Kontrola w projektach unijnych

O szkoleniu

Szkolenie "Kontrola w projektach unijnych" to kompleksowy kurs mający na celu przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania i nadzorowania projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z naciskiem na aspekty kontroli i monitorowania. Program szkolenia obejmuje dogłębną analizę wytycznych kontroli dla okresów finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027, wskazując na kluczowe elementy związane z realizacją i sprawozdawczością projektów. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, rodzajów kontroli, oraz zasad kwalifikowalności wydatków. Szkolenie szczegółowo omawia również procesy archiwizacji dokumentacji, zasady udzielania zamówień publicznych, a także metody unikania najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości, które mogą prowadzić do korekt finansowych. Przez analizę przypadków i funkcjonowanie kontroli na miejscu, uczestnicy nauczą się efektywnie współpracować z instytucjami kontrolującymi i wdrażać zalecenia pokontrolne. Kurs jest skierowany do osób odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami unijnymi, w tym pracowników sektora publicznego, doradców, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i prywatnych firm, którzy pragną zrozumieć mechanizmy kontrolne i zapewnić zgodność swoich projektów z wymogami unijnymi.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu "Kontrola w projektach unijnych":

 1. Zrozumienie zasad kontroli projektów unijnych: Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę o wytycznych dotyczących kontroli projektów współfinansowanych z funduszy UE. Poznanie tych wytycznych jest niezbędne do zapewnienia zgodności projektów z regulacjami unijnymi, co ma kluczowe znaczenie dla ich pomyślnej realizacji i uniknięcia korekt finansowych.

 2. Zapobieganie nieprawidłowościom: Szkolenie dostarcza narzędzi i technik umożliwiających identyfikację potencjalnych ryzyk i nieprawidłowości w realizacji projektów. Uczestnicy nauczą się, jak wdrażać skuteczne strategie zapobiegawcze, które minimalizują ryzyko wystąpienia błędów mogących prowadzić do finansowych korekt i sankcji.

 3. Efektywne zarządzanie kontrolami: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat tego, jak efektywnie współpracować z instytucjami kontrolującymi oraz jak przygotować się do kontroli zewnętrznych. Poznanie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych pozwala na bardziej płynne prowadzenie procesów kontrolnych.

 4. Umiejętności praktyczne w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości: Szkolenie kładzie duży nacisk na prawidłowe przygotowanie i zarządzanie dokumentacją projektową, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów kontroli. Umiejętności te są szczególnie ważne w świetle coraz większych wymagań dotyczących przejrzystości i odpowiedzialności w projektach finansowanych ze środków publicznych.

 5. Przygotowanie do audytów i kontroli na miejscu: Szkolenie oferuje praktyczne porady dotyczące przygotowania do audytów i kontroli na miejscu, co pozwala uczestnikom na skuteczne zarządzanie tymi aspektami. Wiedza ta jest nieoceniona, gdyż umożliwia zidentyfikowanie potencjalnych problemów przed wystąpieniem kontroli, co znacząco zwiększa szanse na pomyślne zakończenie projektu.

 6. Wartość dodana dla kariery zawodowej: Uczestnictwo w szkoleniu i zdobycie certyfikatu z zakresu kontroli projektów unijnych znacząco podnosi wartość zawodową uczestników, otwierając przed nimi nowe możliwości kariery w sektorach zarządzania projektami i audytu.

Szkolenie to jest więc nieocenionym zasobem dla wszystkich osób zaangażowanych w projektowanie, zarządzanie i kontrolowanie projektów unijnych, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych pracowników wymagających aktualizacji swojej wiedzy o najnowsze przepisy i praktyki.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie "Kontrola w projektach unijnych" jest zaprojektowane z myślą o różnorodnych grupach zawodowych, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w zarządzaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oto główne grupy docelowe tego szkolenia:

 1. Pracownicy instytucji publicznych: Urzędnicy i pracownicy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie funduszy unijnych, w tym agencji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolę projektów unijnych.

 2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO): Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację projektów finansowanych z funduszy UE, które muszą znać zasady i procedury kontroli, aby efektywnie zarządzać środkami i unikać błędów.

 3. Pracownicy firm prywatnych: Menedżerowie projektów i osoby zajmujące się finansami w firmach, które realizują projekty współfinansowane przez UE. Zrozumienie procedur kontroli jest kluczowe dla zapewnienia zgodności projektów z wymaganiami unijnymi i optymalizacji wykorzystania przyznanych środków.

 4. Doradcy finansowi i konsultanci: Specjaliści doradzający klientom w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy UE, którzy muszą być na bieżąco z najnowszymi wytycznymi i praktykami kontroli, aby efektywnie wspierać swoich klientów.

 5. Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni: Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych i kontroli projektów unijnych, które muszą znać szczegółowe procedury kontroli, aby skutecznie oceniać zgodność projektów z przepisami.

 6. Osoby szkolące się w dziedzinie zarządzania projektami: Studenci i absolwenci kursów z zakresu zarządzania projektami, finansów czy prawa, którzy chcą specjalizować się w projektach unijnych i potrzebują solidnej wiedzy o zasadach kontroli.

Szkolenie to oferuje uczestnikom nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania kontrolami i audytami w projektach współfinansowanych z funduszy UE.

Program szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

 • Wytyczne w zakresie kontroli projektów współfinansowanych z funduszy UE- zagadnienia ogólne dotyczące kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 .  
 • Instytucje uprawnione do kontroli projektów.  
 • Rodzaje kontroli i obszary realizacji projektu podlegające kontroli.  
 • Prawa obowiązki kontrolującego vs prawa i obowiązki kontrolowanego.  
 • Zasady prawidłowej realizacji projektów w aspekcie przebiegu kontroli.  
 • Zasady sprawozdawczości i finansowania w projektach unijnych.  
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.  
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu  
 • Zakres kontroli.  
 • Zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wnioskiem aplikacyjnym, realizowanymi zadaniami, osiąganymi wskaźnikami oraz pozostałą dokumentacją.  
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.  
 • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi.  
 • Kwalifikowalność wydatków.  
 • Dokumentacja finansowa.  
 • Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych.  
 • Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi.  
 • Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.  
 • Nieprawidłowości w zakresie zawieranych w ramach projektu umów z wykonawcami, wskazywane podczas kontroli- korekty finansowe.  
 • Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie?  
 • Funkcje kontroli na miejscu w procesie realizacji projektu.  
 • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.  
 • Odwołania się od wyników kontroli.  
 • Najczęściej spotykane błędy podczas kontroli – jak ich unikać. 

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

RADOSŁAW GIERAŁTOWSKI

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczony trener z prawie 20-letnim doświadczeniem. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma EVENEA, TEAMS
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). * Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
* Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
Platforma EVENEA, TEAMS
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). * Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
* Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Rejestracja

Cena 1
599
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Astitum Konsulting Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Borów 52
 • Kod pocztowy: 66-200
 • Miejscowość: Świebodzin
 • Numer NIP: 9271906013

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska Borów 52

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!