Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne w Sopocie z zakwaterowaniem.

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: przygotowanie postępowania PZP, zamówienia podprogowe nie objęte reżimem PZP, zamówienia krajowe, zamówienia unijne, realizacja postępowania od strony Zamawiającego i od stromy Wykonawcy, umowa ws. zamówienia publicznego i jej monitorowanie, środki ochrony prawej i kontrola zamówień publicznych, przygotowanie dokumentów zamówienia przez Zamawiających, tworzenie oferty przez Wykonawcę i odpowiedzi na wezwania Zamawiającego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie od podstaw systematycznej wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. ze zmianami,
   
 • uzyskanie kompetencji w zakresie praktycznego stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych,
   
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności tworzenia podstawowych dokumentów zamówienia - bezpiecznie, z nastawieniem na efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień (trener dodatkowo wyposaży Uczestników szkolenia w listy samokontroli oraz praktyczne wzory dokumentów),
   
 • zdobycie nowych kompetencji, utrwalenie i uzupełnienie posiadanej wiedzy i umiejętności potrzebnych zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy w realizacji zamówień objętych tematem szkolenia.

Podczas zajęć uczestnicy wchodzą w rolę organizatorów przetargu lub wykonawców, tworząc dokumenty przetargowe, oferty, oceniając oferty, rozstrzygając postępowania. W trakcie szkolenia będą rozstrzygane konkretne problemy, uczestnicy będą realizować wybrane czynności w postępowaniu i walczyć o swoje interesy w przetargu publicznym.

Kto powinien wziąć udział?
 • Wszystkie osoby, które zajmują się/chcą zajmować się zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiających - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jednostek samorządowych, rządowych, szpitali, wojska, instytucji kultury, badawczych, uczelni państwowych, innych instytucji edukacyjnych, zamawiających sektorowych oraz wszystkich innych jednostek zobligowanych do stosowania ustawy PZP przy realizacji zakupów,
   
 • Wszystkie osoby, które zajmują się/chcą zajmować się zamówieniami publicznymi po stronie Wykonawców, tj. nieograniczonego kręgu różnych przedsiębiorców i firm
   
 • Szkoleniem powinny zainteresować się także osoby zarządzające, które chcą oddelegować na nie pracowników, którzy będą zajmować się realizacją postępowań albo przygotowaniem ofert lub prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Przyjazd Uczestników, zajęcia w godz. 11.00-18.00, w tracie zajęć przerwa obiadowa, w godzinach wieczornych kolacja integracyjna, nocleg w hotelu.

SESJA  I. WPROWADZENIE DO USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (zwanej dalej PZP)

 1. Cel i znaczenie ustawy PZP - krótkie wprowadzenie
 2. Systematyka ustawy PZP - jak z niej korzystać, a nie uczyć się ustawy na pamięć
 3. Najważniejsze definicje - które trzeba znać, dla właściwej interpretacji przepisów
 4. Do czego nie stosuje się Prawa zamówień publicznych – czyli wyłączenia z reżimu PZP
 5. Od jakich progów wartościowych stosuje się ustawę PZP i jak wyglądają podstawowe zasady realizacji zamówień publicznych

 SESJA II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

W ramach tej sesji: przykłady, schematy czynności, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Wstępne konsultacje rynkowe – etap przygotowania postępowania
 2. Udział Wykonawcy we wstępnych konsultacjach rynkowych – zasady, praktyki.  
 3. Inne czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Szacowanie wartości zamówienia

SESJA III. ZAMÓWIENIA PODPROGOWE – NIE OBJĘTE REŻIMEM PZP

W ramach tej sesji: przykłady, schematy czynności, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Progi, realizacja, rekomendacje i praktyczne wskazówki
 2. Co to za zamówienia i jak ma ich szukać Wykonawca i brać w nich udział
 3. Przykłady dokumentacji w zamówieniach podprogowych
 4. Jak składać oferty w takich postępowaniach
 5. Jak Wykonawca może kwestionować realizację tych postępowań przez Zamawiających

DZIEŃ II

Śniadanie, zajęcia w godz. 8.30-16.30, w tracie zajęć przerwa obiadowa, w godzinach wieczornych kolacja, możliwość skorzystania z basenu, nocleg w hotelu.

SESJA IV. ZAMÓWIENIA TZW. KRAJOWE - TRZY WARIANTY

W ramach tej sesji: przykłady, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Schemat czynności w trzech wersjach Zamawiającego
 2. Schemat czynności w trzech wersjach Wykonawcy
 3. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów
 4. Przykłady - analiza korzyści w trzech wersjach dla Zamawiającego i dla Wykonawcy
 5. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej.

SESJA V. ZAMÓWIENIA - TZW. UNIJNE

W ramach tej sesji: przykłady, schematy procedur, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Analiza najważniejszych przepisów, ich znaczenie, skutki dla Wykonawców i dla Zamawiających
 2. Prezentacja przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 3. Procedury otwarte i zamknięte
 4. Odformalizowanie i zasady realizacji trybu zamówienia z wolnej ręki od strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

SESJA VI. REALIZACJA POSTĘPOWANIA: CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU I SPOJRZENIE OD STRONY WYKONAWCY

W ramach tej sesji: przykłady, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia – zakres treści, zasady opracowania, forma
 2. Katalog obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 3. Tzw. pozytywne warunki udziału i ich weryfikacja
 4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 5. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych
 6. Zasady oceny ofert i procedura odwrócona
 7. Dobór kryteriów oceny ofert i ich zastosowanie
 8. Terminy związania ofertą – doprecyzowanie przepisów w dokumentach zamówienia
 9. Zasady ustalania i wnoszenia wadium
 10. Unieważnienie postępowania  
 11. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, orzecznictwo

SESJA VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ MONITOROWANIE

W ramach tej sesji: przykłady, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Najważniejsze zasady dotyczące umowy:
  - Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
  - Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umow
  - Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego
  - Klauzule waloryzacyjne i ich konsekwencje dla Wykonawców
  - Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów
 2. Raport z realizacji zamówienia i jego konsekwencje dla Wykonawców

DZIEŃ III

Śniadanie, zajęcia w godz. 8.30-14.30, w tracie zajęć przerwa obiadowa, po szkoleniu wyjazd Uczestników.

SESJA VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ramach tej sesji: przykłady, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Zasady w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO  
 2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
 3. Skarga na orzeczenie KIO - zmiany
 4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych
 5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

SESJA IX. TWORZENIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

W ramach tej sesji: arkusze samooceny w zakresie przygotowania warunków zamówienia

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia – przygotowanie przykładowych najważniejszych dokumentów
 2. Wezwania do wyjaśnień – uzupełniania dokumentów lub oświadczeń
 3. Ocena ofert – zasady i technika

SESJA X. PRZYGOTOWANIE OFERTY I ODPOWIEDZI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCYCH

W ramach tej sesji: arkusze samooceny w zakresie przygotowania ofert

 1. Czynności  poprzedzająca przygotowanie oferty - nauka czytania przykładowych specyfikacji warunków zamówienia
 2. Sporządzanie na podstawie ogłoszeń lub specyfikacji przykładowych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 3. Sporządzanie odpowiedzi na wezwanie Zamawiających

 SESJA XI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA. PRZYGOTOWANIE SAMODZIELNE WYBRANYCH DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA LUB OFERT

 1. Dyskusja podsumowująca
 2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do pracy i prawidłowej realizacji zadań na stanowisku do spraw zamówień publicznych lub ds. ofertowania.
 3. Warsztat specjalisty: gdzie szukać wiedzy i jak rozwijać umiejętności, ścieżka kariery i optymalny dalszy rozwój –  praktyczne wskazówki i wskazanie przydatnych źródeł informacji

Czas trwania

DZIEŃ I: zajęcia w godz. 11.00-18.00

DZIEŃ II:  zajęcia w godz. 8.30-16.30

DZIEŃ III: zajęcia w godz. 8.30-14.30

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Aqua Sopot***

Sopot

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
2690
2 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!