Kontrakty podwykonawcze IT - praktyczne kwestie prawne

O szkoleniu

Realizacja projektów IT przy udziale podwykonawców stanowi częstą praktykę rynkową, stosowaną szczególnie w przypadkach, gdy główny wykonawca nie posiada wystarczających zasobów (np. ludzkich, organizacyjnych, finansowych, technologicznych), aby samodzielnie sprostać danemu zleceniu. Wówczas wsparcie ze strony podmiotu trzeciego nierzadko stanowi poszukiwane remedium i pozwala podjąć się realizacji nawet najbardziej złożonych i kompleksowych projektów informatycznych. Nawiązując relację podwykonawczą, zarówno w interesie wykonawcy, jak i podwykonawcy jest, aby w sposób przejrzysty i precyzyjny ustalić zasady takiej współpracy. Jakie kwestie należy uregulować w kontrakcie podwykonawczym IT? Jakie skutki prawne i ryzyka powinien brać pod uwagę wykonawca podzlecający wykonanie prac lub usług programistycznych, a jakie podwykonawca? Czy dobra umowa może te ryzyka ograniczać? Na te i inne podobne pytania uczestnicy uzyskają odpowiedź w trakcie szkolenia.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej, ilustrowanej przykładami, wiedzy umożliwiającej poprawne formułowanie oraz weryfikowanie treści kontraktów podwykonawczych IT w sektorze prywatnym.
W efekcie odbycia szkolenia uczestnik zna obowiązujące przepisy prawne, a także aktualne praktyki rynkowe z zakresu sporządzania i wykonywania kontraktów podwykonawczych IT w sektorze prywatnym, które może stosować w praktyce, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów związanych z budową, rozwojem lub utrzymaniem systemów informatycznych, w tym:

 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów IT,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów dot. budowy, rozwoju lub utrzymania systemów IT,
 • koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT,
 • prawników wewnętrznych firm należących do sektora nowych technologii i usług IT.

Program szkolenia

 1. Opis przedmiotu umowy:
  • Dostosowanie typu umowy do projektu oraz charakteru współpracy.
  • Konsekwencje wyboru danego typu umowy.
  • Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy.
 2. Procedury odbiorowe, wynagrodzenie:
  • Warunki zgłoszenia prac do odbioru, kryteria odbiorowe.
  • Odbiory częściowe, odbiory warunkowe, odbiór końcowy.
  • Modele wynagrodzenia.
  • Termin i warunki zapłaty wynagrodzenia.
 3. Odpowiedzialność podwykonawcy – zakres, zasady możliwości modyfikacji kontraktowej, praktyka obrotu:
  • Podział ryzyka – zasady ogólne, kary umowne, koszty sporów.
  • Limity odpowiedzialności, siła wyższa.
  • Odpowiedzialność za błędy i wady rezultatów prac.
  • Ubezpieczenie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 4. Prawa własności intelektualnej, poufność i dane osobowe:
  • Przeniesienie majątkowych praw autorskich.
  • Utwory pracownicze vs utwory personelu B2B.
  • Wykorzystanie cudzego kodu, w tym open source.
  • NDA – zakres i czas trwania zobowiązania, kary umowne, portfolio.
  • Powierzenie przetwarzania danych – zakres, wymogi formalne, odpowiedzialność.
 5. Okres obowiązywania, rozwiązanie umowy podwykonawczej:
  • Umowa terminowa vs umowa bezterminowa.
  • Wypowiedzenie, odstąpienie – uwarunkowania i skutki prawne.
  • Procedura zakończenia współpracy (Exit plan).

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Adrianna Żyrek

Aplikantka radcowska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo (2019 r.) oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2017 r.) Absolwentka międzynarodowych studiów magisterskich Intellectual Property and New Technologies organizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (2020).
Brała udział w projektach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz ochrony danych osobowych, w tym w projektach licencyjnych, wdrożeniowych, serwisowych.
Prowadzi szkolenia związane z prawnymi aspektami umów IT oraz ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT. Autorka publikacji branżowych oraz artykułu naukowego „Przyłapani na nielegalnym źródle – o dozwolonym użytku prywatnym z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa polskiego” (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4(146)/2019).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!