Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

O szkoleniu

Cele szkolenia to:

 • Przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej i rzetelne wypełnianie nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce.
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki.
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, marketingu, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych
 • Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zapewniamy:

 • Wysoki poziom zajęć prowadzonych przez najlepszą, doświadczoną kadrę wykładowców
 • Materiały dydaktyczne w postaci konspektów oraz prezentacji
 • Akty prawne w wersji książkowej oraz elektronicznej
 • Dostęp do e-repetytorium – nowoczesnego narzędzia pozwalającego na gruntowne przygotowanie się do egzaminu poprzez sprawdzanie poziomu wiedzy i samodzielną naukę za pomocą testów edukacyjnych w trakcie trwania kursu,
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu
 • Zajęcia w Centrum Warszawy z dobrą lokalizacją oraz dogodnym dojazdem
 • Catering (kawa, herbata, słodki poczęstunek – podczas wszystkich sesji)
Kto powinien wziąć udział?
 • Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych
 • Właściciele firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego

Program szkolenia

I. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

II. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, EUROPIE I NA ŚWIECIE

Czas zajęć: 22 godziny

Rola państwa w gospodarce

 • Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium)
 • Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych
 • Zasady zarządzania mieniem państwowym
 • Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Rozwoju i Finansów, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne)
 • Prawo antymonopolowe, zamówienia publiczne

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

 • Dopuszczalność pomocy
 • Przesłanki udzielania pomocy
 • System organizacyjny
 • Sprawozdawczość i monitoring
 • Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracownicze

 • Pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
 • Warunki, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa podlegające komercjalizacji
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do komercjalizacji
 • Akt komercjalizacji przedsiębiorstwa i jego skutki prawne
 • Ustawa o KiNUP
 • Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Uprawnienia Ministra Energii
 • Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach skarbu państwa

 • Cel wprowadzania zasad corporate governance
 • Zasady dobrych praktyk, w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń
 • Standardy pracy członków rad nadzorczych
 • Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym
 • Corporate governance w Europie i na świecie

Repetytorium prawno-ekonomiczne

 

III. PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAWA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Czas zajęć: 18 godzin III A i 18 godzin III B

III A

Zasady działalności przedsiębiorstw

 • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
 • Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)
 • Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych
 • Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry
 • Działalność przedsiębiorców zagranicznych
 • Ustawa o zasadach działalności (Prawo działalności gospodarczej po zmianie), KRS

Elementy prawa cywilnego

 • Osoby fizyczne i prawne
 • Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)
 • Przedsiębiorstwo
 • Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma
 • Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)
 • Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu)
 • Kodeks cywilny

Ustawa Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne

 III B

Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

 • Nowe rozwiązania prawne uwarunkowane skalą działalności gospodarczej i tempem rozwoju gospodarczego
 • Spółki osobowe prawa handlowego

Zakres regulacji prawnej spółek kapitałowych

 • Łączenie i przekształcanie spółek
 • Podział spółki
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna

Kompetencje organów spółek prawa handlowego

 • Zarząd w spółkach prawa handlowego
 • Rada nadzorcza w spółkach prawa handlowego
 • Walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółki
 • Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów
 • Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu

 

IV. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

V. REWIZJA FINANSOWA ORAZ ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Czas zajęć: 22 godziny

Rachunkowość przedsiębiorstw

 • System rachunkowości w przedsiębiorstwie – opis systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego – regulacje prawne rachunkowości
 • Polityka rachunkowości i zasady rachunkowe
 • Ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych. Rodzaje kont księgowych
 • Wpływ operacji gospodarczych na zasoby i wyniki przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa jako efekt rachunkowości – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rewizja sprawozdań finansowych

Sprawozdawczość finansowa

 • Sprawozdanie finansowe jego elementy. Formy sprawozdawczości w zależności od charakteru podmiotu gospodarczego
 • Bilans jako sprawozdanie z zasobów przedsiębiorstwa. Omówienie aktywów i pasywów
 • Rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów i kosztów. Omówienie segmentów działalności
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – formy sprawozdania i omówienie obszarów generowania wpływów i wydatków
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym – zakres informacji

Analiza finansowa

 • Kierunki analiz finansowych i współczesne tendencje
 • Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Analiza sprawności działania
 • Analiza rentowności oparta na wynikach. Analizy czynnikowe
 • Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźników rynku kapitałowego

Finanse w przedsiębiorstwie

 • Cele finansowe przedsiębiorstwa w ujęciu długo- i krótkookresowym. Obszary podejmowania decyzji: operacyjne, inwestycyjne i finansowe
 • Optymalizacja w sferze decyzji operacyjnych: rentowność operacyjna, zarządzanie kapitałem obrotowym netto
 • Optymalizacja decyzji inwestycyjnych: nakłady inwestycyjne oraz amortyzacja
 • Optymalizacja decyzji finansowych: struktura kapitałów i koszt kapitałów finansujących
 • Odzwierciedlenie podejmowanych decyzji w sferze ustalenia przepływów zarządczych, FCFE, FCFF
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie – rachunek dźwigni
 • Wzrost wartości podmiotu gospodarczego jako cel długookresowy w finansach przedsiębiorstwa

Rachunkowość zarządcza i controlling

 • Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny na potrzeby controllingu
 • Narzędzia rachunkowości zarządczej
 • Controlling w przedsiębiorstwie – istota zadania i cele stawiane systemowi w ramach aktualnych wymagań zarządczych
 • Modele i rodzaje controllingu wspierające realizację zadań opartych na płynności, rentowności i wartości przedsiębiorstwa
 • Decentralizacja zarządzania oparta na ośrodkach odpowiedzialności w controllingu
 • Funkcje zarządzania wspierające controlling: planowanie, organizowanie, kontrola, motywowanie
 • Narzędzia controllingu w ujęciu operacyjnym i strategicznym

Wycena wartości przedsiębiorstwa

 • Wycena wartości w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
 • Źródła wartości przedsiębiorstwa podlegającego wycenie: materialne i niematerialne
 • Kategorie wartości przedsiębiorstwa i metody ich wyceny
 • Omówienie metod majątkowych wyceny przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka metod dochodowych wyceny przedsiębiorstwa
 • Omówienie metod porównań rynkowych opartych na mnożnikach
 • Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa.

 

VI. PRAWO PRACY

Czas zajęć: 2 godziny

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Kompetencje związków zawodowych
 • Zwolnienia grupowe, restrukturyzacja zatrudnienia
 • Prawo pracy układy zbiorowe
 • Ustawa o związkach zawodowych
 • Ustawa o zwolnieniach grupowych
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 • Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń

 

VII. PRAWO GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

Czas zajęć: 4 godziny

 • Swoboda przedsiębiorczości w UE i zakres jej ochrony (swoboda pierwotna i wtórna)
 • Swoboda przepływu usług i zakres jej ochrony
 • Swoboda przepływu kapitału (kapitał a płatności, przepływ kapitału, przelewy, płatności, ograniczenia)
 • Swoboda przepływu towarów (bariery fiskalne, cła, protekcjonizm, zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym, krajowe warunki sprzedaży)

 

VIII. PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Czas zajęć: 4 godziny

 • Pojęcia: rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek regulowany
 • Funkcje rynku kapitałowego
 • Obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym, w tym równy dostęp do informacji, dematerializacja
 • Instytucje rynku kapitałowego
 • Istotne definicje

Czas trwania

9 dni - 5 sesji - 90h

Prelegenci

PROWADZĄCY MODUŁY

 • dr Andrzej Chordecki - wykładowca
 • Katarzyna Kotelecka - wykładowca
 • dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
 • Miłosz Malaga - wykładowca
 • Adrian Rycerski - wykładowca
 • Małgorzata Sudoł - wykładowca
 • dr Krzysztof Świeszczak - wykładowca

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 395
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 3 500 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • E-repetytorium
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: IBD Business School Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Smocza 26/5
 • Kod pocztowy: 01-041
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5222383056

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa, Polska Smocza 26/5

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa, Polska
Smocza 26/5
woj. mazowieckie
IBD Business School jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególnoś...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!