ SYGNAŁY NIEWERBALNE I JAK JE WYKORZYSTYWAĆ WE WŁASNYM PRZEKAZIE.

Cel: poznanie sygnałów niewerbalnych otwierających i blokujących komunikację

 • „Ze spuszczoną głową, powoli…” postawa ciała – jak wyglądają pozycje „otwarte” i „zamknięte” i jakie niosą komunikaty;
 • Sposoby wykorzystywania dłoni w procesie komunikacji;
 • Rola gestów w wyrażaniu emocji i wywieraniu wpływu – gesty pożądane i wzbudzające agresję;
 • Mimika twarzy – jak odczytywać emocje, kiedy oczy kłamią, a kiedy uśmiech jest szczery?
 • W jaki sposób tworzone są zależności przestrzenne; nasze strefy osobistego bezpieczeństwa – jak je wykorzystać w komunikacji z innymi.

Moduł  4. ASERTYWNA KOMUNIKACJA I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI     

Cel: poznanie postaw nawykowych i wyuczonych, autodiagnoza preferowanej postawy, trening wybranych technik asertywnych  pogłębienie samoświadomości uczestnika dotyczącej konstruktywnej krytyki

 • Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna) i wyuczone (asertywna i odważna)
 • Korzyści z bycia asertywnym
 • Preferowany styl zachowania
 • Techniki mówienia „nie”
 • Trening technik asertywnych:
 • Asertywny komunikat „JA”
 • Sposoby przekazywania informacji w zespole – narzędzia asertywne:
 • Konstruktywna krytyka
 • Komunikat UFO
 • Technika FUKOZ
 • Kanapka informacji zwrotnych
 • Konstruktywna krytyka

Moduł  5. CZYM JEST STRES, JAKIE SĄ JEGO ŹRÓDŁA?

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.

 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres);
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 • „Jak stres wpływa na mnie?” – Autodiagnoza
 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem
 • Świadomość własnego wzorca zachowań w obliczu stresu – wg F. Littauer

Moduł 6. FIZJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE PRZEJAWY SYTUACJI STRESOGENNEJ

Cel:  uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).

Moduł 7.  TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 10:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Certyfikowany Trener, coach (certyfikat Multi Level Coaching ) – business coaching, manager coaching, life coaching oraz personal coaching; Mistrz Praktyk NLP. Od 18 lat związana z branżą szkoleniową. Specjalizuje się w obszarach: zarządzanie stresem i kontrola emocji, efektywność i zarządzanie sobą w czasie,  obsługa Klienta,  komunikacja i asertywność,  wystąpienia publiczne i autoprezentacja, efektywność zawodowa i osobista, kreatywność i proaktywność, joga umysłu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u Organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Golden Floor

02-017 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 3.23% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.45% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10.32% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

BUR, KFS, UP

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!